Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

SFS nr
2010:630
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2010-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:473

Lagens tillämpningsområde och definitioner

1 § I denna lag finns bestämmelser om regionalt
tillväxtarbete och om länsplaner för regional
transportinfrastruktur i Östergötlands, Jönköpings,
Kronobergs, Gotlands, Skåne, Hallands, Västra Götalands,
Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län. Lag (2014:473).

2 § Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser
för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling.

3 § Denna lag gäller för Östergötlands läns landsting,
Jönköpings läns landsting, Kronobergs läns landsting, Skåne
läns landsting, Hallands läns landsting, Västra Götalands
läns landsting, Örebro läns landsting, Gävleborgs läns
landsting och Jämtlands läns landsting. Lagen gäller också,
med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om
ett landsting i 5–10 §§ gäller i sådant fall kommunen.
Lag (2014:473).

4 § De landsting som avses i denna lag får besluta att
landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska
betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs
i andra författningar om landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige
och regionstyrelsen.

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och
regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall
regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock
beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i
Östergötlands läns landsting, Jönköpings läns landsting,
Kronobergs läns landsting, Skåne läns landsting, Hallands
läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns
landsting, Gävleborgs läns landsting och Jämtlands läns
landsting. Vid val i Gotlands kommun ska beteckningen
kommunfullmäktige användas. Lag (2014:473).

Regionalt tillväxtarbete

5 § De landsting som avses i denna lag ska

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling
och samordna insatser för genomförandet av strategin,

2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (1991:900)
besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt
tillväxtarbete, och

3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen
redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

6 § De landsting som avses i denna lag får utföra uppgifter
inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.

Transportinfrastruktur

7 § De landsting som avses i denna lag ska upprätta och
fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Samverkan och samråd

8 § De landsting som avses i denna lag ska samverka med

1. länets kommuner, och

2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.

9 § De landsting som avses i denna lag ska samråda med
företrädare för berörda organisationer och näringslivet i
länet.

Statliga myndigheter

10 § Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska
beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.

Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina
verksamhetsområden lämna de landsting som avses i denna lag
det biträde som de behöver för regionalt tillväxtarbete och
regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande
informera de landsting som avses i denna lag om pågående och
planerade verksamheter som har betydelse för länets
utveckling.