Förordning (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier

SFS nr
2010:769
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-06-23
Ändring införd
t.o.m. 2014:1584

Uppgifter

1 § Myndigheten för tillgängliga medier ska arbeta för att
alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation
utifrån vars och ens förutsättningar oavsett läsförmåga eller
funktionsnedsättning.

Myndigheten har till uppgift att

1. i samverkan med bibliotek och skolor i landet arbeta för
att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till
sådana exemplar av litterära verk som de behöver för att
kunna ta del av verken samt tillgängliggöra lättläst
litteratur,

2. ge ut och distribuera lättläst litteratur i den
utsträckning behoven inte tillgodoses på den kommersiella
marknaden,

3. vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga
medier, och

4. förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för
personer med en funktionsnedsättning som gör att de inte kan
ta del av en vanlig dagstidning samt tillgängliggöra lättläst
nyhetsinformation. Förordning (2014:1584).

2 § Myndigheten ska särskilt

1. framställa, köpa in och överföra talböcker och
punktskriftsböcker samt tillhandahålla dessa för
försäljning,

2. sammanställa och sprida information om tillgängliga medier
och deras målgrupp samt driva och utveckla funktionen
läsombud,

3. främja och bevaka teknikutvecklingen av nya medier för att
öka till-gängligheten till litterära verk och dagstidningar
för personer med funktionsnedsättning enligt 1 § andra
stycket 4,

4. förse högskolestuderande personer som har en
funktionsnedsättning i form av läsnedsättning med sådana
exemplar av kurslitteratur som de behöver för att kunna ta
del av litteraturen,

5. rikta stöd för lättläst till skolan,

6. främja tillgången till punktskrift och taktilt
illustrerade böcker för barn med funktionsnedsättning,

7. via tillgängliga medier och i lämpligt format erbjuda
personer med synnedsättning kompletterande
samhällsinformation i syfte att ge dem jämlika
förutsättningar att följa utvecklingen i samhället,

8. göra kulturtidskrifter tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning,

9. främja teckenspråkig litteratur, och

10. stödja utgivning och distribution av den oberoende
lättlästa nyhetstidningen 8 SIDOR.

Myndigheten ska ha en central utskrivningstjänst av
punktskrift för dövblinda. Förordning (2014:1584).

3 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde lämna
information och råd till bibliotek och organisationer.

4 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds-
och barnperspektiv samt ett internationellt och
interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet.
Förordning (2014:181).

4 a § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av
sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:181).

5 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§
får den åta sig att utföra uppdrag inom sitt
verksamhetsområde.

Samverkan

5 a § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra
aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Myndigheten ska även sträva efter att samverka med relevanta
internationella aktörer. Förordning (2014:181).

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

Rådgivande organ

Punktskriftsnämnden

7 § Inom myndigheten finns en nämnd för punktskrift och taktil
läsning, punktskriftsnämnden. Nämnden har till uppgift att
främja och utveckla taktil läsning och punktskrift som
skriftspråk för synskadade.

Nämnden ska särskilt

1. utarbeta riktlinjer för den svenska punktskriften, och

2. medverka till internationellt samarbete inom området.

På begäran av myndigheten ska nämnden ge råd och upplysningar
till myndigheten i frågor som rör punktskrift och taktil
läsning.

8 § Punktskriftsnämnden består av en ordförande och högst nio
andra ledamöter. Förordning (2014:1584).

Vetenskapligt råd

9 § Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns
vetenskapligt råd. Det rådgivande organet ska verka för att
myndigheten bevakar och sprider relevant forskning om
lättläst litteratur och nyhetsförmedling och om övriga
tillgängliga medier och deras målgrupper.

Rådet består av myndighetschefen, som är ordförande, och
högst nio andra ledamöter. Förordning (2014:1584).

Brukarråd

9 a § Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns
brukarråd. Det rådgivande organet ska främja kontakter med
målgrupper, intresseorganisationer och förmedlare och bistå
myndigheten i frågor som rör det nationella kunskapscentret.

Rådet består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst
nio andra ledamöter. Förordning (2014:1584).

Beslutande organ

Taltidningsnämnden

10 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan för
radio- och kassettidningar och andra taltidningar,
taltidningsnämnden. Nämnden har de uppgifter som följer av
förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och
kassettidningar och förordningen (2013:9) om taltidningar och
mottagarutrustning.

Nämnden har också till uppgift att

1. genom informationsinsatser försöka få tidningsföretag att
starta utgivning av taltidningar,

2. verka för att abonnenter på taltidningar får utbildning
och sådant stöd som underlättar för dem att tillgodogöra sig
tidningarna och att sköta den tekniska utrustning som behövs
för mottagningen, och

3. följa och analysera utvecklingen av verksamheten med
utgivning av taltidningar. Förordning (2013:10).

11 § Taltidningsnämnden består av högst nio ledamöter.
Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Nämnden
utser inom sig en vice ordförande.

12 § Taltidningsnämnden är beslutför när ordföranden och minst
tre av de andra ledamöterna är närvarande.

13 § Taltidningsnämnden ansvarar för sina beslut.

14 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att
taltidningsnämnden tilldelas medel och resurser i övrigt för
sin verksamhet och för att verksamheten bedrivs effektivt och
redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

15 § Generaldirektören är myndighetschef.
Förordning (2012:923).

16 § Ordföranden och övriga ledamöter i punktskriftsnämnden
samt ledamöter i vetenskapliga rådet och brukarrådet utses av
myndigheten för en bestämd tid.

Ordföranden och övriga ledamöter i taltidningsnämnden utses
av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2014:1584).

Personalansvarsnämnd

17 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Insynsråd

17 a § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som
består av högst fem ledamöter. Förordning (2014:1584).

Tillämpning av vissa förordningar

18 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

19 § Vid försäljning av lättläst litteratur enligt 1 § andra
stycket 2 och talböcker och punktskriftsböcker enligt 2 §
första stycket 1 ska myndigheten ta ut avgifter inom ramen
för full kostnadstäckning. Detsamma gäller för
tillhandahållande av lättläst nyhetsinformation enligt 2 §
första stycket 10. Avgiftens storlek bestäms i varje enskilt
fall av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Förordning (2014:1584).

20 § För verksamhet som anges i 5 § ska myndigheten ta ut
avgifter som motsvarar full kostnadstäckning. Avgiftens
storlek bestäms i varje enskilt fall av myndigheten, utom i
de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

21 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.