Luftfartsförordning (2010:770)

SFS nr
2010:770
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-06-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1284

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpning av denna förordning

1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till
luftfartslagen (2010:500). Bestämmelserna ska tillämpas om
inte annat följer av EU-förordningar.

Luftfart inom svenskt område

2 § Frågor om tillstånd till luftfart enligt 1 kap. 6 § andra
stycket eller 7 § andra stycket luftfartslagen (2010:500)
prövas av Transportstyrelsen. Ett tillstånd ska avse en viss
tid. Transportstyrelsen får återkalla ett tillstånd om det
finns anledning till det.

Förbud av miljöskäl mot viss luftfart

3 § Luftfart i Sverige får inte ske med civila jetmotordrivna
underljudsflygplan som

1. har en högsta godkänd startmassa på 34 000 kg eller mer,
eller har en godkänd passagerarkapacitet för flygplanstypen
på fler än nitton platser utöver platser som är avsedda för
personalen, och

2. inte uppfyller åtminstone normerna i volym 1, del II,
kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen om internationell
civil luftfart, andra upplagan (1988).

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om undantag
från förbudet för

1. flygplan av historiskt intresse,

2. flygplan som utnyttjas för en så exceptionell användning
att det vore oskäligt att inte bevilja ett tillfälligt
undantag, och

3. flygplan som används för icke-vinstgivande uppdrag i
ombyggnads-, reparations- eller underhållssyfte.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter när
det gäller frågor i denna paragraf, med beaktande av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/93/EG av den 12
december 2006 om reglering av utnyttjandet av flygplan som
omfattas av volym 1, del II, kapitel 3 i bilaga 16 till
konventionen om internationell civil luftfart, andra upplagan
(1988) (kodifierad version).

Restriktionsområden för luftfart

4 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i
ett enskilt fall besluta att ett område ska vara
restriktionsområde, om det behövs av hänsyn till militär
verksamhet eller om allmän ordning och säkerhet kräver det.
Om föreskrifterna eller beslutet rör militära förhållanden,
ska samråd ske med Försvarsmakten. Vid en inskränkning som
avser längre tid än två veckor ska samråd ske med
länsstyrelsen.

Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om eller i
ett enskilt fall besluta att ett område ska vara
restriktionsområde, om det behövs av hänsyn till friluftsliv,
natur- eller miljövård eller för att undvika störning vid
allmän sammankomst eller offentlig tillställning av större
omfattning. Samråd ska ske med länsstyrelsen.

I fråga om vissa restriktionsområden finns särskilda
bestämmelser i förordningen (2005:801) om restriktioner för
luftfart inom vissa områden.

5 § När Transportstyrelsen meddelar föreskrifter om eller
beslutar att ett område ska vara restriktionsområde, ska den
ange de inskränkningar i rätten till luftfart inom området
som behövs. När det krävs av hänsyn till allmän ordning och
säkerhet får all luftfart inom området förbjudas för en viss
tid, dock högst två veckor.

Föreskrifterna eller beslutet om ett sådant
restriktionsområde som avses i 4 § andra stycket får inte
utformas så att de hindrar den luftfart som behövs med hänsyn
till ortsbefolkningens intresse. Luftfart för
Lantmäteriverket får alltid ske inom området.

Transportstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, meddela
föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att en annan
myndighet får besluta om tillfälliga undantag från beslut om
restriktionsområde.

Farligt område

6 § Om luftfartens säkerhet är i fara på grund av något
sådant förhållande som avses i 4 § första stycket, men faran
inte är så stor att ett restriktionsområde behöver inrättas,
får Transportstyrelsen i stället meddela föreskrifter om
eller i ett enskilt fall besluta att ett område ska vara
farligt område.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
luftfarten inom ett farligt område.

Luftfartyg av särskild beskaffenhet m.m.

7 § Bestämmelserna i 1 kap. 6 § första stycket och 2–8 kap.
luftfartslagen (2010:500) och med stöd av dessa bestämmelser
meddelade föreskrifter i denna förordning gäller inte i fråga
om modelluftfartyg, fasta ballonger eller drakar.
Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter av
betydelse för flygsäkerheten. Förvaltningsuppgift i
anslutning till sådana föreskrifter får överlämnas till någon
annan, även om uppgiften innefattar myndighetsutövning. Om en
föreskrift berör militär verksamhet, ska Transportstyrelsen
samråda med Försvarsmakten.

8 § I fråga om luftfart inom svenskt område med
segelflygplan, motorsegelflygplan, ultralätta flygplan,
friflygande ballonger eller luftskepp får Transportstyrelsen
efter samråd med Försvarsmakten meddela föreskrifter om eller
i ett enskilt fall besluta om undantag från bestämmelserna i
3 och 4 kap. och 7 kap. 9 § luftfartslagen (2010:500) och med
stöd av dessa bestämmelser meddelade föreskrifter i denna
förordning. Transportstyrelsen får meddela ytterligare
föreskrifter av betydelse för flygsäkerheten. Föreskrifter
och beslut om undantag får meddelas bara om flygsäkerhetsskäl
eller hänsyn till det allmänna inte hindrar det.
Förvaltningsuppgift i anslutning till föreskrifter får
överlämnas till någon annan, även om uppgiften innefattar
myndighetsutövning.

Sådana luftfartyg som anges i första stycket får fullgöra sin
landningsskyldighet enligt 8 kap. 2 § luftfartslagen på varje
lämpligt område i närheten. Om en särskild landningsplats
anvisas, ska luftfartyget landa där om det är möjligt av
flygsäkerhetsskäl. Andra stycket gäller också sjöflygplan.

9 § I fråga om hängglidare, flygskärmar, fallskärmar och
andra enkla konstruktioner får Transportstyrelsen meddela
föreskrifter om eller i ett enskilt fall medge undantag från
bestämmelserna i 1 kap. 6 § första stycket och 2–8 kap.
luftfartslagen (2010:500) och med stöd av dessa bestämmelser
meddelade föreskrifter i denna förordning. Transportstyrelsen
får meddela ytterligare föreskrifter av betydelse för
flygsäkerheten. Förvaltningsuppgift i anslutning till sådana
föreskrifter får överlämnas till någon annan, även om
uppgiften innefattar myndighetsutövning. Om en föreskrift
berör militär verksamhet, ska Transportstyrelsen samråda med
Försvarsmakten.

10 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om sådana
föremål som är inrättade för rörelse i luften men som inte är
att anse som luftfartyg, såsom raketer och skjutmål. Om en
föreskrift berör militär verksamhet ska Transportstyrelsen
samråda med Försvarsmakten.

Luftfartyg registrerade hos en internationell organisation

11 § De bestämmelser i denna förordning som gäller luftfartyg
som är registrerade i ett annat land ska på motsvarande sätt
tillämpas i fråga om luftfartyg som är registrerade hos en
internationell organisation.

Bestämmelser om vissa utländska luftfartyg

12 § Bestämmelserna i 3 kap., 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 och 4–6 §§,
6 kap. 1 §, 8 kap. 1 och 3–11 §§ denna förordning tillämpas
också på utländska luftfartyg när sådana används inom ramen
för ett svenskt drifttillstånd.

De i första stycket angivna bestämmelserna tillämpas inte om
detta har avtalats i en överenskommelse med annan stat.

Militär luftfart och annan luftfart för statsändamål

13 § För militär luftfart och annan luftfart för statsändamål
gäller förordningen endast i den utsträckning som följer av
14 kap. Förordning (2013:944).

2 kap. Registrering, nationalitet och märkning

Luftfartygsregistret

1 § Föreskrifter om luftfartygsregistret finns i förordningen
(1986:172) om luftfartygsregistret m.m.

2 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att
luftfartyg av miljöskäl inte får registreras i Sverige.

Nationalitets- och registreringsbeteckning

3 § Nationalitetsbeteckningen för ett svenskt luftfartyg är
bokstäverna SE.

Registreringsbeteckningen är en grupp om tre tecken, som
består av bokstäver eller siffror eller bokstäver och siffror
i kombination. Beteckningen bestäms för varje luftfartyg av
Transportstyrelsen.

Nationalitets- och registreringsbevis

4 § Nationalitets- och registreringsbevis utfärdas i enlighet
med formulär som bestäms av Transportstyrelsen.

5 § Ett tillstånd till luftfart enligt 1 kap. 6 § andra
stycket luftfartslagen (2010:500) utgör också ett sådant
bevis om nationalitet som avses i 2 kap. 12 § samma lag.

6 § När ett luftfartyg avregistreras eller anteckning görs
enligt 9 § förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret
m.m. om hinder för avregistrering, ska nationalitets- och
registreringsbeviset lämnas tillbaka till Transportstyrelsen.

Märkning av luftfartyg

7 § Luftfartyg ska märkas genom målning eller på annat
likvärdigt sätt. Transportstyrelsen får meddela ytterligare
föreskrifter om märkningen.

3 kap. Luftvärdighet och miljövärdighet

Bemyndigande att meddela föreskrifter

1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
förutsättningarna för att ett luftfartyg ska anses vara
luftvärdigt och miljövärdigt.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om godkännande av
utländska luftvärdighetsbevis.

Luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis

2 § Frågor om luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis
prövas av Transportstyrelsen. Transportstyrelsen får
överlämna åt en särskild sakkunnig att utfärda och förnya
luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis.

Luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis ska gälla viss
tid eller tills vidare. Giltighetstiden ska anges på beviset.

Om ett luftvärdighetsbevis eller miljövärdighetsbevis inte
kan utfärdas, får ett interimistiskt bevis utfärdas som
gäller under vissa villkor. Villkoren ska anges på beviset.

Om Transportstyrelsen begär det, ska ett ogiltigt
luftvärdighetsbevis eller miljövärdighetsbevis genast lämnas
in dit.

Utprovning av luftfartygs flygegenskaper

3 § Frågor om medgivande enligt 3 kap. 10 § luftfartslagen
(2010:500) att använda ett luftfartyg som inte uppfyller
villkoren i fråga om luftvärdighet och miljövärdighet prövas
av Transportstyrelsen. Ett medgivande får förenas med
villkor.

När ett luftfartyg används med stöd av ett medgivande enligt
första stycket, får bara den personal som behövs för
flygningen tillåtas följa med.

Tillverkning och underhåll av luftfartyg

4 § Frågan om tillstånd till sådan verksamhet som avses i 3
kap. 11 § första stycket luftfartslagen (2010:500) prövas av
Transportstyrelsen. Transportstyrelsen får meddela
föreskrifter om de krav som ska gälla av flygsäkerhetsskäl.

Ett tillstånd ges för viss tid eller tills vidare. Det får
förenas med villkor. Om innehavaren åsidosätter dessa villkor
i väsentlig mån eller om han eller hon inte längre uppfyller
de krav som har fastställts enligt första stycket, ska
tillståndet återkallas.

Om verksamheten avser en enskild persons byggande av
luftfartyg för egen räkning, får Transportstyrelsen uppdra åt
en särskild sakkunnig att utfärda de tillstånd som
Transportstyrelsen föreskriver. Detsamma gäller tillstånd för
utförande av underhålls-, reparations- och ändringsarbeten på
luftfartyg, tillbehör och reservdelar.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett
enskilt fall medge undantag från tillståndskravet i 3 kap. 11
§ första stycket luftfartslagen.

Informationsutbyte

5 § Transportstyrelsen ska samla in och bevara information
som rör besiktningar av och tillsyn över luftfartyg i
enlighet med vad som föreskrivs i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april 2004 om säkerheten
i fråga om luftfartyg från tredje land som använder
flygplatser i gemenskapen, särskilt artikel 3, samt delta i
informationsutbyte enligt artikel 5 i samma direktiv.

4 kap. Flygcertifikat m.m.

Undantag från krav på flygcertifikat och elevtillstånd

1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i
ett enskilt fall besluta att medge att den som inte har något
flygcertifikat men som kan antas i huvudsak uppfylla
villkoren för ett sådant får fullgöra uppgifter på luftfartyg
under en viss tid och på vissa villkor. Detta gäller inte
ombord på svenska luftfartyg i internationell trafik.

Ett medgivande enligt första stycket får återkallas om det
krävs av hänsyn till flygsäkerheten.

2 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i
ett enskilt fall medge undantag från kravet på elevtillstånd.

Behörighet att fullgöra uppgifter som flygmaskinist på ett
luftfartyg

3 § För att fullgöra uppgifter som flygmaskinist på ett
luftfartyg krävs ett flygcertifikat.

Utbildning

4 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
behörighetskrav för dem som fullgör uppgifter som
kontrollanter vid flygprov och som instruktörer vid
flygträning på marken.

Bemyndigande att meddela föreskrifter

5 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. de ålderskrav som gäller för att ett elevtillstånd eller
flygcertifikat ska kunna utfärdas,

2. de krav i fråga om kunskaper, erfarenhet och skicklighet
som ska gälla för att ett certifikat ska kunna utfärdas,

3. de förutsättningar under vilka ett certifikat kan utökas,
förnyas, förlängas, begränsas, godkännas eller erkännas.

Om det behövs av hänsyn till flygsäkerheten, får
Transportstyrelsen meddela föreskrifter om att det krävs en
särskild behörighet för att en certifikatinnehavare ska få
fullgöra vissa uppgifter vid luftfart.

Transportstyrelsen får efter samråd med Socialstyrelsen
meddela föreskrifter om de krav i fråga om hälsotillstånd
samt fysiska och psykiska förhållanden som ska gälla för att
ett medicinskt intyg ska utfärdas, godkännas eller erkännas.

Certifikatprov och certifikatkontroll

6 § Transportstyrelsen utför certifikatprov och
certifikatkontroll. Transportstyrelsen får överlämna åt någon
annan att genomföra sådana uppgifter även om uppgifterna
innefattar myndighetsutövning.

7 § Den som ska genomgå ett certifikatprov eller en
certifikatkontroll ska biträda med den personal som behövs
och tillhandahålla materiel, drivmedel och liknande.

Certifikatregister

8 § Transportstyrelsen för register över innehavare av
elevtillstånd, behörighetsbevis och flygcertifikat samt av
utländska certifikat som har godkänts (certifikatregistret).

I registret förs det in sådana uppgifter om innehavarnas
fysiska och psykiska lämplighet att ha elevtillstånd,
behörighetsbevis och flygcertifikat som behövs för
tillämpningen av bestämmelserna om detta.

Återkallelse, varning, erinran och omhändertagande

9 § När ett elevtillstånd eller flygcertifikat har
återkallats ska innehavaren genast överlämna certifikatet
till Transportstyrelsen. Om återkallelsen skett på medicinska
grunder, ska också det medicinska intyget överlämnas till
Transportstyrelsen.

10 § Ett beslut enligt 4 kap. 19 § andra stycket
luftfartslagen (2010:500) om erinran ska delges innehavaren
av elevtillståndet eller certifikatet.

11 § Ett beslut om omhändertagande av ett flygcertifikat får
meddelas av Polismyndigheten, åklagare eller
Transportstyrelsen enligt 4 kap. 21 § luftfartslagen
(2010:500).

Ett sådant beslut ska delges innehavaren, som omedelbart ska
överlämna certifikatet till den som har meddelat beslutet. Om
någon annan än Transportstyrelsen har meddelat beslutet, ska
det genast anmälas dit. Beslutet ska därefter snarast möjligt
och senast inom 48 timmar sändas till Transportstyrelsen
tillsammans med certifikatet och en rapport om det
inträffade.

Transportstyrelsen ska inom tre arbetsdagar pröva om
certifikatet ska återlämnas till innehavaren. Anser
Transportstyrelsen att certifikatet inte ska återlämnas på
grund av sådana omständigheter som anges i 4 kap. 21 § första
stycket luftfartslagen, ska omhändertagandet omedelbart
anmälas till Förvaltningsrätten i Linköping. Kommer en
prövning enligt detta stycke inte till stånd inom tre
arbetsdagar ska flygcertifikatet genast återlämnas till
innehavaren.

Transportstyrelsen ska också anmäla till förvaltningsrätten
när styrelsen själv har beslutat att omhänderta ett
certifikat enligt 4 kap. 21 § första stycket
luftfartslagen.

Om certifikatet inte ska återlämnas på grund
av sådana omständigheter som anges i 4 kap. 21 § andra
stycket luftfartslagen, ska Transportstyrelsen återkalla
certifikatet tills vidare. Förordning (2014:1284).

12 § Ett beslut av allmän förvaltningsdomstol i ett ärende om
återkallelse eller varning ska delges part.

13 § När Transportstyrelsen eller allmän förvaltningsdomstol
har återkallat ett elevtillstånd eller flygcertifikat tills
vidare på grund av misstanke om brott, ska en underrättelse
om beslutet genast lämnas till förundersökningsledaren eller
åklagaren eller, om åtal har väckts, till domstolen.

Godkännande av utländska flygcertifikat

14 § Bestämmelserna i 9–13 §§ gäller också godkännande av
utländska flygcertifikat, sådana utländska certifikat som har
godkänts och innehavare av sådana certifikat.

Medicinskt intyg

15 § Transportstyrelsen får förordna bestämda läkare att
utfärda medicinskt intyg. Transportstyrelsen får meddela
föreskrifter om de krav som ska gälla för sådana läkare.

Flygdagbok

16 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vem som
ska föra flygdagbok och hur en flygdagbok ska föras.

5 kap. Luftfartygs befälhavare och besättning samt
tjänstgöring ombord

Luftfartygs befälhavare

1 § Luftfartygets ägare utser luftfartygets befälhavare och
ersättare för befälhavaren. Den som brukar luftfartyget i
ägarens ställe utser befälhavare och ersättare om brukaren
enligt avtal med ägaren har rätt att göra det.

Om ingen befälhavare har utsetts, ska den främste av förarna
vara befälhavare. Detsamma gäller om befälhavaren är
förhindrad och ingen ersättare finns. Om det inte finns någon
förare och luftfartyget inte är under flygning, ska den
främste av de övriga som fullgör sysslor av betydelse för
flygsäkerheten ombord vara befälhavare.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om de närmare
förutsättningarna för att någon ska få utföra uppdrag som
befälhavare och om vem som är befälhavare vid certifikatprov
och vid flygningar som avser kontroll av besättning eller
materiel.

