Förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el

SFS nr
2010:853
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2010-06-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:264

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning
till lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el.

Ord och uttryck som används i denna förordning har samma
innebörd som i lagen om ursprungsgarantier för el.

2 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet och
kontoföringsmyndighet. Förordning (2014:1090).

Definitioner

3 § Ursprungsgarantier får avse el från förnybara
energikällor, högeffektiv kraftvärme, kärnkraft,
torvförbränning och fossila energikällor samt övrig el enligt
följande definitioner:

el från förnybara energikällor: el som produceras med
förnybara, ickefossila energikällor, vilka är vindenergi,
solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi,
hydrotermisk energi (vattenvärme), havsenergi, vattenkraft,
biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas,

aerotermisk energi: energi lagrad i form av värme i
omgivningsluften,

geotermisk energi: energi lagrad i form av värme under den
fasta jordytan,

hydrotermisk energi: energi lagrad i form av värme i
ytvattnet,

biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter,
avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk
(inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt
ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri inklusive
fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen
av industriavfall och kommunalt avfall,

flytande biobränslen: vätskeformiga bränslen som framställs
av biomassa,

el från högeffektiv kraftvärme: kraftvärmeproducerad el så
som den bestäms i Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om
ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen
enligt rådets direktiv 2013/12/EU,

el från kärnkraft: el som framställs i en kärnkraftsreaktor,

el från torvförbränning: el som produceras genom förbränning
av torv,

el från fossila energikällor: el som produceras med icke
förnybara energikällor såsom kol, olja och naturgas, och

övrig el: el från någon annan energikälla än de som
definierats ovan. Förordning (2014:353).

Uppgifter på ursprungsgarantin

4 § En ursprungsgaranti ska innehålla uppgifter om

1. den energikälla energin produceras från samt start- och
slutdatum för produktion,

2. namnet på den anläggning där energin produceras, var den
är belägen, vilken typ av anläggning det rör sig om och dess
kapacitet,

3. huruvida, när och i vilken omfattning anläggningen eller
energienheten har fått stöd genom ett nationellt stödsystem
och typen av stödsystem,

4. datum då anläggningen togs i drift, och

5. datum och land för utfärdande.

5 § Om ursprungsgarantin avser el från högeffektiv
kraftvärme ska ursprungsgarantin utöver vad som anges i 4 §
även innehålla uppgifter om

1. energikällans lägre värmevärde (det effektiva
värmevärdet),

2. mängden och användningen av den värme som framställts
genom kraftvärmeprocessen,

3. primärenergibesparing som beräknats enligt fastställda
referensvärden för effektivitet och enligt bilaga II till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU, i lydelsen
enligt rådets direktiv 2013/12/EU, och

4. anläggningens nominella elektriska och termiska
effektivitet. Förordning (2014:353).

Mätning och rapportering

Mätning och rapportering av produktionsuppgifter

6 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Om den el som har producerats i en
elproduktionsanläggning matas in i ett elnät som omfattas av
nätkoncession, ska den som har nätkoncession mäta mängden
inmatad el och mängdens fördelning över tiden samt rapportera
uppgifterna till Affärsverket svenska kraftnät i enlighet med
vad som anges i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning
och rapportering av överförd el och de föreskrifter som
meddelats i anslutning till den förordningen.
Förordning (2014:1090).

6 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Om den el som har producerats i en
elproduktionsanläggning matas in i ett elnät som omfattas av
nätkoncession, ska den som har nätkoncession mäta mängden
inmatad el och mängdens fördelning över tiden och rapportera
uppgifterna till kontoföringsmyndigheten i enlighet med det
som anges i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och
rapportering av överförd el och de föreskrifter som meddelats
i anslutning till den förordningen. Förordning (2015:264).

7 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Om den el som har producerats i en
elproduktionsanläggning matas in i ett elnät som inte
omfattas av nätkoncession, ska producenten av el mäta mängden
inmatad el under varje timme samt rapportera uppgifterna till
Affärsverket svenska kraftnät i enlighet med vad som anges i
de föreskrifter som meddelas av tillsynsmyndigheten.
Förordning (2014:1090).

7 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Om den el som har producerats i en
elproduktionsanläggning matas in i ett elnät som inte
omfattas av nätkoncession, ska producenten av el mäta mängden
inmatad el under varje timme och rapportera uppgifterna till
kontoföringsmyndigheten i enlighet med det som anges i de
föreskrifter som meddelas av tillsynsmyndigheten.
Förordning (2015:264).

Övrig rapportering

8 § Om en ursprungsgaranti avser el från högeffektiv
kraftvärme, ska producenten av el särskilt rapportera de
uppgifter för ursprungsgarantin som krävs enligt 5 § till
kontoföringsmyndigheten.

9 § Om det vid en produktionsanläggning är möjligt att
producera el med olika bränslen eller energikällor, ska
producenten av el särskilt beräkna och rapportera om
produktionen till kontoföringsmyndigheten i enlighet med vad
som anges i de föreskrifter som meddelas av
tillsynsmyndigheten.

10 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
meddelar föreskrifter om krav på och kontroll av
mätutrustning och utövar tillsyn över efterlevnaden av sådana
föreskrifter i enlighet med vad som följer av lagen
(1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.

Konto för ursprungsgarantier

11 § Kontoföringsmyndigheten ska upprätta ett konto för
ursprungsgarantier

1. åt producenten av el efter att uppgifter enligt 11 § lagen
(2010:601) om ursprungsgarantier för el har kommit in till
myndigheten, och

2. åt elleverantörer och i övriga fall, efter anmälan.

Ursprungsgarantier från andra medlemsstater i Europeiska
unionen

12 § Tillsynsmyndigheten ska informera
kontoföringsmyndigheten om åtgärder enligt 14 § lagen
(2010:601) om ursprungsgarantier för el.

Kontoföringsmyndigheten ska anteckna uppgifter enligt första
stycket på den ursprungsgaranti som berörs. Om en
ursprungsgaranti inte erkänns, ska kontoföringsmyndigheten se
till att den inte kan annulleras enligt det syfte som anges i
2 § lagen om ursprungsgarantier för el.

Avgifter

13 § Producenten av el ska betala en avgift om 0,05 kronor
per utfärdad ursprungsgaranti till kontoföringsmyndigheten.
Övriga kontoinnehavare ska betala en kontoavgift om 200
kronor per år till kontoföringsmyndigheten.
Förordning (2013:147).

Bemyndiganden

14 § Tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka
uppgifter som ska lämnas i en ansökan om rätt till
tilldelning av ursprungsgarantier enligt 9 § lagen (2010:601)
om ursprungsgarantier för el och om mätning och rapportering
enligt 7–9 §§ denna förordning samt de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om
ursprungsgarantier för el och denna förordning.

Överklagande

15 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

2010:853

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010, då
förordningen (2006:331) om ursprungsgarantier för högeffektiv
kraftvärmeel och förnybar el ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för
ursprungsgarantier som har utfärdats före den 1 december
2010.