Förordning (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete

SFS nr
2010:705
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2010-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:278

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till
lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.
Begrepp och uttryck som används i förordningen har samma
betydelse som i lagen. Förordning (2011:908).

2 kap. Schengensamarbetet och samarbetet i Öresundsregionen

Schengensamarbetet

1 § Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Kustbevakningen
ska samråda med berörd åklagare eller annan
undersökningsledare innan myndigheten fattar beslut om
samtycke till gränsöverskridande övervakning in i Sverige, om
det pågår en förundersökning i Sverige avseende den person
som är föremål för övervakningen.

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Kustbevakningen ska
även samråda med Försvarsmakten innan den beslutar om
samtycke till gränsöverskridande övervakning enligt 4 §
första eller andra stycket lagen (2000:343) om
internationellt polisiärt samarbete, om de utländska
tjänstemännen använder statsfartyg eller statsluftfartyg.
Motsvarande skyldighet gäller för Polismyndigheten inför
beslut om gränsöverskridande förföljande enligt 5 § första
stycket samma lag om de utländska tjänstemännen använder
statsfartyg eller statsluftfartyg.

När Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen tar emot en
anmälan om gränsöverskridande övervakning enligt 4 § tredje
stycket lagen om internationellt polisiärt samarbete eller en
begäran om gränsöverskridande förföljande enligt 5 § andra
stycket samma lag, ska myndigheten genast underrätta
Försvarsmakten om de utländska tjänstemännen använder
statsfartyg eller statsluftfartyg.

I tillträdesförordningen (1992:118) finns bestämmelser om
tillstånd för tillträde till svenskt territorium.
Förordning (2014:1180).

2 § En svensk myndighet som är behörig enligt 15 § lagen
(2000:343) om internationellt polisiärt samarbete får begära
att utländska tjänstemän som avses i 4–5 §§ samma lag ska
redovisa vad de har gjort under uppdraget. Myndigheten får
också begära att de utländska tjänstemännen ska inställa sig
personligen vid myndigheten.

Samarbete i Öresundsregionen

3 § Vid ingripanden enligt 9 § lagen (2000:343) om
internationellt polisiärt samarbete ska polisregion Syd vid
Polismyndigheten underrättas. En begäran om bistånd enligt
10 § samma lag ska också ställas till polisregion Syd.
Förordning (2014:1180).

3 kap. Samarbete enligt Prümrådsbeslutet

Informationsutbyte vid större evenemang

1 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
I enlighet med rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni
2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt
för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande
brottslighet (Prümrådsbeslutet) ska Polismyndigheten,
Tullverket och Kustbevakningen i samband med större evenemang
med gränsöverskridande verkningar på begäran av en myndighet
i en annan stat eller på eget initiativ, i syfte att
förebygga brottslig verksamhet eller upprätthålla allmän
ordning och säkerhet, lämna ut

1. uppgifter om en person, om det på grund av en dom som har
vunnit laga kraft eller någon annan omständighet finns skäl
att anta att personen kommer att begå brott vid evenemanget
eller utgöra hot mot den allmänna ordningen och säkerheten
vid detta, eller

2. andra uppgifter än personuppgifter som bedöms vara
nödvändiga för att förebygga brottslig verksamhet eller hot
mot den allmänna ordningen och säkerheten vid evenemanget.

Första stycket gäller inte om uppgifter i motsvarande fall
inte skulle få lämnas ut till en svensk myndighet.

Det svenska kontaktstället översänder uppgifterna enligt
första stycket till kontaktstället i den andra staten.
Förordning (2014:1180).

1 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
I enlighet med rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni
2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt
för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande
brottslighet (Prümrådsbeslutet) ska Polismyndigheten,
Tullverket och Kustbevakningen i samband med större evenemang
med gränsöverskridande verkningar på begäran av en myndighet
i en annan stat eller på eget initiativ, i syfte att
förebygga brottslig verksamhet eller upprätthålla allmän
ordning och säkerhet, lämna ut

1. uppgifter om en person, om det på grund av en dom som har
vunnit laga kraft eller någon annan omständighet finns skäl
att anta att personen kommer att begå brott vid evenemanget
eller utgöra hot mot den allmänna ordningen och säkerheten
vid detta, eller

2. andra uppgifter än personuppgifter som bedöms vara
nödvändiga för att förebygga brottslig verksamhet eller hot
mot den allmänna ordningen och säkerheten vid evenemanget.

