Tillkännagivande (2010:74) av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen

SFS nr
2010:74
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2010-02-18

Den i Montreal den 28 maj 1999 antagna konventionen om vissa
enhetliga regler för internationella lufttransporter
(Montrealkonventionen) har för Sveriges del trätt i kraft den
28 juni 2004. Konventionens engelska och franska texter samt
en översättning av den till svenska har publicerats i
Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 2004:48). Samma
texter och översättning finns intagna som en bilaga till
luftfartslagen (1957:297). Övriga texter finns tillgängliga
hos Utrikesdepartementet.

Enligt artikel 24.2 i Montrealkonventionen ska depositarien
underrätta de fördragsslutande staterna om sådana ändringar
av beloppsgränserna i artiklarna 21 och 22 i konventionen som
sker med tillämpning av artikel 24. Enligt 9 kap. 4 § andra
stycket luftfartslagen ska regeringen ge till känna sådana
ändringar. Följande ändringar finns att ge till känna.

Med verkan från och med den 30 december 2009 har de
beloppsgränser som anges i artiklarna 21 och 22 i
Montrealkonventionen ändrats enligt följande.

Beloppsgräns före ändringen Beloppsgräns efter ändringen

17 19

1 000 1 131

4 150 4 694

100 000 113 100