Tillkännagivande (2010:338) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

SFS nr
2010:338
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2010-04-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:788
Upphävd
2014-06-27

Regeringen tillkännager enligt 2 § lagen (2006:806) om
provtagning på djur, m.m. att följande bestämmelser i EU:s
förordningar kompletteras av bestämmelser i lagen om
provtagning på djur, m.m.

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av lagen om
provtagning på djur, m.m.

1. Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003
om upp-rättande av ett system för identifiering och
registrering av får och getter och om ändring av förordning
(EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG.

2. Kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars
2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av
produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning
(EG) nr 136/2004.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om provtagning på
djur, m.m. i de delar de innehåller bestämmelser som faller
inom lagens tillämpningsområde

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004
av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om provtagning på
djur, m.m. i de delar som anges i det följande

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000
av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för
identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av
nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 820/97, när det gäller

– avdelning I.

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001
av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för
förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av
transmissibel spongiform encefalopati, när det gäller

– artikel 6, utom i de delar som avser åtgärder efter testning
som utförs på slakteri och som avser kontrollmärkning och
kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar, och

– artikel 20.

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004
av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, när det gäller

– del A, punkt 4 h i bilaga I, när det gäller sjukdomar som
faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på
djur, m.m.,

– del A, punkt 7 i bilaga I, när det gäller sådana uppgifter
som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning
på djur, m.m., och

– del A, punkt 8 b i bilaga I.

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004
av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, när det
gäller

– avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller
sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om
provtagning på djur, m.m.,

– avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller
sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om
provtagning på djur, m.m.,

– avsnitt IX, kapitel I, I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
och

– avsnitt IX, kapitel I, I, punkt 5 i bilaga III, när det
gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen
om provtagning på djur, m.m.

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004
av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda
bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av
produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som
livsmedel, när det gäller

– artikel 4, när det gäller sådana uppgifter som faller inom
tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,

– artikel 5.1 f, när det gäller sådan provtagning som faller
inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur,
m.m.,

– avsnitt I, kapitel II, F, punkt 1 i bilaga I, och

– kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga IV.

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009
av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa
gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska
livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr
2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 726/2004, när det gäller

– artikel 16, och

– artikel 24.1.

Övriga förordningar som kompletteras av lagen om provtagning
på djur, m.m. i de delar som anges i det följande

10. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5
december 2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för
offentlig kontroll av trikiner i kött, när det gäller

– artiklarna 8-10,

– artikel 12.1 i de delar som inte faller inom
tillämpningsområdet för livsmedelslagen (2006:804) eller
lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, och

– artikel 12.2-12.4.

11. Kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 av den 6 juni
2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och
90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur,
utom när det gäller

– artikel 5.4.