Luftfartygs besättning

2 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om det antal
besättningsmedlemmar med viss behörighet som krävs för varje
typ av luftfartyg (minimibesättning).

I flyghandboken eller motsvarande handling ska det lägsta
antal besättningsmän som måste ha flygcertifikat anges.

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta att
luftfartyg används till luftfart av utbildningsskäl eller av
någon annan särskild anledning även om föreskrivna krav i
fråga om bemanning inte är uppfyllda. När ett luftfartyg
används med ett sådant medgivande, får inga betalande
passagerare följa med.

Förberedande och genomförande av flygning

3 § Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om
befälhavarens skyldigheter enligt 5 kap. 4 § första stycket
luftfartslagen (2010:500).

Rapporteringsskyldighet

4 § Om befälhavaren har omhändertagit någon som har begått
brott ombord, ska han eller hon snarast underrätta
Polismyndigheten eller flygtrafikledningsenhet på de orter
där luftfartyget ska landa.

Om befälhavaren av ordnings- eller säkerhetsskäl har landsatt
någon, ska han eller hon snarast underrätta Polismyndigheten
eller flygtrafikledningsenheten på den ort där landsättningen
har skett.

Om befälhavaren avser att överlämna någon som har begått ett
svårare brott ombord till en behörig myndighet, ska han eller
hon snarast underrätta Polismyndigheten eller
flygtrafikledningsenheten på den ort där överlämnandet ska
ske.

När ett överlämnande till en utländsk myndighet har skett ska
befälhavaren snarast underrätta Polismyndigheten.
Förordning (2014:1284).

5 § Det finns närmare bestämmelser om rapportering enligt 5
kap. 8 § första stycket luftfartslagen (2010:500) i
förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor.

6 § Om ett luftfartyg har råkat i nöd eller använts för att
rädda liv och gällande föreskrifter om luftfarten av
säkerhetsskäl inte har kunnat följas, ska befälhavaren genast
underrätta en flygtrafikledningsenhet om detta. Han eller hon
ska snarast lämna en rapport till Transportstyrelsen om det
inträffade.

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om kravet
på underrättelse och rapport som avses i första stycket.

Tjänsten ombord på ett luftfartyg

7 § Transportstyrelsen får efter samråd med Socialstyrelsen
meddela ytterligare föreskrifter om att ombord på ett
luftfartyg utföra sysslor med betydelse för flygsäkerheten
under påverkan av alkohol eller andra medel.

Transportstyrelsen får efter samråd med Arbetsmiljöverket
meddela föreskrifter om arbets- och vilotider vid luftfart.

6 kap. Flygplatser och den övriga markorganisationen

Flygplatser och andra start- och landningsplatser

1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka
flygplatser som får användas vid olika slag av luftfart.
Därvid får Transportstyrelsen bestämma att bara vissa
flygplatser får användas vid flygningar till och från
Sverige.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om eller i ett
enskilt fall besluta om samordningen av militär och civil
verksamhet på militära flygplatser som helt eller delvis har
upplåtits för civil luftfart. Samråd ska ske med
Luftfartsverket och Transportstyrelsen. För den civila
verksamheten på militära flygplatser gäller i övrigt
bestämmelserna i denna förordning och de föreskrifter som
meddelas med stöd av förordningen.

2 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om användande
för start och landning av områden som inte har inrättats för
sådana ändamål eller som tillfälligt har inrättats för sådana
ändamål.

3 § Om det behövs av hänsyn till natur- eller miljövård,
friluftsliv, kommunikationer, fiske eller näringsverksamhet
får Transportstyrelsen efter samråd med länsstyrelsen meddela
föreskrifter om förbud för luftfartyg att landa inom ett
visst område, eller att landning inom ett visst område kräver
särskilt tillstånd från Transportstyrelsen.

Att luftfartyg inte får landa inom vissa nationalparker
framgår av föreskrifter som gäller för dessa nationalparker.

Tillstånd att inrätta en flygplats

4 § Transportstyrelsen prövar frågor om tillstånd att inrätta
eller bygga om flygplatser samt fastställer villkor för
tillståndet. Detta gäller också när driften av en flygplats
ändras på ett sätt som inte är av ringa betydelse. Om ett
sådant tillstånd har meddelats av regeringen, får
Transportstyrelsen fastställa villkor för tillståndet, om
detta följer av regeringens beslut.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett
enskilt fall besluta att en flygplats med hänsyn till dess
art, trafikens ringa omfattning eller andra särskilda
omständigheter får inrättas utan ett sådant tillstånd som
avses i första stycket.

Drifttillstånd för flygplatser m.m.

5 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka krav
som ska vara uppfyllda från flygsäkerhetssynpunkt för att ett
område ska få användas som flygplats. Kraven ska också avse
flygplatsområdets beskaffenhet och utrustning. Vidare får
krav ställas på att markeringar och andra anordningar ska
sättas upp utanför området. Krav får också ställas på att det
i närheten av flygplatsen inte får finnas hinder, märken
eller belysningar som kan medföra fara för luftfarten.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett
enskilt fall besluta att en flygplats med hänsyn till dess
art, trafikens ringa omfattning eller andra särskilda
omständigheter inte behöver godkännas innan den tas i bruk.

6 § Transportstyrelsen prövar frågor om godkännande från
flygsäkerhetssynpunkt av flygplatser och utfärdar
drifttillstånd.

7 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om drift av
flygplatser.

8 § Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 5
eller 7 § ska den samråda med Försvarsmakten om det är fråga
om inverkan på militära anläggningar.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om flygplatsernas
radioutrustning efter samråd med Post- och telestyrelsen.

9 § Om en flygplats som inte behöver godkännas innan den tas
i bruk inte uppfyller flygsäkerhetskraven, får
Transportstyrelsen förbjuda att den används eller ange under
vilka förutsättningar den får användas.

Flygtrafiktjänst

10 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
uppgifter, omfattning och utformning när det gäller
flygledningstjänst, informationstjänst för luftfarten,
flygvädertjänst, kommunikations-, navigations- och
övervakningstjänster samt flygräddningstjänst och de
flygsäkerhetsföreskrifter för verksamheten som behövs.
Föreskrifterna ska i förekommande fall meddelas efter samråd
med Försvarsmakten samt, när det gäller flygvädertjänsten,
efter samråd med Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut, och när det gäller flygräddningstjänst efter samråd
med Sjöfartsverket.

Verksamhet som avser flygtrafiktjänst ska vara godkänd av
Transportstyrelsen för att få bedrivas. Om sådan verksamhet
inte uppfyller flygsäkerhetskraven får Transportstyrelsen
återkalla godkännandet eller begränsa det.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om de
kompetenskrav som ska gälla för anställda inom
flygtrafiktjänsten och för teknisk personal som installerar
eller underhåller utrustning för flygtrafiktjänsten.

Frågor som gäller flygtrafikledningstjänst för luftrummet i
anslutning till en flygplats enligt 6 kap. 13 § tredje
stycket luftfartslagen (2010:500) prövas av
Transportstyrelsen.

11 § Vid flygplatser ska det finnas kontrollerat luftrum.

För flygplatser där trafiken är av mindre komplexitet eller
omfattning, får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om
eller i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på
kontrollerat luftrum och ange de krav som ska gälla för
flygningen där.

Transportstyrelsen bestämmer omfattningen av de luftrum som
avses i första stycket. Transportstyrelsen får meddela
föreskrifter om vilka anläggningar som ska finnas för att
underlätta lufttrafiken där.

12 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om i vilken
omfattning det ska finnas kontrollerat luftrum för flygning
på sträcka.

Om det behövs för uppsikten över lufttrafiken, får
Transportstyrelsen meddela föreskrifter om att de som flyger
utanför kontrollerat luftrum ska lämna uppgifter om detta i
förväg och följa Transportstyrelsens föreskrifter om
flygningen.

13 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om flygvägar
i kontrollerat luftrum.

14 § Navigationshjälpmedel och andra anläggningar för att
underlätta lufttrafiken ska godkännas av Transportstyrelsen
innan de tas i bruk.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om inrättandet,
underhållet och driften av anläggningarna och om tillsynen
över dem. Transportstyrelsen får återkalla eller begränsa ett
godkännande enligt första stycket om flygsäkerhetskraven inte
uppfylls.

15 § Transportstyrelsen ska i frågor som avses i 11–14 §§
samråda med Försvarsmakten. Om det behövs ska
Transportstyrelsen också samråda med Post- och telestyrelsen
eller med andra myndigheter.

Ordningsföreskrifter för flygplatser m.m.

16 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillträde
till flygplatser och om ordningen där. Länsstyrelsen får
meddela föreskrifter om tillträde till en viss flygplats
efter samråd med flygplatsen.

I föreskrifter enligt första stycket ska det område där
föreskrifterna ska gälla anges.

Luftfartsskyddet på flygplatser

17 § Transportstyrelsen prövar ärenden enligt 6 kap. 15 §
andra stycket luftfartslagen (2010:500).

