Häkteslag (2010:611)

SFS nr
2010:611
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2010-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:815

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll och tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om verkställighet av
beslut om häktning och vissa andra tillfälliga
frihetsberövanden i häkte eller i annan förvaringslokal.
Bestämmelserna avser

– placering och vissa rättigheter (2 kap.),

– besök och andra kontakter (3 kap.),

– särskilda kontroll- och tvångsåtgärder (4 kap.),

– hälso- och sjukvård (5 kap.),

– restriktioner för intagna som är misstänkta för brott (6
kap.), samt

– beslut och överklagande m.m. (7 och 8 kap.).

2 § Denna lag gäller den som är

1. häktad, anhållen eller gripen på grund av misstanke om
brott,

2. häktad av annan anledning än misstanke om brott,

3. intagen i ett häkte eller en polisarrest i avvaktan på att
han eller hon ska förpassas till en kriminalvårdsanstalt eller
ett särskilt ungdomshem,

4. tillfälligt placerad i ett häkte med stöd av fängelselagen
(2010:610), eller

5. omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket
brottsbalken i avvaktan på att ett beslut om undanröjande av
skyddstillsyn vinner laga kraft.

Första stycket 1 gäller inte den som är gripen enligt 35 §
lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare.

3 § Denna lag gäller, om inte annat föreskrivs i lag eller
annan författning, också den som är intagen i

1. en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte för annat ändamål
än verkställighet av påföljd för brott, eller

2. en polisarrest för förvar.

Verkställighetens utformning

4 § Varje intagen ska bemötas med respekt för sitt
människovärde och med förståelse för de särskilda svårigheter
som är förenade med frihetsberövandet.

5 § Verkställigheten ska utformas så att negativa följder av
frihetsberövandet motverkas. I den utsträckning det är
lämpligt och den intagne samtycker till det, ska åtgärder
vidtas för att ge honom eller henne det stöd och den hjälp som
behövs.

6 § Verkställigheten får inte innebära andra begränsningar i
den intagnes frihet än som följer av denna lag eller som är
nödvändiga för att ordningen eller säkerheten ska kunna
upprätthållas.

En kontroll- eller tvångsåtgärd får endast användas om den
står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Om en
mindre ingripande åtgärd är tillräcklig ska den användas.

2 kap. Placering och vissa rättigheter

Placering

1 § En intagen har rätt att placeras i enrum.

Två eller flera intagna får placeras i samma rum om det är
nödvändigt av utrymmesskäl eller någon annan särskild
anledning.

2 § En intagen får inte placeras så att han eller hon vistas
tillsammans med intagna av motsatt kön. En intagen får dock
medges att vistas med intagna av motsatt kön, om det är
lämpligt och de intagna samtycker till det.

3 § En intagen som är under arton år får inte placeras så att
han eller hon vistas tillsammans med intagna över arton år, om
det inte kan anses vara till hans eller hennes bästa.

4 § En intagen får medges att ha sitt spädbarn hos sig, om det
kan anses vara till barnets bästa.

Vistelse i gemensamhet och avskildhet

5 § En intagen ska ges möjlighet att dagtid vistas tillsammans
med andra intagna (gemensamhet), om inte

1. den intagne är placerad i en annan förvaringslokal än i ett
häkte och lokalförhållandena inte tillåter gemensamhet,

2. det av säkerhetsskäl är nödvändigt att hålla den intagne
avskild från andra intagna, eller

3. det är nödvändigt för att genomföra en kroppsbesiktning.

Sysselsättning och ersättning

6 § En intagen ska, om det är möjligt, beredas lämplig
sysselsättning i form av arbete eller annan jämförbar
verksamhet.

En intagen som utför eller deltar i den sysselsättning som
anordnas av Kriminalvården har rätt till ersättning.

