Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

SFS nr
2011:1029
Departement/myndighet
Finansdepartementet UR
Utfärdad
2011-09-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:771

1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna
bestämmelser

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns föreskrifter om

– lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna
bestämmelser (1 kap.),

– definitioner (2 kap.),

– tröskelvärden (3 kap.),

– upphandlingsförfaranden (4 kap.),

– ramavtal (5 kap.),

– elektronisk auktion (6 kap.),

– tekniska specifikationer, informationssäkerhet och
försörjningstrygghet m.m. (7 kap.),

– annonsering av upphandling (8 kap.),

– tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud
m.m. (9 kap.),

– kommunikation, information och dokumentation (10 kap.),

– uteslutning av leverantörer (11 kap.),

– kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagare
m.m. (12 kap.),

– tilldelning av kontrakt (13 kap.),

– underentreprenad (14 kap.),

– upphandling som inte omfattas av direktivet (15 kap.),

– avtalsspärr, överprövning och skadestånd (16 kap.),

– upphandlingsskadeavgift (17 kap.), och

– tillsyn (18 kap.).

Till lagen hör följande bilagor:

– Förteckning över byggentreprenadkontrakt (bilaga 1)

– Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster) (bilaga 2)

– Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster) (bilaga 3)

– Definition av vissa tekniska specifikationer (bilaga 4)

Lagens tillämpningsområde

2 § Denna lag gäller, med de undantag som anges i 7-10 §§, för
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet av

1. militär utrustning, inklusive alla tillhörande delar,
komponenter och delar av komponenter,

2. utrustning av känslig karaktär, inklusive alla tillhörande
delar, komponenter och delar av komponenter,

3. byggentreprenader, varor och tjänster som direkt hänför sig
till den utrustning som avses i 1 och 2, under hela dess
livslängd, eller

4. byggentreprenader och tjänster särskilt avsedda för
militära syften eller byggentreprenader och tjänster av
känslig karaktär.

Vad som avses med upphandling, militär utrustning och
utrustning av känslig karaktär anges i 2 kap. 28, 18
respektive 29 §.

Endast 15 kap. tillämpas i fråga om upphandling som

1. avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster), eller

2. avser andra kontrakt, vilkas värde understiger de
tröskelvärden som anges i lagen.

En upphandling som avser både A-tjänster och B-tjänster ska
anses vara en upphandling av A-tjänster om värdet av A-
tjänsterna överstiger värdet av B-tjänsterna. I annat fall ska
upphandlingen i sin helhet anses vara en upphandling av B-
tjänster.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV-
referensnummer för byggentreprenadkontrakt samt A-tjänster och
B-tjänster.

För upphandling som avses i 9 § får undantag göras från denna
lag endast med stöd av bestämmelserna i den paragrafen.

Andra lagar om upphandling

3 § Det finns bestämmelser om offentlig upphandling i lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling och om upphandling i
lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster.

Upphandling som faller inom flera tillämpningsområden

4 § Om en upphandling omfattas av såväl denna lag som lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092)
om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster ska denna lag tillämpas.

5 § Om en upphandling delvis omfattas av denna lag men i
övrigt inte omfattas av lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska
denna lag inte tillämpas.

6 § Det som sägs i 4 och 5 §§ gäller bara om tilldelning av
ett enda kontrakt är berättigat av objektiva skäl.

Ett beslut att tilldela ett enda kontrakt får inte fattas för
att undvika att upphandlingen omfattas av denna lag, lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092)
om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster.

Undantag från lagens tillämpningsområde

7 § Denna lag gäller inte när artikel 36, 51, 52 eller 62 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)
tillämpas.

Upphandling enligt andra internationella regler

8 § Denna lag gäller inte upphandling som omfattas av
särskilda förfaranderegler

1. i enlighet med ett internationellt avtal eller en
överenskommelse mellan en eller flera av staterna inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och någon eller
några andra stater,

2. i enlighet med ett internationellt avtal eller en
överenskommelse om stationering av militär personal och som
rör en stats åtaganden, eller

3. som tillämpas av en internationell organisation som gör
inköp för sitt eget bruk och inte heller kontrakt som
tilldelas av en stat inom EES i enlighet med sådana särskilda
förfaranderegler.

Undantag för upphandling som avser krigsmateriel m.m.

9 § I fråga om upphandling som avser sådan tillverkning av
eller handel med vapen, ammunition och krigsmateriel som
omfattas av artikel 346.1 b i EUF-fördraget och där 7 eller 8
§ eller 10 § första stycket 2-4 eller 10 inte är tillämpliga
får regeringen i enskilda fall besluta om de undantag från
bestämmelserna i denna lag som är nödvändiga med hänsyn till
rikets väsentliga säkerhetsintressen.

Försvarets materielverk får besluta om sådana undantag som
avses i första stycket om upphandlingen

1. avser tillägg till en upphandling där regeringen tidigare
beslutat om undantag med stöd av första stycket,

2. avser varor, tjänster eller byggentreprenader inom ramen
för en av Sverige träffad internationell överenskommelse om
mellanstatlig samverkan i fråga om försörjning av varor,
tjänster eller byggentreprenader, eller

3. har ett värde som understiger 25 000 000 kronor.

Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt får besluta om
sådana undantag som avses i första stycket om upphandlingens
värde understiger 5 000 000 kronor.

Särskilda undantag

10 § Denna lag gäller inte för kontrakt

1. för vilka tillämpningen av denna lag skulle kräva att en
upphandlande myndighet eller enhet tillhandahåller information
vars avslöjande strider mot rikets väsentliga
säkerhetsintressen,

2. som avser underrättelseverksamhet,

3. som tilldelas inom ramen för ett samarbetsprogram som
gäller forskning och utveckling mellan minst två stater inom
EES avseende utvecklandet av en ny produkt och, i förekommande
fall, de senare skedena av hela eller delar av produktens
livslängd,

4. som, av operativa skäl, måste tilldelas en leverantör i ett
område utanför EES territorium där operationen genomförs,

5. som avser förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt,
bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan
rättighet till fastighet,

6. som en regering tilldelas av en annan regering och som
avser

a) tillhandahållande av militär utrustning eller utrustning av
känslig karaktär,

b) byggentreprenader och tjänster med direkt anknytning till
sådan utrustning som avses i a, eller

c) byggentreprenader och tjänster särskilt avsedda för
militära syften eller av känslig karaktär,

7. som avser skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,

8. som avser finansiella tjänster, utom försäkringstjänster,

9. som avser anställningar, eller

10. som avser forsknings- och utvecklingstjänster, med
undantag för sådana vilkas resultat endast tillkommer en
upphandlande myndighet eller enhet i den egna verksamheten och
betalas av myndigheten eller enheten.