Första stycket gäller inte om uppgifter i motsvarande fall
inte skulle få lämnas ut till en svensk myndighet.

Det svenska kontaktstället översänder uppgifterna enligt
första stycket till kontaktstället i den andra staten.

Polismyndigheten är svenskt kontaktställe vid
informationsutbyte vid större evenemang enligt
Prümrådsbeslutet. Förordning (2015:278).

2 § När Polismyndigheten, Tullverket eller Kustbevakningen i
samband med större evenemang med gränsöverskridande
verkningar begär uppgifter från en myndighet i en annan stat
i enlighet med Prümrådsbeslutet, ska det svenska
kontaktstället översända begäran till kontaktstället i den
andra staten. Förordning (2014:1180).

Bistånd vid större evenemang, katastrofer och allvarliga
olyckor

3 § Vid större evenemang och liknande viktiga händelser,
katastrofer och allvarliga olyckor som har gränsöverskridande
verkningar ska Polismyndigheten, Tullverket och
Kustbevakningen i syfte att förhindra brott eller
upprätthålla allmän ordning och säkerhet bistå andra stater
enligt Prümrådsbeslutet genom att vidta följande åtgärder:

1. underrätta berörda myndigheter i en annan stat om
situationen så snart som möjligt och förmedla väsentlig
information,

2. genomföra nödvändiga polisiära åtgärder på svenskt
territorium, och

3. bistå en annan stat med tjänstemän och nödvändig
utrustning.

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen beslutar om
det bistånd som ska lämnas av respektive myndighet.

Polismyndigheten ska vara samordnande myndighet för
biståndet, om det inte är uppenbart att någon annan myndighet
bör vara samordningsansvarig. Förordning (2014:1180).

4 § Bistånd enligt 3 § första stycket 3 ska lämnas på begäran
av den stat på vars territorium situationen har uppstått.
Bistånd får endast lämnas om det ligger inom myndighetens
ansvarsområde och myndigheten har möjlighet att lämna det
begärda biståndet.

Svenska tjänstemän får inte tilldelas uppgifter som innebär
myndighetsutövning när de tjänstgör i en annan stat.

Utbyte av DNA-profiler, fingeravtryck och fordonsuppgifter

4 a § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Det svenska kontaktstället ska bistå den egna
myndigheten och de myndigheter som anges i andra stycket med
att söka uppgifter i utländska DNA-register,
fingeravtrycksregister och fordonsregister enligt de
förutsättningar som anges i 17 § första stycket, 19 eller
21 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.

Myndigheter som får begära sökningar är

1. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 4 kap. 10 §
polisdatalagen (2010:361) när det gäller DNA-register,

2. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 4 kap. 17 §
polisdatalagen när det gäller fingeravtrycksregister, och

3. Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten
och Tullverket när det gäller fordonsregister.
Förordning (2014:1180).

4 a § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Det svenska kontaktstället ska bistå den egna
myndigheten och de myndigheter som anges i andra stycket med
att söka uppgifter i utländska DNA-register,
fingeravtrycksregister och fordonsregister enligt de
förutsättningar som anges i 17 § första stycket, 19 eller 21 §
lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.

Myndigheter som får begära sökningar är

1. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 4 kap. 10 §
polisdatalagen (2010:361) när det gäller DNA-register,

2. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 4 kap. 17 §
polisdatalagen när det gäller fingeravtrycksregister, och

3. Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten
och Tullverket när det gäller fordonsregister.

Polismyndigheten är svenskt kontaktställe vid utbyte av
DNA-profiler, fingeravtryck och fordonsuppgifter enligt
Prümrådsbeslutet. Förordning (2015:278).

4 b § Polismyndigheten ingår sådana överenskommelser om
automatiska jämförelser som anges i 16 § andra stycket och
17 § andra stycket lagen (2000:343) om internationellt polisiärt
samarbete. Förordning (2014:1180).