Avgifter

18 § Luftfartsverket får meddela föreskrifter inom sitt
verksamhetsområde om avgifter för flygtrafiktjänster.

Viss personal inom markorganisationen

19 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
godtagande i Sverige av utländska elevtillstånd för
utbildning till flygledare samt certifikat för flygledare i
flygtrafikledningstjänst och för flygtekniker.

Bestämmelserna i 4 kap. 2, 5–11 §§ gäller också i fråga om
certifikat för flygledare i flygtrafikledningstjänst och
flygtekniker samt i fråga om innehavare av sådana certifikat.

20 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter i frågor som
avses i 6 kap. 19 § andra stycket luftfartslagen (2010:500).
I fråga om behörighetsbevis som avses i nämnda lagrum och om
innehavare av sådana bevis gäller bestämmelserna i 4 kap. 5–
11 §§ denna förordning.

21 § Bestämmelsen i 5 kap. 9 § luftfartslagen (2010:500)
gäller också

1. den som efter tillsyn överlämnar ett luftfartyg som klart
för flygning,

2. personal som bedriver verksamhet med
flyginformationstjänst för flygplats (AFIS-tjänstemän).

Flyghinder m.m.

22 § Radioanläggningar får inte anordnas så att de kan
förväxlas med eller störa anläggningar för lufttrafiken eller
så att de i övrigt kan innebära fara för flygsäkerheten.
Detsamma gäller belysningar och andra anordningar.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förbud mot
eller annan begränsning av uppsättning av märken, belysning
eller andra anordningar som kan utgöra en fara för
flygsäkerheten.

Post- och telestyrelsen får förelägga den som bryter mot
bestämmelsen i första stycket att vidta rättelse om det
gäller en radioanläggning. Transportstyrelsen får förelägga
den som bryter mot bestämmelsen i första stycket att vidta
rättelse i andra fall än radioanläggningar.

23 § Transportstyrelsen ska verka för att byggnader, master,
naturföremål och liknande markeras för att fara för
flygsäkerheten ska undvikas.

Om det utgör en fara för flygsäkerheten att en byggnad
uppförs eller att en mast eller liknande sätts upp, får
Transportstyrelsen meddela föreskrifter om eller i ett
enskilt fall besluta om markering av flyghindret. Sådan
markering får inte innebära något avsevärt men för markägarna
eller dem som har särskild rätt till marken.

Transportstyrelsen ska samråda med markägarna, dem som har
särskild rätt till marken samt företrädare för de övriga
intressen som berörs.

24 § Om en markering har gjorts enligt 22 § eller på grund av
andra föreskrifter och någon vill vidta åtgärder som kan
innebära att markeringen ändras eller inte längre fyller sin
funktion tillfredsställande, ska detta anmälas till
Transportstyrelsen. Anmälan ska göras senast 30 dagar innan
åtgärden vidtas. Transportstyrelsen får besluta om ändrad
markering tills frågan avgörs slutligt. Om någon vidtar
åtgärderna utan att följa bestämmelserna om
anmälningsskyldighet, får Transportstyrelsen på hans eller
hennes bekostnad återställa förhållandena i det tidigare
skicket eller förelägga honom eller henne att vidta rättelse.

Flyghinderanmälan

25 § Den som för egen räkning utför eller låter utföra
byggnadsarbeten ska minst fyra veckor innan arbetena påbörjas
göra en anmälan till Försvarsmakten om arbetena avser
uppförande eller tillbyggnad av en byggnad eller annan
anläggning. Detta gäller om byggnadens eller anläggningens
sammanlagda höjd kommer att överstiga 45 meter när arbetet
ska utföras inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter när
arbetena ska utföras inom annat område.

En flyghinderanmälan ska vara skriftlig och kortfattat
beskriva projektets art, omfattning och exakta lokalisering,
samt innehålla uppgift om namn och adress i fråga om den som
utför eller låter utföra byggnadsarbetena. Försvarsmakten får
meddela föreskrifter om att en flyghinderanmälan får lämnas i
elektronisk form.

26 § Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om
innehållet i en flyghinderanmälan enligt 6 kap. 23 §
luftfartslagen (2010:500).

7 kap. Tillstånd att bedriva luftfart

Flygsäkerhetsmässiga tillstånd

Drifttillstånd

1 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter
om drifttillstånd utöver dem som gäller enligt 7 kap. 1–7 §§
luftfartslagen (2010:500).

Frågor om drifttillstånd prövas av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen får besluta om sådana undantag som avses i
7 kap. 1 § tredje stycket och 3 § fjärde stycket
luftfartslagen.

Bruksflygtillstånd

2 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
bruksflygtillstånd.

Frågor om bruksflygtillstånd prövas av Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen får överlämna åt någon annan att göra
prövningen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett
enskilt fall besluta om undantag från kravet på
bruksflygtillstånd om luftfarten inte är av större omfattning
eller om det i övrigt finns särskilda skäl.

Tillstånd att bedriva utbildning

3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillstånd
att bedriva flygutbildning samt meddela föreskrifter eller i
ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på tillstånd
att bedriva flygutbildning när det är fråga om utbildning för
privat flygning.

Om en flygutbildning som har undantagits från
tillståndskravet inte uppfyller föreskrivna
flygsäkerhetskrav, får Transportstyrelsen förbjuda att
utbildningen bedrivs.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att det krävs
tillstånd för att bedriva utbildning av flygledare.

Frågor om tillstånd enligt denna paragraf prövas av
Transportstyrelsen.

Trafiktillstånd

Krav för trafiktillstånd

4 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
trafiktillstånd och om utövande av trafikrättigheter när
trafiktillstånd inte krävs enligt 7 kap. 10 § tredje stycket
luftfartslagen (2010:500).

5 § Transportstyrelsen prövar frågor om trafiktillstånd för
luftfart i regelbunden trafik och bestämmer de villkor som
ska gälla i de enskilda fallen.

Vid prövning enligt första stycket ska Transportstyrelsen
särskilt beakta

– sökandens förmåga att bedriva den sökta verksamheten och
därmed knutna förpliktelser,

– de trafikpolitiska riktlinjer som regeringen beslutat,

– den sökta verksamhetens förenlighet med internationella
förpliktelser som binder Sverige,

– eventuella hinder mot den sökta verksamheten med hänsyn
till flygsäkerhet, luftfartsskydd och miljö,

– omständigheter som påverkar konkurrensförhållanden,
inbegripet frågor om icke-diskriminering och ömsesidighet.

Om trafiken berör en stat mot vilken sanktioner eller andra
handelshinder gäller eller där väpnad konflikt pågår, liksom
om det finns andra motsvarande omständigheter eller i övrigt
särskilda skäl, ska Transportstyrelsen med eget yttrande
överlämna frågan till regeringen.

6 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om annan
luftfart än luftfart i regelbunden trafik. Transportstyrelsen
prövar frågor om trafiktillstånd för sådan trafik och
bestämmer de villkor som ska gälla i de enskilda fallen.

Transportstyrelsen får i fråga om annan luftfart än luftfart
i regelbunden trafik meddela föreskrifter om eller i ett
enskilt fall besluta att den får utföras utan tillstånd, om
det är lämpligt med hänsyn till luftfartens art eller
omfattning.

7 § Ett luftfartyg som är registrerat i ett annat land som
har biträtt Chicagokonventionen och som används för annan
luftfart än luftfart i regelbunden trafik får flyga och landa
inom svenskt område utan trafiktillstånd under förutsättning
att passagerare eller gods inte tas ombord eller sätts i land
inom Sverige.

Första stycket gäller inte luftfart för vilken det krävs
bruksflygtillstånd.

Med Chicagokonventionen avses den konvention angående
internationell civil luftfart som avslutades i Chicago den 7
december 1944.

8 § Transportstyrelsen får återkalla eller inskränka
trafiktillstånd samt helt eller delvis begränsa utövandet av
trafikrättigheter om tillståndshavaren eller utövaren av
trafikrättigheten inte iakttar de föreskrifter eller villkor
som gäller för verksamheten, eller om det i övrigt finns
särskilda skäl för det.

Har regeringen beslutat om trafiktillstånd får
Transportstyrelsen endast besluta om interimistisk
återkallelse eller återkallelse för viss tid. Fråga om
slutlig återkallelse av sådant trafiktillstånd ska snarast
underställas regeringen.

Inhyrning och uthyrning av luftfartyg

9 § Transportstyrelsen får, om det behövs av hänsyn till
flygsäkerheten eller annars till luftfarten inom svenskt
område, meddela föreskrifter om att det krävs tillstånd för
att hyra in eller hyra ut ett luftfartyg.

Frågor om tillstånd till in- eller uthyrning av luftfartyg
prövas av Transportstyrelsen.

8 kap. Vissa bestämmelser om lufttrafiken

Trafikregler m.m.

1 § Transportstyrelsen får, efter samråd med Försvarsmakten,
meddela föreskrifter om trafikregler för luftfarten.
Trafikreglerna ska i huvudsak överensstämma med de
trafikregler som Internationella civila
luftfartsorganisationen (ICAO) antagit (de internationella
trafikreglerna).

