Förordning (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare

SFS nr
2010:407
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2010-05-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1483

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om ersättning
enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare och om ersättning för vissa rese- och
flyttkostnader.

Med nyanländ avses en person som omfattas av lagen om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Förordning (2014:1483).

2 § I denna förordning betyder

1. hushåll: barnfamiljer, makar utan barn eller ensamstående
utan barn,

2. barn: den som är under 18 år eller som enligt 2 kap. 7 §
andra stycket är hemmavarande barn, och

3. makar: makar som bor tillsammans.

3 § Vid tillämpningen av denna förordning ska makar anses bo
tillsammans om inte den som ansöker om ersättning eller den
som ersättning betalas ut till visar annat.

Sambor ska likställas med makar.

Om det kommer fram omständigheter som gör det sannolikt att
två personer är sambor, ska de anses vara sambor, om inte den
som ansöker om ersättning eller den som ersättning betalas ut
till visar annat.

2 kap. Ersättning till nyanlända

Etableringsersättning

1 § Etableringsersättning för medverkan till upprättandet av
en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare lämnas med
231 kronor per dag fem dagar per kalendervecka.

Etableringsersättning enligt första stycket lämnas tidigast
från och med dagen för det första etableringssamtalet enligt
förordningen (2010:409) om etableringssamtal och
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och längst
till dess att etableringsersättning enligt 2 § lämnas.

2 § Etableringsersättning för deltagande i aktiviteter som
ingår i en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare på heltid
lämnas med 308 kronor per dag fem dagar per kalendervecka.

Vid deltagande i aktiviteter enligt en etableringsplan på 75,
50 eller 25 procent av heltid lämnas etableringsersättning med
följande belopp per dag fem dagar per kalendervecka:

– 75 procent: 231 kronor,

– 50 procent: 154 kronor,

– 25 procent: 77 kronor.

Etableringsersättning enligt första och andra styckena lämnas
från och med den första dagen som den nyanlände deltar i
aktiviteterna.

3 § Om den nyanlände har ett förvärvsarbete som omfattas av
etableringsplanen enligt lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, lämnas
etableringsersättning enligt 2 § endast i den omfattning
som den nyanlände inte förvärvsarbetar.

Etableringsersättning lämnas dock för förvärvsarbete som
omfattas av etableringsplanen under en tid av sammanlagt
högst sex månader. Förordning (2012:534).

4 § Etableringsersättning får inte lämnas för samma tid som
någon av följande förmåner lämnas enligt
socialförsäkringsbalken:

1. graviditetspenning,

2. föräldrapenning,

3. tillfällig föräldrapenning,

4. sjukpenning,

5. rehabiliteringspenning,

6. sjuk- eller aktivitetsersättning,

7. arbetsskadelivränta,

8. smittbärarpenning, eller

9. närståendepenning.

Etableringsersättning får inte heller lämnas för samma tid som
sjuklön lämnas enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.
Förordning (2010:1742).

5 § Har upphävts genom förordning (2012:534).

6 § Om en nyanländ som deltar i aktiviteter som ingår i en
etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare på 75 procent av heltid
samtidigt får föräldrapenning enligt 12 kap.
socialförsäkringsbalken, ska etableringsersättningen minskas
så att den tillsammans med föräldrapenningen inte överstiger
den ersättning som lämnas vid deltagande i
etableringsaktiviteter på heltid. Förordning (2010:1742).

Etableringstillägg

7 § En nyanländ som har rätt till etableringsersättning har
även rätt till etableringstillägg om han eller hon har
hemmavarande barn.

Med hemmavarande barn avses barn som

1. är under 20 år,

2. är bosatta och folkbokförda hos den nyanlände,

3. står eller har stått under den nyanländes vårdnad, och

4. inte är självförsörjande.

8 § Etableringstillägg lämnas per hushåll och tidigast från
och med den tidpunkt som etableringsersättning lämnas.

9 § Etableringstillägg lämnas månadsvis med

– 800 kronor per barn som inte har fyllt 11 år, och

– 1 500 kronor per barn som har fyllt 11 men inte 20 år.