4 c § Det svenska kontaktstället ska föra en förteckning över
de tjänstemän vid myndigheten som är behöriga att göra
sökningar och jämförelser enligt 17, 19 eller 21 § lagen
(2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.
Förordning (2011:908).

Gallring, spärrning och särskild upplysning

5 § Personuppgifter som har översänts från en annan stat
enligt Prümrådsbeslutet ska gallras om uppgifterna är
felaktiga eller inte borde ha översänts eller tagits emot.
Felaktiga uppgifter får i stället rättas.

Personuppgifter enligt första stycket som har översänts och
tagits emot korrekt ska gallras när syftet med översändandet
har uppnåtts eller inte längre kan uppnås. Uppgifter som har
översänts från en annan stat i samband med ett större
evenemang med gränsöverskridande verkningar ska gallras senast
ett år från det att uppgifterna togs emot.
Förordning (2011:908).

6 § I stället för att gallra personuppgifter enligt 5 § ska
uppgifterna spärras, om det finns skäl att anta att gallring
skulle innebära skada för den person som uppgifterna rör. Att
uppgifterna är spärrade innebär att de endast får behandlas
för att tillgodose det syfte som förhindrade gallring.

7 § Om en person bestrider att personuppgifter enligt 5 § som
rör honom eller henne är korrekta och uppgifternas korrekthet
inte kan fastställas, ska detta framgå genom en särskild
upplysning eller på något annat sätt. En sådan markering
begränsar inte den framtida behandlingen av uppgifterna.

En markering enligt första stycket får avlägsnas av den
personuppgiftsansvarige endast efter medgivande av den som
uppgiften rör eller efter beslut av tillsynsmyndigheten.

7 a § DNA-profiler eller fingeravtryck som ett utländskt
kontaktställe har använt när det sökt eller jämfört uppgifter
i svenska DNA- eller fingeravtrycksregister enligt 16 eller
18 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
ska utplånas när sökningen besvarats eller jämförelsen
avslutats, om uppgifterna inte behövs för registrering enligt
9 a §. Förordning (2011:908).

Registreringsskyldighet

8 § Utbyte av personuppgifter enligt Prümrådsbeslutet ska
registreras enligt 9 eller 9 a §.

De registrerade uppgifterna får behandlas endast för att
övervaka och tillgodose skyddet av de personuppgifter som
utbyts. Förordning (2011:908).

9 § Vid översändande och mottagande av personuppgifter enligt
Prümrådsbeslutet ska det svenska kontaktstället, om inte annat
anges i 9 a §, registrera

1. skälet till att uppgifterna har översänts eller tagits
emot,

2. vilka uppgifter som har översänts eller tagits emot,

3. datum för översändandet eller mottagandet,

4. namn eller beteckning på det sökande organet, och

5. namn eller beteckning på det organ som uppgifterna har
hämtats från. Förordning (2011:908).

9 a § Vid översändande och mottagande av uppgifter enligt 16–
19 eller 21 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt
samarbete ska det svenska kontaktstället registrera

1. om sökningen eller jämförelsen har lett till en träff eller
inte,

2. vilka uppgifter som har översänts eller tagits emot,

3. datum och tidpunkt, angiven med timme, minut och sekund,
för översändandet eller mottagandet,

4. namn eller beteckning på det organ som utfört sökningen
eller jämförelsen, och

5. namn eller beteckning på det organ som administrerar
databasen.

Vid sökning eller jämförelse med stöd av 17, 19 eller 21 §
lagen om internationellt polisiärt samarbete i ett register
som förs av en annan stat ska kontaktstället även registrera
vilka uppgifter som har använts vid sökningen eller
jämförelsen, syftet med åtgärden och vilken tjänsteman som
beslutade att den skulle utföras. Förordning (2011:908).

10 § Uppgifter som har registrerats enligt 9 eller 9 a § ska
gallras två år efter registreringen. Förordning (2011:908).

Underrättelse- och informationsskyldighet

11 § Om det finns skäl att anta att personuppgifter som har
översänts eller tagits emot enligt Prümrådsbeslutet är
felaktiga eller inte borde ha översänts, ska det svenska
kontaktstället snarast underrätta kontaktstället i den andra
staten om detta.

