Förordning (2010:425) om ersättning för kostnader för sjuklön

SFS nr
2010:425
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1478

Inledande bestämmelser

1 § Ansökan om förskott enligt 4 § på ersättning för
sjuklönekostnader enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
ska göras skriftligen hos Försäkringskassan. Ansökan ska
göras på blankett som fastställs av Försäkringskassan.
Förordning (2014:1478).

2 § En arbetsgivare som ansöker om förskott enligt 4 § är
skyldig att på begäran lämna Försäkringskassan de handlingar
och uppgifter som Försäkringskassan behöver för att kunna
pröva rätten till ersättning.

Om arbetsgivaren inte lämnar in de handlingar eller uppgifter
som följer av första stycket, ska denne ges tillfälle att
inom viss tid komplettera ärendet om ersättning. Om
arbetsgivaren inte följer en uppmaning att lämna
kompletterande handlingar eller uppgifter, får ärendet ändå
avgöras. Förordning (2014:1478).

3 § Beslut om ersättning enligt 17 § lagen (1991:1047) om
sjuklön får fattas genom automatiserad behandling av
Försäkringskassan när skälen för beslutet får utelämnas
enligt 20 § första stycket 1 förvaltningslagen (1986:223).
Förordning (2014:1478).

Förskott

4 § En arbetsgivare som redan före ett kalenderårs utgång
kan antas uppfylla villkoren för rätt till ersättning enligt
17 § lagen (1991:1047) om sjuklön kan efter ansökan få
förskott på den del av ersättningen som arbetsgivaren redan
kan ha rätt till. Försäkringskassan får vid bedömningen av om
villkoren för ersättning i förskott är uppfyllda uppskatta
arbetsgivarens årliga lönekostnad. Om en arbetsgivare har
fått ersättning i förskott, får Försäkringskassan pröva en ny
ansökan om förskott tidigast efter tre månader, räknat från
den dag då den förra ansökan kom in till myndigheten.
Förordning (2014:1478).

5 § Om en arbetsgivare har tillgodoförts ersättning i
förskott, ska Försäkringskassan göra en slutavräkning året
efter det år som förskottet avser.

En arbetsgivare som har tillgodoförts ersättning i förskott
är återbetalningsskyldig om ersättningen har tillgodoförts
med för högt belopp. Försäkringskassan ska i ett sådant fall
besluta att kräva tillbaka vad som har tillgodoförts för
mycket.

Om ersättning har tillgodoförts med för lågt belopp, ska
Försäkringskassan bevilja ersättning för mellanskillnaden.
Förordning (2014:1478).

6 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 5 § andra
stycket inte betalas
i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635)
tas ut på beloppet.

7 § Om det finns särskilda skäl, får Försäkringskassan helt
eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 5 §
andra stycket eller ett krav på ränta enligt 6 §.

8 § När det gäller återkrav enligt 5 § andra stycket får
Försäkringskassan vid ett senare beslut om ersättning till
den återbetalningsskyldige dra av ett skäligt belopp för att
kvitta vad som har beviljats för mycket. Detsamma gäller
skyldigheten att betala ränta enligt 6 §.
Förordning (2014:1478).

9 § Försäkringskassans beslut enligt 4–8 §§ ska omprövas av
myndigheten, om det begärs av den arbetsgivare som beslutet
gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till
arbetsgivarens nackdel.

En begäran om omprövning ska göras skriftligen. Begäran ska
ges in till Försäkringskassan och ska ha kommit in dit inom
två månader från den dag då den arbetsgivare som begär
omprövning fick del av beslutet.

10 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än omprövningsbeslut enligt 9 § får dock inte överklagas.
Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska
överklagandet anses som en begäran om omprövning.

Övriga bestämmelser

11 § Har upphävts genom förordning (2014:1478).

12 § Försäkringskassan får meddela de föreskrifter som behövs
för tillämpningen av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2010:425

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010, då
förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för
sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska upphöra
att gälla.

2. Bestämmelserna i 4–8 §§ om förskott tillämpas första gången
i fråga om ersättning för kalenderåret 2011.

3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för år 2010 i
fråga om försäkringar som har tecknats före den 1 juli 2010.

2014:1478

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för
sjuklönekostnader som avser tid före ikraftträdandet.