Förordning (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken

SFS nr
2010:21
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-01-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1740

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken.
Med minoritetsspråk avses i denna förordning samtliga
varieteter av minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli,
romani chib och samiska.

2 § Institutet för språk och folkminnen prövar ärenden om
bidrag enligt denna förordning.

Statsbidragets syfte

3 § Syftet med statsbidraget är att ge enskilda bättre
förutsättningar att tillägna sig, utveckla och använda sitt
nationella minoritetsspråk genom att stärka deras förmåga att
förstå, tala, läsa eller skriva på minoritetsspråket.
Förordning (2010:354).

Villkor för bidrag

4 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

5 § Bidrag får lämnas till organisationer och stiftelser som
inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte
bedriver en verksamhet i Sverige som inte strider mot
demokratins idéer.

6 § Bidrag får inte lämnas till en organisation eller
stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter
hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller
försatt i konkurs.

7 § Bidrag får lämnas för insatser med ett syfte som
överensstämmer med vad som anges i 3 §, t.ex. pedagogisk
verksamhet på det språk som ska läras in, språkprojekt som
riktas till barn och deras föräldrar eller läsfrämjande
insatser.

Bidrag får också lämnas för insatser för att öka enskildas
kunskaper om flerspråkighet eller språket som kulturbärare
eller språköverföring mellan generationer, om insatserna har
ett syfte som överensstämmer med vad som anges i 3 §.

Insatser som riktas till barn och ungdomar ska främjas
särskilt.

8 § Bidrag får lämnas för insatser som en organisation eller
stiftelse genomför i egen regi eller tillsammans med en eller
flera andra organisationer, stiftelser eller kommuner.

Ansökan

9 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen.

Sökanden ska lämna de handlingar och uppgifter som Institutet
för språk och folkminnen anser krävs för prövning av ansökan.

10 § Om den som ansöker om bidrag enligt denna förordning
inte lämnar de handlingar och uppgifter som följer av 9 §,
ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en
viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att
komplettera ansökan, får denna prövas i befintligt skick.

Beslut och utbetalning

11 § I ett beslut om bidrag ska det anges för vilken insats
bidraget beviljas. I beslutet ska vidare sista dag för
redovisning enligt 13 § bestämmas.

Beslut om bidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av
beslutet.

12 § Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget
överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, kan bidraget betalas ut vid två
tillfällen med hälften av det beviljade bidraget vid varje
tillfälle. Förordning (2010:1740).

Redovisning

13 § En organisation eller stiftelse som har tagit emot bidrag
enligt denna förordning är skyldig att vid den tidpunkt som
angetts i beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de
mottagna medlen till Institutet för språk och folkminnen.
Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som
har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål
som bidraget har beviljats för.

Organisationens eller stiftelsens revisor ska intyga att den
ekonomiska redovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna
rättvisande samt att villkoren för bidraget och tillämpliga
föreskrifter har följts. Om det bidrag som har tagits emot
uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, ska detta göras av en auktoriserad
eller godkänd revisor. Förordning (2010:1740).

14 § En organisation eller stiftelse som har tagit emot
bidrag är skyldig att på begäran av Institutet för språk och
folkminnen lämna det underlag som institutet behöver för att
granska redovisningen.

15 § Institutet för språk och folkminnen ska i sin
årsredovisning lämna en redovisning av vilka som har fått
bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. Institutet
för språk och folkminnen ska dessutom i årsredovisningen
lämna en sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag
har använts till och, om möjligt, en bedömning av
statsbidragets effekter i förhållande till syftet med
bidraget.

Återbetalning och återkrav

16 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det ändamål det har beviljats för,

4. den som har mottagit bidraget inte lämnar sådan
redovisning som avses i 13 §, eller

5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

17 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
16 §, ska Institutet för språk och folkminnen besluta att
helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns
särskilda skäl för det, får Institutet för språk och
folkminnen efterge återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

18 § Institutet för språk och folkminnen får meddela
föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.