Första stycket 4 avser även civila inköp.

Med fastighet enligt första stycket 5 avses det som enligt
jordabalken utgör eller tillhör en fastighet. Befintlig
byggnad som tillhör någon annan än ägaren till jorden ska
också anses utgöra en fastighet. Detsamma gäller sådana
tillbehör till byggnaden som avses i 2 kap. 2 och 3 §§
jordabalken, om de tillhör byggnadens ägare.

Allmänna bestämmelser

Principer för upphandling

11 § Upphandlande myndigheter eller enheter ska behandla
leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt
samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid
upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande
och proportionalitet iakttas.

Rätten att få delta i en upphandling

12 § En anbudssökande eller anbudsgivare, som enligt
bestämmelser i det land i vilket verksamheten är etablerad har
rätt att leverera den tjänst som kontraktet är avsett för, får
inte uteslutas från att delta i en upphandling endast på grund
av krav på att leverantören ska vara en fysisk eller en
juridisk person.

När det gäller tjänste- och byggentreprenadkontrakt eller
varukontrakt som också omfattar tjänster eller monterings- och
installationsarbeten får juridiska personer uppmanas att i
anbudet eller anbudsansökan uppge namn och
yrkeskvalifikationer på de personer som ska utföra tjänsterna.

13 § Grupper av leverantörer har rätt att ansöka om att få
lämna ett anbud och att lämna ett anbud. Den upphandlande
myndigheten eller enheten får inte ställa upp villkor om att
sådana grupper ska ha en bestämd juridisk form för att få
lämna en anbudsansökan eller ett anbud. Myndigheten eller
enheten får dock begära att en grupp ska ha en viss juridisk
form när den blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för att
kontraktet ska kunna fullgöras på ett godtagbart sätt.

2 kap. Definitioner

Allmänna definitioner

1 § Med anbudssökande avses den som ansöker om att få delta i
ett selektivt eller förhandlat förfarande, i en
konkurrenspräglad dialog eller i ett urvalsförfarande enligt
15 kap.

2 § Med anknutet företag avses

1. företag över vilket en leverantör har ett bestämmande
inflytande,

2. företag som kan utöva ett bestämmande inflytande över en
leverantör, och

3. företag som tillsammans med en leverantör står under
bestämmande inflytande av ett annat företag på grund av ägande
eller finansiellt deltagande eller på grund av de regler
företaget lyder under.

Ett bestämmande inflytande ska anses finnas om ett företag
direkt eller indirekt, i förhållande till ett annat företag,
innehar mer än hälften av andelarna i företaget eller
kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av aktieägande
eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet
ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande
ledningsorgan.

3 § Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som

1. avser utförande eller både projektering och utförande av
arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga
1, eller

2. medför att ett byggnadsverk realiseras, oavsett hur
kontraktet utformas, enligt krav som ställs upp av den
upphandlande myndigheten eller enheten.

Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och
anläggningsarbeten, om resultatet självständigt kan fullgöra
en teknisk eller ekonomisk funktion.

4 § Med civila inköp avses ett kontrakt som inte omfattas av
1 kap. 2 § första stycket och som avser förvärv av icke-
militära varor, byggentreprenader eller tjänster för
logistiska ändamål.

5 § Med CPV-nomenklaturen avses den gemensamma terminologi vid
offentlig upphandling som antagits genom Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002
om gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV),
senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 213/2008.

6 § Med elektroniska medel avses medel som överför signaler
via tråd eller radiovågor, på optisk väg eller via andra
elektromagnetiska överföringsmedier.

7 § Med elektronisk auktion avses en upprepad process med
hjälp av elektroniska medel för att presentera nya lägre
priser eller nya värden för vissa delar av anbuden.

8 § Med erkända organ avses sådana provnings- och
kalibreringslaboratorier samt organ för inspektion och
certifiering som uppfyller tillämpliga europeiska standarder.

9 § Med forskning och utveckling avses verksamhet som omfattar
grundforskning, tillämpad forskning och experimentell
utveckling.

10 § Med förfrågningsunderlag avses sådant underlag för anbud
som en upphandlande myndighet eller enhet tillhandahåller en
leverantör.

11 § Med förhandlat förfarande avses ett förfarande där den
upphandlande myndigheten eller enheten inbjuder utvalda
leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller
flera av dem.

12 § Med inköpscentral avses en upphandlande myndighet, en
upphandlande enhet eller ett offentligt europeiskt organ som

1. ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster
som är avsedda för andra upphandlande myndigheter eller
enheter, eller

2. medverkar vid en upphandling i egenskap av ombud åt flera
upphandlande myndigheter eller enheter.

13 § Med konkurrenspräglad dialog avses ett förfarande som
varje leverantör kan begära att få delta i och där den
upphandlande myndigheten eller enheten för en dialog med de
anbudssökande som har bjudits in att delta i detta förfarande.

14 § Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska
villkor som

1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter eller
enheter och en eller flera leverantörer,

2. avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller
tillhandahållande av tjänster, och

3. undertecknas av parterna eller signeras av dem med en
elektronisk signatur.

15 § Med kris avses varje situation när en händelse med
skadliga konsekvenser har inträffat som tydligt går utöver
omfattningen av en allvarlig händelse under vanliga
omständigheter och som

1. i hög grad hotar eller inskränker människors liv och hälsa,

2. i hög grad påverkar egendomsvärden, eller

3. kräver åtgärder för att tillhandahålla befolkningen
livsförnödenheter.

En kris ska även anses ha uppstått om det finns en
överhängande risk för att en sådan allvarlig situation kommer
att inträffa.

16 § Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller
varor eller tjänster eller utför byggentreprenader.

Med leverantör avses också en grupp av leverantörer.

17 § Med livslängd avses samtliga skeden som en vara genomgår
från forskning och utveckling till bortskaffande.

18 § Med militär utrustning avses utrustning som är särskilt
utformad eller anpassad för militära syften och som är avsedd
att användas som vapen, ammunition eller krigsmateriel.

19 § Med offentligt styrda organ avses sådana bolag,
föreningar, delägarförvaltningar, särskilt bildade
samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser behov i
det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte
är av industriell eller kommersiell karaktär, och

1. som till största delen är finansierade av staten, en
kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun,
ett landsting eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än
halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett
landsting eller en upphandlande myndighet.

20 § Med ramavtal avses, om inte annat följer av andra
stycket, ett avtal som ingås mellan en eller flera
upphandlande myndigheter eller enheter och en eller flera
leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare
tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.

