Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

SFS nr
2010:566
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2010-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:289

Lagens syfte m.m.

1 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Syftet med denna lag är att främja utvecklingen av en
informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning
av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.

Lagen innehåller bestämmelser som avser att förhindra att
myndigheter beslutar om sådana villkor för hur handlingar får
användas som begränsar konkurrensen.

Bestämmelser om tillhandahållande av handlingar finns i annan
författning.

1 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Syftet med denna lag är att främja utvecklingen av en
informationsmarknad genom att underlätta enskildas
användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.

Lagen avser att förhindra att myndigheter beslutar om sådana
villkor för vidareutnyttjande av handlingar som begränsar
konkurrensen.

Bestämmelser om tillhandahållande av handlingar finns i annan
författning. Lag (2015:289).

Lagens tillämpningsområde

2 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Denna lag innehåller bestämmelser om villkor för att få
vidareutnyttja handlingar hos statliga och kommunala
myndigheter.

Lagen gäller också för vidareutnyttjande av handlingar hos de
organ som anges i bilagan till offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), om handlingarna hör till den
verksamhet som anges där, samt handlingar hos aktiebolag,
handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där
kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande
inflytande. Dessa organ ska vid tillämpningen av denna lag
jämställas med myndigheter.

2 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Lagen gäller för vidareutnyttjande av sådana handlingar
som tillhandahålls av statliga och kommunala myndigheter.

Lagen gäller också för vidareutnyttjande av sådana handlingar
som tillhandahålls av de organ som anges i bilagan till
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om handlingarna
hör till den verksamhet som anges där, samt sådana handlingar
som tillhandahålls av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska
föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar
ett rättsligt bestämmande inflytande. Dessa organ ska vid
tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.
Lag (2015:289).

3 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Denna lag gäller inte för handlingar hos

1. utbildnings- eller forskningsinstitutioner, eller

2. kulturinstitutioner.

3 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Denna lag gäller inte för handlingar som

1. inte får tillhandahållas,

2. tillhandahålls i en myndighets konkurrensutsatta
verksamhet,

3. en myndighet tillhandahåller en annan myndighet, utom när
det framgår att handlingarna ska användas i konkurrensutsatt
verksamhet,

4. finns hos andra utbildnings- eller forskningsinstitutioner
än högskolebibliotek,

5. finns hos andra kulturinstitutioner än arkiv, bibliotek
och museer,

6. utgör datorprogram, eller

7. tredje man innehar rätt till enligt lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Lag (2015:289).

4 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Denna lag gäller inte för handlingar eller uppgifter i
handlingar som inte får tillhandahållas eller för
begränsningar i vidareutnyttjandet av dessa som en myndighet
är skyldig att besluta om eller som annars följer av någon
författning.

Lagen gäller inte för handlingar som en myndighet
tillhandahåller en annan myndighet, utom när det framgår att
handlingarna ska användas i affärsverksamhet. Lagen gäller
inte heller för handlingar som en myndighet tillhandahåller i
sin affärsverksamhet.

4 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Lagen påverkar inte utövandet av sådan ensamrätt som
följer av patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen
(1970:485), firmalagen (1974:156), lagen (1992:1685) om skydd
för kretsmönster för halvledarprodukter,
växtförädlarrättslagen (1997:306) eller varumärkeslagen
(2010:1877). Lag (2015:289).

/Rubriken träder i kraft I:2015-07-01/
Tillåtet vidareutnyttjande

5 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Denna lag gäller inte för handlingar till vilka tredje man
innehar rätt enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära eller konstnärliga verk.

Lagen påverkar inte utövandet av sådan ensamrätt som följer av
varumärkeslagen (1960:644), patentlagen (1967:837),
mönsterskyddslagen (1970:485), firmalagen (1974:156), lagen
(1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
eller växtförädlarrättslagen (1997:306).

5 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Vidareutnyttjande är tillåtet för handlingar som
tillhandahålls av myndigheter, med de begränsningar som en
myndighet är skyldig att besluta om eller som annars följer
av författning. Lag (2015:289).

