Lag (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

SFS nr
2010:2044
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2010-12-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:219

Tidpunkt för ikraftträdande

1 § Försäkringsrörelselagen (2010:2043) träder i
kraft den 1 april 2011. Detsamma gäller denna lag
utom 27 §, som träder i kraft två veckor efter
den dag då lagen enligt uppgift på den utkommit
från trycket i Svensk författningssamling.

Lagar som upphävs

2 § Genom denna lag upphävs, med de begränsningar
som följer av denna lag,

1. lagen (1972:262) om understödsföreningar,

2. försäkringsrörelselagen (1982:713),

3. lagen (1982:728) om införande av
försäkringsrörelselagen (1982:713), och

4. lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i
aktiemarknadsbolag, m.m.

Hänvisning i annan författning

3 § Om det i lag eller någon annan författning
förekommer hänvisning till en föreskrift som har
ersatts genom en bestämmelse i
försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller denna
lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

Bestämmelser i lag eller någon annan författning
om försäkringsföreningar ska gälla för sådana
understödsföreningar som efter utgången av mars
2011 fortsätter att driva sin verksamhet enligt
lagen (1972:262) om understödsföreningar med stöd
av 7 § den här lagen om inte annat särskilt
anges.

Försäkringsbolag som har bildats före lagens
ikraftträdande

4 § För försäkringsaktiebolag och ömsesidiga
försäkringsbolag som har bildats före den 1 april
2011 gäller försäkringsrörelselagen (2010:2043)
med nedan angivna undantag.

Fortsatt giltighet av gällande tillstånd och
stadfästelser av bolagsordning

5 § Tillstånd för ett försäkringsaktiebolag eller
ömsesidigt försäkringsbolag att driva
försäkringsrörelse (koncession) och stadfästelse
av bolagsordning som är gällande vid
ikraftträdandet av försäkringsrörelselagen
(2010:2043), ska därefter anses gälla som om de
meddelats med stöd av den lagen.

Fortsatt giltighet av medgivna avvikelser och
undantag

6 § De undantag och avvikelser från bestämmelser
i försäkringsrörelselagen (1982:713) som har
medgetts och som är gällande vid ikraftträdandet
av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska
därefter avse motsvarande bestämmelser i den
lagen.

Understödsförenings ansökan om tillstånd och
verksamhet

7 § En understödsförening som före den 1 april 2011 är
registrerad enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar
får fortsätta att driva verksamheten och ska då omfattas av
bestämmelserna i den lagen till utgången av år 2017 eller, om
en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. försäkringsrörelselagen
(2010:2043) då har getts in, till dess att ett beslut med
anledning av en sådan ansökan har vunnit laga kraft.

Om en ansökan om tillstånd enligt första stycket inte har
getts in före utgången av år 2017 eller om den avslås, ska
föreningen träda i likvidation.

Likvidationen ska handläggas enligt bestämmelserna i lagen om
understödsföreningar.

Har sådant förhållande inträffat som påkallar likvidation
enligt andra stycket och har inte inom sex veckor därefter i
understödsföreningsregistret införts uppgift om att
föreningen trätt i likvidation, ska rätten på anmälan av
Finansinspektionen och efter föreningens hörande förklara att
föreningen ska träda i likvidation.

Bestämmelserna i 44 § lagen om understödsföreningar ska
tillämpas vid rättens handläggning av en anmälan enligt
fjärde stycket. Lag (2014:219)

Avtal med en jävskrets om tjänster

8 § I fråga om avtal som avses i 4 kap. 9 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043) och som har
ingåtts före den 1 april 2011 gäller äldre
bestämmelser.

Särskilda associationsrättsliga bestämmelser

Registrering av redan bildade försäkringsbolag

9 § I fråga om registrering av
försäkringsaktiebolag och ömsesidiga
försäkringsbolag som har bildats innan
försäkringsrörelselagen (2010:2043) har trätt i
kraft gäller äldre bestämmelser.

Borttagande av föreskrifter om aktiers nominella
belopp

10 § Föreskrifter i ett försäkringsaktiebolags
bolagsordning om aktiers nominella belopp ska tas
bort senast i samband med att bolaget första
gången efter utgången av mars 2011 beslutar om
annan ändring i bolagsordningen. När en sådan
föreskrift tas bort, ska samtidigt uppgift om
antalet aktier i bolaget tas in i
bolagsordningen.

Förbehåll om lösningsrätt

11 § Innehåller ett försäkringsaktiebolags
bolagsordning före den 1 april 2011 förbehåll som
avses i 3 kap. 3 § försäkringsrörelselagen
(1982:713), gäller förbehållet även om det
avviker från 4 kap. 28 § aktiebolagslagen
(2005:551).

Angivande av aktieägares person- eller
organisationsnummer, m.m.

12 § Bestämmelserna i 5 kap. 5 § första stycket 2
aktiebolagslagen (2005:551) om angivande av
aktieägares person- eller organisationsnummer
gäller inte i fråga om aktieägare som har förts
in i aktieboken före den 1 april 2011.

I fråga om försäkringsaktiebolag som har bildats
före den 1 april 2011 behöver uppgift enligt
5 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen om
huruvida aktiebrev har utfärdats lämnas bara om
aktiebrev har utfärdats efter ikraftträdandet av
försäkringsrörelselagen (2010:2043).

13 § Bestämmelserna i 6 kap. 2 § aktiebolagslagen
(2005:551) om angivande av bolagets
organisationsnummer och bolagskategori och om
aktieägarens personnummer, organisationsnummer
eller annat identifieringsnummer gäller inte
aktiebrev som har lämnats ut före den 1 april
2011.

