Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar

SFS nr
2010:921
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2010-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:587

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller handläggningen av mål och ärenden i
mark- och miljödomstol och Mark- och miljööverdomstolen samt
sådan handläggning i Högsta domstolen som följer av
bestämmelser i denna lag.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka tingsrätter som ska
vara mark- och miljödomstolar samt om mark- och
miljödomstolarnas domsområden.

Mark- och miljööverdomstol är Svea hovrätt.

2 § En mark- och miljödomstols domar och beslut får
överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, om inte annat
är föreskrivet.

Mark- och miljööverdomstolens domar och beslut får överklagas
till Högsta domstolen, om inte annat är föreskrivet.

3 § En mark- och miljödomstol handlägger mål och ärenden
enligt det som föreskrivs i miljöbalken,
fastighetsbildningslagen (1970:988), plan- och bygglagen
(2010:900) och annan lag.

Ett mål eller ärende vid en mark- och miljödomstol inleds
genom

1. en ansökan om stämning eller en annan ansökan till mark-
och miljödomstolen, eller

2. att en förvaltningsmyndighets eller en kommuns beslut
överklagas till mark- och miljödomstolen.

2 kap. Domstolarna och deras sammansättning

1 § I mark- och miljödomstol och Mark- och miljööverdomstolen
ska det finnas lagfarna domare och tekniska råd.

I mark- och miljödomstolen dömer också särskilda ledamöter.

2 § Ett tekniskt råd ska ha teknisk eller naturvetenskaplig
utbildning och erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen
prövar.

En särskild ledamot ska ha erfarenhet av sådana sakfrågor som
faller inom Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens,
Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde eller av
industriell, kommunal eller areell verksamhet. Lag (2011:587).

3 § I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns
bestämmelser om utnämning av tekniska råd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
anställer vikarie för tekniska råd samt förordnar de särskilda
ledamöterna i mark- och miljödomstol.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utser
vilka av de lagfarna domarna i tingsrätt och Svea hovrätt som
ska tjänstgöra i mark- och miljödomstol respektive Mark- och
miljööverdomstolen. Lag (2010:1885).

4 § I ett mål eller ärende där mark- och miljödomstolen är
första instans ska rätten vid huvudförhandling eller
sammanträde bestå av en lagfaren domare, som är rättens
ordförande, ett tekniskt råd och två särskilda ledamöter. En
av de särskilda ledamöterna ska ha erfarenhet av sådana
sakfrågor som faller inom Naturvårdsverkets, Havs- och
vattenmyndighetens, Boverkets eller Lantmäteriets
verksamhetsområde. Den andra särskilda ledamoten ska ha
erfarenhet av industriell, kommunal eller areell verksamhet
eller av sådana sakfrågor som faller inom nämnda
förvaltningsmyndigheters verksamhetsområden. I stället för en
av de särskilda ledamöterna får ytterligare en lagfaren domare
eller ett tekniskt råd ingå i rätten, om målets eller ärendets
beskaffenhet föranleder det.

Första stycket gäller också när ett mål eller ärende avgörs i
sak utan huvudförhandling eller sammanträde, om inte rätten
finner att det är tillräckligt med ordföranden och ett
tekniskt råd och parterna samtycker till det eller målet eller
ärendet är av enkel beskaffenhet.

Utöver vad som sägs i första stycket får ytterligare en eller
två ledamöter ingå i rätten. Utökas rätten med två ledamöter
ska den ena ledamoten vara lagfaren domare och den andra
tekniskt råd eller särskild ledamot. Lag (2011:587).

5 § I mål och ärenden där mark- och miljödomstolen är första
instans får rätten vid annan handläggning än som avses i 4 §
samt vid sammanträde för muntlig förberedelse bestå av en
lagfaren domare. Detsamma gäller vid huvudförhandling i fall som
avses i 1 kap. 3 a § andra och tredje styckena rättegångsbalken.
Om det finns skäl för det får rättens sammansättning utökas med
en lagfaren ledamot eller ett tekniskt råd.

Det som föreskrivs i första stycket första meningen gäller också
i mål om utdömande av vite på särskild talan av myndighet.
Lag (2010:1886).

6 § I mål som har överklagats till mark- och miljödomstolen
ska, om inte annat följer av andra eller tredje stycket eller
7 §, rätten vid avgörande i sak bestå av en lagfaren domare,
som är rättens ordförande, och ett tekniskt råd.

I stället för det tekniska rådet får ytterligare en lagfaren
domare ingå i rättten, om målets beskaffenhet föranleder det.
Om målets svårighetsgrad eller omfattning föranleder det, får
rätten ha den sammansättning som enligt 4 § gäller vid
huvudförhandling.