12 § På begäran av kontaktstället i en stat som har översänt
uppgifter enligt Prümrådsbeslutet ska det svenska
kontaktstället informera om behandlingen av de mottagna
uppgifterna och de resultat som har uppnåtts samt om behöriga
tjänstemän enligt 4 c §.

På begäran av en berörd stats dataskyddsmyndighet ska det
svenska kontaktstället, utan dröjsmål och senast inom fyra
veckor, översända de uppgifter som har registrerats enligt 9
eller 9 a § med anledning av ett visst uppgiftsutbyte. Det
svenska kontaktstället ska även informera om behöriga
tjänstemän enligt 4 c §. Förordning (2011:908).

Tillsyn

13 § Datainspektionen är tillsynsmyndighet för den behandling
av personuppgifter som sker enligt Prümrådsbeslutet och ska
på eget initiativ eller på uppmaning av en
dataskyddsmyndighet i en annan stat utföra kontroller av
behandlingen. Resultaten av dessa kontroller ska bevaras i
arton månader och därefter gallras.

14 § Datainspektionen får av en myndighet i en annan stat, som
har behandlat personuppgifter som härrör från Sverige enligt
Prümrådsbeslutet, begära att få ta del av de uppgifter om
informationsutbytet som har registrerats.

Datainspektionen får uppmana en dataskyddsmyndighet i en annan
stat att genomföra nödvändiga inspektioner för kontroll av
behandlingen av personuppgifter som härrör från Sverige och
som sker enligt Prümrådsbeslutet.

Det svenska kontaktstället ska på begäran av Datainspektionen
informera om behöriga tjänstemän enligt 4 c §.
Förordning (2011:908).

Överklagande

15 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än den personuppgiftsansvariges beslut i fråga om rättelse
och tillsynsmyndighetens beslut enligt 7 § andra stycket får
dock inte överklagas. Förordning (2011:908).

Ytterligare föreskrifter

16 § Polismyndigheten får, efter samråd med Tullverket,
Kustbevakningen och Transportstyrelsen, meddela de
föreskrifter som behövs för verkställighet av bestämmelserna
om samarbete enligt Prümrådsbeslutet. Förordning (2014:1180).

17 § Ny beteckning 16 § genom förordning (2011:908).

4 kap. Informationsutbyte enligt CBE-direktivet

Utbyte av fordonsuppgifter

1 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2011/82/EU av den 25 oktober 2011 om underlättande av ett
gränsöverskridande informationsutbyte om
trafiksäkerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet) ska det
svenska kontaktstället bistå den egna myndigheten med att
söka uppgifter i utländska fordonsregister enligt de
förutsättningar som anges i 23 § lagen (2000:343) om
internationellt polisiärt samarbete. Förordning (2014:1180).

1 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2011/82/EU av den 25 oktober 2011 om underlättande av ett
gränsöverskridande informationsutbyte om
trafiksäkerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet) ska det
svenska kontaktstället bistå den egna myndigheten med att
söka uppgifter i utländska fordonsregister enligt de
förutsättningar som anges i 23 § lagen (2000:343) om
internationellt polisiärt samarbete.

Polismyndigheten är svenskt kontaktställe enligt
CBE-direktivet. Förordning (2015:278).

2 § Det svenska kontaktstället ska föra en förteckning över
de tjänstemän vid myndigheten som är behöriga att göra
sökningar enligt 23 § lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete. Förordning (2014:127).

Gallring, spärrning och särskild upplysning

3 § Bestämmelserna om gallring, spärrning och särskild
upplysning i 3 kap. 5–7 §§ ska tillämpas även på
personuppgifter som har översänts från en annan stat enligt
CBE-direktivet. Förordning (2014:127).

Registreringsskyldighet

4 § Vid översändande och mottagande av uppgifter enligt 23 §
lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete ska
det svenska kontaktstället registrera sådana uppgifter som
anges i 3 kap. 9 a §. Uppgifterna ska gallras två år efter
registreringen.

