Förordning (2011:1022) om tillsyn över energirelaterade produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter

SFS nr
2011:1022
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-09-15

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till
lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter.
Termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i
denna förordning.

2 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 13 §
lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter.

3 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 14 §
lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter.

4 § En leverantör ska ersätta tillsynsmyndighetens kostnader
för provtagning och undersökning av prov av en energirelaterad
produkt.

Ersättningsskyldighet gäller dock bara i de fall då produkten
visat sig inte uppfylla de krav som gäller enligt lagen
(2011:721) om märkning av energirelaterade produkter, enligt
föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen
eller enligt föreskrifter i en delegerad akt enligt artikel 10
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19
maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som
anger energirelaterade produkters användning av energi och
andra resurser.

5 § En leverantör ska ersätta tillsynsmyndighetens kostnader
för provtagning och undersökning av prov av däck enligt
Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 av den
25 november 2009 om märkning av däck vad gäller
drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar.

Ersättningsskyldighet gäller dock bara i de fall då däcket
visat sig inte uppfylla de krav som gäller enligt föreskrifter
i förordning EG nr 1222/2009.

6 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Övergångsbestämmelser

2011:1022

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012 i fråga
om 3 och 5 §§ och i övrigt den 1 november 2011.

2. Förordningen (1994:1774) om märkning av hushållsapparater
ska upphöra att gälla den 1 november 2011.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
produkter som omfattas av föreskrifter, som har meddelats med
stöd av den upphävda förordningen. Detta gäller dock inte om en
sådan produkt omfattas av föreskrifter i en delegerad akt
enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU.