Fängelselag (2010:610)

SFS nr
2010:610
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2010-06-10
Ändring införd
t.o.m. 2014:524

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll och tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om verkställighet av
fängelse i kriminalvårdsanstalt. Bestämmelserna avser

– placering (2 kap.),

– sysselsättning och ersättning (3 kap.),

– fritid (4 kap.),

– personliga tillhörigheter (5 kap.),

– vistelse i gemensamhet och avskildhet (6 kap.),

– besök och andra kontakter (7 kap.),

– särskilda kontroll- och tvångsåtgärder (8 kap.),

– hälso- och sjukvård (9 kap.),

– permission och annan tillfällig vistelse utanför anstalt
(10 kap.),

– särskilda utslussningsåtgärder (11 kap.),

– varning och uppskjuten villkorlig frigivning (12 kap.), samt

– beslut och överklagande m.m. (13-15 kap.).

2 § Den som är intagen i anstalt får medges att vistas utanför
anstalten enligt 9 kap. 1 §, 10 kap. 1-4 §§ och 11 kap. 1 §.

Som vistelse utanför anstalt anses inte att en intagen, genom
Kriminalvårdens försorg, transporteras utanför en anstalt med
anledning av att ett beslut enligt lagen ska verkställas.

Vid vistelse utanför anstalt enligt 11 kap. 1 § första stycket
2-4 gäller inte 2-10 kap.

3 § Bestämmelser om när ett fängelsestraff får verkställas och
hur tiden för verkställigheten ska beräknas finns i lagen
(1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Verkställighetens mål och utformning

4 § Varje intagen ska bemötas med respekt för sitt
människovärde och med förståelse för de särskilda svårigheter
som är förenade med frihetsberövandet.

5 § Verkställigheten ska utformas så att den intagnes
anpassning i samhället underlättas och så att negativa följder
av frihetsberövandet motverkas.

Verkställigheten ska, i den utsträckning det är möjligt utan
att kravet på samhällsskydd eftersätts, särskilt inriktas på
åtgärder som är ägnade att förebygga återfall i brott. För
varje intagen ska det upprättas en individuellt utformad
verkställighetsplan.

Verkställigheten ska planeras och utformas efter samråd med
den intagne och i samverkan med berörda myndigheter.

6 § Verkställigheten får inte innebära andra begränsningar i
den intagnes frihet än som följer av denna lag eller som är
nödvändiga för att ordningen eller säkerheten ska kunna
upprätthållas.

En kontroll- eller tvångsåtgärd får endast användas om den
står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Om en
mindre ingripande åtgärd är tillräcklig ska den användas.

Särskilda villkor för långtidsdömda

7 § För en intagen som avtjänar fängelse i lägst fyra år ska
det, om det inte är uppenbart obehövligt, beslutas om de
särskilda villkor som av säkerhetsskäl är nödvändiga när det
gäller

1. placering i anstalt,

2. vistelse utanför anstalt enligt 10 kap. 1 och 2 §§, och

3. särskilda utslussningsåtgärder enligt 11 kap. 1 §.

Om det finns särskilda skäl ska villkor enligt första stycket
också

beslutas för en intagen som har dömts till fängelse i lägst
två år.

8 § Prövning av vilka särskilda villkor som ska gälla för
verkställigheten enligt 7 § ska ske så snart verkställigheten
påbörjas eller annars när det finns behov av det. Villkoren
ska omprövas när det finns anledning till det.

Ett beslut om placering, permission, särskild permission eller
särskilda utslussningsåtgärder får inte meddelas i strid med
de särskilda villkoren.

2 kap. Placering

Placering i anstalt

1 § En intagen får inte placeras så att han eller hon
underkastas mer ingripande övervakning och kontroll än som är
nödvändigt för att ordningen eller säkerheten ska kunna
upprätthållas.

Vid beslut om placering ska, i den utsträckning det är
möjligt, hänsyn tas till den intagnes behov av sysselsättning,
omvårdnad och en lämplig frigivningsplanering.

2 § En intagen får inte placeras så att han eller hon vistas
tillsammans med intagna av motsatt kön. En intagen får dock
medges att vistas med intagna av motsatt kön om det är
lämpligt och de intagna samtycker till det.

Placering av unga

3 § En intagen som är under arton år får inte placeras så att
han eller hon vistas tillsammans med intagna över arton år, om
det inte kan anses vara till hans eller hennes bästa.