Om en intagen uppsåtligen har skadat egendom som tillhör eller
har upplåtits till Kriminalvården, får Kriminalvården av den
ersättning som avses i andra stycket ta ut ett belopp som
motsvarar kostnaderna för att ersätta eller på annat sätt
återställa egendomen.

Vistelse utomhus

7 § En intagen ska ges möjlighet att vistas utomhus minst en
timme varje dag, om det inte finns synnerliga skäl mot det.

Förströelse

8 § En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ägna sig
åt förströelse.

Utbud av massmedier

9 § En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt följa
vad som händer i omvärlden.

Religionsutövning

10 § En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt utöva
sin religion.

Personliga tillhörigheter

11 § En intagen får ta emot och inneha böcker, tidskrifter,
tidningar och andra personliga tillhörigheter som inte kan
äventyra ordningen eller säkerheten.

12 § Tillhörigheter som en intagen inte får ta emot och inneha
enligt 11 § får omhändertas och förvaras för den intagnes
räkning. Tillhörigheter som omhändertagits ska lämnas ut till
den intagne senast i samband med att han eller hon inte längre
ska vara berövad friheten.

Permission

13 § En intagen får, om det finns särskilt ömmande skäl,
beviljas tillstånd att vistas utanför förvaringslokalen för
viss kort tid (permission), om det inte finns hinder mot det
av säkerhetsskäl.

Ett tillstånd till permission ska förenas med de villkor som
behövs. Om det inte är uppenbart obehövligt, ska den intagne
stå under bevakning.

Innan ett tillstånd till permission beviljas den som är ålagd
restriktioner enligt 6 kap. ska medgivande inhämtas från
undersökningsledaren eller åklagaren.

3 kap. Besök och andra kontakter

Besök

1 § En intagen får ta emot besök i den utsträckning det
lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om det kan
äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom
kontroll enligt 2 eller 3 §.

Bestämmelser om rätten för den som är häktad eller anhållen
att ta emot besök från sin försvarare finns i 21 kap. 9 §
rättegångsbalken.

2 § Ett besök får, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl,
kontrolleras genom att

1. personal övervakar besöket, eller

2. besöket äger rum i ett besöksrum som är så utformat att det
omöjliggör att föremål överlämnas.

3 § Ett besök får, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl,
villkoras av att besökaren underkastar sig kroppsvisitation
eller ytlig kroppsbesiktning.

Elektronisk kommunikation

4 § En intagen får stå i förbindelse med en annan person genom
elektronisk kommunikation i den utsträckning det lämpligen kan
ske. Sådan kommunikation får dock vägras om den kan äventyra
säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom avlyssning
enligt 5 §.

5 § Elektronisk kommunikation mellan en intagen och en annan
person får avlyssnas, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl.
De som ska kommunicera med varandra ska i förväg informeras om
kontrollen.

Elektronisk kommunikation mellan en intagen och hans eller
hennes offentlige försvarare får inte avlyssnas.

Försändelser

6 § Försändelser mellan en intagen och hans eller hennes
offentlige försvarare, en svensk myndighet eller ett
internationellt organ som har av Sverige erkänd behörighet att
ta emot klagomål från enskilda ska vidarebefordras utan
granskning. En sådan försändelse till en intagen ska dock inte
vidarebefordras utan hållas kvar, om det finns anledning att
anta att uppgiften om avsändare av försändelsen är oriktig.

7 § I andra fall än som avses i 6 § får en intagen vägras att
sända eller ta emot en försändelse, om det är nödvändigt med
hänsyn till ordningen eller säkerheten. En försändelse som den
intagne inte får sända eller ta emot får hållas kvar.

8 § En försändelse som hålls kvar får inte granskas utan den
intagnes medgivande, om det inte är absolut nödvändigt av
säkerhetsskäl.

En försändelse som avses i 6 § får endast granskas i syfte att
utreda vem avsändaren är.

9 § En försändelse som hålls kvar ska, om inte särskilda skäl
talar mot det, lämnas ut till den intagne så snart som möjligt
och senast när han eller hon inte längre ska vara berövad
friheten.

