Förordning (2011:1012) om avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling

SFS nr
2011:1012
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-09-08

1 § För Lantmäteriets handläggning av ärenden enligt lagen
(2011:900) om dödande av förkommen handling tas en avgift ut
med 500 kr. Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Den
betalas inte tillbaka om handläggningen av ärendet har
påbörjats.