Etableringstillägg lämnas för högst tre barn. Är barnen fler
än tre lämnas etableringstillägg för de tre äldsta barnen.
Om en nyanländ får underhållsstöd för tre barn enligt 18 kap.
socialförsäkringsbalken, ska etableringstillägg enligt denna
paragraf endast lämnas för de två äldsta barnen. Om
underhållsstöd lämnas för fyra eller fem barn, ska
etableringstillägg endast lämnas för det äldsta barnet. Om
underhållsstöd lämnas för sex eller flera barn, lämnas inte
något etableringstillägg. Förordning (2010:1742).

10 § Om den nyanlände har en etableringsplan enligt lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare på 75, 50 eller 25 procent av heltid, lämnas
etableringstillägg enligt 9 § första stycket i motsvarande
omfattning. Förordning (2014:45).

Bostadsersättning

11 § En nyanländ som har rätt till etableringsersättning och
som är ensamstående utan hemmavarande barn har rätt till
ersättning för kostnader för den bostad där han eller hon är
bosatt och folkbokförd (bostadsersättning).

Bostadsersättning lämnas till den som bor i en bostad som han
eller hon äger eller innehar med hyres- eller bostadsrätt.

Bostadsersättning lämnas tidigast från och med den tidpunkt
som etableringsersättning lämnas.

12 § Bostadsersättning lämnas till den som hyr en bostad i
andra hand endast om

1. hyresavtalet är skriftligt, och

2. hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden har
godkänt andrahandsupplåtelsen.

13 § Bostadsersättning lämnas inte till den som

1. hyr ett eller flera rum i en bostad, eller

2. stadigvarande bor tillsammans med en annan person.

14 § Om den nyanlände har en etableringsplan enligt lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare på heltid, lämnas bostadsersättning för den del av
bostadskostnaden per månad som överstiger 1 800 men inte
5 700 kronor.

Om den nyanlände har en etableringsplan enligt lagen på 75, 50
eller 25 procent av heltid, lämnas bostadsersättning enligt
första stycket i den omfattning som planen gäller.

15 § Bostadsersättningen ska minskas med de belopp som för
varje månad lämnas som

1. preliminärt bostadsbidrag enligt 95 kap. 4 §
socialförsäkringsbalken, eller

2. bostadstillägg enligt 99–103 kap. socialförsäkringsbalken.
Förordning (2010:1742).

Ersättning för rese- och flyttkostnader

16 § Ersättning lämnas till en nyanländ för skäliga kostnader
för resor för att den nyanlände ska kunna delta i

1. etableringssamtal enligt förordningen (2010:409) om
etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare, eller

2. utbildning i svenska för invandrare, eller motsvarande
utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning
enligt skollagen (2010:800), eller samhällsorientering enligt
en etableringsplan som upprättats enligt förordningen om
etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare.

Ersättning lämnas endast för resor med allmänna
kommunikationsmedel, om det inte av särskilda skäl är
motiverat att en resa görs med eget fordon. Kostnader enligt
första stycket 2 ersätts endast till den del de överstiger
600 kronor per månad. Förordning (2014:1483).

16 a § Ersättning lämnas för skäliga rese- och flyttkostnader
när en nyanländ som inte vistas vid Migrationsverkets
anläggningsboende flyttar till en kommun efter att ha
anvisats bosättning i kommunen enligt förordningen (2010:408)
om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare.
Förordning (2014:1483).

Gemensamma bestämmelser om ersättning vid frånvaro

17 § Vid frånvaro från aktiviteter som ingår i en
etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare, lämnas etableringsersättning,
etableringstillägg och bostadsersättning endast i följande
fall. Ersättningen lämnas om frånvaron inte överstiger en
sammanhängande tid av 30 kalenderdagar och frånvaron beror på

1. sjukdom som innebär att den nyanlände är förhindrad att
delta i aktiviteter som ingår i etableringsplanen, med
undantag för karensdagen enligt 18 §, förutsatt att den
nyanlände anmält sjukdomen till Arbetsförmedlingen,

2. tillfällig vård av barn under sådana förutsättningar som
anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken, eller

3. något annat uppehåll i aktiviteterna som ingår i
etableringsplanen, om det finns godtagbart skäl för sådant
uppehåll. Förordning (2010:1742).