Placering på säkerhetsavdelning

4 § En intagen får placeras på en avdelning med särskild hög
grad av övervakning och kontroll (säkerhetsavdelning) om

1. det finns en varaktig risk för att den intagne rymmer eller
fritas och det kan antas att han eller hon är särskilt benägen
att fortsätta allvarlig brottslig verksamhet, eller

2. det finns särskild anledning att anta att det behövs för
att hindra den intagne från allvarlig brottslig verksamhet
under vistelsen i anstalt.

Ett beslut om placering på en säkerhetsavdelning ska omprövas
så ofta det finns anledning till det, dock minst en gång i
månaden.

Tillstånd att ha spädbarn hos sig

5 § En intagen får medges att ha sitt spädbarn hos sig, om det
kan anses vara till barnets bästa.

3 kap. Sysselsättning och ersättning

Den intagnes rätt till sysselsättning

1 § En intagen ska ges möjlighet till sysselsättning i form av
arbete, utbildning, brotts- och missbruksrelaterad
programverksamhet eller annan strukturerad verksamhet.

Sysselsättningsplikt

2 § En intagen är skyldig att utföra eller delta i den
sysselsättning som anvisas honom eller henne.

En intagen som uppbär ålderspension enligt
socialförsäkringsbalken får inte åläggas någon sysselsättning.
En intagen som har beviljats sjukersättning eller
aktivitetsersättning enligt samma balk får åläggas
sysselsättning bara av den art och den omfattning som kan
anses lämplig för honom eller henne.

En intagen får inte åläggas att underkasta sig behandling av
medicinsk karaktär.

Ersättning

3 § En intagen har rätt till ersättning från Kriminalvården om

1. han eller hon har utfört eller deltagit i anvisad
sysselsättning, och

2. ersättning för sysselsättningen inte betalas ut av någon
annan.

4 § Kriminalvården ska, för permissions- och
frigivningsändamål, hålla inne en tiondel av den ersättning
som avses i 3 §. Kriminalvården får i särskilda fall medge att
den ersättning som hålls inne används för annat ändamål.
Ersättning som hålls inne ska betalas ut till den intagne
senast i samband med att han eller hon inte längre ska vara
berövad friheten.

I fråga om den som är dömd till utvisning får ersättning som
hålls inne enligt första stycket användas för betalning av en
sådan resa som avses i 19 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716).

5 § Om en intagen uppsåtligen har skadat egendom som tillhör
eller har upplåtits till Kriminalvården, får Kriminalvården av
den ersättning som avses i 3 § ta ut ett belopp som motsvarar
kostnaderna för att ersätta eller på annat sätt återställa
egendomen.

6 § Ersättning som avses i 3 § får inte utmätas.

4 kap. Fritid

Vistelse utomhus

1 § En intagen ska ges möjlighet att vistas utomhus minst en
timme varje dag, om det inte finns synnerliga skäl mot det.

Fritidssysselsättning

2 § En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ägna sig
åt fysisk aktivitet och annan fritidssysselsättning.

Utbud av massmedier

3 § En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt följa
vad som händer i omvärlden.

Religionsutövning

4 § En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt utöva
sin religion.

Förtroenderåd

5 § En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt
sammanträda med andra intagna för överläggning i frågor som är
av gemensamt intresse för de intagna (förtroenderåd).

Ett förtroenderåd ska ges möjlighet att på lämpligt sätt
överlägga med ledningen för anstalten.

5 kap. Personliga tillhörigheter

1 § En intagen får ta emot och inneha böcker, tidskrifter och
tidningar, dock inte sådana som kan

1. äventyra ordningen eller säkerheten, eller

2. antas motverka den behandling som han eller hon genomgår.

I övrigt får en intagen ta emot och inneha de personliga
tillhörigheter som är motiverade med hänsyn till att
verkställigheten ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt
sätt.

2 § Tillhörigheter som en intagen inte får ta emot och inneha
får omhändertas och förvaras för den intagnes räkning.
Tillhörigheter som omhändertagits ska lämnas ut till den
intagne senast i samband med att han eller hon inte längre ska
vara berövad friheten.

En intagen får inte utan särskilt medgivande disponera pass
och pengar som omhändertagits enligt första stycket.

3 § Tillhörigheter som omhändertagits får på den intagnes
bekostnad sändas till den adress där han eller hon är
folkbokförd eller till annan adress som han eller hon anger.

4 § Lämnar en intagen kvar tillhörigheter i en anstalt ska
tillhörigheterna förvaras där i tre månader från det att
frihetsberövandet upphört. Om tillhörigheterna inte har hämtas
ut inom denna tid, får de genom Kriminalvårdens försorg säljas
eller, om det inte är möjligt, förstöras.