Med ramavtal i 14 kap. avses ett avtal som ingås mellan en
eller flera utvalda anbudsgivare och en eller flera
underleverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare
tilldelning av underleverantörskontrakt under en given
tidsperiod.

21 § Med selektivt förfarande avses ett förfarande där alla
leverantörer kan ansöka om att få delta men endast
anbudssökande som inbjuds av den upphandlande myndigheten
eller enheten att delta får lämna anbud.

22 § Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses
information och material oavsett form, karaktär eller
överföringsteknik som omfattas av krav på en viss
säkerhetsnivå eller en viss skyddsnivå och som med hänsyn till
rikets säkerhet enligt lagar och andra författningar måste
skyddas mot intrång, förstörelse, avlägsnande, spridning,
förlust eller åtkomst av någon obehörig person, eller någon
annan typ av risk.

23 § Med tjänstekontrakt avses ett kontrakt som gäller
utförande av tjänster och som inte utgör ett
byggentreprenadkontrakt enligt 3 § eller ett varukontrakt
enligt 30 §.

Ett kontrakt som avser både varor och tjänster ska behandlas
som ett tjänstekontrakt, om värdet av tjänsterna är högre än
värdet av varorna.

Ett kontrakt som avser tjänster och omfattar verksamhet som
anges i bilaga 1, men som är underordnad kontraktets ändamål i
övrigt, ska behandlas som ett tjänstekontrakt.

24 § Med underleverantörskontrakt avses ett skriftligt
kontrakt med ekonomiska villkor som sluts mellan en
anbudsgivare som valts ut för ett kontrakt och en eller flera
leverantörer och som avser utförande av byggentreprenad,
leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster enligt
kontraktet.

25 § Med upphandlande enhet avses dels upphandlande
myndigheter enligt 26 § som bedriver sådan verksamhet som
avses i 1 kap. 4-10 §§ lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, dels
sådana företag som

1. en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande
inflytande över på det sätt som anges i andra stycket, eller

2. bedriver verksamhet som omfattas av 1 kap. 4-10 §§ lagen om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster med stöd av en särskild rättighet eller ensamrätt
enligt tredje stycket.

Ett bestämmande inflytande ska anses finnas om en upphandlande
myndighet, direkt eller indirekt, i förhållande till ett
företag innehar mer än hälften av andelarna i företaget eller
kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av aktieägande
eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet
ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande
ledningsorgan.

Med särskild rättighet eller ensamrätt avses en rättighet
eller ensamrätt som

1. beviljats enligt lag eller annan författning,

2. begränsar rätten att utöva en sådan verksamhet som avses i
1 kap. 4-10 §§ lagen om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster till ett eller flera
företag, och

3. väsentligt påverkar andra företags möjligheter att bedriva
samma typ av verksamhet.

26 § Med upphandlande myndighet avses statliga och kommunala
myndigheter.

Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas

1. beslutande församlingar i kommuner och landsting, och

2. offentligt styrda organ som avses i 19 §, samt

3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt
första stycket eller församlingar enligt 1 eller
sammanslutningar av ett eller flera organ enligt 2.

27 § Med upphandlarprofil avses en sammanställning av
uppgifter som är tillgängliga på Internet och som innehåller
information om den upphandlande myndigheten eller enheten och
dess upphandlingar.

28 § Med upphandling avses de åtgärder som vidtas av en
upphandlande myndighet eller enhet i syfte att tilldela ett
kontrakt eller att ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster
eller byggentreprenader.

29 § Med utrustning av känslig karaktär, byggentreprenad av
känslig karaktär och tjänster av känslig karaktär avses
utrustning, byggentreprenad och tjänster som har ett
säkerhetssyfte och som inbegriper, kräver eller innehåller
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

30 § Med varukontrakt avses ett kontrakt som gäller köp,
leasing, hyra eller hyrköp av varor under förutsättning att
kontraktet inte ska anses utgöra ett byggentreprenadkontrakt
enligt 3 § eller ett tjänstekontrakt enligt 23 § andra
stycket.

Ett kontrakt ska behandlas som ett varukontrakt även om det
omfattar monterings- och installationsarbeten avseende
varorna, om värdet av arbetena är mindre än värdet av varorna.

Definitioner som gäller endast 15 kap.

31 § Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på
anbud i viss form.

32 § Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla
leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer ska
lämna anbud och den upphandlande myndigheten eller enheten får
förhandla med en eller flera anbudsgivare.

33 § Med urvalsförfarande avses ett förfarande där alla
leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud, den
upphandlande myndigheten eller enheten inbjuder vissa
leverantörer att lämna anbud och den upphandlande myndigheten
eller enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

3 kap. Tröskelvärden

Tröskelvärdenas storlek

1 § Denna lag ska tillämpas på kontrakt vilkas värde beräknas
uppgå till minst de belopp (tröskelvärden) som Europeiska
kommissionen vid varje tid har beslutat eller lämnat
meddelande om, om kontraktet avser

1. varu- eller tjänstekontrakt, eller

2. byggentreprenadkontrakt.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling
tröskelvärdena i euro och svenska kronor.

Värdet av kontraktet ska beräknas exklusive mervärdesskatt.

Beräkning av värdet av ett kontrakt

2 § Värdet av kontrakt som avses i 1 § ska uppskattas till det
totala belopp som ska betalas enligt kontraktet. Vid
beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som
om de utnyttjats. Vidare ska de premier och ersättningar som
den upphandlande myndigheten eller enheten planerar att betala
till anbudssökande eller anbudsgivare räknas in i värdet.

3 § Beräkningen av värdet av ett kontrakt ska avse värdet vid
den tidpunkt då en annons om upphandlingen enligt 8 kap. 1 §
skickas ut eller, om en sådan annons inte krävs, vid den
tidpunkt då den upphandlande myndigheten eller enheten bjuder
in leverantörer till anbudsgivning.

Förbud i vissa fall mot att dela upp en upphandling

4 § En byggentreprenad eller en planerad anskaffning av en
viss mängd varor eller tjänster får inte delas upp i avsikt
att kringgå bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena
i denna lag.

5 § Värdet av ett kontrakt som avser både varor och tjänster
ska omfatta det totala värdet av kontraktet. I det totala
värdet ska även värdet av monterings- och installationsarbeten
räknas in.

Upphandling av delkontrakt

6 § Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av
tjänster respektive anskaffning av likartade varor kan
innebära att flera kontrakt upphandlas samtidigt i form av
delkontrakt, ska det sammanlagda värdet av delkontrakten
beaktas vid tillämpningen av 1 §. Om tröskelvärdet då
överskrids, ska varje enskild upphandling av delkontrakt göras
enligt bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i
denna lag.

