Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

SFS nr
2010:801
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-06-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:459

Inledande bestämmelser

1 § Skollagen (2010:800) och denna lag träder i kraft den 1
augusti 2010.

Lagarna ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet från
och med den 1 juli 2011, om inte annat följer av denna lag.

2 § Genom denna lag upphävs

1. skollagen (1985:1100),

2. lagen (1985:1101) om införande av skollagen (1985:1100),

3. lagen (1986:343) med bemyndigande att meddela föreskrifter
om kommuners och landstingskommuners medverkan i utbildning,

4. lagen (1993:802) om entreprenadförhållanden i skolan,

5. lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat
föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång, och

6. lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom
förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.

De upphävda lagarna ska fortsätta att gälla för utbildning
och annan verksamhet till utgången av juni 2011, om inte
annat följer av denna lag.

3 § I denna lag avses med

– 1985 års skollag: skollagen (1985:1100),

– den nya skollagen: skollagen (2010:800).

Andra termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse som i den nya skollagen.

Förskolan

4 § Ett godkännande av en förskola enligt 2 a kap. 13 § i
1985 års skollag som gäller vid utgången av juni 2011 ska
anses som ett godkännande som huvudman för förskola enligt 2
kap. 5 § i den nya skollagen, om huvudmannen har förklarats
berättigad till bidrag enligt 2 a kap. 17 § i 1985 års
skollag. I annat fall ska godkännandet upphöra att gälla den
1 juli 2011.

4 a § Vid tillämpningen av 2 a kap. 9 § tredje stycket i 1985
års skollag ska hänvisningen till 16 kap. 1 § socialtjänstlagen
(2001:453) i stället avse 2 a kap. 10 eller 11 § samma lag.
Lag (2011:333).

Fritidshemmet

5 § Ett godkännande av ett fritidshem enligt 2 a kap. 13 § i
1985 års skollag som gäller vid utgången av juni 2011 ska
anses som ett godkännande som huvudman för fritidshem enligt
2 kap. 5 § i den nya skollagen, om huvudmannen har förklarats
berättigad till bidrag enligt 2 a kap. 17 § i 1985 års
skollag. I annat fall ska godkännandet upphöra att gälla den
1 juli 2011.

Annan pedagogisk verksamhet

6 § Ett beslut om rätt till bidrag för en huvudman för
pedagogisk omsorg enligt 2 a kap. 17 § i 1985 års skollag som
gäller vid utgången av juni 2011, ska anses som ett beslut om
rätt till bidrag för huvudmannen enligt 25 kap. 10 § i den
nya skollagen.

Förskoleklassen

7 § Ett godkännande av utbildning som motsvarar
förskoleklassen enligt 2 b kap. 6 och 7 §§ i 1985 års skollag
som gäller vid utgången av juni 2011 ska anses som ett
godkännande som huvudman för förskoleklass enligt 2 kap. 5 §
i den nya skollagen, om bidrag lämnas enligt 2 b kap. 10
eller 10 a § i 1985 års skollag. I annat fall ska
godkännandet upphöra att gälla den 1 juli 2011.

Grundskolan och grundsärskolan

Äldre godkännanden

8 § Ett godkännande av en fristående skola som motsvarar
grundskolan eller särskolan enligt 9 kap. 2 § i 1985 års
skollag som gäller vid utgången av juni 2011 ska anses som
ett godkännande som huvudman för grundskola eller
grundsärskola enligt 2 kap. 5 § i den nya skollagen, om
skolan har förklarats berättigad till bidrag enligt 9 kap.
6 eller 6 a § i 1985 års skollag. I annat fall ska
godkännandet upphöra att gälla den 1 juli 2011.

Betyg

9 § För elever i grundskolan ska 10 kap. 14–22 §§ i den nya
skollagen inte tillämpas i årskurs 9 under läsåret 2011/12.