2 § Vid luftfart med ett svenskt luftfartyg inom ett annat
lands territorium ska de internationella trafikreglerna
följas, om de inte strider mot de av det landet utfärdade
bestämmelserna.

Sker luftfart med ett svenskt luftfartyg inom ett område som
inte tillhör något land, ska de internationella
trafikreglerna gälla utan jämkningar.

3 § Det får inte kastas eller släppas ut föremål från ett
luftfartyg, om det kan medföra skador, sjukdomar eller
olägenheter för människors hälsa. Transportstyrelsen får
meddela ytterligare föreskrifter om detta.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vad som ska
iakttas för att skador genom buller och liknande störningar
från luftfartyg ska undvikas eller begränsas. När det behövs
ska Transportstyrelsen samråda med Folkhälsomyndigheten.

Föreskrifter om förbud mot spridning av bekämpningsmedel från
luftfartyg finns i 14 kap. 18 § andra stycket miljöbalken.
Förordning (2013:908).

4 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att
luftfartyg vid flygning inom svenskt område ska följa vissa
flygvägar eller framföras inom vissa områden.
Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om
begränsningar i användningen av luftrum i anslutning till
sådana flygvägar.

5 § Transportstyrelsen får, efter samråd med Tullverket,
meddela föreskrifter om var luftfartyg får passera Sveriges
gräns och om vilka flygvägar som ska följas inom landet till
och från gränsen, samt bestämma de närmare villkor som ska
gälla för flygningar över gränsen.

Skyldighet att landa

6 § En sådan uppmaning att landa som avses i 8 kap. 2 §
luftfartslagen (2010:500) får lämnas av Transportstyrelsen.
Om en landning är nödvändig av flygsäkerhetsskäl eller om
Transportstyrelsen har särskilt bestämt det, får en uppmaning
också lämnas av en flygtrafikledningsenhet.

7 § Transportstyrelsen eller en flygtrafikledningsenhet ska,
om inte hänsynen till luftfartsskyddet eller flygsäkerheten
talar emot det, hindra ett luftfartyg att avgå eller uppmana
det att landa

1. på begäran av förundersökningsledaren i ett brottmål, om
det behövs för efterspanandet av en person som är häktad
eller anhållen eller på sannolika skäl misstänkt för ett
brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller
mer, eller annars för utredningen av ett sådant brott,

2. på begäran av Polismyndigheten om det är absolut
nödvändigt för efterspanandet av en person som är häktad
eller anhållen eller som har avvikit från en
kriminalvårdsanstalt eller en annan anstalt där han eller hon
har varit intagen på grund av en myndighets beslut, eller

3. på begäran av en tulltjänsteman, om det är absolut
nödvändigt för att en riktig tullkontroll ska kunna göras.

Första stycket gäller inte om brottet har begåtts på ett
utländskt luftfartyg och ett ingripande inte får ske på grund
av föreskrifter i en internationell överenskommelse som
Sverige har biträtt. Förordning (2014:1284).

8 § Om ett luftfartyg inte landar trots en uppmaning enligt 6
eller 7 §, får den som har lämnat uppmaningen begära hjälp av
Försvarsmakten för att få luftfartyget att landa. Detsamma
gäller om luftfartyget inte kan nås med en uppmaning. Frågan
om hjälpen ska ges prövas av Försvarsmakten med hänsyn till
tillgången på lämpliga luftfartyg, flygsäkerheten och andra
sådana omständigheter.

Om ett luftfartyg utan tillstånd befinner sig inom ett sådant
restriktionsområde som avses i 1 kap. 4 § tredje stycket och
det kan antas att man på luftfartyget känner till detta, får
Försvarsmakten förmå luftfartyget att lämna området eller att
landa. Ett luftfartyg som kan antas ha passagerare ombord ska
inte förmås att landa om det inte finns synnerliga skäl till
det. Förordning (2013:944).

9 § Transportstyrelsen får, efter samråd med Försvarsmakten,
fastställa signaler som kan användas för att visa att ett
luftfartyg befinner sig i ett sådant restriktionsområde som
avses i 1 kap. 4 §.

10 § När ett luftfartyg under flygning till eller från
svenskt område har landat enligt 6, 7 eller 8 §, ska
befälhavaren omedelbart anmäla detta till närmaste svenska
tullkontor. En anmälan får i befälhavarens ställe göras av
ett lufttrafikföretag eller ett ombud för detta.

Fallskärmshoppning

11 § Sådana fallskärmshopp från luftfartyg som inte utförs
i nödläge får bara utföras om Transportstyrelsen lämnat
tillstånd till detta.

Transportstyrelsen får överlåta åt någon annan att pröva
frågor om tillstånd enligt första stycket.

Inskränkningar i rätten att transportera gods

12 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i
ett enskilt fall besluta om förbud mot transport med
luftfartyg eller om särskilda villkor för en sådan transport,
om det krävs av hänsyn till flygsäkerheten eller
luftfartsskyddet eller om det följer av en internationell
överenskommelse som Sverige har tillträtt.

Luftfartygshandlingar

13 § På ett luftfartyg ska under färd följande medföras:

1. nationalitets- och registreringsbeviset eller ett
tillstånd till luftfart enligt 1 kap. 1 §, och

2. luftvärdighetsbeviset, miljövärdighetsbeviset,
flyghandboken och luftfartygets resedagbok eller motsvarande
handlingar.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett
enskilt fall besluta om undantag från bestämmelserna i första
stycket i fråga om luftfartyg i inrikes luftfart.
Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att
luftfartyg ska ha ytterligare luftfartygshandlingar och att
dessa ska medföras ombord.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
luftfartygshandlingar.

14 § Varje besättningsmedlem på ett luftfartyg ska medföra
flygcertifikat eller motsvarande handling som har utfärdats
för henne eller honom.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att
besättningsmedlemmar ska medföra även andra handlingar.

9 kap. Ansvaret för skador genom luftfart

1 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter
om ingivande och företeende av bevis om försäkring enligt 9
kap. 4 och 5 §§ luftfartslagen (2010:500).

10 kap. Flygräddningstjänst, undersökning av luftfartsolyckor
och rapportering av händelser

Flygräddningstjänst

1 § Bestämmelser om flygräddningstjänst inom svenskt område
finns i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Utanför svenskt område ska Sjöfartsverket eller den som
verket utser leda flygräddningstjänsten över de delar av
havet där flygräddningstjänsten är en uppgift för svenska
myndigheter.

Flygräddningstjänsten får inte begränsas på grundval av
luftfartygets nationalitet eller nationaliteten hos de
ombordvarande.

2 § En befälhavare som upptäcker att ett annat luftfartyg är
i nöd ska, om det inte uppenbarligen saknar betydelse,

1. hålla det nödställda luftfartyget i sikte så länge som det
behövs,

2. försöka bestämma den nödställdes position,

3. underrätta flygräddnings- eller flygtrafikledningsenhet
enligt föreskrifter som meddelas av Transportstyrelsen, och

4. följa de anvisningar som dessa enheter meddelar.

Bestämmelserna i första stycket gäller bara om åtgärderna
inte medför någon fara för det egna luftfartyget,
besättningen eller passagerarna.

Om befälhavaren inte får kontakt med någon flygräddnings-
eller flygtrafikledningsenhet, ska han eller hon försöka få
kontakt med andra luftfartyg eller sjögående fartyg.
Befälhavaren ska samordna den räddningsverksamhet som kan
komma till stånd till dess kontakt med flygräddnings- eller
flygtrafikledningsenheten har etablerats eller tills något
annat luftfartyg eller sjögående fartyg åtar sig
samordningen.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller också när befälhavaren
upptäcker att ett sjögående fartyg är i nöd, att någon i
annat fall befinner sig i sjönöd eller att någons liv i
övrigt måste anses vara i fara.

3 § En befälhavare som inte deltar i flygräddningstjänst men
som på radio uppfattar nödanrop eller meddelanden om nödläge
ska, om det inte uppenbarligen saknar betydelse,

1. fastställa den nödställdes position,

2. pejla sändningen om detta är möjligt,

3. underrätta flygräddnings- eller flygtrafikledningsenhet,
och

4. efter egen bedömning bege sig mot platsen för nödläget
tills anvisningar från dessa enheter har lämnats.

4 § Den som tjänstgör vid en flygplats eller annan anläggning
för luftfarten är skyldig att tjänstgöra även på tjänstefri
tid när detta behövs för flygräddningstjänsten.

5 § Den som äger ett luftfartyg som används vid luftfart
eller, om luftfartyget inte används av ägaren, den som brukar
det i hans eller hennes ställe, ska kunna ge omedelbara
upplysningar om den nöd- och räddningsutrustning som finns på
luftfartyget. Han eller hon ska också se till att alla de
anvisningar finns tillgängliga ombord som behövs för att
luftfartyget ska kunna delta i flygräddningstjänst.

6 § Föreskrifterna i 7 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor om ersättning av staten för medverkan i
räddningstjänst gäller i fråga om sådan flygräddningstjänst
utanför svenskt område som leds av Sjöfartsverket eller den
som verket utser.

7 § Transportstyrelsen får, efter samråd med andra berörda
myndigheter, meddela ytterligare föreskrifter om
flygräddningstjänsten.

