Förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857)

SFS nr
2010:304
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-04-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1064
Upphävd
2014-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:633

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning
till ellagen (1997:857) om nätkoncessionshavares intäkter
från nätverksamheten.

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har
samma betydelse som i ellagen (1997:857).

3 § Med anläggningstillgång avses i denna förordning

1. en anläggning för överföring av el,

2. en anläggning för mätning av överförd el,

3. ett system som används för drift eller övervakning av en
anläggning för överföring av el, eller

4. ett system som används för beräkning eller rapportering
vid mätning av överförd el.

Intäkter från stamledning

4 § När det gäller en nätkoncession för stamledning som innehas
av Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) ska ett
förslag till intäktsram och uppgifter enligt 5 kap. 2 § ellagen
(1997:857) lämnas till Energimarknadsinspektionen senast nio
månader innan tillsynsperioden börjar. Förordning (2012:633).

5 § I fråga om en nätkoncession för stamledning som innehas av
Svenska kraftnät ska Energimarknadsinspektionen meddela beslut
om fastställande av intäktsramen senast sex månader innan
tillsynsperioden börjar. Förordning (2012:633).

6 § När det gäller intäkter från stamledningar som innehas av
Svenska kraftnät ska tillsynsperioden vara ett kalenderår.

Beräkning av kapitalbas

Tillgångar som ingår i kapitalbasen

7 § Om en anläggningstillgång börjar användas av
nätkoncessionshavaren under tillsynsperioden, ska tillgången
ingå i kapitalbasen från det halvårsskifte som följer på den
tidpunkt då tillgången börjar användas.

När en anläggningstillgång inte längre används, ska
tillgången inte ingå i kapitalbasen från det halvårsskifte
som infaller närmast efter den tidpunkt då tillgången slutat
användas.

8 § När det gäller en nätkoncession för stamledning som
innehas av Svenska kraftnät ska i stället för det som sägs i
7 § följande gälla.

En anläggningstillgång ska ingå i kapitalbasen från och med
den kalendermånad som följer på den tidpunkt då den börjat
användas. Tillgången ska inte ingå i kapitalbasen från och
med den kalendermånad som infaller närmast efter den tidpunkt
då den slutat användas.

Värdering av anläggningstillgångar

Nuanskaffningsvärde

9 § En anläggningstillgång som ingår i kapitalbasen ska
åsättas ett nuanskaffningsvärde som motsvarar ett normvärde
för en anläggningstillgång som är i huvudsak likadan som den
tillgång som ingår i kapitalbasen.

Ett normvärde enligt första stycket ska beräknas med
utgångspunkt i den investeringsutgift en nätkoncessionshavare
skulle ha för att förvärva eller tillverka en
anläggningstillgång under tillsynsperioden på ett
kostnadseffektivt sätt med tillbörlig hänsyn till sådana
förutsättningar som nätkoncessionshavaren inte själv kan
påverka.

10 § Om det finns särskilda skäl, får nuanskaffningsvärdet i
stället beräknas med grund i utgiften för att förvärva eller
tillverka anläggningstillgången när den ursprungligen togs i
bruk i nätverksamhet med hänsyn tagen till förändringen i
prisläget från den anskaffningstidpunkten.

11 § Om det saknas förutsättningar att beräkna ett
nuanskaffningsvärde enligt 9 eller 10 §, ska
nuanskaffningsvärdet beräknas utifrån anläggningstillgångens
bokförda värde. Om anläggningstillgången inte har något
bokfört värde eller om det finns synnerliga skäl, får
nuanskaffningsvärdet i stället bestämmas till vad som är
skäligt med hänsyn till tillgångens beskaffenhet.

Förändring i prisläget

12 § Vid beräkningen av kapitalbasen ska förändringen i
prisläget anses svara mot faktorprisindex för byggnader.

Dokumentation av tillgångar

13 § Nätkoncessionshavaren ska löpande dokumentera uppgifter
om de anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen.

Av dokumentationen ska det framgå

1. vilka anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen,

2. var en anläggningstillgång är belägen,

3. när investeringar och utrangeringar avses genomföras eller
har genomförts under tillsynsperioden,

4. vilken metod nätkoncessionshavaren har använt för att
beräkna en tillgångs nuanskaffningsvärde,

5. om nätkoncessionshavaren äger tillgången eller har skaffat
sig rådighet över tillgången på annat sätt, och

6. om tillgången utgör reservmateriel i nätverksamheten.

14 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare
föreskrifter om dokumentation enligt 13 §.

Övriga bestämmelser

15 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om
vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt
att bedriva nätverksamheten enligt 5 kap. 7 § ellagen
(1997:857).

16 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare
föreskrifter om

1. skyldigheten för en nätkoncessionshavare att lämna in ett
förslag till intäktsram och att lämna uppgifter enligt 5 kap.
2 § ellagen (1997:857),

2. vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om omprövning
enligt 5 kap. 10, 12 eller 15 § ellagen,

3. vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om
periodisering enligt 5 kap. 17 § ellagen,

4. utformningen av ett förslag till fördelning av en
intäktsram och vilka uppgifter som ska lämnas in tillsammans
med förslaget enligt 5 kap. 26 § ellagen, och

5. skyldigheten för en nätkoncessionshavare att lämna
uppgifter enligt 5 kap. 28 § ellagen.