Förordning (2010:654) med instruktion för Försvarsexportmyndigheten

SFS nr
2010:654
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2010-06-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:968

Uppgifter

1 § Försvarsexportmyndigheten ska bedriva exportrelaterad
verksamhet inom försvarssektorn genom att genomföra allmänt
exportfrämjande åtgärder för internationella marknader och
organiserade aktiviteter vid särskilda exportsatsningar.

2 § Försvarsexportmyndigheten ska ansvara för försäljning och
upplåtelse av sådan materiel hos myndigheter inom
försvarssektorn som inte längre behövs för statens verksamhet
eller blivit obrukbar. I denna uppgift ingår att

1. efter särskilt bemyndigande från regeringen företräda
staten vid förhandlingar och ingående av internationella
överenskommelser, och

2. i övriga fall företräda staten vid förhandlingar och
ingående av överenskommelser och avtal.

3 § Försvarsexportmyndigheten ska bedriva sin verksamhet så
att den bidrar till försvarets långsiktiga materielförsörjning
eller i övrigt är till fördel för svensk försvars- och
säkerhetspolitik. Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan
med Inspektionen för strategiska produkter och inom ramen för
gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport.

3 a § Försvarsexportmyndigheten får bedriva tjänsteexport som
är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som
ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna eller
någon annan förordning. Förordning (2010:1471).

4 § Försvarsexportmyndigheten ska bistå Regeringskansliet med
underlag för internationella förhandlingar.

5 § Försvarsexportmyndigheten ska senast den 1 mars varje år
till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa en
inriktning för myndighetens arbete på kort och lång sikt samt
myndighetens övergripande prioriteringar för
försvarsexportverksamheten.

Ledning

6 § Försvarsexportmyndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

8 § I fråga om anställning vid Försvarsexportmyndigheten av
den som är officer i Försvarsmakten tillämpas inte 6 §
anställningsförordningen (1994:373).

Personalansvarsnämnd

9 § Vid Försvarsexportmyndigheten ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Försvarsexportmyndigheten ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

11 § Försvarsexportmyndigheten får ta ut avgifter för sin
verksamhet.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Försvarsexportmyndigheten ska inte tillämpa 29 §
myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning.
Förordning (2012:968).