Undersökning av luftfartsolyckor och tillbud

8 § Om undersökningar från säkerhetssynpunkt av
luftfartsolyckor och tillbud till sådana olyckor finns
närmare bestämmelser i lagen (1990:712) om undersökning av
olyckor och förordningen (1990:717) om undersökning av
olyckor.

Händelser inom civil luftfart

9 § Följande personer ska i enlighet med 10 kap. 9 §
luftfartslagen (2010:500) till Transportstyrelsen rapportera
händelser som de noterat vid utövandet av sina funktioner:

1. operatören eller befälhavaren på ett motordrivet
luftfartyg vars maximala startvikt överstiger 400 kilogram
och som används under tillsyn av svensk myndighet,

2. den som under tillsyn av svensk myndighet bedriver
verksamhet som avser konstruktion, tillverkning, underhåll
eller modifiering av ett motordrivet luftfartyg vars maximala
startvikt överstiger 400 kilogram, eller av dess utrustning
eller delar av denna,

3. den som under tillsyn av svensk myndighet undertecknar ett
intyg om verkstadsrevision eller idrifttagande av ett
motordrivet luftfartyg vars maximala startvikt överstiger 400
kilogram, eller av dess utrustning eller delar av denna,

4. den som utövar en funktion för vilken det krävs
flygledarcertifikat eller som hanterar någon annan
flygtrafiktjänst,

5. den som är chef vid en flygplats som är öppen för
kommersiell trafik här i landet,

6. den som utövar en funktion som har samband med
installation, modifiering, underhåll, reparation, översyn,
flygkontroll eller inspektion av anläggningar för
flygnavigation, kommunikation och övervakning som svensk
myndighet ska ansvara för,

7. den som vid en flygplats som är öppen för kommersiell
trafik här i landet utövar en funktion som har samband med
hantering på marken av luftfartyg vars maximala startvikt
överstiger 400 kilogram, inbegripet bränslepåfyllning,
service, iordningställande av lastbesked, lastning, avisning
och bogsering.

Enskilda får också rapportera till Transportstyrelsen via ett
rapporteringssystem som en luftfartsorganisation har
upprättat i enlighet

1. med föreskrifter som meddelats av Transportstyrelsen,

2. med rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december
1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa
förfaranden inom området civil luftfart, eller

3. med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av
gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och
inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om
upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr
1592/2002 och direktiv 2004/36/EG eller bestämmelser som
meddelats med stöd av den förordningen.

10 § Ordet händelse har i denna förordning samma innebörd som
i 10 kap. 8 § luftfartslagen (2010:500).

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om
rapportering av händelser. Därvid ska Transportstyrelsen
iaktta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rapportering av
händelser inom civil luftfart.

11 § Transportstyrelsen ska hantera det system som behövs för
att samla in, utvärdera, bearbeta, lagra, skydda och sprida
information om händelser som rapporteras.

Insamlade rapporter ska lagras i en databas hos
Transportstyrelsen. I denna databas ska även uppgifter om
haverier och tillbud lagras. Statens haverikommission ska ha
full tillgång till denna databas.

12 § När Transportstyrelsen tar emot en händelserapport ska
styrelsen, om det behövs, underrätta den behöriga myndigheten
i den medlemsstat

1. där händelsen ägt rum,

2. där luftfartyget är registrerat,

3. där luftfartyget är tillverkat, eller

4. där operatören har fått sin behörighet.

13 § Transportstyrelsen ska minst en gång per år sammanställa
och offentliggöra en säkerhetsöversikt med information om de
händelser som rapporterats. När så bedöms lämpligt får
Transportstyrelsen också offentliggöra rapporter, om dessa
utformas på ett sådant sätt att uppgiftslämnarens eller
tredje parts identitet inte röjs.
14 § Enskilda personers namn, adress och andra direkt
utpekande personuppgifter får inte registreras i den databas
som anges i 11 § andra stycket.

15 § En myndighet ska avstå från att inleda andra rättsliga
förfaranden än straffrättsliga förfaranden som gäller
oöverlagda eller oavsiktliga lagöverträdelser som den får
kännedom om endast på grund av att de rapporterats inom ramen
för systemet för obligatorisk rapportering av händelser.
Detta gäller dock inte om det rör sig om lagöverträdelser som
begåtts av grov oaktsamhet.

Informationsutbyte

16 § Transportstyrelsen ska vara svensk kontaktpunkt och
delta i ett informationsutbyte som innebär att all relevant
säkerhetsinformation som lagras i en databas enligt 11 § ska
ställas till förfogande för behöriga myndigheter i andra
medlemsstater inom Europeiska unionen och för Europeiska
kommissionen i den utsträckning det följer av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004
av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av
flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet
(”förordning om tillhandahållande av tjänster”),

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den
21 april 2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje
land som använder flygplatser i gemenskapen,

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den
13 juni 2003 om rapportering av händelser inom civil
luftfart,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008
av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma
bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av
en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av
rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och
direktiv 2004/36/EG.

17 § Uppgifter hos Statens haverikommission och
Transportstyrelsen får lämnas ut till en utländsk myndighet
eller en mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av
bestämmelser om informationsutbyte mellan medlemsstater och
Europeiska kommissionen i de rättsakter som anges i 16 §.

Uppgifter får vidare lämnas ut enligt 8 kap. 3 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

18 § Bestämmelserna i 16 och 17 §§ ska även tillämpas i
förhållande till andra stater som är bundna av de rättsakter
som anges i 16 §.

11 kap. Särskilda bestämmelser

Avgångsförbud m.m.

1 § Vid tillämpning av 11 kap. 1 § luftfartslagen (2010:500)
ska följande gälla för ett luftfartyg som inte är registrerat
här i landet. Transportstyrelsen får i samarbete med den stat
som ansvarar för det berörda luftfartygets drift, eller den
stat där luftfartyget är registrerat, bestämma de villkor som
är nödvändiga för att luftfartyget ska kunna tillåtas flyga
till en flygplats där bristerna kan rättas till. Om bristerna
påverkar giltigheten av luftfartygets luftvärdighetsbevis,
får startförbudet hävas endast om operatören får tillstånd av
den stat eller de stater vars territorier luftfartyget kommer
att flyga över under denna flygning.

2 § Transportstyrelsen ska samla in och bevara information
som rör besiktningar av och tillsyn över luftfartyg i
enlighet med vad som föreskrivs i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april 2004 om säkerheten
i fråga om luftfartyg från tredje land som använder
flygplatser i gemenskapen, särskilt artikel 3, samt delta i
informationsutbyte enligt artikel 5 i samma direktiv.

Avgifter och andra ersättningar för förrättningar

3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter
och ersättningar för kostnader för

1. registrering och jämförliga åtgärder i fråga om
luftfartyg,

2. övervakning av luftvärdigheten och miljövärdigheten hos
luftfartyg och annan flygmateriel,

3. utfärdande och jämförliga åtgärder i fråga om
elevtillstånd, certifikat, medicinskt intyg,
behörighetsbevis, behörigheter och godkännande av utländska
certifikat samt för certifikatprov och annan kontroll än
certifikatkontroll, och

4. tillstånd, auktorisering och tillsyn enligt luftfartslagen
(2010:500) och föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen samt enligt EU-förordningar på den civila luftfartens
område.

Om en förrättning inte har kunnat fullföljas och detta inte
beror på Transportstyrelsen eller förrättningsmannen, ska
avgiften och styrelsens kostnader ändå betalas.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett
enskilt fall besluta att betalning ska ske i förskott.

Avgifter får bestämmas upp till full kostnadstäckning i fråga
om

1. drifttillstånd för kommersiella flygtransporter med
helikopter och luftballong,

2. bruksflygtillstånd,

3. utbildningstillstånd,

4. underhålls- och luftvärdighetsorganisationer med
tillstånd, och

5. verksamhet med luftfartyg av kulturhistoriskt värde som
bedrivs utan vinstsyfte. Förordning (2013:993).

12 kap. Tillsyn m.m.

Tillsyn

1 § Tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i 1–8, 10
och 11 kap. luftfartslagen (2010:500) och föreskrifter som
meddelats i anslutning till lagen utövas, om inte annat har
föreskrivits, av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen får uppdra åt någon annan att sköta
tillsyn som avser luftvärdighet. Vid annan tillsyn än som
avses i första stycket får Transportstyrelsen anlita annan
för att biträda med tillsynen.

Myndighet som anges i första stycket får meddela föreskrifter
om att den som står under tillsyn av myndigheten ska lämna de
uppgifter som myndigheten behöver för att kunna utöva
tillsyn.

2 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att den
som står under tillsyn enligt 12 kap. 2 § luftfartslagen
(2010:500) ska lämna de uppgifter som Transportstyrelsen
behöver för att kunna utöva tillsyn.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka
upplysningar av betydelse för flygsäkerheten och
luftfartsskyddet samt vilka statistiska uppgifter i fråga om
en flygplats och trafiken där som innehavaren av flygplatsen
är skyldig att lämna.

3 § När den som har ett svenskt drifttillstånd hyr in ett
utländskt luftfartyg, får Transportstyrelsen ingå
överenskommelse med en annan stat om övertagande av tillsyn av
luftfartyget.