Om Kriminalvården har sålt en intagens tillhörigheter, har han
eller hon rätt till skälig ersättning. Sådan ersättning får
inte betalas ut med ett högre belopp än som har influtit vid
försäljningen.

6 kap. Vistelse i gemensamhet och avskildhet

Gemensamhet

1 § En intagen ska under den tid då han eller hon är skyldig
att utföra eller delta i sysselsättning vistas tillsammans med
andra intagna (gemensamhet), om inte annat anges i denna lag
eller följer av sysselsättningens särskilda beskaffenhet.

2 § En intagen ska ges möjlighet att på sin fritid vistas i
gemensamhet, om inte annat anges i denna lag.

Avskildhet vid dygnsvila

3 § Intagna får hållas avskilda från varandra i anslutning
till dygnsvilan.

Avskildhet på egen begäran

4 § En intagen får, om det är lämpligt, medges att på egen
begäran hållas avskild från andra intagna.

Ett medgivande till avskildhet enligt första stycket ska
omprövas så ofta det finns anledning till det, dock minst en
gång i månaden.

Avskildhet av ordnings- och säkerhetsskäl

5 § Intagna får tillfälligt hållas avskilda från varandra, om
det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten ska kunna
upprätthållas.

6 § En intagen får tillfälligt hållas avskild från andra
intagna, om det är nödvändigt på grund av att den intagne är
våldsam eller berusad.

Om ett avskiljande enligt första stycket inte kan verkställas
i anstalt, får den intagne placeras i häkte i högst två dygn.

7 § En intagen får hållas avskild från andra intagna om det är
nödvändigt

1. med hänsyn till rikets säkerhet,

2. med hänsyn till att det finns en risk för den intagnes
eller någon annans säkerhet till liv eller hälsa eller för
allvarlig skadegörelse på egendom som tillhör eller har
upplåtits till Kriminalvården,

3. med hänsyn till att det finns en risk för att den intagne
rymmer eller fritas och det kan antas att han eller hon är
särskilt benägen att fortsätta allvarlig brottslig verksamhet,

4. för att hindra att den intagne påverkar någon annan intagen
att allvarligt störa ordningen i anstalten,

5. för att hindra att den intagne medverkar till att någon
annan intagen får tillgång till alkohol, narkotika, något
annat berusningsmedel, något sådant medel som avses i 1
§ lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller
någon sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor, eller

6. för att hindra att den intagne allvarligt ofredar någon
annan intagen.

Ett beslut om avskildhet enligt första stycket ska omprövas så
ofta det finns anledning till det, dock minst var tionde dag.

Avskildhet vid utredning av misskötsamhet

8 § Under utredning av frågor enligt 12 kap. 1 § denna lag
eller enligt 26 kap. 6 och 7 §§ brottsbalken får en intagen
tillfälligt hållas avskild från andra intagna i den
utsträckning det är absolut nödvändigt för att syftet med
utredningen inte ska äventyras. Den intagne får inte hållas
avskild under längre tid än fyra dygn.

En intagen som hålls avskild från andra intagna enligt första
stycket får vägras kontakt med andra personer genom besök,
elektronisk kommunikation eller försändelser, om det är
absolut nödvändigt för att syftet med utredningen inte ska
äventyras.

Om ett avskiljande enligt första stycket inte kan verkställas
i anstalt, får den intagne placeras i häkte.

Avskildhet vid kroppsbesiktning

9 § En intagen får hållas avskild från andra intagna om det är
nödvändigt för att genomföra en kroppsbesiktning.

Läkarundersökning

10 § En intagen som hålls avskild från andra intagna på grund
av att han eller hon uppträder våldsamt eller är farlig för
sin egen säkerhet till liv eller hälsa ska undersökas av
läkare så snart som möjligt. En intagen som av andra skäl
hålls avskild från andra intagna ska undersökas av läkare om
det behövs med hänsyn till den intagnes hälsotillstånd, dock
minst en gång i månaden.

7 kap. Besök och andra kontakter

Besök

1 § En intagen får ta emot besök i den utsträckning det
lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om det

1. kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas
genom kontroll enligt 2 eller 3 §,

2. kan motverka den intagnes anpassning i samhället, eller

3. på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller
någon annan.

2 § Ett besök får, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl,
kontrolleras genom att

1. personal övervakar besöket, eller

2. besöket äger rum i ett besöksrum som är så utformat att det
omöjliggör att föremål överlämnas.

Ett besök av en advokat som biträder den intagne i en rättslig
angelägenhet får kontrolleras endast om advokaten eller den
intagne begär det.