18 § Etableringsersättning lämnas inte för den första dagen i
en sjukperiod (karensdag). Som karensdag räknas endast den dag
under vilken ersättning skulle ha lämnats, om inte
bestämmelsen om karensdag hade gällt.

Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det att en
tidigare sjukperiod har avslutats ska bestämmelsen i första
stycket tillämpas som om den senare sjukperioden är en
fortsättning på den tidigare sjukperioden. En nyanländ ska
inte få avdrag under mer än tio karensdagar under en period om
tolv månader.

19 § Vid frånvaro på grund av sjukdom enligt 17 § 1 ska den
nyanlände ge in en skriftlig försäkran till Arbetsförmedlingen
om sådant förhinder. Försäkran ska innehålla uppgifter om
sjukdomen och en beskrivning av den nyanländes egen bedömning
av förmågan att delta i aktiviteter.
Uppgifterna i försäkran ska lämnas på heder och samvete.

Den nyanlände ska ge in läkarintyg till Arbetsförmedlingen för
att styrka förhinder på grund av sjukdom och oförmåga att
delta i aktiviteter som ingår i etableringsplanen enligt lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare senast från och med den sjunde kalenderdagen efter
sjukanmälningsdagen.

Vid frånvaro enligt 17 § 2 tillämpas bestämmelserna i 110 kap.
14 § 3, och 17–19 §§ socialförsäkringsbalken om en förälders
skyldighet att ge in intyg eller annan utredning och
Försäkringskassans befogenhet att kräva viss utredning i fråga
om den nyanlände respektive Arbetsförmedlingen.
Förordning (2010:1742).

20 § Etableringsersättning ska sättas ned för dag eller del av
dag som den nyanlände utan sådan godkänd frånvaro som avses i
17 § inte deltar i aktiviteter som ingår i en etableringsplan
enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare, om aktiviteterna inte utgör
förvärvsarbete.

Vid nedsättning av etableringsersättning enligt första stycket
ska etableringstillägg och bostadsersättning sättas ned i
samma omfattning.

3 kap. Övriga bestämmelser

Ansökan och utbetalning

1 § Ansökan om etableringsersättning ska ges in till
Arbetsförmedlingen. Ansökan om etableringstillägg och
bostadsersättning ska ges in till Försäkringskassan.
Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

Om en nyanländ vill ansöka om etableringstillägg eller
bostadsersättning i samband med ett etableringssamtal enligt
förordningen (2010:409) om etableringssamtal och
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, ska
Arbetsförmedlingen hjälpa henne eller honom med detta.

1 a § Ansökan om ersättning för rese- och flyttkostnader
enligt 2 kap. 16 och 16 a §§ ska ges in till
Arbetsförmedlingen senast en månad från den dag då kostnaden
uppstod. Förordning (2014:1483).

2 § Makar som båda får etableringsersättning och som har rätt
till etableringstillägg enligt 2 kap. 7 § ska ansöka om
tillägget gemensamt. Tillägg betalas ut till den som till
Försäkringskassan anmälts som mottagare av tillägget. Anmälan
ska göras gemensamt av makarna. Om inte någon sådan anmälan
görs, betalas tillägget ut till kvinnan eller, om personerna
är av samma kön, till den äldre av dem.

3 § Arbetsförmedlingen prövar frågor om etableringsersättning
enligt 2 kap. 1-6 och 17-20 §§.

4 § Försäkringskassan prövar frågor om etableringstillägg och
bostadsersättning enligt 2 kap. 7-17 §§ och 20 § andra
stycket.

5 § Försäkringskassan betalar ut etableringsersättning,
etableringstillägg och bostadsersättning.