När ett svenskregistrerat luftfartyg hyrs ut till en utländsk
fysisk eller juridisk person får Transportstyrelsen ingå
överenskommelse med en annan stat, eller den myndighet i en
annan stat som har ansvaret för tillsynen av luftfartyg, om
överlämnande av tillsynsansvaret för det uthyrda luftfartyget.

Transportstyrelsen får ingå överenskommelse om övertagande
eller överlämnande av ansvaret för tillsyn över luftvärdighet
och luftfartygsunderhåll med Danmark eller Norge eller med den
myndighet i någon av dessa stater som har ansvaret för sådan
tillsyn. Förordning (2011:869).

Bemyndiganden

4 § Transportstyrelsen får i de avseenden som behandlas i
luftfartslagen (2010:500) meddela ytterligare föreskrifter
som gäller skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa
eller trafik.

Transportstyrelsen får uppdra åt någon annan att biträda med
förvaltningsuppgift i anslutning till föreskrifter som avses
i första stycket. Avser föreskrifterna luftfartsverksamhet
som inte är tillståndspliktig enligt 7 kap. luftfartslagen
(2010:500) får förvaltningsuppgift som Transportstyrelsen
överlämnar åt någon annan innefatta myndighetsutövning.

Den som utövar luftfartsverksamhet ska lämna de uppgifter av
betydelse för flygsäkerheten och luftfartsskyddet samt de
statistiska uppgifter i fråga om verksamheten samt de
uppgifter enligt förordningen (1994:1808) om behöriga
myndigheter på den civila luftfartens område som
Transportstyrelsen föreskriver. Transportstyrelsen får
meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att
ägare och brukare av luftfartyg som inte utövar verksamhet
liksom befälhavare ska lämna sådana upplysningar.

Hänsyn till internationella normer

5 § Den som meddelar föreskrifter med stöd av denna
förordning ska iaktta de normer som Internationella civila
luftfartsorganisationen (ICAO) fastställer och andra
internationella förpliktelser som Sverige har åtagit sig.

13 kap. Ansvarsbestämmelser m.m.

Ansvarsbestämmelser

1 § Till böter döms den som uppsåtligen

1. bryter mot föreskrifter eller beslut som har meddelats av
Transportstyrelsen om tillfälliga restriktionsområden med
stöd av 1 kap. 4 eller 5 §,

2. bryter mot föreskrifter som meddelats av
Transportstyrelsen med stöd av 1 kap. 7, 8 eller 9 § i beslut
om undantag från i dessa paragrafer angivna lagrum,

3. bryter mot föreskrifter om märkning av luftfartyg som har
meddelats med stöd av 2 kap. 7 §,

4. bryter mot föreskrifter om behörighetskrav för den som
fullgör uppgifter som kontrollant vid flygprov eller som
instruktör vid flygträning på marken som har meddelats med
stöd av 4 kap. 4 §,

5. fullgör en uppgift som befälhavare för luftfartyg utan att
uppfylla de villkor som gäller enligt 5 kap. 1 §,

6. vid fullgörande av uppgifter ombord på ett luftfartyg av
betydelse för flygsäkerheten bryter mot föreskrifter om
påverkan av alkohol eller andra medel, eller föreskrifter om
arbets- och vilotider, som har meddelats med stöd av 5 kap.
7 §,

7. bryter mot Transportstyrelsens föreskrifter eller villkor
i fråga om inrättande, underhåll och drift av flygplatser,

8. bryter mot föreskrifter om landningsförbud som meddelats
med stöd av 6 kap. 1 § första stycket, 2 § eller 3 § första
stycket,

9. bryter mot förbud eller villkor som har meddelats med stöd
av 6 kap. 9 §,

10. bryter mot föreskrifter om tillträde till eller om
ordning på flygplatser som har meddelats med stöd av 6 kap.
16 §,

11. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 7
kap. 1 § första stycket, 2 § första stycket eller 3 § första
stycket om drifttillstånd, bruksflygtillstånd respektive
tillstånd att bedriva utbildning,

12. bryter mot föreskrifter som meddelats av
Transportstyrelsen med stöd av 7 kap. 9 § om tillstånd för
att hyra in eller hyra ut luftfartyg,

13. bryter mot föreskrifter om trafikregler för luftfarten
som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av 8 kap. 1 §,

14. bryter mot förbud enligt 8 kap. 3 § första stycket eller
mot föreskrifter som meddelats med stöd av den bestämmelsen
att från luftfartyg kasta eller släppa ut föremål som kan
medföra skador, sjukdomar eller olägenheter för människors
hälsa,

15. bryter mot föreskrifter om vad som ska iakttas för att
skador genom buller och liknande störningar från luftfartyg
ska undvikas eller begränsas enligt 8 kap. 3 § andra stycket,

16. bryter mot föreskrifter om var luftfartyg får passera
Sveriges gräns och om vilka flygvägar som ska följas inom
landet enligt 8 kap. 5 §,

17. bryter mot föreskrifter eller villkor som har meddelats
med stöd av 8 kap. 12 § om lufttransport av visst gods,

18. bryter mot 8 kap. 14 § eller mot föreskrifter som har
meddelats med stöd av den bestämmelsen genom att inte medföra
flygcertifikat eller motsvarande handling ombord på ett
luftfartyg, eller

19. inte fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt 10 kap.
9 §.

2 § Till ansvar enligt denna förordning döms inte om
gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken,
luftfartslagen (2010:500) eller annan lag, eller om gärningen
utgör överträdelse av ett föreläggande eller förbud som
förenats med vite.

Underrättelser till Transportstyrelsen

3 § En domstol ska genast sända en kopia av dom och uppgift
om certifikat till Transportstyrelsen, om en innehavare av
ett flygcertifikat har

1. dömts för

a) brott vid fullgörande av uppgift av betydelse för
flygsäkerheten ombord på ett luftfartyg eller inom
markorganisationen,

b) olovligt tillgrepp av luftfartyg eller motordrivet fordon,
eller

c) brott mot lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott, 30 § första, andra eller tredje stycket lagen
(1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller 10
kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägslagen
(2004:519),

2. dömts till annan påföljd än böter för brott mot

a) 3 kap. brottsbalken,

b) 4 kap. brottsbalken,

c) 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 § brottsbalken eller 6 kap. 1
eller 4 och 15 §§ brottsbalken,

d) 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller någon av dessa
paragrafer och 8 kap. 12 § brottsbalken,

e) 13 kap. brottsbalken, eller

f) 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken.

När en domstol meddelar dom eller beslut i ett mål där
underrättelseskyldighet gäller enligt första stycket, ska
domstolen underrätta Transportstyrelsen.

Om en innehavare av ett flygcertifikat har åtalats för något
brott som anges i första stycket och certifikatet har
omhändertagits eller återkallats tills vidare, ska domstolen
omedelbart underrätta Transportstyrelsen om åklagaren lägger
ned åtalet eller domstolen frikänner den tilltalade.

Läggs förundersökningen ned eller beslutar åklagaren att inte
väcka åtal när ett certifikat har omhändertagits eller
återkallats tills vidare, ska den myndighet som meddelat
beslutet sända en underrättelse om detta till
Transportstyrelsen.

4 § Bestämmelserna i 3 § gäller också innehavare av
elevtillstånd och av sådana certifikat som anges i 6 kap. 19 §
första stycket luftfartslagen (2010:500).

Bestämmelserna i 3 § gäller också den som innehar ett utländskt
certifikat som har godkänts här i landet. Transportstyrelsen
bestämmer om den utländska myndighet som har utfärdat
certifikatet ska underrättas om det inträffade.
Förordning (2010:1536).

5 § Om Polismyndigheten finner anledning att anta att den som
innehar elevtillstånd, certifikat, behörighetsbevis, godkänt
utländskt certifikat eller behörighetsbevis inte uppfyller
kraven för innehavet, ska myndigheten anmäla det till
Transportstyrelsen.

Om en läkare eller psykolog vid en undersökning av någon som
avses i första stycket finner att han eller hon är olämplig
att inneha elevtillståndet, certifikatet, behörighetsbeviset
eller godkännandet ska läkaren eller psykologen anmäla det
till Transportstyrelsen. Förordning (2014:1284).

Underrättelser till Regeringskansliet

6 § Om en utlänning är misstänkt för att ha begått ett
svårare brott ombord på ett luftfartyg och har överlämnats
till Polismyndigheten, ska myndigheten omedelbart underrätta
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om detta och om
utredningens resultat. Åklagaren ska underrätta departementet
om sitt beslut i åtalsfrågan.

Det som sägs i första stycket gäller när en svensk medborgare
är misstänkt för att ha begått ett sådant brott ombord på ett
utländskt luftfartyg. Förordning (2014:1284).

Vite

7 § Ett föreläggande eller ett förbud som Transportstyrelsen
meddelar med stöd av någon av de EU-förordningar som räknas
upp i 2 § förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på
den civila luftfartens område får förenas med vite.