De registrerade uppgifterna får behandlas endast för att
övervaka och tillgodose skyddet av de personuppgifter som
utbyts. Förordning (2014:127).

Underrättelse- och informationsskyldighet

5 § Det svenska kontaktstället har vid informationsutbyte
enligt CBE-direktivet motsvarande underrättelse- och
informationsskyldighet som framgår av bestämmelserna i 3 kap.
11 och 12 §§. Med behöriga tjänstemän avses tjänstemän enligt
2 §. Förordning (2014:127).

Tillsyn

6 § Bestämmelserna om Datainspektionens tillsyn i 3 kap. 13
och 14 §§ ska tillämpas även på behandling av personuppgifter
som utbyts enligt CBE-direktivet. Med behöriga tjänstemän
avses tjänstemän enligt 2 §. Förordning (2014:127).

Överklagande

7 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än den personuppgiftsansvariges beslut i fråga om rättelse
och tillsynsmyndighetens beslut enligt 3 kap. 7 § andra
stycket får dock inte överklagas. Förordning (2014:127).

Ytterligare föreskrifter

8 § Polismyndigheten får, efter samråd med
Transportstyrelsen, meddela de föreskrifter som behövs för
verkställighet av bestämmelserna om informationsutbyte enligt
CBE-direktivet. Förordning (2014:1180).

5 kap. /Kapitlet träder i kraft I:2015-07-01/
Tillgång till uppgifter enligt VIS-rådsbeslutet

Sökning

1 § Myndigheter som är behöriga att begära sökning i
informationssystemet för viseringar (VIS) i enlighet med 24 §
lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete är
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten när
den bedriver polisiär verksamhet, Tullverket och
Kustbevakningen.

Polismyndigheten är central åtkomstpunkt enligt
VIS-rådsbeslutet.

Endast en eller flera särskilt utsedda enheter vid de
myndigheter som anges i första stycket är behöriga att
framställa en begäran om sökning. Förordning (2015:278).

2 § En begäran om sökning från en myndighet som anges i 1 §
första stycket ska vara motiverad och skriftlig och ges in
till den centrala åtkomstpunkten. Den centrala åtkomstpunkten
ska kontrollera att de villkor som anges i 24 § lagen
(2000:343) om internationellt polisiärt samarbete är
uppfyllda innan den gör en sökning.

I brådskande fall får en begäran om sökning framställas
muntligen. Den centrala åtkomstpunkten får i ett sådant fall
göra en sökning i VIS utan att först kontrollera att de
villkor som anges i 24 § lagen om internationellt polisiärt
samarbete är uppfyllda. Kontrollen ska i så fall utföras så
snart som möjligt efter sökningen. Förordning (2015:278).

3 § Även utländska myndigheter som avses i artikel 6 i
VIS-rådsbeslutet är behöriga att begära sökning i VIS i
enlighet med 24 § lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete.

En myndighet som anges i 1 § första stycket och som tagit
emot en begäran om sökning från en utländsk myndighet ska
vidarebefordra begäran till den centrala åtkomstpunkten. Den
centrala åtkomstpunkten ska också i dessa fall kontrollera
att de villkor som anges i 24 § lagen om internationellt
polisiärt samarbete är uppfyllda innan den gör en sökning.
Förordning (2015:278).

4 § Den centrala åtkomstpunkten ska löpande föra en
förteckning över de tjänstemän vid myndigheten som är
behöriga att göra sökningar enligt 24 § lagen (2000:343) om
internationellt polisiärt samarbete.

Den centrala åtkomstpunkten ska löpande föra en förteckning
över de enheter som anges i 1 § tredje stycket.

De myndigheter som anges i 1 § första stycket ska löpande
föra en förteckning över de tjänstemän vid respektive
myndighet som är behöriga att begära sökningar i VIS.
Förordning (2015:278).

Registreringsskyldighet

5 § Vid sökning i VIS ska den centrala åtkomstpunkten
registrera

1. ändamålet med sökningen och typen av brott,

2. ärendenummer,

3. datum och tidpunkt för åtkomsten,

4. om förfarandet i 2 § andra stycket tillämpades,

5. vilka uppgifter som användes vid sökningen,

6. vilka sökbegrepp som användes vid sökningen, och

7. vem som begärde sökningen och vem som utförde den.