3 § Ett besök får, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl,
villkoras av att besökaren underkastar sig kroppsvisitation
eller ytlig kroppsbesiktning.

Elektronisk kommunikation

4 § En intagen får stå i förbindelse med en annan person genom
elektronisk kommunikation i den utsträckning det lämpligen kan
ske. Sådan kommunikation får dock vägras om den

1. kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas
genom avlyssning enligt 5 §,

2. kan motverka den intagnes anpassning i samhället, eller

3. på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller
någon annan.

5 § Elektronisk kommunikation mellan en intagen och en annan
person får avlyssnas om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. De
som ska kommunicera med varandra ska i förväg informeras om
kontrollen.

Elektronisk kommunikation mellan en intagen och en advokat som
biträder den intagne i en rättslig angelägenhet får inte
avlyssnas.

Försändelser

6 § En försändelse mellan en intagen och en advokat, en svensk
myndighet eller ett internationellt organ som har av Sverige
erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda ska
vidarebefordras utan granskning. Om det finns anledning att
anta att uppgiften om avsändare av en sådan försändelse till
en intagen är oriktig, får försändelsen granskas i syfte att
utreda vem avsändaren är.

7 § I andra fall än som avses i 6 § får en försändelse till
eller från en intagen i anstalt granskas, om det är nödvändigt
med hänsyn till ordningen eller säkerheten. Syftet med
granskningen ska vara att undersöka om försändelsen

1. innehåller något otillåtet föremål, eller

2. är ett led i en pågående eller planerad brottslig
verksamhet, ett planerat avvikande eller något annat liknande
förfarande.

8 § En försändelse som har granskats ska, om inte särskilda
skäl talar mot det, lämnas ut till den intagne så snart som
möjligt och senast när han eller hon inte längre ska vara
berövad friheten.

9 § Bestämmelserna i 6-8 §§ gäller även en försändelse till
eller från en sammanslutning av intagna.

Gemensamma bestämmelser

10 § Om det behövs för att kunna bedöma om besök eller
elektronisk kommunikation kan tillåtas enligt 1 eller 4 §
eller ska kontrolleras enligt 2 eller 5 §, ska det i förväg
undersökas om den som kontakten ska äga rum med är dömd eller
misstänkt för brott eller för att utöva brottslig verksamhet.
I den utsträckning det behövs får upplysningar också inhämtas
om hans eller hennes personliga förhållanden i övrigt.

11 § Regeringen får när det gäller en viss intagen besluta om
undantag från bestämmelserna i detta kapitel, om det behövs
med hänsyn till rikets säkerhet eller risken för att den
intagne under verkställigheten i anstalt medverkar till
terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott.

12 § Bestämmelser om att en intagen får vägras kontakt med
andra personer genom besök, elektronisk kommunikation och
försändelser finns också i 6 kap. 8 § andra stycket.

8 kap. Särskilda kontroll- och tvångsåtgärder

Fotografering

1 § För att underlätta identifieringen av en intagen får
fotografi tas av honom eller henne.

Kontroll av bostadsrum

2 § En intagens bostadsrum och hans eller hennes
tillhörigheter får kontrolleras i den utsträckning det är
nödvändigt för att ordningen eller säkerheten ska kunna
upprätthållas.

Första stycket gäller även andra slutna förvaringsställen som
den intagne disponerar.

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

3 § Den som ska tas in i en anstalt ska kroppsvisiteras eller
kroppsbesiktigas för eftersökande av otillåtna föremål när han
eller hon kommer till anstalten, om det inte är uppenbart
obehövligt.

4 § En intagen får kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas för
eftersökande av otillåtna föremål om

1. det finns anledning att anta att ett sådant föremål kommer
att anträffas på honom eller henne,

2. han eller hon återkommer efter en vistelse utanför anstalt,

3. han eller hon ska ha eller har haft ett besök utan sådan
kontroll som avses i 7 kap. 2 §, eller

4. det sker i en stickprovskontroll eller i anslutning till en
större undersökning som av säkerhetsskäl görs av ett utrymme
inom anstalten och den intagne har eller har haft särskild
anknytning till utrymmet.

5 § En intagen får även i andra fall än som avses i 3 och 4 §§
kroppsvisiteras för eftersökande av vapen och andra farliga
föremål, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl.

6 § En intagen är, om inte annat motiveras av medicinska eller
liknande skäl, skyldig att på begäran lämna urin-, utandnings-
, saliv-, svett-, blod- eller hårprov för kontroll av att han
eller hon inte är påverkad av alkohol, narkotika, något annat
berusningsmedel, något sådant medel som avses i 1 § lagen
(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon
sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor.