Vid avgörande i sak av en tillståndsfråga enligt miljöbalken
ska rätten ha den sammansättning som enligt 4 § gäller vid
huvudförhandling, om målet inte är av enkel beskaffenhet.

7 § I mål som har överklagats till mark- och miljödomstolen
får rätten vid annan handläggning än som avses i 6 § bestå av
en lagfaren domare. Detsamma gäller vid avgörande i sak av
sådana mål som är av enkel beskaffenhet, utom i de fall som
avses i 6 § tredje stycket.

8 § Om det i rätten ska ingå andra än lagfarna domare,
bestämmer rättens ordförande med hänsyn till de frågor som
prövas i målet och med iakttagande av vad som föreskrivs i 4
§ första stycket om de särskilda ledamöterna vilka som ska
ingå i rätten.

9 § Om mark- och miljödomstolen består av fler än två
ledamöter och en av ledamöterna får förhinder sedan
huvudförhandling eller motsvarande handläggning har
påbörjats, är rätten ändå domför om en av de kvarvarande
ledamöterna är lagfaren domare.

10 § I mål som har överklagats till Mark- och
miljööverdomstolen ska rättten bestå av minst fyra ledamöter,
av vilka minst tre ska vara lagfarna domare. Minst fyra
lagfarna domare ska dock alltid delta i rätten, om tre
lagfarna domare har ingått i rätten i mark- och
miljödomstolen. Om en av de lagfarna domarna får förhinder
sedan huvudförhandling eller annan handläggning har
påbörjats, är rätten ändå domför. Fler än fem ledamöter får
inte delta. Tekniskt råd ska alltid ingå i rätten, om det
inte är uppenbart obehövligt. En av de lagfarna domarna ska
vara rättens ordförande.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd ska Mark- och
miljööverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. Ett tekniskt
råd får dock ingå i rättten i stället för en av de lagfarna
domarna.

Om det i rätten ska ingå andra än lagfarna domare bestämmer
rättens ordförande med hänsyn till de frågor som prövas i
målet vilka som ska ingå.

Vid avskrivning efter återkallelse får rätten bestå av en
lagfaren domare.

11 § I fråga om åtgärder som avser endast beredningen av ett
mål eller ärende tillämpas 1 kap. 3 e § rättegångsbalken i en
mark- och miljödomstol och 2 kap. 4 § femte och sjätte
styckena rättegångsbalken i Mark- och miljööverdomstolen.

3 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Mål om utövande av miljöfarlig verksamhet,
vattenverksamhet, vattenanläggningar och ersättning vid
vattenverksamhet samt om utdömande av vite enligt miljöbalken
efter särskild ansökan av myndighet prövas av den mark- och
miljödomstol inom vars område verksamheten i huvudsak
bedrivs, har bedrivits eller kommer att bedrivas. Mål om
utövande av verksamhet vid anläggningar som ingår i ett
sammanhängande system för hantering, bearbetning, lagring och
slutförvaring av använt kärnbränsle eller kärnavfall prövas
av den mark- och miljödomstol inom vars område någon av
anläggningarna ligger eller är avsedd att ligga.

Mål om ersättning vid skada eller intrång enligt 28 kap. 2-5
§§ miljöbalken och vid ingripande av det allmänna enligt
miljöbalken prövas av den mark- och miljödomstol inom vars
område skadan eller intrånget i huvudsak har inträffat eller
kommer att inträffa.

Mål om ersättning för miljöskador enligt 32 kap. miljöbalken
prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område den
skadegörande verksamheten i huvudsak bedrivs eller har
bedrivits. Den som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet som kan medföra en sådan skada som avses i 32 kap.
3 § miljöbalken kan begära prövning av ersättningsfrågan vid
den mark- och miljödomstol inom vars område verksamheten i
huvudsak bedrivs eller kommer att bedrivas.

Mål om utdömande av vite enligt plan- och bygglagen
(2010:900) efter särskild ansökan av myndighet prövas av den
mark- och miljödomstol inom vars område myndigheten ligger.

Mål som har överklagats till mark- och miljödomstol prövas av
den mark- och miljödomstol inom vars område
förvaltningsmyndigheten eller kommunen som först har prövat
ärendet ligger, om inte annat följer av bestämmelser som
avses i sjätte stycket.

Särskilda bestämmelser om vilken mark- och miljödomstol som
är behörig finns i annan lag.