Första stycket andra meningen behöver inte tillämpas för ett
delkontrakt vars värde understiger 80 000 euro när det gäller
tjänster eller varor och 1 000 000 euro när det gäller
byggentreprenader.

Andra stycket gäller bara om det sammanlagda värdet av sådana
delkontrakt inte överstiger 20 procent av det sammanlagda
värdet av alla delkontrakten.

Vid upphandling av sådana delkontrakt som undantas med stöd av
denna paragraf ska 15 kap. tillämpas.

Byggentreprenadkontrakt

7 § Vid beräkningen av värdet av ett byggentreprenadkontrakt
ska kostnaden för entreprenaden och värdet av varor och
tjänster som den upphandlande myndigheten eller enheten
tillhandahåller entreprenören för att entreprenaden ska kunna
fullgöras räknas in.

Värdet av varor och tjänster som inte krävs för att
entreprenaden ska kunna fullgöras får inte ingå i beräkningen
av värdet, om det skulle medföra att lagens regler om
upphandling över tröskelvärdena inte blir tillämpliga på
upphandlingen av dessa varor och tjänster.

Varukontrakt som löper på viss tid eller på obestämd tid

8 § Värdet av ett kontrakt som är avsett att gälla leasing,
hyra eller hyrköp av varor och som löper på en bestämd tid om
högst tolv månader ska beräknas till den totala kostnaden för
kontraktet under löptiden.

För varukontrakt som avser längre löptid ska värdet beräknas
till den totala kostnaden inklusive varans uppskattade
restvärde.

För varukontrakt som löper på obestämd tid eller vilkas löptid
inte kan bestämmas ska värdet beräknas till månadskostnaden
multiplicerad med talet 48.

Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller
som ska förnyas

9 § Värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet
återkommer eller som ska förnyas inom viss tid, ska beräknas
med ledning av

1. det verkliga totala värdet av en följd av liknande kontrakt
som upphandlats under den föregående tolvmånadersperioden
eller under det föregående räkenskapsåret, om möjligt justerat
med hänsyn till förutsebara ändringar i kvantitet eller värde
under den tolvmånadersperiod som följer efter det första
kontraktet, eller

2. det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som
kommer att upphandlas under den tolvmånadersperiod som följer
på den första leveransen eller, om räkenskapsåret är längre än
tolv månader, under räkenskapsåret.

Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå
bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

Vissa tjänstekontrakt

10 § Värdet av ett tjänstekontrakt ska beräknas med
utgångspunkt i

1. när det gäller försäkringstjänster: den premie som ska
betalas och andra former av ersättning,

2. när det gäller kontrakt som avser projektering: arvoden
eller den provision som ska betalas och andra former av
ersättning.

11 § Om ett tjänstekontrakt upphandlas utan att något
totalpris anges, ska värdet av kontraktet vara det uppskattade
totala värdet av tjänsterna under kontraktets löptid, om denna
är högst 48 månader, och av månadsvärdet multiplicerat med
talet 48, om löptiden är längre eller om kontraktet löper på
obestämd tid.

Ramavtal

12 § Värdet av ett ramavtal ska beräknas till det högsta
sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras under
ramavtalets löptid.

4 kap. Upphandlingsförfaranden

Selektivt och förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad
dialog

1 § Vid upphandling får selektivt förfarande eller förhandlat
förfarande med föregående annonsering enligt 2 och 3 §§
användas.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering får användas
under de förutsättningar och på det sätt som anges i 4-10 §§.

Konkurrenspräglad dialog får användas under de förutsättningar
och på det sätt som anges i 11-22 §§.

Förhandlat förfarande med föregående annonsering

2 § Vid förhandlat förfarande med föregående annonsering ska
en upphandlande myndighet eller enhet förhandla med
anbudsgivarna om de anbud som de har lämnat, för att anpassa
anbuden till de krav som myndigheten eller enheten har angett
i annonsen om upphandling, i förfrågningsunderlaget och i de
kompletterande handlingarna samt för att få fram det bästa
anbudet enligt 13 kap. 1 §.

3 § En upphandlande myndighet eller enhet får i annonsen eller
i förfrågningsunderlaget ange att förhandlat förfarande med
föregående annonsering ska äga rum i successiva steg för att
minska det antal anbud som förhandlingen ska omfatta. Därvid
ska de tilldelningskriterier tillämpas som anges i annonsen om
upphandlingen eller i förfrågningsunderlaget. Det slutliga
antalet anbud ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens
uppnås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt
antal lämpliga anbudssökande eller anbudsgivare.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering

4 § En upphandlande myndighet eller enhet får använda
förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid
tilldelning av kontrakt som avser byggentreprenader, varor och
tjänster om

1. det vid ett selektivt förfarande, ett förhandlat förfarande
med föregående annonsering eller en konkurrenspräglad dialog
inte lämnats några anbudsansökningar eller inte lämnats några
anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud och de
ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats väsentligt,

2. det som ska upphandlas av tekniska skäl eller på grund av
ensamrätt kan fullgöras av endast en viss leverantör,

3. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men
synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat
förutses av den upphandlande myndigheten eller enheten gör det
omöjligt att hålla tidsfristerna vid selektivt eller
förhandlat förfarande med föregående annonsering, eller

4. det till följd av en kris är omöjligt att hålla
tidsfristerna vid ett selektivt förfarande eller ett
förhandlat förfarande med föregående annonsering.

Om Europeiska kommissionen begär det, ska den upphandlande
myndigheten eller enheten i en rapport till kommissionen
redovisa sådana ärenden där första stycket 1 har tillämpats av
myndigheten eller enheten.

5 § En upphandlande myndighet eller enhet får också använda
förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid
tilldelning av kontrakt som avser byggentreprenader, varor och
tjänster om de anbud som har lämnats vid ett selektivt
förfarande, ett förhandlat förfarande med föregående
annonsering eller en konkurrenspräglad dialog är ogiltiga
eller inte kan godtas med hänsyn till

1. 1 kap. 11 § andra stycket om att juridiska personer i vissa
fall ska uppge namn och yrkeskvalifikationer på personer som
ska utföra en tjänst som omfattas av upphandlingen,

2. 7 kap. 9 § andra och fjärde styckena om att otillåtna
alternativa anbud inte får beaktas respektive att endast
alternativa anbud som uppfyller ställda minimikrav får
beaktas,

3. 7 kap. 11 § andra stycket om att anbudsgivare ska bekräfta
att hänsyn tagits till bestämmelserna om arbetarskydd och
arbetsvillkor vid utformning av anbudet,

4. 7 kap. 15 § om informationssäkerhet,

5. 7 kap. 17 § om försörjningstrygghet,

6. 10 kap. 8 § andra stycket om att en leverantör ska
förtydliga och komplettera handlingar som har getts in,

7. 11 kap. om uteslutning av leverantörer,

8. 12 kap. om kontroll av leverantörers lämplighet och val av
deltagare m.m.,

9. 13 kap. om tilldelning av kontrakt, eller

10. 14 kap. om underentreprenad.

