Förordning (2011:1015) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2012

SFS nr
2011:1015
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-09-08

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken
till 44 000 kronor respektive 44 900 kronor för år 2012.