Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

SFS nr
2010:299
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2010-04-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:436

Lagens syfte

1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av
Europarådets konvention den 16 maj 2005 om förebyggande av
terrorism och av Europeiska unionens rambeslut den 28 november
2008 om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av
terrorism (2008/919/RIF).

Särskilt allvarlig brottslighet

2 § Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag

1. mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga
frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov
mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande
av gift eller smitta, om syftet med gärningen är att injaga
skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att
förmå en regering eller en internationell organisation att
vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd,

2. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott, grovt sabotage, kapning, sjö- eller
luftfartssabotage och flygplatssabotage,

3. sådan brottslighet som avses i

a) artikel 1 i den internationella konventionen den 17
december 1979 mot tagande av gisslan,

b) artikel 7 i konventionen den 3 mars 1980 om fysiskt skydd
av kärnämne,

c) artikel 2 i den internationella konventionen den 15
december 1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister,
och

d) artikel 2 i den internationella konventionen den 13 april
2005 för bekämpande av nukleär terrorism,

4. mord, dråp, misshandel, grov misshandel, människorov,
olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand, grov
mordbrand samt hot om sådana brott, om gärningen utförs mot
sådana internationellt skyddade personer som avses i
konventionen den 14 december 1973 om förebyggande och
bestraffning av brott mot diplomater och andra
internationellt skyddade personer, samt

5. brott enligt 3 § lagen (2002:444) om straff för
finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall. Lag (2014:436).

Ansvar

Offentlig uppmaning

3 § Den som i ett meddelande till allmänheten uppmanar eller
annars söker förleda till särskilt allvarlig brottslighet döms
till fängelse i högst två år.

Rekrytering

4 § Den som söker förmå någon annan, i annat fall än som anges i
3 §, att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig
brottslighet döms till fängelse i högst två år.

Utbildning

5 § Den som meddelar eller söker meddela instruktioner om
tillverkning eller användning av sådana sprängämnen, vapen eller
skadliga eller farliga ämnen som är särskilt ägnade att användas
för särskilt allvarlig brottslighet, eller om andra metoder
eller tekniker som är särskilt ägnade för sådant ändamål, döms
till fängelse i högst två år, om gärningen har begåtts med
vetskap om att instruktionerna är avsedda att användas för
särskilt allvarlig brottslighet.

Övriga bestämmelser om ansvar

6 § Om brott som anges i 3, 4 eller 5 § är grovt, döms till
fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av
om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det avsett särskilt
allvarlig brottslighet som innefattar fara för flera människoliv
eller för egendom av särskild betydelse, om det ingått som ett
led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller om
det annars varit av särskilt farlig art.

7 § Ansvar enligt denna lag ska inte dömas ut om det funnits
endast obetydlig fara för att gärningen skulle leda till
förövande av särskilt allvarlig brottslighet eller om gärningen
med hänsyn till andra omständigheter är att anse som ringa.

8 § Om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i
brottsbal-ken eller i lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott ska ansvar enligt denna lag inte dömas ut.

Domsrätt

9 § Även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 2 eller 3 §
brottsbalken döms för brott enligt denna lag vid svensk domstol
om brottet har begåtts

1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i
Sverige, eller

2. mot en av Europeiska unionens institutioner eller mot ett
organ som inrättats i enlighet med Fördraget om Europeiska
unionen eller Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och
som har säte i Sverige.

Första stycket gäller även om brottet i enlighet med 8 § ska
bestraffas enligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff
för terroristbrott.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall
finns i 2 kap. 5 § brottsbalken.