Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

SFS nr
2010:536
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2010-06-03

1 § Arbetsförmedlingen får besluta att tillhandahålla
valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom myndighetens
arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Med valfrihetssystem avses
ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den
leverantör som ska utföra tjänsten och som Arbetsförmedlingen
godkänt och tecknat kontrakt med.

2 § När Arbetsförmedlingen tillhandahåller valfrihetssystem
enligt denna lag ska myndigheten tillämpa lagen (2008:962) om
valfrihetssystem. I stället för det som sägs i 2 kap. 3 §
första meningen, 6 och 7 §§ lagen om valfrihetssystem ska med

1. leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller
tjänster som nämns i 1 §,

2. tjänst avses sådan tjänst som nämns i 1 §, och

3. upphandlande myndighet avses Arbetsförmedlingen.

3 § Arbetsförmedlingen ska, trots 1 kap. 3 § lagen (2008:962)
om valfrihetssystem, tillämpa bestämmelserna om jäv i 11 och
12 §§ förvaltningslagen (1986:223).