Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

SFS nr
2010:543
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:730

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om
anmälningsavgift och studieavgift för studenter vid de
universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen
(1992:1434).

Med högskola avses i denna förordning både universitet och
högskolor.

Anmälningsavgift

2 § För sin prövning av en anmälan om utbildning på grundnivå
och avancerad nivå ska högskolan ta ut en anmälningsavgift om
900 kronor av den som vid tidpunkten för anmälan inte är
medborgare i en stat som omfattas av avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz
(tredjelandsmedborgare).

Anmälningsavgift ska dock inte tas ut av en
tredjelandsmedborgare som vid tidpunkten för anmälan

1. är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har
uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige enligt
3 a kap. 4 eller 7 § utlänningslagen (2005:716),

2. är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har
uppehållstillstånd i Sverige enligt 4 kap. 16 §
utlänningsförordningen (2006:97),

3. har permanent uppehållstillstånd i Sverige,

4. av andra skäl än studier har tidsbegränsat
uppehållstillstånd i Sverige,

5. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige enligt 5 a
kap. utlänningslagen,

6. har ställning som varaktigt bosatt i en annan stat inom
Europeiska unionen och har uppehållstillstånd i Sverige enligt
4 kap. 9 § utlänningsförordningen,

7. är student vid en utländsk högskola men genomför en
begränsad del av sin utbildning vid en svensk högskola inom
ramen för ett utbytesavtal som innebär att studieavgift inte
ska tas ut av den mottagande högskolan,

8. söker till eller studerar på en utbildning inom ramen för
ett sådant utbytesprogram eller samarbetsprogram som
studieavgift enligt beslut av regeringen inte ska tas ut för,

9. söker till en utbildning inom ramen för ett sådant
utbytesprogram eller samarbetsprogram som anmälningsavgift
enligt beslut av regeringen inte ska tas ut för, eller

10. är registrerad på en utbildning vid en svensk högskola.
Förordning (2011:303).

3 § Om anmälningsavgiften inte betalas senast vid den tidpunkt
som högskolan bestämmer, ska anmälan inte prövas.

4 § Högskolan får betala tillbaka anmälningsavgiften om det
finns särskilda skäl.

Studieavgift

5 § En högskola ska ta ut en studieavgift för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå av den som inte är medborgare i
en stat inom EES eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare).

Studieavgift ska dock inte tas ut av tredjelandsmedborgare som
avses i 2 § andra stycket 1–8.

6 § Högskolan ska beräkna studieavgifterna så att full
kostnadstäckning uppnås för den studieavgiftsfinansierade
verksamheten i sin helhet.

Studieavgiften ska vara densamma för alla
studieavgiftsskyldiga studenter som går samma utbildning vid
samma tillfälle. Detta gäller dock inte om något annat följer
av ett beslut av regeringen i fråga om studieavgift för den
som studerar inom ramen för ett utbytesprogram eller
samarbetsprogram.

Om högskolan har tilldelat en sökande eller en student ett
stipendium som avser studieavgiften, får studieavgiften sättas
ned med ett belopp som motsvarar stipendiet.
Förordning (2011:303).

6 a § Högskolan får meddela föreskrifter om studieavgiftens
storlek. Förordning (2011:303).

7 § Högskolan ska efter att ha hört Migrationsverket bestämma
tidpunkt för betalning av studieavgiften.

8 § För att bli antagen till utbildningen ska en
studieavgiftsskyldig sökande betala studieavgiften senast vid
den tidpunkt som avses i 7 §.

Om utbildningen omfattar mer än 30 högskolepoäng, får
högskolan besluta att studieavgiften får betalas genom
delbetalningar och att en första delbetalning är tillräcklig
för att bli antagen. Den första delbetalningen ska inte
understiga studieavgiften för utbildningens första 30
högskolepoäng.

9 § En student som har betalat en sådan första delbetalning
som avses i 8 § andra stycket och har påbörjat utbildningen,
ska betala återstående delar av studieavgiften inom den tid
som högskolan beslutar.

10 § Om återstående delar av studieavgiften inte betalas inom
angiven tid, ska högskolan påminna studenten om att betala
avgiften inom en viss tid. Betalas inte avgiften inom den tid
som anges i påminnelsen, ska högskolan stänga av studenten
från utbildningen till dess att avgiften har betalats.
Studenten ska upplysas om detta i påminnelsen.

Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta
i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för
utbildningen vid högskolan. Högskolan får även i ett enskilt
fall besluta att examensbevis och kursbevis inte får lämnas ut
förrän avgiften har betalats.

11 § Beslut om avstängning av en student som inte har betalat
studieavgiften gäller omedelbart.

12 § Om en student har betalat studieavgiften men inte längre
är avgiftsskyldig enligt 5 §, får högskolan betala tillbaka
den del av avgiften som avser den del av utbildningen som
studenten inte är avgiftsskyldig för.

Högskolan får även i andra fall betala tillbaka hela eller en
del av studieavgiften om studenten av särskilda skäl är
förhindrad att delta i utbildningen.

13 § Beslut att avstänga en student som inte har betalat
studieavgiften får överklagas till Överklagandenämnden för
högskolan. Nämndens beslut får inte överklagas.

Utlämnande av uppgifter

14 § Migrationsverket ska på begäran av högskolan eller
Universitets- och högskolerådet, utifrån de uppgifter som
finns i Migrationsverkets verksamhetsregister, lämna ut
uppgift om huruvida en sökande eller student tillhör den
personkrets som enligt 2 eller 5 § ska betala anmälningsavgift
eller studieavgift. Förordning (2012:730).

Undantag från avgiftsförordningen

15 § För anmälningsavgifter och studieavgifter gäller inte 7 §
första stycket avgiftsförordningen (1992:191).

Övergångsbestämmelser

2010:543

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010 och
tillämpas första gången på utbildning som avses bedrivas efter
den 31 juli 2011.

2. En student som ska betala studieavgift enligt 5 § får
slutföra en kurs eller ett utbildningsprogram utan att betala
studieavgift, om kursen eller utbildningsprogrammet har
påbörjats före den 1 juli 2011. Om studierna inte har
slutförts den 31 december 2018, ska avgift dock betalas för
tid därefter.

3. En student som ska betala anmälningsavgift enligt 2 § eller
studieavgift enligt 5 § får antas till och slutföra en kurs
utan att betala anmälningsavgift eller studieavgift, om kursen
påbörjas efter den 1 juni 2011 men ska avslutas senast den 31
augusti 2011.