10 § För elever i grundsärskolan ska 11 kap. 18–23 §§ i den
nya skollagen inte tillämpas i årskurs 9 under läsåret
2011/12.

Specialskolan

Viss äldre utbildning

11 § Utbildning för elever med synskada eller talskada som
avses i punkterna 2 och 3 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (1999:886) om ändring i
skollagen (1985:1100) ska anordnas till dess att eleverna har
avslutat den. Detsamma ska gälla utbildning i särskilda
klasser och utbildning efter skolpliktens upphörande enligt
punkterna 7 och 8 i samma övergångsbestämmelser.

Har elever före den 1 juli 2008 tagits emot för att fullgöra
utbildning som avses i punkt 2 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2008:403) om ändring i
skollagen (1985:1100) ska utbildningen anordnas till dess att
eleverna har avslutat den.

12 § För elever i specialskolan ska 12 kap. 14–22 §§ i den
nya skollagen inte tillämpas i årskurs 10 under läsåret
2011/12.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2011

13 § För utbildning i gymnasieskolan som påbörjas före den
1 juli 2011 ska bestämmelserna i 1985 års skollag i dess
lydelse före den 1 mars 2010 fortsätta att tillämpas, om inte
annat följer av föreskrifter som meddelats med stöd av 19 §.

14 § För utbildning i gymnasiesärskolan som påbörjas före den
1 juli 2011 ska bestämmelserna i 1985 års skollag fortsätta
att gälla, om inte annat följer av föreskrifter som meddelats
med stöd av 20 §.

Äldre förklaringar om rätt till bidrag

15 § En förklaring om rätt till bidrag enligt 9 kap. 8 § i
1985 års skollag i dess lydelse före den 1 mars 2010, som
gäller vid utgången av juni 2011, ska upphöra att gälla
senast den 1 juli 2013. Äldre bestämmelser ska fortsätta att
gälla för sådana förklaringar om rätt till bidrag.

16 § En förklaring om rätt till bidrag enligt 9 kap. 8 § i
1985 års skollag i dess lydelse från och med den 1 mars 2010,
som gäller vid utgången av juni 2011, ska anses som ett
godkännande som huvudman för gymnasieskola enligt 2 kap. 5 §
i den nya skollagen.

Det som sägs i första stycket gäller även en förklaring om
rätt till bidrag, som meddelats efter en förenklad prövning
enligt punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
till lagen (2009:1038) om ändring i skollagen (1985:1100),
och som gäller vid utgången av juni 2011.

17 § En förklaring om rätt till bidrag enligt 9 kap. 8 b § i
1985 års skollag, som gäller vid utgången av juni 2011, ska
anses som ett godkännande som huvudman för gymnasiesärskola
enligt 2 kap. 5 § i den nya skollagen.

Bemyndiganden

18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att 18 kap. 19–20 §§ i den nya
skollagen ska tillämpas för elever i gymnasiesärskolan från
och med en senare tidpunkt än den 1 juli 2011.

19 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om i vilka fall och på vilket sätt
elever i gymnasieskolan som påbörjat sin utbildning före den
1 juli 2011 och som fullföljer denna senare än tre år från
det att den påbörjades, ska fullfölja utbildningen enligt de
bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjas efter
utgången av juni 2011.

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om i vilka fall och på vilket sätt
elever i gymnasiesärskolan som påbörjat sin utbildning före
den 1 juli 2011 och som fullföljer denna senare än fyra år
från det att den påbörjades, ska fullfölja utbildningen
enligt de bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjas
efter utgången av juni 2011.

20 a § Om den utbildning som avses med ett beslut i punkt 3 i
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i lagen (2009:1039)
om ändring i skollagen (1985:1100) påbörjas elevens andra läsår,
ska beslutet dock upphöra att gälla den 1 januari 2012.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
besluta att ett sådant beslut ska upphöra vid en tidigare
tidpunkt. Lag (2010:1998).

