Förordning (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

SFS nr
2010:718
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:234

1 § Stipendier lämnas enligt denna förordning av de statliga
universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen
(1992:1434).

Syftet med stipendierna är att främja rekryteringen av
särskilt kvalificerade studieavgiftsskyldiga studenter.

Stipendierna lämnas i mån av medel.

2 § I denna förordning betyder

högskola: de universitet och högskolor som avses i 1 §, och

studieavgiftsskyldig: den som ska betala studieavgift enligt
förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift
vid universitet och högskolor.

3 § Ett stipendium får avse hela eller en del av
studieavgiften och får beviljas under förutsättning att
mottagaren är studieavgiftsskyldig.

Högskolan får meddela ytterligare föreskrifter om
förutsättningarna för beviljande av stipendium.
Förordning (2014:234).

4 § Ansökan om stipendium ska göras skriftligen till den
högskola som anordnar den utbildning som stipendiet avses
finansiera.

5 § Högskolan beslutar om vilka som ska få stipendium och om
beloppets storlek.

I stället för att betala ut ett beviljat stipendium till
mottagaren, får högskolan sätta ned mottagarens studieavgift på
det sätt som anges i 6 § tredje stycket förordningen (2010:543)
om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och
högskolor. Förordning (2011:304).

6 § Högskolan ska senast den 1 juni varje år till
Universitets- och högskolerådet lämna de uppgifter som
myndigheten begär i fråga om beviljade stipendier.
Förordning (2012:731).

7 § Om mottagaren av ett stipendium enligt denna förordning
inte längre är studieavgiftsskyldig, är mottagaren
återbetalningsskyldig i fråga om den del av stipendiet som
avser den del av utbildningen som han eller hon inte är
avgiftsskyldig för.

Högskolan får meddela föreskrifter om
återbetalningsskyldighet i andra fall än som avses i första
stycket.

8 § Om mottagaren av ett stipendium är återbetalningsskyldig
enligt 7 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 7 § andra stycket, ska högskolan besluta att kräva
tillbaka den del av stipendiet som återbetalningsskyldigheten
avser.

Om det finns särskilda skäl för det, får högskolan efterge
återkrav helt eller delvis.

9 § Högskolan får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställighet av denna förordning.

10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2010:718

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om
ansökningar om stipendium för utbildning som avses bedrivas
efter den 31 juli 2011.

2014:234

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

2. Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången i
fråga om stipendium för utbildning som bedrivs efter den 31
juli 2014.