Lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el

SFS nr
2010:601
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2010-06-10

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag syftar till att säkerställa att den som
producerar el ska ha rätt att få ursprungsgarantier utfärdade
som visar den producerade elens ursprung.

2 § Med ursprungsgaranti avses det elektroniska dokument som
tagits fram i enlighet med bestämmelserna i denna lag och vars
syfte är att garantera ursprunget på den el som en
elleverantör ska lämna uppgift om enligt 8 kap. 12 § ellagen
(1997:857).

Förutsättningar för utfärdande av ursprungsgarantier

3 § Ursprungsgarantier får utfärdas bara för sådan el som har
mätts och rapporterats till den myndighet som regeringen
bestämmer (kontoföringsmyndigheten).

4 § Endast en ursprungsgaranti får utfärdas per energienhet.

En energienhet ska omfatta en megawattimme el.

Identifiering av ursprungsgarantier

5 § Varje ursprungsgaranti ska ha ett identifieringsnummer.

Annullering av ursprungsgarantier

6 § En ursprungsgaranti ska annulleras när den har använts för
det syfte som anges i 2 §.

En ursprungsgaranti ska även annulleras om den inte har
använts enligt första stycket inom tolv månader från och med
produktionen av den energienhet som ursprungsgarantin avser.

Register över ursprungsgarantier

7 § Kontoföringsmyndigheten ska föra ett elektroniskt register
över ursprungsgarantier.

Förfarande

8 § Ursprungsgarantier ska utfärdas, överföras och annulleras
elektroniskt.

9 § Den myndighet som regeringen bestämmer
(tillsynsmyndigheten) prövar frågor om rätt till tilldelning
av ursprungsgarantier.

Producenten av el ska skriftligen ansöka hos
tillsynsmyndigheten om rätt till tilldelning av
ursprungsgarantier.

10 § Kontoföringsmyndigheten utfärdar, överför och annullerar
ursprungsgarantier.

11 § Tillsynsmyndigheten ska informera kontoföringsmyndigheten
om beslut om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier och
överföra de uppgifter som är nödvändiga för utfärdandet av
ursprungsgarantierna till myndigheten.

12 § Om den som är antecknad som innehavare av en
ursprungsgaranti i registret över sådana garantier skriftligen
begär det, ska kontoföringsmyndigheten registrera en
överföring av en ursprungsgaranti till en annan innehavare.

Om någon annan än den som är antecknad som innehavare i
registret begär överföring av en ursprungsgaranti, får
kontoföringsmyndigheten registrera överföringen endast om
innehavaren lämnat sitt godkännande.

13 § Den som är antecknad som innehavare i registret över
ursprungsgarantier ska skriftligen begära att
kontoföringsmyndigheten ska annullera en ursprungsgaranti
efter att den har använts enligt 2 §.

Om en sådan begäran inte har kommit in till
kontoföringsmyndigheten inom tolv månader från och med
produktionen av den energienhet som ursprungsgarantin avser,
ska myndigheten annullera ursprungsgarantin.

Ursprungsgarantier från andra medlemsstater i Europeiska
unionen

14 § En ursprungsgaranti från en annan medlemsstat i
Europeiska unionen ska erkännas, om det inte finns skäl att
tvivla på dess riktighet.

Om en ursprungsgaranti som avser förnybar el eller högeffektiv
kraftvärmeel inte erkänns, ska tillsynsmyndigheten underrätta
Europeiska kommissionen och ange varför garantin inte kan
erkännas.

Tillsyn och återkallelse

15 § Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över efterlevnaden
av denna lag och av de föreskrifter som meddelats i anslutning
till lagen.

16 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har även rätt att på begäran få tillträde
till produktionsanläggningar samt lokaler och områden som hör
till sådana anläggningar i den utsträckning det behövs för
tillsynen. Denna rätt omfattar inte bostäder.

17 § Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett beslut om rätt till
tilldelning av ursprungsgarantier

1. om beslutet har fattats på grund av oriktiga eller
vilseledande uppgifter och dessa har haft betydelse för rätten
att tilldelas ursprungsgarantier,

2. om förutsättningarna i 3 eller 4 §, eller enligt
föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen, inte
uppfylls,

3. om elproducenten inte lämnar de upplysningar, handlingar
eller tillträde till produktionsanläggningen som behövs för
att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva tillsyn, eller

4. om elproducenten begär det.

Tillsynsmyndigheten ska snarast informera
kontoföringsmyndigheten om ett beslut om återkallelse.

Ett beslut om återkallelse ska gälla omedelbart.

Skadestånd

18 § Den som lider skada på grund av ett tekniskt fel i
registret över ursprungsgarantier har rätt till ersättning av
staten.

Ersättningen ska sättas ned med skäligt belopp eller helt
falla bort, om den skadelidande har medverkat till skadan
genom att utan skälig anledning ha låtit bli att vidta
åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på
något annat sätt har medverkat till skadan genom eget
vållande.

Bemyndiganden

19 § Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för
utfärdande, överföring och annullering av ursprungsgarantier
enligt denna lag.

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om definitioner av energikällor och
av sätt att producera el.

Överklagande

21 § Beslut om rätt till tilldelning enligt 9 § och om
återkallelse enligt 17 § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte
överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2010:601

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010, då lagen
(2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel
och förnybar el ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda lagen gäller fortfarande för
ursprungsgarantier som har utfärdats före den 1 december 2010.