Lag (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

SFS nr
2010:473
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:358

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om statligt stöd till
kvinnoorganisationer inom eller i anslutning till politiska
partier som är representerade i riksdagen. Stödformerna är
grundstöd och mandatstöd. Stöd lämnas i mån av tillgång på
medel.

Ärenden om stöd enligt denna lag prövas av
Partibidragsnämnden.

2 § Med en kvinnoorganisation avses i denna lag

1. en ideell förening som

a) är ansluten till ett politiskt parti,

b) har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället,
och

c) har en demokratisk uppbyggnad, eller

2. en sammanslutning som

a) finns inom ett politiskt parti,

b) arbetar för att stärka kvinnors ställning i samhället, och

c) har en demokratisk uppbyggnad.

3 § Ett stödår enligt denna lag avser ett kalenderår. Stöd som
avses i lagen räknas ut en gång för varje stödår.

4 § Endast en kvinnoorganisation för varje politiskt parti som
är representerat i riksdagen kan få stöd. Om flera sådana
kvinnoorganisationer ansöker om stöd, ska det parti till
vilket de är anslutna eller verkar inom ange vilken av
organisationerna som ska vara berättigad till stödet.

Grundstöd

5 § En kvinnoorganisation som är berättigad till stöd enligt
denna lag får ett årligt grundstöd. De sammanlagda grundstöden
utgör 55 procent av anslagna medel och fördelas lika mellan de
kvinnoorganisationer som är berättigade till stöd.

Mandatstöd

6 § En kvinnoorganisation som är berättigad till stöd enligt
denna lag får årligen mandatstöd. Varje mandatstöd utgör 1/349
av 45 procent av anslagna medel.

Varje kvinnoorganisation får ett mandatstöd för varje mandat
som det politiska partiet vunnit i det senaste valet.

Ansökan

7 § Ansökan om stöd enligt denna lag görs skriftligen varje år
hos Partibidragsnämnden. Ansökan ska ha kommit in senast den
31 oktober året före stödåret. Ansökan ska vara egenhändigt
undertecknad av en behörig företrädare för den
kvinnoorganisation som ansöker om stöd. För en sådan
kvinnoorganisation som avses i 2 § 2 ska ansökan vara
egenhändigt undertecknad av en behörig företrädare för det
politiska parti som kvinnoorganisationen tillhör.

8 § Avser ansökan en sådan kvinnoorganisation som anges i
2 § 1, ska kvinnoorganisationens årsredovisning för det senast
avslutade räkenskapsåret fogas till ansökan. Är organisationen
inte skyldig att upprätta en årsredovisning enligt
årsredovisningslagen (1995:1554), men ändå omfattas av
bokföringslagen (1999:1078), ska ett årsbokslut fogas till
ansökan. Är organisation inte bokföringsskyldig enligt
bokföringslagen ska en handling motsvarande ett årsbokslut
fogas till ansökan.

Avser ansökan en sådan kvinnoorganisation som anges i 2 § 2,
ska partiets årsredovisning för det senast avslutade
räkenskapsåret fogas till ansökan.

Årsredovisningen, årsbokslutet eller motsvarande handling ska
ha granskats av en auktoriserad eller godkänd revisor.
Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god
revisionssed kräver.

9 § Stöd får inte beviljas om ansökan brister i de avseenden
som anges i 7 eller 8 §. Partibidragsnämnden kan dock pröva en
ansökan som kommit in efter den 31 oktober året före stödåret,
om det inte fördröjer nämndens handläggning.

10 § Har upphävts genom lag (2013:358).

Utbetalning

11 § Grundstöd och mandatstöd betalas om möjligt ut samtidigt.
Utbetalningarna görs av riksdagsförvaltningen senast den 31
januari under stödåret. Utbetalning sker direkt till en sådan
kvinnoorganisation som avses i 2 § 1. För en sådan
kvinnoorganisation som avses i 2 § 2 sker utbetalning till det
politiska partiet.

Överklagande

12 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2010:473

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas
första gången i fråga om stöd för stödåret 2011.

2. Bestämmelsen i 8 § tredje stycket om att årsredovisningen,
årsbokslutet eller motsvarande handling ska ha granskats av
auktoriserad eller godkänd revisor tillämpas inte vid
ansökningstillfället 2010, om organisationen då ännu inte
utsett någon revisor.