Gemensamma bestämmelser

10 § Den som är placerad i ett häkte för utredning av
misskötsamhet enligt 6 kap. 8 § tredje stycket fängelselagen
(2010:610) får hindras från kontakter med andra personer genom
besök, elektronisk kommunikation eller försändelser, om det är
absolut nödvändigt för att syftet med utredningen inte ska
äventyras.

11 § Om det behövs för att kunna bedöma om besök eller
elektronisk kommunikation kan tillåtas enligt 1 § första
stycket eller 4 § eller ska kontrolleras enligt 2 eller 5 §,
ska det i förväg undersökas om den som kontakten ska äga rum
med är dömd eller misstänkt för brott eller för att utöva
brottslig verksamhet. I den utsträckning det behövs ska
upplysningar också inhämtas om hans eller hennes personliga
förhållanden i övrigt.

4 kap. Särskilda kontroll- och tvångsåtgärder

Kontroll av bostadsrum

1 § En intagens bostadsrum och hans eller hennes
tillhörigheter får kontrolleras i den utsträckning det är
nödvändigt för att ordningen eller säkerheten ska kunna
upprätthållas.

Första stycket gäller även andra slutna förvaringsställen som
den intagne disponerar.

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

2 § Den som ska tas in i en förvaringslokal ska senast vid
ankomsten kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas för
eftersökande av otillåtna föremål, om det inte är uppenbart
obehövligt.

3 § En intagen får kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas för
eftersökande av otillåtna föremål om

1. det finns anledning att anta att ett sådant föremål kommer
att anträffas på honom eller henne,

2. han eller hon återkommer efter en vistelse utanför
förvaringslokalen,

3. han eller hon ska ha eller har haft ett besök utan sådan
kontroll som avses i 3 kap. 2 §, eller

4. det sker i en stickprovskontroll eller i anslutning till en
större undersökning som av säkerhetsskäl görs av ett utrymme
inom förvaringslokalen och den intagne har eller har haft
särskild anknytning till utrymmet.

4 § En intagen får även i andra fall än som avses i 2 och 3 §§
kroppsvisiteras för eftersökande av vapen och andra farliga
föremål, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl.

5 § Urin-, utandnings-, saliv-, svett-, blod- eller hårprov
får, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande
skäl, tas på en intagen som skäligen kan misstänkas vara
påverkad av alkohol, narkotika, något annat berusningsmedel,
något sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud
mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av
lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

6 § Prov som avses i 5 § får också tas när en intagen själv
önskar det, om det behövs för att utreda hans eller hennes
drogkonsumtion inför en vård- eller behandlingsinsats.

7 § Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte utföras
eller bevittnas av någon av motsatt kön som inte är läkare
eller legitimerad sjuksköterska. Detta gäller dock inte

1. en kroppsvisitation som avses i 4 §,

2. en kroppsvisitation som enbart innebär att föremål som en
person bär med sig undersöks,

3. en kroppsvisitation med metalldetektor eller liknande
teknisk anordning, eller

4. en kroppsbesiktning som enbart innebär att andra prov än
urinprov tas enligt 5 eller 6 §.

Om det är nödvändigt får en kroppsvisitation eller en
kroppsbesiktning av en man utföras eller bevittnas av en
kvinna även i andra fall än som avses i första stycket.

Omhändertagande av otillåtna föremål

8 § Alkohol, narkotika, andra berusningsmedel, sådana medel
som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa
dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor får
omhändertas och förstöras

1. om de medförs av någon som ska tas in i en förvaringslokal,

2. om de påträffas hos en intagen,

3. om de sänds till en intagen, eller

4. om de på annat sätt påträffas inom en förvaringslokal och
det inte finns någon känd ägare till dem.

