Förordning (2010:387) om kontroll av förvaltningen av offentliga medel i europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

SFS nr
2010:387
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2010-05-20

1 § Denna förordning gäller kontroll av förvaltningen av
offentliga medel i europeiska grupperingar för territoriellt
samarbete som har sitt registrerade säte i Sverige.
Förordningen kompletterar Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en
europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) och de
kompletterande regler som finns i lagen (2009:704) om
europeiska grupperingar för territoriellt samarbete.
En europeisk gruppering för territoriellt samarbete benämns i
denna förordning gruppering.

2 § Ekonomistyrningsverket ska i fråga om en grupperings
förvaltning av offentliga medel utföra kontroll och vidta
övriga åtgärder enligt artiklarna 6.1 och 6.2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006.

3 § Kontrollerna ska enligt artikel 6.3 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 utföras i enlighet med
internationellt godtagen revisionssed.

4 § Underlaget för kontrollerna utgörs av grupperingens
årsredovisning och av revisionsberättelsen.
Om genomgången av detta underlag visar att även ytterligare
handlingar och uppgifter behövs för kontrollen, ska denna
göras utifrån även sådant ytterligare underlag.

5 § Kontroll av en grupperings förvaltning av offentliga medel
ska ske årligen. Resultatet av kontrollen ska ha rapporterats
till regeringen, Bolagsverket och grupperingen senast fyra
månader efter det att årsredovisningen och
revisionsberättelsen har kommit in till Bolagsverket.
Ekonomistyrningsverket ska på begäran av en grupperingsmedlem
eller en berörd medlemsstat pröva om ytterligare kontroll av
förvaltningen av offentliga medel bör ske. Om sådan kontroll
utförs ska resultatet av kontrollen rapporteras till
regeringen, Bolagsverket och grupperingen i anslutning till
att den utförts.

6 § Ekonomistyrningsverket ska i sin rapportering till
regeringen, Bolagsverket och grupperingen lämna en beskrivning
av vad som framkommit vid kontrollen och en redogörelse för de
överväganden som myndigheten gjort i samband med detta. Om
Ekonomistyrningsverket rekommenderar att några särskilda
åtgärder vidtas ska detta anges i rapporten.