Riksrekrytering

21 § Beslut som har fattats med stöd av 5 kap. 35 § i 1985
års skollag i dess lydelse från och med den 1 mars 2010, och
som avser tid efter utgången av juni 2011, ska för den
återstående tiden fortsätta att gälla som beslut enligt 16
kap. 45 § i den nya skollagen.

Kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och
utbildning i svenska för invandrare

22 § Den nya skollagen och denna lag ska tillämpas på kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i
svenska för invandrare från och med den 1 juli 2012. De i 2 §
första stycket 1–4 angivna lagarna ska fortsätta att gälla för
utbildning inom kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för
utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare till
utgången av juni 2012.

För kurser och projektarbete i kommunal vuxenutbildning,
vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning
för invandrare som påbörjats före den 1 juli 2012 ska
bestämmelserna i 1985 års skollag fortsätta att gälla.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att 21 kap. 19 § i den nya skollagen
ska tillämpas för elever i särskild utbildning för vuxna från
och med en senare tidpunkt än den 1 juli 2012. Lag (2012:494).

23 § Varje kommun ska aktivt verka för att en nyanländ som
omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare kan påbörja svenskundervisning för
invandrare inom en månad från det att den nyanlände anmält
sig till en kurs i svenskundervisning för invandrare hos
kommunen. Denna paragraf träder i kraft den 1 december 2010
och upphör att gälla vid utgången av juni 2012.

Landsting som huvudman

Grundskola och grundsärskola

24 § Trots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får
ett landsting vara huvudman för grundskola för elever med
autism eller autismliknande tillstånd och för grundsärskola,
om landstinget bedrev obligatorisk särskola vid utgången av
juni 2011.

Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över
elevhemsboende vid utbildning som avses i första stycket.
Lag (2014:459).

Gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning

25 § Trots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får
ett landsting vara huvudman för gymnasieskola eller kommunal
vuxenutbildning inom andra områden än naturbruk eller
omvårdnad om utbildningen

1. bedrevs före den 1 juli 1991 och har bedrivits sedan dess,
och

2. under hela tiden har stått öppen för sökande från hela
landet och förblir det.

Tillämpliga bestämmelser

26 § När ett landsting bedriver utbildning med stöd av 24
eller 25 § ska de bestämmelser i den nya skollagen och denna
lag som gäller för en offentlig huvudman för utbildning i den
aktuella skolformen tillämpas på landstinget. Landstinget ska
för utbildning i grundskola eller grundsärskola även tillämpa
7 kap. 22 § i den nya skollagen på samma sätt som en enskild
huvudman. Lag (2014:459).

Bemyndigande

27 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter om landstingets
befattning med sådan utbildning som avses i 24 och 25 §§.

Riksinternatskola

28 § Ett beslut att ge en internatskola ställning som
riksinternatskola enligt 10 kap. 1 § i 1985 års skollag ska,
om det gäller vid utgången av juni 2011, fortsätta att gälla
som ett beslut enligt 29 kap. 15 § i den nya skollagen. En
enskild som bedriver utbildning vid en riksinternatskola ska
därvid anses godkänd som huvudman för den eller de skolformer
som anordnas vid riksinternatskolan. Lag (2013:299).

Internationell skola

29 § Ett godkännande av en internationell skola enligt 9 kap.
5 § i 1985 års skollag ska, om det gäller vid utgången av
juni 2011, fortsätta att gälla som ett godkännande enligt 24
kap. 2 § i den nya skollagen.

En förklaring om rätt till bidrag enligt 9 kap. 7 a eller 8 d
§ i 1985 års skollag ska, om den gäller vid utgången av juni
2011, fortsätta att gälla som en förklaring om rätt till
bidrag enligt 24 kap. 3 § respektive 5 § i den nya skollagen.

Giltigheten av vissa godkännanden

30 § Ett beslut som med stöd av 4, 5, 7, 8, 16, 17 eller 29 §
ska anses som ett godkännande enligt 2 kap. 5 § i den nya
skollagen får inte återkallas före den 1 juli 2012 på grund
av att villkoren enligt 2 kap. 6 § i den nya skollagen inte
är uppfyllda.