Första stycket gäller även injektionssprutor, kanyler och
andra föremål som är särskilt ägnade att användas vid
narkotikamissbruk eller för annan befattning med narkotika.

9 § Ett föremål som påträffas i en förvaringslokal får i andra
fall än som anges i 8 § och 2 kap. 12 § omhändertas, om det
kan antas att föremålet kommer att tas i beslag.
Omhändertagandet ska så snart som möjligt anmälas till den som
får besluta om beslag.

Fängsel

10 § En intagen får beläggas med fängsel

1. vid förflyttning inom förvaringslokalen och vid transport
eller annan vistelse utanför lokalen, om det är nödvändigt av
säkerhetsskäl, eller

2. om han eller hon uppträder våldsamt och det är absolut
nödvändigt med hänsyn till den intagnes egen eller någon
annans säkerhet till liv eller hälsa.

En läkare ska så snart som möjligt undersöka en intagen som
belagts med fängsel enligt första stycket 2.

Allmän inpasseringskontroll

11 § Om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna
upprätthållas vid ett häkte får Kriminalvården besluta att
alla personer som passerar in i häktet ska kroppsvisiteras
(allmän inpasseringskontroll). Syftet med allmän
inpasseringskontroll ska vara att söka efter otillåtna
föremål. Skriftliga meddelanden får inte granskas.

Ett beslut om allmän inpasseringskontroll får gälla i högst
tre månader.

Kriminalvården får i enskilda fall medge undantag från allmän
inpasseringskontroll, om det finns särskilda skäl.

Kontroll av fordon

12 § Om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna
upprätthållas vid ett häkte, får ett fordon i anslutning till
att det passerar in i eller ut ur häktet genomsökas efter
otillåtna föremål eller personer som utan tillåtelse försöker
ta sig in i eller ut ur häktet. Skriftliga meddelanden får
inte granskas.

5 kap. Hälso- och sjukvård

1 § En intagen som behöver hälso- och sjukvård ska undersökas
av läkare. Läkare ska också tillkallas om en intagen begär det
och det inte är uppenbart att en sådan undersökning inte
behövs.

En intagen som behöver hälso- och sjukvård ska vårdas enligt
de anvisningar som ges av läkare. Om en intagen inte kan
undersökas eller behandlas på ett lämpligt sätt i
förvaringslokalen, ska den allmänna sjukvården anlitas. Om det
behövs, ska den intagne föras över till sjukhus.

Ett tillstånd till vistelse utanför förvaringslokalen enligt
andra stycket ska förenas med de villkor som behövs. Om det är
nödvändigt av säkerhetsskäl, ska den intagne stå under
bevakning.

2 § Bestämmelser om psykiatrisk tvångsvård av den som är
intagen finns i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Om en intagen har förts över till en sjukvårdsinrättning
eller en undersökningsenhet som avses i 6 § lagen om
rättspsykiatrisk vård, gäller denna lag endast i fråga om
restriktioner enligt 6 kap. När det gäller en
undersökningsenhet inom Rättsmedicinalverket finns även
bestämmelser i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk
undersökning.

Bestämmelserna i 18–24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård och bestämmelserna i 8 § andra stycket lagen om
rättspsykiatrisk vård om befogenhet för Kriminalvården att
besluta om särskilda restriktioner för en viss intagen och i
8 a § ska tillämpas på en intagen som för frivillig psykiatrisk
vård eller rättspsykiatrisk undersökning har förts över till en
sjukvårdsinrättning eller undersökningsenhet inom hälso- och
sjukvården. Lag (2014:815).

3 § Om en transport kan befaras skada den intagnes hälsa, ska
läkares medgivande till transporten inhämtas.

6 kap. Restriktioner för intagna som är misstänkta för brott

1 § En intagen som är häktad, anhållen eller gripen på grund
av misstanke om brott får åläggas inskränkningar i sin rätt
till kontakt med omvärlden (restriktioner), om det finns risk
för att han eller hon undanröjer bevis eller på något annat
sätt försvårar sakens utredning.

