Förordning (2010:84) om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap

SFS nr
2010:84
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2010-02-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:111
Upphävd
2014-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1741

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
2010–2012 för att pröva och utveckla modeller för
verksamheter med yrkesinriktat mentorskap för nyanlända
invandrares etablering på arbetsmarknaden eller som
företagare.

2 § Ungdomsstyrelsen prövar ärenden om bidrag enligt denna
förordning.

Statsbidragets syfte

3 § Syftet med statsbidraget är att främja nyanlända
invandrares etablering på arbetsmarknaden eller som
företagare.

Villkor för bidrag

4 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

5 § Bidrag får lämnas till organisationer som inte är
statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver en
verksamhet i Sverige som inte strider mot demokratins idéer.

6 § Bidrag får inte lämnas till en organisation som har
skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller
försatt i konkurs.

7 § Bidrag får lämnas för verksamhet som en organisation
genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera
andra organisationer eller företag.

8 § Bidrag får lämnas för verksamhet med ett syfte som
överensstämmer med vad som anges i 3 §, och som innebär att

1. mentorskapet används för att upprätthålla enskildas
yrkesidentitet och för att skapa kontakter med yrkesaktiva i
samma bransch i Sverige,

2. mentor och adept sammanförs på grundval av yrke,
utbildning eller tidigare erfarenhet,

3. verksamheten i huvudsak når ut till nyanlända invandrare
med uppehållstillstånd som är flyktingar, skyddsbehövande i
övrigt och anhöriga till dessa,

4. verksamheten baseras på tydligt formulerade förväntningar
på såväl mentor och adept som på önskat resultat, och

5. den sökande organisationen åtar sig att medverka i en
samlad utvärdering av verksamheten.

Vid fördelningen av bidrag ska verksamhet som innebär
samverkan med potentiella arbetsgivare eller
utbildningsinstitutioner eller som i hög utsträckning når ut
till boende i en sådan del av en kommun som omfattas av
lokala utvecklingsavtal eller till kvinnor främjas särskilt.

9 § Bidrag får även lämnas för verksamhet som innebär att
yrkesinriktat mentorskap enligt 8 § kombineras med annan
verksamhet till stöd för den enskilde, t.ex. vägledning vid
studier eller till engagemang inom ideella organisationer
eller spridning av samhällsinformation. I sådana fall ska det
yrkesinriktade mentorskapet dock alltid utgöra den väsentliga
delen av verksamheten.

Ansökan

10 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen.

Sökanden ska till Ungdomsstyrelsen lämna de handlingar och
uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva
ansökan.

Beslut och utbetalning

11 § I ett beslut om bidrag ska det anges för vilken
verksamhet bidraget beviljas. Beslutet får förenas med
villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även
anges en sista dag för redovisning enligt 13 §.

12 § Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget
överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, kan bidraget betalas ut vid två
tillfällen. Förordning (2010:1741).

Redovisning

13 § En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna
förordning är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de
mottagna medlen till Ungdomsstyrelsen vid den tidpunkt som
angetts i beslutet. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa
vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller
sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

Organisationens revisor ska intyga att den ekonomiska
redovisningen är tillförlitlig, att räkenskaperna är
rättvisande och att villkoren för bidraget har följts. Om det
bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, ska detta göras av en auktoriserad
eller godkänd revisor. Förordning (2010:1741).

14 § En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att
på begäran av Ungdomsstyrelsen lämna det underlag som
myndigheten behöver för att granska redovisningen.

15 § Ungdomsstyrelsen ska i sina årsredovisningar för 2010–
2012 lämna en redovisning av vilka som har fått bidrag, med
vilka belopp och för vilka ändamål. Ungdomsstyrelsen ska
dessutom i årsredovisningen för 2012 lämna en sammanfattande
redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till och,
om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i
förhållande till syftet med bidraget.

Återbetalning och återkrav

16 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det ändamål det har beviljats för,

4. den som har mottagit bidraget inte lämnar sådan
redovisning som avses i 13 §, eller

5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

17 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
16 §, ska Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis
kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det,
får Ungdomsstyrelsen besluta att efterge återkrav helt eller
delvis.

Bemyndigande

18 § Ungdomsstyrelsen får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2014:111

1. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för bidrag
som har beviljats före den 1 januari 2013.

2. Det som i den upphävda förordningen anges om
Ungdomsstyrelsen ska i stället gälla för Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor.