Förordning (2010:232) om förenklad prövning av fristående skolor som förklarats berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars 2010

SFS nr
2010:232
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-03-25

Inledning

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om den
förenklade prövning som avses i punkt 3 i ikraftträdande– och
övergångsbestämmelserna till lagen (2009:1038) om ändring i
skollagen (1985:1100).

Förutsättningar

2 § De fristående skolor som har förklarats berättigade till
bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse
före den 1 mars 2010 får ansöka om rätt till bidrag enligt 9
kap. 8 § skollagen i dess lydelse från och med den 1 mars
2010 för utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011 enligt
bestämmelserna i denna förordning.

3 § Fristående skolor som avses i 2 § får förklaras
berättigade till bidrag för ett nationellt program och en
nationell inriktning

1. om den utbildning ansökan avser huvudsakligen motsvarar
den utbildning som skolan redan bedriver, och

2. om de villkor som anges i 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100)
i dess lydelse från och med den 1 mars 2010 är uppfyllda med
de undantag som anges i andra och tredje styckena denna
paragraf.

En prövning av de villkor som anges i 9 kap. 8 § första
stycket 1–5 skollagen ska bara göras om det finns särskilda
skäl.

Bestämmelserna i 9 kap. 8 § fjärde stycket skollagen ska inte
tillämpas.

Ansökan

4 § Ansökan om rätt till bidrag ska göras senast den 15
augusti 2010 hos Statens skolinspektion. Om ansökan avser
en särskild variant inom det estetiska området, får dock
ansökan göras senast den 1 februari 2011.

Om ansökan avser en utbildning som redan bedrivs och
huvudmannen avser att anordna samma utbildning inom ramen
för ett nationellt program och, i förekommande fall, en
nationell inriktning utan någon sådan avvikelse som avses
i 5 § andra stycket, får ansökan göras senast den 15 maj
2010. Förordning (2010:1340).

5 § I ansökan ska det anges vilket nationellt program eller
vilken nationell inriktning i gymnasieskolan som huvudmannen
anser att utbildningen utgör.

Om huvudmannen vill anordna en sådan utbildning som en
offentlig huvudman får anordna med avvikelse från vad som
annars gäller för nationella program i form av särskild
variant, s.k. riksrekryterande utbildning eller nationellt
godkänd idrottsutbildning, ska det anges i en ansökan enligt
4 § första stycket. Någon särskild ansökan enligt 2 kap. 4,
14 eller 27 § gymnasieförordningen (1992:394) om att få
anordna särskild variant, avvikelse i form av s.k.
riksrekryterande utbildning eller nationellt godkänd
idrottsutbildning ska inte ges in till Statens skolverk.

6 § I de fall som avses i 5 § andra stycket ska ansökan
innehålla de uppgifter som framgår av 2 kap. 5, 6, 7, 14
eller 27 § gymnasieförordningen (1992:394) eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.

Handläggning och beslut

7 § Statens skolinspektion beslutar enligt 9 kap. 8 §
skollagen (1985:1100) om en utbildning ska vara berättigad
till bidrag. I beslutet ska det anges vilket nationellt
program och vilken nationell inriktning som utbildningen
motsvarar.

8 § I de fall som avses i 5 § andra stycket ska Statens
skolinspektion skicka ansökan till Statens skolverk för
bedömning av om utbildningen ska godkännas som särskild
variant, avvikelse i form av s.k. riksrekryterande utbildning
eller nationellt godkänd idrottsutbildning.

Skolverket beslutar om godkännande. Beslutet ska skickas till
huvudmannen och Skolinspektionen. Därefter ska
Skolinspektionen pröva om utbildningen ska vara berättigad
till bidrag. I de fall Skolverket har godkänt utbildningen
som särskild variant eller avvikelse i form av s.k.
riksrekryterande utbildning och beslutat om ett belopp enligt
2 kap. 11 § andra stycket eller 2 kap. 17 § tredje stycket
gymnasieförordningen (1992:394), ska Skolinspektionen
fastställa bidragets grundbelopp till det belopp som
Skolverket har beslutat.

Skolinspektionen ska oberoende av om Skolverket godkänt
utbildningen som särskild variant, avvikelse i form av s.k.
riksrekryterande utbildning eller nationellt godkänd
idrottsutbildning fatta beslut enligt 7 §.

9 § Statens skolinspektion ska i de fall som avses i 7 §
fatta beslut senast den 31 oktober 2010.

När ansökan är gjord enligt 4 § andra stycket och
Skolinspektionen gör bedömningen att villkoren i den
bestämmelsen är uppfyllda ska dock beslut fattas senast
den 30 juni 2010.

I de fall som avses i 8 § andra stycket ska
Skolinspektionens beslut fattas senast den 30 november
2010. Om ansökan avser en särskild variant inom det
estetiska området, ska dock beslut fattas senast den
15 mars 2011.

Statens skolverk ska i de fall som avses i 8 § andra
stycket fatta beslut se- nast den 31 oktober 2010. Om
ansökan avser en särskild variant inom det estetiska
området, ska dock beslut fattas senast den 1 mars 2011.
Förordning (2010:1340).

10 § Enligt 9 kap. 17 § skollagen (1985:1100) får Statens
skolinspektions beslut enligt 7 § överklagas.

Skolinspektionens beslut enligt denna förordning ska gälla
trots att det inte har vunnit laga kraft.

Statens skolverks beslut får enligt 12 kap. 2 §
gymnasieförordningen (1992:394) inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2010:232

1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2010 och
gäller till och med den 1 april 2011. Förordning (2010:1340).

2. I de fall ansökan avser en utbildning som har
förklarats berättigad till bidrag av Statens
skolinspektion enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i
dess lydelse före den 1 mars 2010, Skolinspektionens
beslut har överklagats och Skolinspektionens beslut har
fastställts av domstolarna, får Skolinspektionens beslut
enligt denna förordning fattas när beslutet har vunnit
laga kraft, dock senast den 1 februari 2013. Detsamma
gäller i de fall ansökan avser en utbildning som av
Skolinspektionen nekats rätt till bidrag enligt 9 kap. 8 §
skollagen i dess lydelse före den 1 mars 2010,
Skolinspektionens beslut har överklagats och ansökan sedan
bifallits. Förordning (2010:1340).

3. I de fall som avses i 2 får ansökan om rätt till bidrag
enligt denna förordning göras senast en månad efter det
att det beslutet genom vilket utbildningen förklarats
berättigad till bidrag har vunnit laga kraft.
Förordning (2010:1340).