Skolväsendets överklagandenämnd

31 § Ett beslut att utse ordförande eller vice ordförande i
Skolväsendets överklagandenämnd ska, om det avser tid efter
utgången av juni 2011, fortsätta att gälla trots 27 kap. 2 §
i den nya skollagen.

Den som med stöd av första stycket är ordförande eller vice
ordförande i Skolväsendets överklagandenämnd efter utgången
av juni 2011, får utses på nytt till ordförande eller
ersättare för ordföranden trots 27 kap. 2 § i den nya
skollagen.

Äldre medgivanden att anordna prövning och utfärda betyg

32 § Beslut om medgivande att anordna prövning och utfärda
betyg som har fattats med stöd av 15 kap. 8 § i 1985 års
skollag ska, om beslutet gäller vid utgången av juni 2011,
fortsätta att gälla som ett beslut fattat enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av 29 kap. 24 § i den nya skollagen,
dock längst till och med utgången av juni 2016.

Lärare och förskollärare

33 § I fråga om lärare eller förskollärare som saknar
legitimation för att bedriva undervisning i skolväsendet och
som har ingått avtal om anställning som lärare, förskollärare
eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 tillämpas under
tiden för anställningen 2 kap. 3 § första och andra styckena
eller 2 a kap. 3 § andra stycket i 1985 års skollag i stället
för 2 kap. 13, 17 och 18 §§ i den nya skollagen, dock längst
till utgången av juni 2015 eller, när det gäller undervisning
i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller
särskild utbildning för vuxna, längst till utgången av juni
2018.

Lärare som saknar legitimation för att besluta om betyg
enligt 3 kap. 16 § i den nya skollagen och som har ingått
avtal om anställning som lärare, förskollärare eller
fritidspedagog före den 1 juli 2011 är under tiden för
anställningen behöriga att besluta om betyg, dock längst till
utgången av juni 2015 eller, när det gäller betyg i
grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller
särskild utbildning för vuxna, längst till utgången av juni
2018.

Första stycket gäller inte lärare och förskollärare som avses
i 2 kap. 17 § i den nya skollagen och som före den 1 juli
2011 har ingått avtal om anställning för att bedriva sådan
undervisning som avses i samma paragraf. I fråga om en lärare
som avses i 2 kap. 17 § första stycket 1 eller 2 i den nya
skollagen gäller detta dock bara om han eller hon uppfyller
de krav som anges där.

Andra stycket gäller inte lärare som har ingått avtal om
anställning utan tidsbegränsning före den 1 juli 2011 för att
bedriva sådan undervisning som avses i 2 kap. 20 § andra
eller tredje stycket i den nya skollagen. Lag (2014:459).

34 § Huvudmannens skyldighet enligt 2 kap. 22 a § i den nya
skollagen gäller inte lärare eller förskollärare som

1. före den 1 juli 2011 har avlagt behörighetsgivande examen
eller har fått ett behörighetsbevis av Högskoleverket, och

2. har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande i
en eller flera anställningar som lärare eller förskollärare
eller med arbetsuppgifter som liknar undervisning inom
skolväsendet. Lag (2014:418).

35 § har upphävts genom lag (2014:418).

Övergångsbestämmelser

2011:190

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011. Lag (2012:494).

2. Bestämmelsen i 33 § andra stycket tillämpas från och med den
1 december 2013. Lag (2012:494).

2012:494

1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2012.

2. Den nya bestämmelsen i 35 § ska dock tillämpas för tid från
och med den 1 juli 2011.

3. Bestämmelsen i 35 § är tillämplig endast om ansökan om
legitimationen har kommit in till Statens skolverk före den 1
december 2013.

2013:299

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013 men tillämpas för
tid från och med den 1 juli 2011.