Förordning (2010:349) om vårdgaranti

SFS nr
2010:349
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-05-12

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om vårdgarantin
enligt 3 g § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och om
landstingens rapporteringsskyldighet enligt 3 i § samma lag.
De termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse
i denna förordning.

Tidsperioder för vårdgarantin

2 § Vårdgarantin enligt 3 g § hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) ska innehålla en försäkran om att landstingen
uppfyller

1. tillgänglighetsgarantin samma dag som den enskilde söker
kontakt med primärvården,

2. besöksgarantin inom primärvården inom 7 dagar från det att
den enskilde har sökt kontakt med primärvården, om vårdgivaren
har bedömt att den enskilde behöver besöka läkare,

3. besöksgarantin inom den specialiserade vården inom 90 dagar
från det att remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte
är nödvändig, från det att den enskilde har sökt kontakt med
den specialiserade vården, och

4. behandlingsgarantin inom 90 dagar från det att vårdgivaren
har beslutat att den enskilde ska få den aktuella vården.

3 § Tid då den enskilde av medicinska skäl inte kan ges vård
eller frivilligt avstår från vård ska inte räknas vid
bedömningen av om vårdgarantin enligt 2 § 3 eller 4 är
uppfylld.

Den enskilde ska anses frivilligt avstå från vård om han eller
hon har

1. informerats om vårdgarantin,

2. erbjudits vård i enlighet med vårdgarantin, och

3. meddelat vårdgivaren att han eller hon avstår från
erbjudandet om vård.

Rapportering av väntetider

4 § Landstingens rapporteringsskyldighet enligt 3 i § hälso-
och sjukvårdslagen (1982:763) ska fullgöras genom att
landstingen lämnar uppgifter om väntetider till den nationella
väntetidsdatabas som förs av Sveriges Kommuner och Landsting.

Bemyndigande

5 § Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
landstingens rapporteringsskyldighet enligt 3 i § hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763).