14 § Den som innehar ett aktiebrev och enligt
bolagets anteckning på brevet är införd som ägare
i aktieboken ska, även om införingen har skett
före utgången av år 1982, likställas med den som
enligt 13 § andra stycket lagen (1936:81) om
skuldebrev förmodas ha rätt att göra skuldebrevet
gällande, om ett förvärv från honom eller henne
sker efter den nämnda tidpunkten.

Registrering och verkställande av äldre
stämmobeslut

15 § Vid registrering och verkställande av ett
stämmobeslut som har fattats före ikraftträdandet
av försäkringsrörelselagen (2010:2043) samt vid
talan mot ett sådant beslut gäller äldre
bestämmelser eller, såvitt gäller sådana beslut
som avses i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551),
bestämmelserna i den upphävda lagen (1987:464) om
vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag,
m.m.

Registrering och verkställande av äldre
styrelsebeslut

16 § Om styrelsen före den 1 april 2011 har
fattat beslut om nyemission enligt 4 kap. 16
eller 17 §, emission av skuldebrev enligt 5 kap.
9 eller 10 § eller nedsättning av aktiekapitalet
enligt 6 kap. 8 § försäkringsrörelselagen
(1982:713), gäller äldre bestämmelser vid
registrering och verkställande av beslutet.

Uppdelning och sammanläggning av aktier

17 § Bestämmelserna i 4 kap. 46–50 §§
aktiebolagslagen (2005:551) gäller inte i fråga
om beslut om uppdelning eller sammanläggning av
aktier som har fattats före den 1 april 2011.

Revisor i försäkringsaktiebolag

18 § Om ett försäkringsaktiebolag vid
ikraftträdandet av försäkringsrörelselagen
(2010:2043) har en revisor som inte uppfyller
kraven i 11 kap. 12 § i den lagen och 9 kap.
aktiebolagslagen (2005:551), får bolaget tillämpa
äldre bestämmelser om en revisors kvalifikationer
till dess den tid för vilken revisorn har utsetts
har gått ut. Om revisorn har utsetts för en
mandattid överstigande fyra år eller tills
vidare, ska uppdraget som revisor anses gälla
till slutet av den årsstämma som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet eller,
om den tiden har löpt till ända den 1 april 2011,
till utgången av den första årsstämman som hålls
efter lagens ikraftträdande. Revisorsval ska i
sist nämnda fall ske på den årsstämman.

Värdeöverföring

19 § Äldre bestämmelser gäller i fråga om
värdeöverföring från ett försäkringsaktiebolag
eller ett ömsesidigt försäkringsbolag, om
beräkningen ska grunda sig på en årsredovisning
som har upprättats före den 1 april 2011.

Inlösen av minoritetsaktier

20 § Om inlösen av aktier enligt 15 kap. 8 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) har påkallats
före den 1 juli 2006, gäller
försäkringsrörelselagen i dess lydelse vid
utgången av juni 2006 i fråga om
förutsättningarna för inlösen, bestämmandet av
inlösenbeloppet och förfarandet.

21 § Om ett försäkringsaktiebolag före den 1
april 2011 har beslutat om emission av
teckningsoptioner eller konvertibler och det i
emissionsvillkoren finns bestämmelser om hur
dessa instrument skall behandlas i samband med
inlösen av aktier enligt 14 a kap.
försäkringsrörelselagen (1982:713), gäller dessa
bestämmelser även efter den tidpunkten.

Fusion

22 § Äldre bestämmelser gäller för fusion, om
fusionsplanen har godkänts enligt 15 a kap. 11 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) före den
1 april 2011. Detsamma gäller vid absorption av
helägt dotterbolag enligt 15 a kap. 18 § samma
lag, om fusionsplanen har upprättats före nämnda
datum.

Likvidation och konkurs

23 § Äldre bestämmelser gäller för likvidation
och konkurs, om beslut om konkurs eller
likvidation har meddelats före den 1 april 2011.

Ingripande mot ett försäkringsföretag

24 § En fråga om ingripande enligt
försäkringsrörelselagen (2010:2043) bedöms enligt
äldre bestämmelser, om de omständigheter som
föranleder frågan om ingripande hänför sig till
tiden före den 1 april 2011. De nya
bestämmelserna ska dock tillämpas, om de skulle
leda till ett mindre strängt ingripande.

Överklagande av äldre beslut

25 § Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet av försäkringsrörelselagen
(2010:2043) överklagas enligt äldre bestämmelser.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

26 § Om ett försäkringsaktiebolags eller ett
ömsesidigt försäkringsbolags bolagsordning efter
utgången av mars 2011 strider mot
försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska
styrelsen, om inte annat följer av den här lagen,
till den första ordinarie stämman därefter lägga
fram förslag till ändring av bolagsordningen till
överensstämmelse med försäkringsrörelselagen.

Ändring av bolagsordning före lagens
ikraftträdande

27 § Stämman får redan före den 1 april 2011
besluta om ändring i bolagsordningen till
överensstämmelse med försäkringsrörelselagen
(2010:2043). I beslutet ska anges att ändringen
gäller från och med den 1 april 2011.

Särskilda bestämmelser för vissa äldre företag

28 § Ett ömsesidigt försäkringsbolags firma som
har registrerats före ikraftträdandet av lagen
(1948:433) om försäkringsrörelse behöver inte
innehålla orden ömsesidig eller försäkring.

29 § För Stockholms stads brandförsäkringskontor
gäller bestämmelserna i försäkringsrörelselagen
(2010:2043) om ömsesidiga försäkringsbolag i
tilllämpliga delar. Kontorets delägare ska dock
inte på grund härav få större ansvar för
kontorets förpliktelser än de hade före den
1 januari 1904.