Lag (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar

SFS nr
2010:374
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2010-05-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:599

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med
trafiknykterhetskontroll i hamnar som utförs av särskilt
förordnade trafiknykterhetskontrollanter.

2 § En trafiknykterhetskontrollant får i hamnar ta prov enligt
2 § första stycket 1 lagen (1976:1090) om
alkoholutandningsprov. Vid provtagningen ska 2 § andra och
tredje styckena lagen om alkoholutandningsprov tillämpas.

3 § Till trafiknykterhetskontrollant får den förordnas som

1. med godkänt resultat har genomgått dels föreskriven
utbildning för ordningsvakter eller väktare, dels en för
uppdraget särskild utbildning, och

2. med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är
lämplig för uppdraget.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om den särskilda utbildning som avses i
första stycket 1.

4 § En trafiknykterhetskontrollant förordnas av
Polismyndigheten. Förordnandet meddelas för viss tid, högst
tre år. I förordnandet ska tjänstgöringsställe anges.
Lag (2014:599).

5 § Den som avser att anlita en trafiknykterhetskontrollant
ska samråda med Polismyndigheten innan en
trafiknykterhetskontroll anordnas. Lag (2014:599).

6 § Vid en trafiknykterhetskontroll ska
trafiknykterhetskontrollanten stå under ledning av en
polisman.

Trafiknykterhetskontrollanten ska hålla Polismyndigheten
informerad om förhållanden som rör hans eller hennes
verksamhet och är av sådan art att Polismyndigheten bör känna
till dem. Lag (2014:599).

7 § En trafiknykterhetskontrollant som ska ta ett
alkoholutandningsprov har samma befogenhet som en polisman har
enligt 22 § 4 polislagen (1984:387) att stoppa ett fordon.

8 § Polismyndigheten får återkalla ett förordnande som
trafiknykterhetskontrollant, om kontrollanten inte längre
uppfyller villkoren i 3 § första stycket.

Om det kan antas att förordnandet kommer att återkallas, får
Polismyndigheten stänga av trafiknykterhetskontrollanten från
tjänstgöring till dess att frågan om återkallelse har prövats
slutligt. Även i andra fall får beslut om avstängning för ett
visst tjänstgöringstillfälle meddelas, om
trafiknykterhetskontrollanten har åsidosatt vad som åligger
honom eller henne i verksamheten.

Om det är så brådskande att Polismyndighetens beslut inte kan
inväntas, får en polisman, i väntan på myndighetens beslut,
meddela ett sådant beslut som avses i andra stycket.

Beslutet ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten. Har
avstängningen inte redan upphört, ska myndigheten omedelbart
pröva om den ska bestå. Lag (2014:599).

9 § En trafiknykterhetskontrollant får inte obehörigen röja
eller utnyttja vad han eller hon på grund av uppdrag enligt
denna lag har fått veta om en enskilds personliga förhållanden
eller förhållanden av betydelse för beivrandet av brott.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

10 § Kommuner får anlita trafiknykterhetskontrollanter enligt
denna lag.

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avgifter för

1. sådan särskild utbildning som avses i 3 § första stycket 1,
och

2. ansökan om förordnande som trafiknykterhetskontrollant.

12 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag eller enligt
föreskrifter meddelade med stöd av lagen får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2010:374

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010 och gäller till
och med den 30 juni 2013.

2. Föreskrifterna i 9 § om tystnadsplikt för
trafiknykterhetskontrollanter gäller dock tills vidare.