Registrerade uppgifter som utgör personuppgifter får
behandlas endast för att övervaka att behandlingen av
personuppgifter är lagenlig och för att i övrigt tillgodose
skyddet av personuppgifter. Förordning (2015:278).

Underrättelse- och informationsskyldighet

6 § Den myndighet som överför eller tillgängliggör
personuppgifter för tredjeland eller en internationell
organisation enligt 27 § andra stycket lagen (2000:343) om
internationellt polisiärt samarbete ska underrätta den
centrala åtkomstpunkten om detta. Den centrala åtkomstpunkten
ska registrera överföringen eller tillgängliggörandet.
Förordning (2015:278).

7 § Personuppgifter som har hämtats från VIS och som lagts in
i systemet av en annan stat, får inte lämnas ut till den
uppgifterna rör innan den stat som lagt in uppgifterna har
beretts tillfälle att ange sin inställning till
utlämnandet. Förordning (2015:278).

8 § Om någon begär hos en myndighet som anges i 1 § första
stycket att oriktiga uppgifter om honom eller henne ska
rättas eller att olagligt lagrade uppgifter om honom eller
henne ska gallras, ska myndigheten underrätta
viseringsmyndigheten i den stat som har lagt in uppgifterna i
systemet. Detsamma gäller om myndigheten på annat sätt får
vetskap om att uppgifter som behandlas i VIS är oriktiga.
Förordning (2015:278).

9 § Den som har begärt en åtgärd enligt 8 § ska inom två
månader informeras om vilka åtgärder som har vidtagits med
anledning av begäran och inom tre månader informeras om vad
begäran har lett fram till. Förordning (2015:278).

Gallring

10 § Uppgifter som har hämtats från VIS och som har lagts in
i systemet av en annan stat ska gallras när uppgifterna inte
längre behövs för något av de ändamål som anges i 26 § lagen
(2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.
Förordning (2015:278).

11 § Uppgifter som har registrerats enligt 5 och 6 §§ ska
gallras ett år efter registreringen. Förordning (2015:278).

Tillsyn

12 § Datainspektionen är tillsynsmyndighet för den behandling
av personuppgifter som sker enligt VIS-rådsbeslutet.
Förordning (2015:278).

Ytterligare föreskrifter

13 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om
verkställigheten av bestämmelserna om tillgång till uppgifter
enligt VIS-rådsbeslutet. Förordning (2015:278).

6 kap. /Kapitlet träder i kraft I:2015-07-01/
Tillgång till uppgifter enligt Eurodacförordningen

Eurodacförordningen

1 § I 2–4 §§ finns bestämmelser om tillgång till uppgifter i
Eurodac för brottsbekämpande ändamål som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av
den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av
fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU)
nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken
medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om
internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en
statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när
medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär
jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande
ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om
inrättande av en Europeisk byrå för den operativa
förvaltningen av stora it-system inom området frihet,
säkerhet och rättvisa (omarbetning), i den ursprungliga
lydelsen (Eurodacförordningen). Förordning (2015:278).

Sökning

2 § Myndigheter som är behöriga att göra framställningar om
jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål
i enlighet med Eurodacförordningen är Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten när den bedriver
polisiär verksamhet, Tullverket och Kustbevakningen.

Polismyndigheten är kontrollmyndighet enligt
Eurodacförordningen.

Endast en eller flera särskilt utsedda enheter vid de
myndigheter som anges i första stycket är behöriga att
framställa en begäran om jämförelse. Kontrollmyndigheten ska
löpande föra en förteckning över enheterna.
Förordning (2015:278).

Registreringsskyldighet

3 § Vid framställningar om jämförelser med Eurodacuppgifter
ska kontrollmyndigheten registrera de uppgifter som framgår
av artikel 36 i Eurodacförordningen. Förordning (2015:278).

Ytterligare föreskrifter

4 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om
verkställigheten av bestämmelserna i Eurodacförordningen om
tillgång till uppgifter i Eurodac för brottsbekämpande
ändamål. Förordning (2015:278).