7 § Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte utföras
eller bevittnas av någon av motsatt kön som inte är läkare
eller legitimerad sjuksköterska. Detta gäller dock inte

1. en kroppsvisitation som avses i 5 §,

2. en kroppsvisitation som enbart innebär att föremål som en
person bär med sig undersöks,

3. en kroppsvisitation med metalldetektor eller liknande
teknisk anordning, eller

4. en kroppsbesiktning som enbart innebär att andra prov än
urinprov tas enligt 6 §.

Om det är nödvändigt får en kroppsvisitation eller en
kroppsbesiktning av en man utföras eller bevittnas av en
kvinna även i andra fall än som avses i första stycket.

Omhändertagande av otillåtna föremål

8 § Alkohol, narkotika, andra berusningsmedel, sådana medel
som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa
dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor får
omhändertas och förstöras

1. om de medförs av någon som ska tas in i en anstalt,

2. om de påträffas hos en intagen,

3. om de sänds till en intagen, eller

4. om de på annat sätt påträffas inom en anstalt och det inte
finns någon känd ägare till dem.

Första stycket gäller även injektionssprutor, kanyler och
andra föremål som är särskilt ägnade att användas vid
narkotikamissbruk eller för annan befattning med narkotika.

9 § Ett föremål som påträffas i en anstalt får i andra fall än
som avses i 8 § och 5 kap. 2 § omhändertas, om det kan antas
att föremålet kommer att tas i beslag. Omhändertagandet ska så
snart som möjligt anmälas till den som får besluta om beslag.

Fängsel

10 § En intagen får beläggas med fängsel

1. vid förflyttning inom anstalt och vid transport eller annan
vistelse utanför anstalt, om det är nödvändigt av
säkerhetsskäl, eller

2. om han eller hon uppträder våldsamt och det är absolut
nödvändigt med hänsyn till den intagnes egen eller någon
annans säkerhet till liv eller hälsa.

En läkare ska så snart som möjligt undersöka en intagen som
belagts med fängsel enligt första stycket 2.

Allmän inpasseringskontroll

11 § Om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna
upprätthållas vid en anstalt får Kriminalvården besluta att
alla personer som passerar in i anstalten ska kroppsvisiteras
(allmän inpasseringskontroll). Syftet med allmän
inpasseringskontroll ska vara att söka efter otillåtna
föremål. Skriftliga meddelanden får inte granskas.

Ett beslut om allmän inpasseringskontroll får gälla i högst
tre månader.

Kriminalvården får i enskilda fall medge undantag från allmän
inpasseringskontroll, om det finns särskilda skäl.

Kontroll av fordon

12 § Om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna
upprätthållas vid en anstalt, får ett fordon i anslutning till
att det passerar in i eller ut ur anstalten genomsökas efter
otillåtna föremål eller personer som utan tillåtelse försöker
ta sig in i eller ut ur anstalten. Skriftliga meddelanden får
inte granskas.

Befogenheter mot obehöriga personer

13 § En tjänsteman inom kriminalvården får avvisa eller
avlägsna den som obehörigen försöker ta sig in i eller vägrar
att lämna en anstalt.

Den som ska avlägsnas får i anslutning till ingripandet

1. kroppsvisiteras enligt 5 §, eller

2. beläggas med fängsel enligt 10 § första stycket 2.

Ett ingripande enligt första eller andra stycket ska
dokumenteras.

9 kap. Hälso- och sjukvård

1 § En intagen som behöver hälso- och sjukvård ska vårdas
enligt de anvisningar som ges av läkare. Om den intagne inte
kan undersökas eller behandlas på ett lämpligt sätt i
anstalten, ska den allmänna sjukvården anlitas. Om det behövs,
ska den intagne föras över till sjukhus.

Ett tillstånd till vistelse utanför anstalt enligt första
stycket ska förenas med de villkor som behövs. Om det är
nödvändigt av säkerhetsskäl, ska den intagne stå under
bevakning.

2 § Bestämmelser om psykiatrisk tvångsvård för den som är
intagen finns i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Bestämmelserna i 18–24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård samt bestämmelserna i 8 § andra och tredje
styckena lagen om rättspsykiatrisk vård om befogenhet för
Kriminalvården och regeringen att besluta om särskilda
restriktioner för en viss intagen och i 8 a § ska tillämpas
på en intagen som för frivillig psykiatrisk vård har förts
över till en sådan sjukvårdsinrättning som avses i 6 § första
stycket lagen om rättspsykiatrisk vård. Lag (2014:524).