Första stycket gäller bara om villkoren för kontraktet i
förhållande till den tidigare upphandlingen inte ändras
väsentligt.

6 § I de fall som avses i 5 § ska den upphandlande myndigheten
eller enheten bjuda in endast anbudsgivare som uppfyller
kraven i 11 och 12 kap. och som vid ett föregående selektivt
förfarande, ett föregående förhandlat förfarande med
föregående annonsering eller en föregående konkurrenspräglad
dialog har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven vid
upphandlingen. I förfarandet får inte andra än sådana
anbudsgivare delta.

7 § En upphandlande myndighet eller enhet får använda
förhandlat förfarande utan föregående annonsering för
tilldelning av varu- och tjänstekontrakt om det gäller

1. andra forsknings- och utvecklingstjänster än dem som avses
i 1 kap. 10 §,

2. varor som framställs endast för forsknings- och
utvecklingsändamål, och kontraktet inte syftar till vinst
eller till att täcka forsknings- och utvecklingskostnader och
under förutsättning att det inte försämrar möjligheten till
konkurrens vid en senare kontraktstilldelning som i första
hand har ett sådant syfte.

8 § En upphandlande myndighet eller enhet får använda
förhandlat förfarande utan föregående annonsering för
tilldelning av varukontrakt om

1. det gäller kompletterande leveranser av varor från den
ursprungliga leverantören om

a) varorna är avsedda som antingen delvis utbyte av eller
tillägg till tidigare leveranser, och

b) ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande
myndigheten eller enheten tvingades anskaffa varor som skulle
vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade eller leda
till oproportionerliga tekniska svårigheter avseende drift och
underhåll,

2. det gäller varor som noteras och omsätts på en
råvarumarknad, eller

3. det är möjligt att anskaffa varor på särskilt förmånliga
villkor genom att köpa i samband med att en leverantör upphört
med sin verksamhet eller trätt i likvidation eller försatts i
konkurs eller är föremål för motsvarande förfarande.

Ett varukontrakt enligt första stycket 1 får gälla under
längre tid än fem år endast om det är motiverat av den
levererade varans, anläggningens eller konstruktionens
förväntade livslängd och de tekniska svårigheter som ett byte
av leverantör kan orsaka.

9 § En upphandlande myndighet eller enhet får använda
förhandlat förfarande utan föregående annonsering om

1. det gäller kompletterande byggentreprenader eller tjänster
som inte ingår i det ursprungliga projektet eller det
ursprungliga kontraktet, om kompletteringarna på grund av
oförutsedda omständigheter krävs för att kontraktet ska kunna
fullgöras, och under förutsättning att de ska utföras av den
ursprungliga leverantören, och om

a) de inte utan stora tekniska eller ekonomiska olägenheter
för den upphandlande myndigheten eller enheten kan skiljas
från det ursprungliga kontraktet, eller

b) de, även om de kan avskiljas, är absolut nödvändiga för att
kontraktet ska kunna fullföljas, eller

2. det gäller en ny byggentreprenad eller tjänst som är en
upprepning av tidigare byggentreprenader eller tjänster under
förutsättning

a) att de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit
föremål för ett selektivt förfarande, förhandlat förfarande
med föregående annonsering eller konkurrenspräglad dialog,

b) att arbetena tilldelas samma leverantör,

c) att det nya kontraktet är i överensstämmelse med det
ursprungliga projektet,

d) att värdet av det nya kontraktet ingått i beräkningen av
värdet av det ursprungliga projektet enligt bestämmelserna i 3
kap., och

e) att det i samband med den ursprungliga upphandlingen
annonserats att det nu avsedda förfarandet kunde komma att
användas.

Det sammanlagda värdet av kontrakt som avses i första stycket
1 får inte överstiga hälften av det ursprungliga kontraktets
värde.

Det förfarande som avses i första stycket 2 får tillämpas
under högst fem år efter det att det ursprungliga kontraktet
slöts, utom när det är motiverat av den levererade varans,
anläggningens eller konstruktionens förväntade livslängd och
de tekniska svårigheter som ett byte av leverantör kan orsaka.

10 § En upphandlande myndighet eller enhet får använda
förhandlat förfarande utan föregående annonsering när det
gäller kontrakt som tillhandahåller luft- och sjötransporter
för EES-staternas väpnade styrkor eller polismän som skickats
eller kommer att skickas utomlands när det är omöjligt att
hålla tidsfrister vid selektivt förfarande eller förhandlat
förfarande med föregående annonsering med anledning av
giltighetstiden för anbuden. Lag (2014:771).

Konkurrenspräglad dialog

Förutsättningar

11 § En upphandlande myndighet eller enhet får använda sig av
konkurrenspräglad dialog vid tilldelning av ett särskilt
komplicerat kontrakt och då selektivt förfarande eller
förhandlat förfarande med föregående annonsering inte medger
tilldelning av kontraktet.

12 § Ett kontrakt anses som särskilt komplicerat om det inte
rimligen kan krävas av en upphandlande myndighet eller enhet
att den ska kunna

1. definiera de prestanda- eller funktionskrav enligt 7 kap. 3
§ som kan tillgodose myndighetens eller enhetens behov eller
med vilka dess mål kan uppnås, eller

2. ange den rättsliga eller finansiella utformningen av ett
projekt.

Annonsering

13 § Om en upphandlande myndighet eller enhet avser att
använda sig av en konkurrenspräglad dialog, ska den i en
annons ange detta. I annonsen eller i ett beskrivande dokument
ska myndigheten eller enheten ange sina behov och krav.

Inledande av dialog

14 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska inleda en
dialog med de anbudssökande som har valts ut med tillämpning
av 11 och 12 kap.

Dialogens syfte ska vara att identifiera och bestämma hur den
upphandlande myndighetens eller enhetens behov bäst kan
tillgodoses. Under dialogen får myndigheten eller enheten
diskutera alla aspekter av kontraktet med de utvalda
anbudssökandena, för att nå fram till en eller flera lösningar
som kan tillgodose myndighetens eller enhetens behov och
utgöra grunden för de anbud som de utvalda anbudssökandena
bjuds in att lämna.