Definitioner

6 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
I denna lag avses med handling detsamma som i 2 kap. 3 §
första stycket första meningen tryckfrihetsförordningen. Ett
datorprogram ska dock inte anses vara en handling.

I lagen avses med vidareutnyttjande användning av handlingar
för andra ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket
handlingarna behandlas av en myndighet.

6 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
I denna lag avses med

handlingar: sådana handlingar som avses i 2 kap. 3 § första
stycket första meningen tryckfrihetsförordningen,

vidareutnyttjande: användning av handlingar för andra ändamål
än det ursprungliga ändamål för vilket handlingarna behandlas
av en myndighet. Lag (2015:289).

Avgifter

7 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Om en myndighet får ta ut avgifter för vidareutnyttjande,
får de samlade intäkterna från sådana avgifter tillsammans med
de samlade intäkterna från avgifter för handlingar som
myndigheten tillhandahåller inte överstiga de totala
kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion och
spridning av handlingarna, inklusive en rimlig avkastning på
investeringar.

7 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Om en myndighet får ta ut avgifter vid vidareutnyttjande
av handlingar, får avgifterna inte överstiga kostnaderna för
att reproducera, tillhandahålla och sprida handlingarna, om
inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Om en myndighet är skyldig att ta ut avgifter vid
vidareutnyttjande av handlingar för att täcka en väsentlig
del av kostnaderna för en verksamhet, får de samlade
intäkterna inte överstiga kostnaderna för att samla in,
framställa, reproducera och sprida handlingarna samt en
rimlig avkastning på investeringar.

Sådana arkiv, bibliotek och museer som får ta ut avgifter vid
vidareutnyttjande av handlingar, får tillämpa bestämmelsen i
andra stycket oavsett krav på kostnadstäckning. Lag (2015:289).

Övriga villkor

8 § Villkor för vidareutnyttjande ska vara relevanta och icke-
diskriminerande för jämförbara kategorier av
vidareutnyttjande. Villkoren får inte i onödan begränsa
möjligheterna till vidareutnyttjande.

9 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Om en myndighet vidareutnyttjar handlingar i sin
affärsverksamhet ska samma avgifter och andra villkor för
tillhandahållande av handlingarna tillämpas för denna
verksamhet som för andra som vidareutnyttjar handlingar.

9 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Om en myndighet vidareutnyttjar handlingar i sin
konkurrensutsatta verksamhet ska samma avgifter och andra
villkor för tillhandahållande av handlingarna tillämpas för
denna verksamhet som för andra som vidareutnyttjar
handlingar. Lag (2015:289).

10 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
En myndighet får inte bevilja någon en exklusiv rätt att
vidareutnyttja handlingar, utom när det är nödvändigt för att
tillhandahålla en tjänst av allmänt intresse. En sådan
exklusiv rätt får beviljas för en tid av högst tre år i taget.
Den exklusiva rätten ska offentliggöras.

10 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Om inte annat följer av andra stycket får en myndighet
inte bevilja någon en exklusiv rätt att vidareutnyttja
handlingar, utom när det är nödvändigt för att tillhandahålla
en tjänst av allmänt intresse. En sådan exklusiv rätt får
beviljas för högst tre år i taget.

Utöver vad som följer av första stycket får arkiv, bibliotek
och museer bevilja en exklusiv rätt vid digitalisering av
kulturresurser. Om den exklusiva rätten överstiger tio år,
ska den omprövas under det elfte året och därefter vart
sjunde år.

Senast när den exklusiva rätten enligt andra stycket har gått
ut ska den som beviljats rätten ge myndigheten en kostnadsfri
kopia av de digitaliserade kulturresurserna med en rätt att
fritt utnyttja och distribuera materialet.

Om en myndighet beviljar en sådan exklusiv rätt som avses i
första och andra styckena, ska den offentliggöra information
om detta. Lag (2015:289).

Information om villkor

11 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
En myndighet ska informera om avgifter och andra villkor
för vidareutnyttjandet. Denna information ska lämnas
elektroniskt om det är möjligt och lämpligt.