3 § Om en transport kan befaras skada den intagnes hälsa, ska
läkares medgivande till transporten inhämtas.

10 kap. Permission och annan tillfällig vistelse utanför
anstalt

Permission

1 § En intagen får, för att underlätta hans eller hennes
anpassning i samhället, beviljas tillstånd att vistas utanför
anstalt för viss kort tid (permission) om

1. minst en fjärdedel av strafftiden, dock minst två månader,
har avtjänats, och

2. det inte finns en påtaglig risk för att den intagne kommer
att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på
annat sätt missköta sig.

För en intagen som avtjänar ett livstidsstraff ska tiden
enligt första stycket 1 bestämmas som om strafftiden är arton
år.

Om det finns särskilda skäl får permission beviljas trots att
den tid som avses i första stycket 1 inte förflutit.

Särskild permission

2 § En intagen får, om det finns särskilt ömmande skäl,
beviljas tillstånd att vistas utanför anstalt för viss kort
tid (särskild permission) om

1. hans eller hennes behov av vistelse utanför anstalt inte
kan tillgodoses genom permission enligt 1 §, och

2. vistelsen utanför anstalt kan beviljas med hänsyn till den
risk som finns för att den intagne kommer att begå brott,
undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt
missköta sig.

Inställelse vid domstol eller annan myndighet

3 § En intagen får tillfälligt vistas utanför anstalt om en
myndighet begär att han eller hon ska inställa sig vid
myndigheten. Sådan inställelse ska alltid ske om det är en
domstol eller en övervakningsnämnd som begär att en intagen
ska inställas.

Utredning om återfallsrisk

4 § En intagen som ska genomgå en utredning om risk för
återfall i brottslighet enligt 10 § lagen (2006:45) om
omvandling av fängelse på livstid, får vistas utanför anstalt
i den utsträckning som den myndighet som ansvarar för
utredningen bedömer är nödvändig för att utredningen ska kunna
genomföras.

Kontroll

5 § Ett tillstånd till vistelse utanför anstalt enligt 1-4 §§
ska förenas med de villkor som behövs. Om det är nödvändigt av
säkerhetsskäl, ska den intagne stå under bevakning.

Vid vistelse utanför anstalt enligt 1 och 2 §§ får
elektroniska hjälpmedel användas för att kontrollera meddelade
villkor.

Placering i häkte

6 § I anslutning till vistelse utanför anstalt enligt 2-4 §§
och 9 kap. 1 § denna lag samt 4 kap. 29 och 31 §§ lagen
(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål får en
intagen tillfälligt placeras i häkte, om det är nödvändigt av
säkerhetsskäl eller med hänsyn till transportförhållandena.

11 kap. Särskilda utslussningsåtgärder

Former av särskilda utslussningsåtgärder

1 § En intagen får, för att minska risken för att han eller
hon återfaller i brott eller för att på annat sätt underlätta
hans eller hennes anpassning i samhället, beviljas tillstånd
till vistelse utanför anstalt genom följande
utslussningsåtgärder:

1. frigång enligt 2 §,

2. vårdvistelse enligt 3 §,

3. vistelse i halvvägshus enligt 4 §, och

4. utökad frigång enligt 5 §.

Vistelse utanför anstalt enligt första stycket 2-4 ska
planeras så att den kan pågå fram till tidpunkten för
villkorlig frigivning.

Frigång

2 § Frigång innebär att en intagen under dagtid utanför
anstalt utför arbete, får behandling eller deltar i utbildning
eller särskilt anordnad verksamhet.

Frigång får beviljas en intagen som har behov av introduktion
i arbetslivet eller i annan verksamhet som kan främja en
stabil tillvaro efter frigivningen, om det inte finns någon
beaktansvärd risk för att han eller hon kommer att begå brott,
undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt
allvarligt missköta sig.

Vårdvistelse

3 § Vårdvistelse innebär att en intagen är placerad i ett
sådant hem som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen
(2001:453).

Vårdvistelse får beviljas en intagen som har behov av vård
eller behandling mot missbruk av beroendeframkallande medel
eller mot något annat särskilt förhållande som kan antas ha
samband med hans eller hennes brottslighet, om det inte finns
någon beaktansvärd risk för att den intagne kommer att begå
brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt
allvarligt missköta sig.

Halvvägshus

4 § Vistelse i halvvägshus innebär att en intagen är placerad
i ett av Kriminalvården kontrollerat hem som är anpassat för
att ge intagna särskilt stöd och tillsyn.

