Förordning (2010:55) om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn

SFS nr
2010:55
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2010-02-04

1 § Denna förordning kompletterar

1. artikel 186 och artikel 188.2 i rådets förordning (EG) nr
1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en
gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om
särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda
förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden),
och

2. kommissionens förordning (EU) nr 1233/2009 av den 15
december 2009 om en särskild åtgärd för att stödja marknaden
inom mejerisektorn.

2 § Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på
medel, lämnas till den som producerade mjölk under
tidsperioden från och med den 1 april 2008 till och med den
31 mars 2009 om uppgifter om produktionen har lämnats enligt
bestämmelserna i förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den
förordningen.

Stöd lämnas med ett visst belopp per kilogram mjölk för den
mängd mjölk som har rapporterats enligt bestämmelserna i
första stycket.

3 § Frågor om stöd prövas av Statens jordbruksverk. Stödet
betalas ut av Jordbruksverket utan ansökan.

4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om stödbeloppets
storlek och om utbetalning av stöd.

Jordbruksverket får även meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

5 § Jordbruksverket ska fullgöra den uppgiftsskyldighet som
föreskrivs i artikel 3 b i kommissionens förordning (EU) nr
1233/2009.

6 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.