För den som är häktad får restriktioner enligt första stycket
meddelas endast om han eller hon får underkastas restriktioner
enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken.

2 § Ett beslut om restriktioner enligt 1 § får avse
inskränkningar i rätten att

1. placeras tillsammans med andra intagna enligt 2 kap. 1 §
andra stycket,

2. vistas i gemensamhet enligt 2 kap. 5 §,

3. följa vad som händer i omvärlden enligt 2 kap. 9 §,

4. inneha tidskrifter och tidningar enligt 2 kap. 11 §,

5. ta emot besök enligt 3 kap. 1 § första stycket,

6. stå i förbindelse med annan genom elektronisk kommunikation
enligt 3 kap. 4 §, eller

7. sända och ta emot försändelser enligt 3 kap. 7 §.

3 § En fråga om restriktioner prövas av undersökningsledaren
eller åklagaren. Ett beslut i en sådan fråga ska omprövas så
ofta det finns anledning till det.

4 § Den som är häktad på grund av misstanke om brott får
begära tingsrättens prövning av ett beslut att ålägga honom
eller henne restriktioner av visst slag. Rätten ska pröva en
sådan begäran när den prövar frågan om tillstånd till
restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken. Innan
rätten fattar beslut ska åklagaren ges tillfälle att yttra
sig.

Första stycket ska tillämpas även i hovrätt och Högsta
domstolen om dom i målet har överklagats dit eller om
förhandling hålls enligt 24 kap. 17 § fjärde stycket
rättegångsbalken.

Rättens beslut får överklagas på samma sätt som ett beslut i
fråga om tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a §
första stycket rättegångsbalken.

7 kap. Beslut och överklagande

Beslut

1 § Om inte annat anges fattas beslut enligt denna lag av
Kriminalvården eller, om den intagne är placerad i en
förvaringslokal som står under annan myndighets tillsyn, av
den myndigheten.

2 § Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte
något annat förordnas.

Överklagande

3 § Ett beslut som avses i 1 § får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Ett beslut överklagas till den förvaltningsrätt inom vars
domkrets den förvaringslokal är belägen där klaganden var
intagen när det första beslutet i ärendet fattades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

4 § Kriminalvårdens beslut enligt 1 § får inte överklagas
innan beslutet har omprövats av Kriminalvården. En sådan
omprövning får begäras av den som beslutet angår om det har
gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett beslut
som inte har omprövats ska anses som en begäran om omprövning.

Vid omprövning enligt första stycket får beslutet inte ändras
till den klagandes nackdel.

5 § En begäran om omprövning ska vara skriftlig och ha kommit
in till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den
klagande fick del av beslutet. I begäran om omprövning ska den
klagande ange vilket beslut som avses och vilken ändring i
beslutet som han eller hon begär.

Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning
har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent
ska den avvisas, om inte förseningen beror på att
myndigheten lämnat den klagande felaktig underrättelse om hur
man begär omprövning.

8 kap. Övriga bestämmelser

Bevakningsföretag

1 § Kriminalvården får förordna en väktare i ett auktoriserat
bevakningsföretag att, inom ramen för sin anställning i
företaget, utföra vissa bevakningsuppdrag när en intagen ska
vistas utanför en förvaringslokal. Om det finns särskilda
skäl, får ett sådant förordnande avse vissa
bevakningsuppgifter inom en förvaringslokal. I förordnandet
ska uppdragets art och omfattning anges. Förordnandet får
återkallas.

2 § En väktare med ett förordnande enligt 1 § får inte
obehörigen röja eller utnyttja vad han på grund av sitt
uppdrag har fått veta om en enskilds personliga förhållanden
eller förhållanden av betydelse för rikets säkerhet eller för
att utreda och lagföra brott.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400).

Verkställighetsföreskrifter

3 § Föreskrifter om verkställighet av lagen meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.