Vistelse i halvvägshus får beviljas en intagen som har behov
av särskilt stöd eller tillsyn om

1. minst halva strafftiden, dock minst tre månader, har
avtjänats,

2. det inte finns någon beaktansvärd risk för att han eller
hon kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande
eller på annat sätt allvarligt missköta sig, och

3. han eller hon utför arbete, får behandling eller deltar i
utbildning eller särskilt anordnad verksamhet.

Den intagne får inte vistas utanför halvvägshuset annat än på
särskilt bestämda tider.

Utökad frigång

5 § Utökad frigång innebär att en intagen under kontrollerade
former avtjänar fängelsestraffet i sin bostad.

Utökad frigång får beviljas om

1. minst halva strafftiden, dock minst tre månader, har
avtjänats,

2. det inte finns någon beaktansvärd risk för att den intagne
kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande
eller på annat sätt allvarligt missköta sig,

3. han eller hon har tillgång till bostad, och

4. han eller hon utför arbete, får behandling eller deltar i
utbildning eller särskilt anordnad verksamhet.

Gemensamma bestämmelser

6 § Ett tillstånd till en utslussningsåtgärd ska förenas med
de villkor som behövs för att syftet med åtgärden ska uppnås
eller för att Kriminalvården ska kunna utöva nödvändig
kontroll. Elektroniska hjälpmedel får användas för att
kontrollera meddelade villkor.

Om det på grund av nya omständigheter finns skäl för det, får
Kriminalvården ändra, upphäva eller meddela nya villkor.

Om det finns särskilda skäl, får Kriminalvården förena en
vårdvistelse enligt 3 § med en föreskrift enligt 26 kap. 15 §
första stycket 3 brottsbalken som ska gälla för tiden efter
villkorlig frigivning. Om det på grund av nya omständigheter
finns skäl för det, får Kriminalvården ändra, upphäva eller
meddela en ny föreskrift.

7 § Den som är beviljad en utslussningsåtgärd är skyldig att
på begäran lämna urin-, utandnings-, saliv-, svett-, blod-
eller hårprov för kontroll av att han eller hon inte är
påverkad av alkohol, narkotika, något annat berusningsmedel,
något sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud
mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av
lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

8 § Ett tillstånd till en utslussningsåtgärd ska upphävas om

1. det inte längre finns förutsättningar för åtgärden, eller

2. den intagne inte rättar sig efter de villkor som meddelats
eller fullgör de skyldigheter som gäller för
utslussningsåtgärden.

9 § Om ett tillstånd till en påbörjad utslussningsåtgärd
upphävs, ska den intagne omedelbart föras till en anstalt för
fortsatt verkställighet av straffet i anstalten.

10 § Kriminalvården får anlita ett bolag, en förening, en
samfällighet eller en stiftelse för verksamhet med
halvvägshus.

11 § Den som bedriver ett halvvägshus i enskild regi enligt
10 § eller ett hem för vårdvistelse enligt 6 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453) ska

1. fortlöpande hålla Kriminalvården underrättad om hur
verksamheten fortskrider,

2. samråda med Kriminalvården i frågor av större vikt, och

3. omedelbart anmäla om den intagne inte rättar sig efter de
villkor som meddelats eller fullgör de skyldigheter som gäller
för utslussningsåtgärden.

12 § Den som är anställd av eller har ett uppdrag hos ett
bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse som
bedriver sådan verksamhet som avses i 3 eller 4 §, får inte
obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av
sin anställning eller sitt uppdrag har fått veta om en
enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av
betydelse för att utreda och lagföra brott.

12 kap. Varning och uppskjuten villkorlig frigivning

Varning

1 § En intagen som bryter mot de föreskrifter och villkor som
gäller för verkställigheten får tilldelas en varning.

Uppskjuten villkorlig frigivning

2 § Bestämmelser om att den villkorliga frigivningen kan
skjutas upp finns i 26 kap. 6 och 7 §§ brottsbalken.

Bestämmelser om handläggningen

3 § Frågor om varning enligt 1 § eller uppskjutande av
villkorlig frigivning enligt 26 kap. 6 och 7 §§ brottsbalken
ska avgöras skyndsamt.

4 § Innan ett beslut om varning meddelas ska förhör hållas med
den intagne.

5 § I mål och ärenden om uppskjuten villkorlig frigivning
enligt 26 kap. 6 och 7 §§ brottsbalken ska ett offentligt
biträde förordnas för den intagne, om det inte måste antas att
behov av biträde saknas. Innan ett beslut om uppskjuten
villkorlig frigivning meddelas ska den intagne beredas
tillfälle att yttra sig.

