Lag (2010:660) om vissa kurser i läkares vidareutbildning

SFS nr
2010:660
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-06-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:30
Upphävd
2014-03-01

1 § Regeringen får till Institutet för professionell
utveckling av läkare i Sverige (IPULS) överlämna att besluta
om tillhandahållande och fördelning av platser till de
specialistkompetenskurser som ingår i läkares vidareutbildning
och som anordnas med statliga medel.

Övergångsbestämmelser

2010:660

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Beslut som regeringen har fattat med stöd av 3 kap. 12 a §
lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område ska anses beslutade med stöd av denna lag.