14 kap. Militär luftfart och annan luftfart för statsändamål

Militär luftfart

1 § De ord och uttryck som definieras i 14 kap. 1 §
luftfartslagen (2010:500) har samma betydelse i denna
förordning. Förordning (2013:944).

2 § Försvarsmakten får, med de begränsningar som anges i 14
kap. 2 § luftfartslagen (2010:500), meddela föreskrifter om
eller i ett enskilt fall besluta om militär luftfart.

Försvarsmaktens föreskriftsrätt gäller inte flygtrafiktjänst
i Sverige eller personal som certifierats inom detta
område.

Försvarsmaktens verksamhet enligt statsflygsförordningen
(1999:1354) utgör militär luftfart. Förordning (2013:944).

3 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter om eller i ett
enskilt fall besluta om utländsk militär luftfarts verksamhet
i Sverige som bedrivs inom ramen för

1. en övning med svenska förband som sker enligt regeringens
medgivande, eller

2. internationell militär test-, utbildnings- och
övningsverksamhet.

För utländska militära luftfartygs tillträde till svenskt
område finns bestämmelser i tillträdesförordningen
(1992:118). Förordning (2013:944).

4 § I andra fall än som avses i 3 § ska ett utländskt
statsluftfartyg följa bestämmelserna för civil luftfart och
framföras enligt anvisningarna från svensk
flygtrafikledning.

Luftfartyg som är i nöd inom svenskt område ska ange detta
med internationell signal och snarast anmäla förhållandet
till närmaste svensk flygtrafikledningsenhet.
Förordning (2013:944).

5 § Försvarsmakten får efter att ha hört Försvarets
materielverk meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall
besluta om luftfart som utförs i Sverige av en annan stat,
eller ett företag med säte i en annan stat, och som avser
underhåll, modifiering eller utprovning för militära ändamål.
Om verksamheten berör civil luftfart eller annan luftfart för
statsändamål, ska Försvarsmakten besluta efter att ha hört
Transportstyrelsen. Förordning (2013:944).

6 § Inom militär luftfart ska en anmälan enligt 5 kap. 4 §
andra stycket luftfartslagen (2010:500) göras till
Försvarsmakten. Förordning (2013:944).

7 § Om befälhavaren på ett militärt luftfartyg har
omhändertagit någon som har begått brott ombord, ska han
eller hon snarast underrätta Polismyndigheten eller
flygtrafikledningsenhet på de orter där luftfartyget ska
landa.

Om befälhavaren av ordnings- eller säkerhetsskäl har landsatt
någon, ska han eller hon snarast underrätta Polismyndigheten
eller flygtrafikledningsenhet på den ort där landsättningen
har skett. Förordning (2014:1284).

8 § Om befälhavaren på ett militärt luftfartyg avser att
överlämna någon som har begått ett svårare brott ombord till
en behörig myndighet, ska han eller hon snarast underrätta
Polismyndigheten eller flygtrafikledningsenhet på den ort där
överlämnande ska ske.

Har ett överlämnande enligt första stycket skett till en
utländsk myndighet, ska befälhavaren snarast underrätta
Försvarsmakten.

Om befälhavaren avser att överlämna någon till en utländsk
myndighet, ska han eller hon, om det är möjligt, först höra
Försvarsmakten. Förordning (2014:1284).

9 § Bestämmelsen i 5 kap. 9 § luftfartslagen (2010:500)
gäller också följande personal i markorganisationen inom
militär luftfart:

1. personal som utför klargöringstjänst eller annan
flygunderhållstjänst,

2. flygstridsledare, och

3. flygledare när de ingår i det militära
luftfartssystemet. Förordning (2013:944).

10 § Försvarsmakten får efter att ha hört Socialstyrelsen
meddela föreskrifter för eller i ett enskilt fall besluta för
besättningen på ett militärt luftfartyg i fråga om
tjänstgöring under påverkan av alkohol eller något annat
medel. Förordning (2013:944).

11 § Försvarsmakten får meddela närmare föreskrifter om
tillstånd inom det militära luftfartssystemet.

Försvarsmakten prövar frågor om tillstånd enligt första
stycket. Förordning (2013:944).

12 § Försvarsmakten får efter att ha hört Transportstyrelsen
meddela trafikregler för militär luftfart.
Förordning (2013:944).

13 § Försvarsmakten får besluta om och ta ut avgift för sin
tillståndsgivning och tillsyn. Förordning (2013:944).

14 § Försvarsmakten får inom militär luftfart meddela
föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om förbud
mot transport med luftfartyg eller om särskilda villkor för
sådan transport, om det krävs av hänsyn till flygsäkerheten
eller luftfartsskyddet. Förordning (2013:944).

Annan luftfart för statsändamål

15 § För annan luftfart för statsändamål gäller
bestämmelserna i denna förordning, utom

1. 7 kap.,

2. 9 kap.,

3. 11 kap. 3 § första stycket 4,

4. 12 kap. 1–4 §§, och

5. 14 kap. 1–14 §§.
Förordning (2013:944).

16 § Transportstyrelsen får efter att ha hört berörda
myndigheter som bedriver annan luftfart för statsändamål och
med beaktande av 14 kap. 7 § luftfartslagen (2010:500)
meddela föreskrifter om annan luftfart för statsändamål i
frågor som regleras i

1. 3–5 kap., 8 kap. och 11 kap. 1 § luftfartslagen, samt

2. 3 kap. 1–5 §§, 4 kap. 1, 5–8, 10, 12 och 15 §§, 5 kap. 1,
2 och 6 §§, 8 kap. 6–10 och 12 §§ och 11 kap. 3 § denna
förordning.

Transportstyrelsen får också i ett enskilt fall besluta om
det som regleras i de bestämmelser som anges i andra stycket,
liksom i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa
bestämmelser.

Transportstyrelsen får efter att ha hört berörda myndigheter
som bedriver annan luftfart för statsändamål meddela de
övriga föreskrifter som behövs med hänsyn till
flygsäkerheten, inklusive flygoperativa bestämmelser.
Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta i sådana
frågor och i ett enskilt fall besluta om undantag från sådana
föreskrifter.

Om Transportstyrelsen föreskriver att den som tjänstgör på
ett luftfartyg som bedriver annan luftfart för statsändamål
ska ha ett särskilt bevis på sin behörighet, gäller vad som
föreskrivs om sådana behörighetsbevis i 4 kap.
luftfartslagen. Förordning (2013:944).

17 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i
ett enskilt fall besluta om utländsk luftfart som samverkar
med svensk annan luftfart för statsändamål.
Förordning (2013:944).

Gemensamma bestämmelser för statsluftfart

Tillsyn

18 § Flygsäkerhetsinspektören vid Försvarsmakten utövar
tillsyn över att bestämmelserna i luftfartslagen (2010:500)
och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs i
fråga om militär luftfart. Förordning (2013:944).

19 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över att
bestämmelserna i luftfartslagen (2010:500) och föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen följs i fråga om annan
luftfart för statsändamål. Förordning (2013:944).

20 § Försvarsmakten och Transportstyrelsen får meddela
föreskrifter om tillsyn inom respektive myndighets
ansvarsområde. Förordning (2013:944).

Överlämnande av förvaltningsuppgift

21 § Försvarsmakten respektive Transportstyrelsen får
överlämna en förvaltningsuppgift i anslutning till
föreskrifter som avses i 14 kap. 10 § luftfartslagen
(2010:500) till någon annan. Förvaltningsuppgifter som
överlämnas får innefatta myndighetsutövning.
Förordning (2013:944).

Tillträde till svenskt område

22 § Om ett utländskt statsluftfartyg har fått tillstånd till
luftfart inom svenskt område, gäller bestämmelserna i denna
förordning, eller föreskrifter som meddelats med stöd av
förordningen, bara om detta beslutades när tillståndet
gavs. Förordning (2013:944).

Övriga bestämmelser

23 § Försvarsmakten respektive Transportstyrelsen får med
stöd av 14 kap. 13 § luftfartslagen (2010:500) meddela
föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att viss
luftfart ska följa reglerna för militär luftfart eller annan
luftfart för statsändamål. Innan ett sådant beslut fattas ska
myndigheterna samråda med varandra. I förekommande fall ska
yttrande också inhämtas från Försvarets materielverk.
Förordning (2013:944).

24 § Försvarsmakten respektive Transportstyrelsen får för
militär luftfart respektive annan luftfart för statsändamål i
de avseenden som behandlas i luftfartslagen (2010:500)
meddela ytterligare föreskrifter som gäller skydd för liv,
personlig säkerhet eller hälsa eller trafik.
Förordning (2013:944).

Övergångsbestämmelser

2010:770

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1961:563) angående
trafikregler för luftfarten och luftfartsförordningen
(1986:171).

3. Tillstånd och godkännanden som har meddelats enligt den
upphävda förordningen och med stöd av den meddelade
föreskrifter ska fortsätta att gälla enligt sitt innehåll.
Frågor om förnyelse av tillstånd och godkännanden ska dock
prövas enligt den nya förordningen, liksom återkallelser av
tillstånd eller godkännanden eller vägran att godkänna ett
tillstånd om den händelse som ligger till grund för
ingripandet har ägt rum sedan den nya förordningen har trätt
i kraft.