Genomförande av dialogen

15 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får bestämma
att dialogen ska genomföras i successiva steg för att begränsa
antalet lösningar som ska diskuteras under dialogen. I så fall
ska det anges i annonsen eller i det beskrivande dokumentet.
Begränsningen ska ske enligt de tilldelningskriterier som
anges i annonsen eller i det beskrivande dokumentet. Det
slutliga antalet lösningar ska alltid vara så stort att
effektiv konkurrens uppnås, under förutsättning att det finns
ett tillräckligt antal lösningar.

16 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska fortsätta
dialogen fram till dess att myndigheten eller enheten har
funnit den eller de lösningar som tillgodoser myndighetens
eller enhetens behov. Dialogen ska därefter förklaras avslutad
och de deltagande anbudssökandena ska snarast möjligt
skriftligen underrättas om detta.

Uppmaning att lämna slutgiltiga anbud

17 § När en underrättelse har lämnats enligt 14 § ska den
upphandlande myndigheten eller enheten uppmana de deltagande
anbudssökandena att lämna sina slutgiltiga anbud på grundval
av den eller de lösningar som har lagts fram och preciserats
under dialogen. Anbuden ska innehålla alla de faktorer och
villkor som är nödvändiga för projektets genomförande.

Klarläggande och precisering av anbud

18 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får uppmana en
deltagande anbudsgivare att klarlägga och precisera sitt
anbud.

Sådana åtgärder eller kompletterande upplysningar får dock
inte leda till att grundläggande delar av anbudet eller
inbjudan att lämna anbud ändras så att det snedvrider
konkurrensen eller leder till diskriminering.

Värdering av anbud

19 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska värdera
anbuden på grundval av tilldelningskriterierna.
Tilldelningskriterierna ska anges i annonsen eller i det
beskrivande dokumentet.

20 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska anta det
anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Precisering av anbud eller bekräftande av åtaganden

21 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får uppmana
den anbudsgivare vars anbud har identifierats som det
ekonomiskt mest fördelaktiga att precisera vissa aspekter i
anbudet eller att bekräfta åtaganden som anges där.

En sådan precisering eller ett sådant bekräftande får dock
inte leda till

1. att väsentliga delar av anbudet eller inbjudan ändras,

2. att konkurrensen snedvrids, eller

3. diskriminering.

Priser eller betalning till deltagare

22 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får bestämma
att priser eller betalning ska ges till deltagarna i dialogen.

Inköpscentraler

23 § En upphandlande myndighet eller enhet får anskaffa
byggentreprenader, varor och tjänster med hjälp av en
inköpscentral.

Om en inköpscentral enligt 2 kap. 12 § 1 inte är en
upphandlande myndighet eller enhet ska den upphandlande
myndighet eller enhet som anlitat inköpscentralen för en
upphandling anses ha följt denna lag om

1. de bestämmelser som har tillämpats av inköpscentralen vid
kontraktstilldelningen överensstämmer med bestämmelserna i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13
juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av
vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av
upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och
säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och
2004/18/EG, och

2. de kontrakt som tilldelats kan omfattas av effektiva
åtgärder motsvarande dem som finns i avdelning IV i
direktivet.

5 kap. Ramavtal

Tillämpliga bestämmelser

1 § En upphandlande myndighet eller enhet får ingå ramavtal
med tillämpning av bestämmelserna om upphandling av
byggentreprenader, varor och tjänster i denna lag.

Tilldelning av kontrakt

2 § Kontrakt som grundar sig på ett ramavtal ska tilldelas
enligt 4, 6 eller 7 §. Ett sådant kontrakt får slutas endast
mellan en upphandlande myndighet eller enhet och en leverantör
som är part i ramavtalet.

Vid tilldelning av kontrakt som grundar sig på ett ramavtal
får parterna inte väsentligt avvika från villkoren i
ramavtalet.

Ramavtalets löptid

3 § Ett ramavtal får löpa under längre tid än sju år endast om
det är motiverat av den levererade varans, anläggningens eller
konstruktionens förväntade livslängd och de tekniska
svårigheter som ett byte av leverantör kan orsaka.

Ramavtal med en enda leverantör

4 § Om ett ramavtal ingåtts med en enda leverantör, ska
villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ramavtalet
överensstämma med villkoren i ramavtalet.

Vid tilldelningen av sådana kontrakt får den upphandlande
myndigheten eller enheten skriftligen samråda med den
leverantör som är part i ramavtalet och vid behov uppmana
leverantören att komplettera sitt anbud.

Ramavtal med flera leverantörer

5 § Om ett ramavtal ingås med flera leverantörer, i enlighet
med 6 eller 7 §, ska dessa vara minst tre, om det finns ett
tillräckligt antal leverantörer som uppfyller
urvalskriterierna och ett tillräckligt antal godtagbara anbud
som uppfyller de tilldelningskriterier enligt 13 kap. 1 §
andra stycket som angetts i förfrågningsunderlaget till
ramavtalet.

6 § Om ramavtal ingåtts med flera leverantörer enligt 5 §, får
tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtalet ske
genom tillämpning av villkoren i ramavtalet utan förnyad
inbjudan att lämna anbud.

Kontrakt ska tilldelas den leverantör som har lämnat det bästa
anbudet på grundval av de villkor som angetts i ramavtalet.

7 § Om ramavtal ingåtts med flera leverantörer enligt 5 § och
om inte alla villkor är angivna i ramavtalet, ska parterna
bjudas in att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor
som anges i ramavtalet. Dessa villkor får om det är nödvändigt
preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som
angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.

Vid tillämpning av första stycket ska

1. den upphandlande myndigheten eller enheten för varje
kontrakt som ska tilldelas skriftligen samråda med de
leverantörer som kan genomföra kontraktet,

2. den upphandlande myndigheten eller enheten ange en
tidsfrist som är tillräcklig för att lämna in anbud för varje
särskilt kontrakt, med hänsyn tagen till upphandlingens art
och omfattning,

3. anbuden lämnas skriftligen och den upphandlande myndigheten
eller enheten inte ta del av innehållet i dem innan den
angivna svarstiden har löpt ut, och

4. den upphandlande myndigheten eller enheten tilldela varje
enskilt kontrakt till den anbudsgivare som har lämnat det
bästa anbudet på grundval av de tilldelningskriterier som
angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.

6 kap. Elektronisk auktion

Tillämpningsområde

1 § En upphandlande myndighet eller enhet får, om
förfrågningsunderlaget kan fastställas med tillräcklig grad av
exakthet, som en avslutande del av ett upphandlingsförfarande
genomföra en elektronisk auktion vid

1. selektivt förfarande,

2. förhandlat förfarande med föregående annonsering,

3. förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt
5 kap. 7 §,

4. förenklat förfarande, och

5. urvalsförfarande.