2 § En mark- och miljödomstol får för gemensam handläggning
lämna över ett mål eller ärende till en annan mark- och
miljödomstol, om det vid den andra mark- och miljödomstolen
finns ett mål eller ärende som har nära samband med det
förstnämnda målet eller ärendet och ett överlämnande kan ske
utan avsevärd olägenhet för någon part. En mark- och
miljödomstol får också överlämna ett mål eller ärende till en
annan mark- och miljödomstol, om den andra mark- och
miljödomstolen tidigare har prövat ett ansökningsmål som
avsåg samma verksamhet som det förstnämnda målet eller
ärendet.

Överlämnande av ett mål eller ärende mellan mark- och
miljödomstolar får också ske om det annars finns särskilda
skäl och det kan ske utan avsevärd olägenhet för någon part.

Överlämnande får inte ske om ett sådant beslut har fattats
som avses i 5 kap. 2 § expropriationslagen (1972:719).

Ett mål eller ärende får inte överlämnas enligt första eller
andra stycket, om den andra domstolen motsätter sig
överlämnandet.

3 § Frågor om mark- och miljödomstolarnas inbördes behörighet
får inte självmant tas upp av högre rätt.

4 § Om det är lämpligt får rätten uppdra åt en eller flera
ledamöter att göra en undersökning på platsen. Parterna ska
ges tillfälle att vara närvarande vid en sådan undersökning.
Vid undersökningen ska protokoll föras.

En undersökning som gäller en fråga av teknisk art får inte
läggas till grund för dom eller beslut utan att parterna har
getts tillfälle att yttra sig över undersökningen. Detta
gäller dock inte om undersökningen i endast oväsentlig
utsträckning avviker från vad som har framkommit tidigare i
målet.

5 § Mark- och miljödomstolen ska hålla syn på stället, om det
behövs.

6 § Vid omröstning ska först de lagfarna domarna säga sin
mening, därefter de tekniska råden och sist de särskilda
ledamöterna. I fråga om omröstning gäller i övrigt 16 kap.
rättegångsbalken.

7 § Statliga myndigheter och kommuner är skyldiga att utan
ersättning till domstolarna låna ut de lokaler som
domstolarna behöver för sina sammanträden, förutsatt att
lokalerna inte är upptagna för sina huvudsakliga ändamål.
Upplåtaren har dock rätt till ersättning för de särskilda
kostnader som sammanträdet medför.

4 kap. Handläggningen av mål och ärenden där mark- och
miljödomstol är första instans

1 § I mål där mark- och miljödomstol är första instans
tillämpas vad som är föreskrivet om tvistemål i allmän
domstol, om inte annat föreskrivs i denna lag eller annan
lag.

Vid handläggningen av ärenden i första instans tillämpas
lagen (1996:242) om domstolsärenden.

2 § I mål om viten tillämpas, i stället för 1 § första
stycket, bestämmel-serna i 5 kap. 1-4 §§.

5 kap. Handläggningen av mål som har överklagats till mark-
och miljödomstol

1 § I mål som har överklagats till mark- och miljödomstol
tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte annat
föreskrivs i denna lag eller annan lag.

Följande bestämmelser i lagen om domstolsärenden ska inte
tillämpas:

– 11 § om förvaltningsmyndighet som motpart,

– 26 § första stycket om säkerhetsåtgärder,

– 32 § om rättegångskostnadsansvar, och

– 34 och 35 §§ om omprövning.

2 § Om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets
avgörande är den förvaltningsmyndighet som först beslutat i
saken motpart till den enskilde sedan handlingarna i målet
överlämnats till mark- och miljödomstolen, om inte annat är
särskilt föreskrivet.

I mål om planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) är
kommunen den enskildes motpart.

Det som föreskrivs i första stycket gäller inte när det är en
lantmäterimyndighets beslut som har överklagats eller när en
ideell förening eller en annan juridisk person som avses i 16
kap. 13 § miljöbalken har överklagat.

3 § Vid tillämpning av 15 och 18 §§ lagen (1996:242) om
domstolsärenden ska sakägare och annan mot vilken åtgärd
ifrågasätts anses som motparter.

4 § Ett avgörande av saken i målet sker genom dom. Domen ska
undertecknas av de lagfarna domare som har deltagit i
avgörandet.

5 § Domar och beslut av Mark- och miljööverdomstolen i mål
som har överklagats till mark- och miljödomstol får inte
överklagas. Mark- och miljööverdomstolen får dock tillåta att
en dom eller ett beslut i annat mål än mål enligt miljöbalken
överklagas till Högsta domstolen, om det är av vikt för
ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av
Högsta domstolen.