Myndigheten ska på begäran ange beräkningsgrunden för
avgifterna.

11 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
En myndighet ska informera om avgifter, inklusive
beräkningsgrund, och andra villkor för vidareutnyttjandet.

En myndighet ska publicera en förteckning över vilka typer av
handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för
vidareutnyttjande samt tillhörande information.

Informationen enligt första och andra styckena ska kunna
lämnas elektroniskt och utan avgift. Lag (2015:289).

Behandling av en begäran om vidareutnyttjande

12 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
När ett organ som enligt 2 § andra stycket jämställs med
myndighet handlägger ett ärende om vidareutnyttjande av
handlingar hos organet, ska följande bestämmelser i
förvaltningslagen (1986:223) tillämpas:

– 5 § andra stycket om enskildas kontaktmöjligheter,

– 11 och 12 §§ om jäv,

– 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig
muntligen,

– 15 § om anteckning av uppgifter,

– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,

– 21 § om underrättelse om beslut,

– 22 och 23-25 §§ om överklagande,

– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande,

– 27 och 28 §§ om omprövning av beslut, och

– 30 § om överklagande av avvisningsbeslut.

12 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
När ett organ som enligt 2 § andra stycket jämställs med
myndighet handlägger ett ärende om vidareutnyttjande av
sådana handlingar som tillhandahålls av organet, ska följande
bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) tillämpas:

– 5 § andra stycket om enskildas kontaktmöjligheter,

– 11 och 12 §§ om jäv,

– 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig
muntligen,

– 15 § om anteckning av uppgifter,

– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,

– 21 § om underrättelse om beslut,

– 22 och 23–25 §§ om överklagande,

– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande,

– 27 och 28 §§ om omprövning av beslut, och

– 30 § om överklagande av avvisningsbeslut.
Lag (2015:289).

13 § En begäran om vidareutnyttjande av handlingar ska
behandlas skyndsamt.

/Rubriken upphör att gälla U:2015-07-01/
Motivering av beslut

/Rubriken träder i kraft I:2015-07-01/
Beslut om vidareutnyttjande

14 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Ett beslut om avslag på en begäran om vidareutnyttjande
ska innehålla de skäl som har bestämt utgången i ärendet. Om
beslutet grundas på att ett vidareutnyttjande skulle inkräkta
på tredje mans rätt enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt
till litterära eller konstnärliga verk, ska myndigheten i
beslutet ange vem som är rättsinnehavare, om denne är känd,
eller vilken licensgivare som myndigheten har fått
informationen från.

14 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
En myndighet ska på begäran lämna ett skriftligt beslut,
om vidareutnyttjandet har förenats med villkor eller om en
begäran om vidareutnyttjande har avslagits. Sådana beslut ska
innehålla de skäl som har bestämt utgången i ärendet.

Om beslutet grundas på att ett vidareutnyttjande skulle
inkräkta på tredje mans rätt enligt lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, ska
myndigheten i beslutet ange vem som är rättsinnehavare, om
denne är känd, eller vilken licensgivare som myndigheten har
fått informationen från. Arkiv, bibliotek och museer behöver
dock inte lämna sådana uppgifter. Lag (2015:289).

Överklagande av beslut

15 § Beslut av en annan myndighet än regeringen, Högsta
domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen eller Riksdagens
ombudsmän i ett enskilt fall enligt denna lag får överklagas
hos förvaltningsrätten. Beslut av en förvaltningsrätt i ett
ärende som har inletts där, liksom beslut av en tingsrätt eller
en hovrätt, överklagas dock hos kammarrätten. Beslut av en
kammarrätt i ett ärende som har inletts där överklagas hos
Högsta förvaltningsdomstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Detta gäller dock inte i fråga om ärenden som har inletts hos
en förvaltningsrätt, tingsrätt eller hovrätt. Lag (2010:1494).

16 § Om ett beslut av ett sådant organ som enligt 2 § andra
stycket jämställs med myndighet överklagas, ska organet vara
den enskildes motpart sedan handlingarna i ärendet har
överlämnats till domstolen.