Tillkännagivande (2010:584) enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol

SFS nr
2010:584
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2010-06-03

I 2 § lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om
förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol finns
regler om svenska domstolars rätt eller skyldighet att begära
förhandsavgöranden från Europeiska unionens domstol om
tolkningen av bestämmelser i internationella överenskommelser
som Sverige har tillträtt och som har ingåtts inom ramen för
Europeiska unionen i den omfattning som Sverige har åtagit sig
detta. Regeringen ska ge till känna dels sådana åtaganden,
dels bestämmelser i andra lagar om svensk domstols rätt eller
skyldighet att begära förhandsavgörande från Europeiska
unionens domstol. Följande finns att ge till känna.

Åtaganden enligt 2 § första stycket i lagen

1. Konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå
(Europolkonventionen) och tilläggsprotokollet till den
konventionen har trätt i kraft den 1 oktober 1998. Sverige har
i enlighet med artikel 2.2 b i tilläggsprotokollet förklarat
att varje svensk domstol får begära att Europeiska unionens
domstol meddelar ett förhandsavgörande i ett mål eller ärende
som uppkommit vid den svenska domstolen och som rör tolkningen
av Europolkonventionen, när domstolen anser att ett beslut i
frågan är nödvändigt för att döma i saken. Konventionen och
tilläggsprotokollet finns intagna i SÖ 1999:26 och 1999:27.
Europolkonventionen har den 1 januari 2010 ersatts av rådets
beslut av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska
polisbyrån (Europol).

2. Konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas
finansiella intressen (bedrägerikonventionen), protokollet
till denna konvention (korruptionsprotokollet) samt
protokollet om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas
domstol angående tolkningen av bedrägerikonventionen och
korruptionsprotokollet (domstolsprotokollet) har trätt i kraft
den 17 oktober 2002. Sverige har i enlighet med artikel 2.2 b
i domstolsprotokollet förklarat att varje svensk domstol får
begära att Europeiska unionens domstol meddelar ett
förhandsavgörande i ett mål eller ärende som uppkommit vid den
svenska domstolen och som rör tolkningen av
bedrägerikonventionen eller korruptionsprotokollet, när
domstolen anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att
döma i saken. Konventionen och protokollen finns intagna i SÖ
1999:29, 1999:30 och 1999:31.

3. Konventionen om användning av informationsteknologi för
tulländamål (CIS-konventionen) och protokollet om
förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol
angående tolkningen av denna konvention har trätt i kraft den
25 december 2005. Sverige har i enlighet med artikel 2.2 b i
protokollet förklarat att varje svensk domstol får begära att
Europeiska unionens domstol meddelar ett förhandsavgörande i
ett mål eller ärende som uppkommit vid den svenska domstolen
och som rör tolkningen av CIS-konventionen, när domstolen
anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i
saken. Konventionen och protokollet finns intagna i SÖ 1999:43
och 1999:44.

Bestämmelser enligt 2 § andra stycket i lagen

1. Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet
och om verkställighet av domar på privaträttens område och
tillträdeskonventionerna den 9 oktober 1978, den 25 oktober
1982, den 25 maj 1989 och den 29 november 1996
(Brysselkonventionen) samt protokollet den 3 juni 1971 om EG-
domstolens tolkning av Brysselkonventionen i dess lydelse
enligt nämnda tillträdeskonventioner har trätt i kraft i
förhållande till Sverige den 1 januari 1999. Konventionen och
protokollet gäller som lag här i landet. Enligt artikel 2.1 i
protokollet har följande svenska domstolar rätt att begära att
Europeiska unionens domstol ska meddela ett förhandsavgörande
i en tolkningsfråga: Högsta domstolen, Regeringsrätten,
Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen. Enligt artikel 2.2 har
alla domstolar rätt att begära ett sådant förhandsavgörande
när de utgör överinstans. Av artikel 2.3 följer att Svea
hovrätt har rätt att begära ett sådant förhandsavgörande i
fall som avses i artikel 37 i konventionen. I artikel 3 i
protokollet finns ytterligare bestämmelser om rätt och
skyldighet att begära förhandsavgörande. Konventionen och
protokollet finns intagna i SFS 1998:358.

2. Lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser,
i fråga om Romkonventionens protokoll, har trätt i kraft i
förhållande till Sverige den 1 augusti 2004. Artiklarna 1–16
och 18–21 i konventionen om tillämplig lag för
avtalsförpliktelser (Romkonventionen) samt artiklarna 1–4 i
det första protokollet om Europeiska gemenskapernas domstols
tolkning av Romkonventionen gäller som lag här i landet med de
anpassningar och ändringar som har gjorts genom
tillträdeskonventionerna den 10 april 1984, den 18 maj 1992,
den 29 november 1996 och den 14 april 2005. Enligt artikel 2.a
i protokollet har följande svenska domstolar rätt att begära
att Europeiska unionens domstol ska meddela ett
förhandsavgörande i en tolkningsfråga: Högsta domstolen,
Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen. Av
artikel 2.b följer att alla domstolar har rätt att begära ett
sådant förhandsavgörande när de utgör överinstans.
Konventionen och protokollet finns intagna i en bilaga till
lagen.