Förordning (2011:1019) om inkomstbasbelopp för år 2012

SFS nr
2011:1019
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-09-08

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26
och 27 §§ socialförsäkringsbalken till 54 600 kronor för år
2012.