Förordning (2010:649) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet

SFS nr
2010:649
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2010-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:78

1 § Uppgift för vilken sekretess gäller enligt 15 kap. 2 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) får av
Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets
forskningsinstitut lämnas ut till en utländsk myndighet som
deltar i ett samarbete inom Försvarsdepartementets
verksamhetsområde enligt en sådan överenskommelse som avses i
10 kap. 1 § regeringsformen, om överenskommelsen har ingåtts
av

1. regeringen, eller

2. en förvaltningsmyndighet efter uppdrag från regeringen
enligt 10 kap. 2 § regeringsformen.

En uppgift får lämnas ut endast om det enligt den utlämnande
myndighetens prövning är nödvändigt för att genomföra
samarbetet. Myndigheten får inte lämna ut uppgift som är av
synnerlig betydelse för rikets säkerhet eller som kan ge
underlag för utveckling av motmedel mot Sveriges
försvarssystem. Förordning (2011:78).