5 a § Arbetsförmedlingen prövar frågor om och betalar ut
ersättning för rese- och flyttkostnader enligt 2 kap. 16 och
16 a §§. Förordning (2014:1483).

6 § Etableringsersättning, etableringstillägg och
bostadsersättning betalas ut månadsvis i efterskott.
Etableringsersättning för medverkan till upprättandet av en
etableringsplan enligt lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare får dock
betalas ut i efterskott var fjortonde dag eller oftare. Om
det sammanlagda beloppet är lägre än 10 kronor, ska det inte
betalas ut.

Etableringstillägg och bostadsersättning som ska lämnas för
en del av en månad betalas ut med ett belopp per dag som
motsvarar en trettiondel av månadsbeloppet. Beloppet avrundas
uppåt till helt krontal. Förordning (2014:1483).

7 § Etableringsersättning, etableringstillägg och
bostadsersättning får inte lämnas för längre tid tillbaka än
ansökningsmånaden.

En ändring av etableringstillägg och bostadsersättning ska
gälla från och med månaden närmast efter den månad när
anledningen till ändringen uppkom. Om rätten till ändrad
ersättning uppkommit den första dagen i en månad, ska dock
ersättningen lämnas från och med den månaden.
Förordning (2014:1483).

Kvittning

8 § Om en nyanländ har fått minskad eller nedsatt ersättning
enligt 2 kap., får ett skäligt belopp dras av från senare
utbetalning för att kvitta vad som har betalats ut för mycket.

Anmälningsskyldighet

9 § En nyanländ som har beviljats etableringsersättning,
etableringstillägg eller bostadsersättning enligt denna
förordning är skyldig att till Arbetsförmedlingen lämna
uppgifter och anmäla förändringar i fråga om inkomst och
andra förhållanden som kan antas påverka rätten till
etableringsersättning, etableringstillägg och
bostadsersättning och storleken av dessa.
Förordning (2014:1483).

Uppgiftsskyldighet

10 § Anordnare av aktiviteter för nyanlända ska till
Arbetsförmedlingen lämna de uppgifter som är av betydelse för
tillämpningen av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare och denna förordning.

11 § Migrationsverket ska lämna uppgifter till
Arbetsförmedlingen om bistånd betalas ut till en utlänning
enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., om
det behövs i ett ärende om etableringsersättning.

12 § Arbetsförmedlingen ska när någon har rätt till
etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare lämna
följande uppgifter till Försäkringskassan:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer för den som har rätt till
etableringsersättning,

2. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning han eller
hon har rätt till etableringsersättning,

3. med vilket belopp etableringsersättning ska lämnas,

4. om ett beslut om etableringsersättning ändrats,

5. om den nyanlände har förvärvsinkomster, och

6. om det i övrigt framkommer uppgifter som kan antas påverka
rätten till etableringstillägg och bostadsersättning och
storleken på dessa.

13 § Försäkringskassan ska när någon har rätt till ersättning
enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare lämna följande uppgifter till
Arbetsförmedlingen:

1. utbetalda ersättningar enligt denna förordning,

2. typ av förmån, under vilken tidsperiod och i vilken
omfattning en sådan förmån som anges i 2 kap. 4 § lämnas av
Försäkringskassan till en nyanländ som har rätt till
ersättning enligt lagen om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare,

3. under vilken tidsperiod han eller hon har rätt till
etableringstillägg eller bostadsersättning,

4. om ett beslut om etableringstillägg eller bostadsersättning
ändrats, och

5. om det i övrigt framkommer uppgifter som kan antas påverka
rätten till etableringsersättning och storleken på denna.

14 § Arbetsförmedlingen ska när någon har rätt till
etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare lämna
följande uppgifter om enskilda till Central studiestödsnämnden
och Migrationsverket:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer för den som har rätt till ersättning,

2. att en ansökan om ersättning har lämnats in,

3. vilken ersättning som har beviljats, och

4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning ersättning
lämnas eller har lämnats.

