Lag (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare

SFS nr
2010:538
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2010-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:953
Upphävd
2014-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:155

Målgrupp

1 § Prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i
svenska för invandrare (sfi-bonus) lämnas till en nyanländ
invandrare som

1. har fyllt 18 men inte 65 år,

2. har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3
a, 4 eller 6 §, 12 kap. 18 §, 21 kap. eller 22 kap.
utlänningslagen (2005:716), och

3. uppfyller villkoren enligt 2 och 3 §§.

Med utbildning i svenska för invandrare avses i denna lag
även en motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24
kap. skollagen (2010:800). Lag (2010:878).

Villkor m.m.

2 § Sfi-bonus lämnas till en nyanländ som inom den
tidsperiod som anges i 3 § har deltagit i utbildning i
svenska för invandrare och uppnått betyg för godkänt resultat
enligt något av följande alternativ:

– kurs B på studieväg 1,

– kurs C på studieväg 2, eller

– kurs D på studieväg 3.
Lag (2013:155).

3 § För att sfi-bonus ska lämnas måste betyg för godkänt
resultat ha uppnåtts inom tolv månader från det att
utbildningen startade, dock senast inom femton månader från
den dag då den nyanlände första gången folkbokfördes i en
kommun. Lag (2013:155).

4 § Sfi-bonus lämnas med

1. en halv bonus för den som har uppnått betyg för godkänt
resultat i utbildning i svenska för invandrare på kurs B på
studieväg 1,

2. två tredjedels bonus för den som har uppnått betyg för
godkänt resultat i utbildning i svenska för invandrare på
kurs C på studieväg 2, och

3. en hel bonus för den som har uppnått betyg för godkänt
resultat i utbildning i svenska för invandrare på kurs D på
studieväg 3.

Sfi-bonus lämnas med högst en hel bonus. För en nyanländ som
får sfi-bonus enligt första stycket ska redan utbetald
sfi-bonus räknas av. Lag (2013:155).

5 § Utbetald sfi-bonus ska inte beaktas vid tillämpning av 4
kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Lag (2010:878).

Informationsskyldighet

6 § Kommunen ska informera de nyanlända som omfattas av lagen
om förutsättningar och villkor för att få sfi-bonus.

Ansökan och beslut

7 § Ansökan om sfi-bonus görs skriftligen av den nyanlände
hos den kommun där han eller hon är folkbokförd. Ansökan ska
ha kommit in till kommunen inom tre månader från den dag då
den nyanlände uppnådde betyg för godkänt resultat enligt
något av alternativen i 2 §. Lag (2013:155).

8 § Kommunen beslutar om och betalar ut sfi-bonus.

Återbetalningsskyldighet och återkrav

9 § Mottagaren av sfi-bonus är återbetalningsskyldig om
bonusen betalats ut på felaktig grund eller med för högt
belopp.

Om ett fel som avses i första stycket inte har orsakats av
mottagaren, är denne återbetalningsskyldig endast om han eller
hon insett eller skäligen borde ha insett felet.

10 § Om mottagaren av sfi-bonus är återbetalningsskyldig
enligt 9 §, ska kommunen återkräva beloppet.

Om det finns synnerliga skäl, får återkravet helt eller delvis
efterges.

Uppgiftsskyldighet

11 § Kommunen ska lämna uppgifter om de nyanlända som har
ansökt om sfi-bonus till berörda myndigheter. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare
föreskrifter om kommunens uppgiftsskyldighet.

Överklagande

12 § Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bemyndigande

13 § Regeringen får meddela föreskrifter om sfi-bonusens
storlek.

Övergångsbestämmelser

2010:538

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010 och tillämpas på
nyanlända som första gången folkbokfördes i en kommun den 1
juli 2010 eller senare.

2010:878

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010 i fråga om
5 § och i övrigt den 1 juli 2012.

2. För ersättning enligt lagen (1992:1068) om
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra
utlänningar gäller 5 § i sin äldre lydelse.

2014:953

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för den som har
avslutat sin utbildning i svenska för invandrare senast den
31 juli 2014.