13 kap. Beslut

1 § Ett beslut enligt denna lag fattas av Kriminalvården, om
inte annat följer av 3, 4 eller 6 §.

2 § Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte
något annat förordnas.

3 § En fråga om att upphäva ett tillstånd till en påbörjad
vårdvistelse, en vistelse i halvvägshus eller en utökad
frigång prövas av en övervakningsnämnd efter en anmälan av
Kriminalvården. Nämnden får också självmant ta upp frågan till
prövning.

4 § I fall som avses i 3 § får Kriminalvården omedelbart
upphäva tillståndet i avvaktan på övervakningsnämndens
prövning.

Kriminalvårdens beslut ska omedelbart underställas
övervakningsnämnden. Övervakningsnämnden ska senast den första
arbetsdagen efter den dag då Kriminalvårdens beslut meddelades
pröva om beslutet ska bestå, i avvaktan på den slutliga
prövningen. Fastställer inte nämnden beslutet inom den tiden,
upphör det att gälla. Nämnden ska skyndsamt ta upp frågan till
slutlig prövning.

5 § En fråga om att upphäva ett tillstånd till en
utslussningsåtgärd enligt

3 och 4 §§ prövas av den övervakningsnämnd inom vars
verksamhetsområde det frivårdskontor där den intagne är
inskriven är beläget. Om det finns särskilda skäl, får en
annan övervakningsnämnd pröva en sådan fråga.

6 § Regeringen får när det gäller en viss intagen besluta att
ett ärende om vistelse utanför anstalt ska överlämnas till
regeringens prövning, om det behövs med hänsyn till rikets
säkerhet eller risken för att den intagne under
verkställigheten medverkar till terroristbrott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

14 kap. Överklagande

1 § Kriminalvårdens beslut enligt denna lag får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol, om inte annat följer av 5 §.

Ett beslut överklagas till den förvaltningsrätt inom vars
domkrets den anstalt, det häkte eller det frivårdskontor är
beläget där den klagande var inskriven när det första beslutet
i ärendet fattades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 § Ett beslut får inte överklagas enligt 1 § första stycket
innan beslutet har omprövats av Kriminalvården. En sådan
omprövning får begäras av den beslutet angår om det har gått
honom eller henne emot. Ett överklagande av ett beslut som
inte har omprövats ska anses som en begäran om omprövning.

Vid omprövning enligt första stycket får beslutet inte ändras
till den klagandes nackdel.

3 § En begäran om omprövning ska vara skriftlig och ha kommit
in till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den
klagande fick del av beslutet. I begäran om omprövning ska den
klagande ange vilket beslut som avses och vilken ändring i
beslutet som han eller hon begär.

Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning
har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent
ska den avvisas, om inte förseningen beror på att
myndigheten lämnat den klagande felaktig underrättelse om hur
man begär omprövning.

4 § En övervakningsnämnds beslut enligt 13 kap. 3 § får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Övervakningsnämnden ska inte vara part i domstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

5 § Ett beslut om vistelse utanför anstalt för en intagen som
regeringen har meddelat ett förordnande för enligt 7 kap. 11 §
får överklagas till regeringen.

15 kap. Övriga bestämmelser

Straff

1 § Den som olovligen överlämnar eller försöker överlämna ett
vapen eller annat farligt föremål till en intagen döms till
böter eller fängelse i högst ett år, om inte gärningen är
belagd med strängare straff i brottsbalken.

2 § Den som till en intagen lämnar alkohol eller annat
berusningsmedel eller injektionsspruta eller kanyl som kan
användas vid narkotikamissbruk döms till böter eller fängelse
i högst sex månader, om inte gärningen är belagd med strängare
straff i annan lag. Detsamma gäller den som på annat sätt
hjälper en intagen att få tillgång till sådant berusningsmedel
eller föremål.

Bevakningsföretag

3 § Kriminalvården får förordna en väktare i ett auktoriserat
bevakningsföretag att, inom ramen för sin anställning i
företaget, utföra vissa bevakningsuppdrag när en intagen ska
vistas utanför en anstalt. Om det finns särskilda skäl, får
ett sådant förordnande avse vissa bevakningsuppgifter inom en
anstalt. I förordnandet ska uppdragets art och omfattning
anges. Förordnandet får återkallas.

4 § En väktare med ett förordnande enligt 3 § får inte
obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av
sitt uppdrag har fått veta om en enskilds personliga
förhållanden eller förhållanden av betydelse för rikets
säkerhet eller för att utreda och lagföra brott.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400).

Verkställighetsföreskrifter

5 § Föreskrifter om verkställighet av lagen meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.