15 § Skatteverket ska till Försäkringskassan lämna de
folkbokföringsuppgifter som behövs för bedömningen av rätt
till etableringstillägg och bostadsersättning.

Återbetalning och återkrav

16 § En mottagare av ersättning enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna
oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att
ersättning har lämnats på felaktig grund eller med för högt
belopp.

Om en ersättning har lämnats på felaktig grund eller med för
högt belopp, och detta inte har orsakats av mottagaren, är
mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon
insett eller skäligen borde ha insett felet.

17 § Om en ersättningsmottagare är återbetalningsskyldig
enligt 16 §, ska den myndighet som beslutat om ersättningen
besluta att kräva tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet.

Om ett beslut om återkrav har fattats av Arbetsförmedlingen,
ska Arbetsförmedlingen överlämna ärendet till
Försäkringskassan för vidare handläggning. Det gäller dock
inte om återkravet avser ersättning för rese- eller
flyttkostnader. Förordning (2014:1483).

Anstånd, avbetalningsplan och ränta

18 § Vid återkrav enligt 17 § får den myndighet som beslutat
om återkrav bevilja anstånd med betalningen eller träffa
avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan.
Myndigheten ska i ett sådant fall ta ut ränta på det obetalda
beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller
avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid
innan det återkrävda beloppet senast skulle ha betalats.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.
Förordning (2014:1483).

19 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 16 § inte
betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den
återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen
eller träffat avtal om en avbetalningsplan enligt 18 § och
betalning inte sker inom överenskommen tid.
Förordning (2014:1483).

Eftergift och kvittning

20 § Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges
personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra
omständigheter finns särskilda skäl för det, får återkrav av
ersättning eller krav på ränta efterges helt eller delvis av
den myndighet som har beslutat om återkrav av ersättning eller
krav på ränta.

21 § Vid återkrav enligt 17 § får den myndighet som har
beslutat återkravet vid senare utbetalning av ersättning till
den återbetalningsskyldige dra av ett skäligt belopp för att
kvitta vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller
skyldighet att betala ränta enligt 18 eller 19 §.
Förordning (2014:1483).

Omprövning och överklagande

22 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska
omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om
det begärs av den som

beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras
till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges
in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre
veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av
beslutet.

23 § Försäkringskassans beslut enligt denna förordning ska
omprövas hos myndigheten, om det begärs av den som beslutet
gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den
enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges
in till Försäkringskassan och ska ha kommit in dit inom två
månader från den dag då den som begär omprövning fick del av
beslutet.

24 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans
omprövningsbeslut enligt 22 respektive 23 § får dock inte
överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska
överklagandet anses som en begäran om omprövning.

I fråga om överklagande av beslut om rätt till
etableringsersättning, etableringstillägg och
bostadsersättning finns bestämmelser i 17 § lagen (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Förordning (2014:1483).

Bemyndiganden

25 § Arbetsförmedlingen får, efter att ha gett
Försäkringskassan tillfälle att yttra sig, meddela närmare
föreskrifter om etableringsersättning enligt 2 kap. 1–6 och
17–20 §§ och om anmälningsskyldighet och uppgiftsskyldighet
enligt 3 kap. 9 och 10 §§ samt om ansökan om
etableringsersättning enligt denna förordning.

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om sådant
uppehåll i aktiviteterna som avses i 2 kap. 17 § 3.

Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om
ersättning för rese- och flyttkostnader enligt 2 kap. 16 och
16 a §§ och om ansökan om och utbetalning av sådan
ersättning. Förordning (2014:1483).

26 § Försäkringskassan får, efter att ha gett
Arbetsförmedlingen tillfälle att yttra sig, meddela närmare
föreskrifter om etableringstillägg och bostadsersättning
enligt 2 kap. 7–16 §§ samt om ansökan om och utbetalning av
etableringstillägg och bostadsersättning.
Förordning (2014:1483).

Övergångsbestämmelser

2010:1742

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som
avser tid före ikraftträdandet.

2014:1483

1. Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2015.

2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och
med den 1 januari 2015.