2 § Den elektroniska auktionen ska möjliggöra en rangordning
på grund av automatiska utvärderingsmetoder och ska grundas på

1. priser, när kontraktet ska tilldelas den leverantör som
erbjudit det lägsta priset, eller

2. priser eller nya värden på de delar av anbuden som angetts
i förfrågningsunderlaget, när kontraktet ska tilldelas den
leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga
anbudet.

3 § Om elektronisk auktion kommer att användas, ska den
upphandlande myndigheten eller enheten ange det i annonsen om
upphandling.

Förfrågningsunderlag

4 § Av förfrågningsunderlaget ska bl.a. framgå

1. de delar av anbuden, vars värden kan kvantifieras och
uttryckas i siffror eller procenttal, som kommer att vara
föremål för den elektroniska auktionen,

2. de eventuella gränserna för de värden som kan presenteras,
baserade på en bedömning av specifikationerna för föremålet
för upphandlingen,

3. vilka uppgifter som kommer att göras tillgängliga för
anbudsgivarna under den elektroniska auktionen och när detta
kommer att ske,

4. relevanta uppgifter om genomförandet av den elektroniska
auktionen,

5. på vilka villkor anbudsgivarna kan lämna anbud, däribland
de minsta skillnader mellan anbuden som kan ha bestämts, och

6. relevanta uppgifter om den elektroniska utrustning som
används och om anslutningen till denna utrustning.

Första utvärdering av anbud

5 § Innan en upphandlande myndighet eller enhet inleder en
elektronisk auktion ska myndigheten eller enheten genomföra en
första fullständig utvärdering av anbuden i enlighet med
tilldelningskriterierna och den fastställda viktningen för
dessa.

Inbjudan att lämna nya priser eller värden m.m.

6 § Alla anbudsgivare som har lämnat godtagbara anbud ska
bjudas in med elektroniska medel att lämna nya priser eller
värden.

En inbjudan ska innehålla alla relevanta upplysningar för
individuell anslutning till den elektroniska utrustning som
används och uppgift om vid vilken tidpunkt den elektroniska
auktionen kommer att inledas, genomföras och avslutas.

7 § Vid tilldelning av kontrakt på grundval av det ekonomiskt
mest fördelaktiga anbudet ska inbjudan åtföljas av resultatet
av en fullständig bedömning av den berörda anbudsgivarens
anbud som gjorts i enlighet med viktningen av
tilldelningskriterierna.

8 § I inbjudan ska anges den matematiska formel som används
för att vid den elektroniska auktionen automatiskt bestämma
rangordningen med hänsyn till de nya priser och nya värden som
lämnas under auktionen.

Den matematiska formeln ska innefatta den i annonsen eller i
förfrågningsunderlaget angivna viktningen av alla de kriterier
som fastställts för att bestämma vilket anbud som är det
ekonomiskt mest fördelaktiga. Om kriterieviktningen angetts
som intervall ska dessa i förväg fastställas till ett bestämt
värde.

Om alternativa anbud är tillåtna ska separata formler ges för
varje anbud.

9 § Den elektroniska auktionen får inte inledas tidigare än
två arbetsdagar efter den dag då inbjudan har skickats ut.

10 § Den elektroniska auktionen får genomföras i flera på
varandra följande etapper.

Upplysningar till anbudsgivarna

11 § Under varje etapp i en elektronisk auktion ska den
upphandlande myndigheten eller enheten omedelbart meddela
varje anbudsgivare tillräckliga upplysningar för att de ska ha
kännedom om sin plats i rangordningen.

Den upphandlande myndigheten eller enheten får också lämna
andra upplysningar om priser eller värden, under förutsättning
att detta har angetts i förfrågningsunderlaget.

Den upphandlande myndigheten eller enheten får lämna
upplysningar om antalet deltagare i den elektroniska
auktionen.

Avslutande av en elektronisk auktion

12 § En elektronisk auktion ska avslutas av den upphandlande
myndigheten eller enheten

1. vid den tidpunkt då auktionen enligt inbjudan att delta i
auktionen ska avslutas,

2. när det inte längre lämnas några nya priser eller nya
värden som motsvarar angivna krav på minsta skillnader, eller

3. då det antal auktionsetapper som fastställts i inbjudan att
delta i auktionen har genomförts.

I det fall som avses i första stycket 2 ska den upphandlande
myndigheten eller enheten i inbjudan att delta i auktionen
ange hur långt efter det att den har tagit emot det sista
budet som den kommer att avsluta auktionen.

I det fall som avses i första stycket 3 ska tidsplanen för
varje etapp i auktionen anges i inbjudan att delta i
auktionen.

13 § När den elektroniska auktionen har avslutats, ska den
upphandlande myndigheten eller enheten tilldela kontraktet på
grundval av resultatet av den elektroniska auktionen.

7 kap. Tekniska specifikationer, informationssäkerhet och
försörjningstrygghet m.m.

Tekniska specifikationer

1 § Tekniska specifikationer ska ingå i annonsen om
upphandling, förfrågningsunderlaget, det beskrivande
dokumentet eller de kompletterade handlingarna.
Specifikationerna ska vara utformade på något av de sätt som
anges i 2 och 3 §§.

Tekniska specifikationer som hänvisar till en standard

2 § De tekniska specifikationerna ska, om inte 3 § tillämpas,
vara utformade med hänvisning till de tekniska specifikationer
som definieras i bilaga 4, och i turordning hänvisa till

1. svensk civil standard som överensstämmer med europeisk
standard,

2. europeiskt tekniskt godkännande,

3. gemensam civil teknisk specifikation,

4. svensk civil standard som överensstämmer med internationell
standard,

5. annan internationell civil standard,

6. annat tekniskt referenssystem som utarbetats av europeiska
standardiseringsorgan,

7. annan svensk civil standard, svenskt tekniskt godkännande
eller svensk teknisk specifikation om projektering, beräkning
och utförande av byggentreprenader samt materialanvändning,

8. civil teknisk specifikation som har sitt ursprung i
industrin och som i stor utsträckning accepteras av industrin,
eller

9. svensk standard på försvarsområdet såsom den definieras i
punkt 3 i bilaga 4 och liknande specifikation för
försvarsmateriel.

Varje hänvisning som avses i första stycket ska följas av
orden ”eller likvärdigt”.

Första stycket gäller inte, om det i någon annan författning
finns avvikande bestämmelser eller om det finns avvikande
tekniska krav i internationella standardiseringsavtal.

Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller
funktionskrav

3 § En upphandlande myndighet eller enhet får ange de tekniska
specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav. I dessa
krav kan miljöegenskaper ingå. Kraven ska vara så utformade
att föremålet för upphandlingen klart framgår.

En upphandlande myndighet eller enhet får hänvisa till de
tekniska specifikationerna enligt 2 § som ett sätt för
leverantören att visa att de uppställda prestanda- eller
funktionskraven enligt första stycket är uppfyllda.

En upphandlande myndighet eller enhet får ange de tekniska
specifikationerna genom hänvisning till specifikationerna
enligt 2 § i fråga om vissa egenskaper och till prestanda-
eller funktionskraven enligt första stycket i fråga om andra
egenskaper.

Uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.

4 § De tekniska specifikationerna får inte innehålla uppgifter
om ursprung, tillverkning eller särskilt framställningssätt
eller hänvisningar till varumärke, patent, typ, ursprung eller
tillverkning, om detta leder till att vissa företag gynnas
eller missgynnas.

Sådana uppgifter och hänvisningar får dock förekomma i
specifikationerna, om det annars inte är möjligt att beskriva
föremålet för upphandlingen tillräckligt preciserat och
begripligt. En sådan uppgift eller hänvisning ska följas av
orden “eller likvärdigt”.

Likvärdiga lösningar

5 § Om en upphandlande myndighet eller enhet väljer att
hänvisa till tekniska specifikationer enligt 2 §, får den inte
förkasta ett anbud enbart på grund av att varorna eller
tjänsterna inte stämmer överens med specifikationer som den
har hänvisat till, om anbudsgivaren i sitt anbud kan visa att
de föreslagna lösningarna på ett likvärdigt sätt uppfyller
kraven enligt de tekniska specifikationerna.

6 § Om en upphandlande myndighet eller enhet väljer att i
enlighet med 3 § ange prestanda- eller funktionskrav, får den
inte på grund av dessa krav förkasta ett anbud, om
anbudsgivaren kan visa att anbudet överensstämmer med

1. en nationell standard som överensstämmer med en europeisk
standard,

2. ett europeiskt tekniskt godkännande,

3. en gemensam teknisk specifikation,

4. en internationell standard, eller

5. ett tekniskt referenssystem som har utarbetats av ett
europeiskt standardiseringsorgan.

Första stycket gäller under förutsättning att standardenliga
byggentreprenader, varor eller tjänster uppfyller de
prestanda- eller funktionskrav som den upphandlande
myndigheten eller enheten har ställt upp.

Miljömärken

7 § Om en upphandlande myndighet eller enhet anger
miljöegenskaper i form av prestanda- eller funktionskrav
enligt 3 §, får den använda detaljerade specifikationer, eller
vid behov delar av dessa, som fastställts för miljömärken, om

1. specifikationerna är lämpliga för att definiera
egenskaperna hos de varor eller tjänster som ska upphandlas,

2. kraven för märket har utarbetats på grundval av
vetenskapliga rön, och

3. märkena är tillgängliga för alla berörda parter.

Den upphandlande myndigheten eller enheten får ange att varor
eller tjänster som är försedda med ett sådant miljömärke ska
antas motsvara de tekniska specifikationer som angetts i
förfrågningsunderlaget, men ska godta även annat lämpligt
bevis för att så är fallet.

Erkända organ

8 § Upphandlande myndigheter eller enheter ska godta intyg
från organ som är erkända i ett EES-land.

Anbud med alternativa utföranden

9 § Ska en upphandlande myndighet eller enhet anta det
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, får den tillåta
anbudsgivare att lämna anbud med alternativa utföranden.

En upphandlande myndighet eller enhet ska i annonsen om
upphandlingen ange om den godkänner anbud med alternativa
utföranden. Om detta inte anges, är anbud med alternativa
utföranden inte tillåtna.

En upphandlande myndighet eller enhet som tillåter anbud med
alternativa utföranden ska i förfrågningsunderlaget ange vilka
minimikrav som gäller för sådana anbud och de särskilda
villkor som gäller för hur de ska presenteras.

Endast sådana anbud som uppfyller minimikraven får beaktas vid
upphandlingen.

10 § Vid tilldelning av varu- eller tjänstekontrakt får en
upphandlande myndighet eller enhet som har tillåtit anbud med
alternativa utföranden enligt 9 § inte förkasta ett sådant
anbud enbart på grund av att det, om det antas, skulle bli ett
tjänstekontrakt i stället för ett varukontrakt eller ett
varukontrakt i stället för ett tjänstekontrakt.

Information om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och
arbetsvillkor

11 § En upphandlande myndighet eller enhet får i
förfrågningsunderlaget upplysa om vilka organ som kan lämna en
anbudssökande eller anbudsgivare information om de
bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och
arbetsvillkor som kommer att gälla vid de tjänster eller
byggentreprenader som ska omfattas av kontraktet.

Om den upphandlande myndigheten eller enheten lämnar sådana
upplysningar om arbetarskydd och arbetsvillkor, ska den begära
att anbudsgivare bekräftar att hänsyn har tagits till
bestämmelserna om sådana villkor vid utformningen av anbudet.

Första och andra styckena ska inte påverka tillämpningen av
bestämmelserna i 13 kap. 3 § om granskning av onormalt låga
anbud.

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt

12 § En upphandlande myndighet eller enhet får ställa
särskilda villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Dessa
villkor kan särskilt avse underentreprenad,
informationssäkerhet eller försörjningstrygghet. Även sociala,
miljömässiga och andra villkor får ställas. Villkoren ska
anges i annonsen om upphandling, förfrågningsunderlaget, det
beskrivande dokumentet eller de kompletterande handlingarna.

Informationssäkerhet

13 § En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att en
leverantör uppfyller vissa krav för att skydda
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, som myndigheten eller
enheten överlämnar under upphandlingsförfarandet.

Den upphandlande myndigheten eller enheten får också kräva att
en leverantör ska säkerställa att dess underleverantörer
uppfyller sådana krav som avses i första stycket.

14 § En upphandlande myndighet eller enhet ska i annonsen om
upphandling, förfrågningsunderlaget, det beskrivande
dokumentet eller de kompletterande handlingarna precisera alla
de åtgärder och krav som är nödvändiga för att trygga
säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter när det
gäller kontrakt som innehåller, inbegriper eller kräver sådana
uppgifter.

15 § En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att
anbuden innehåller

1. en utfästelse från anbudsgivaren och de underleverantörer
som redan valts ut om att de på lämpligt sätt kommer att
skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som de har
tillgång till eller som de kommer att få kännedom om under
genomförandet av kontraktet och efter det att kontraktet har
genomförts eller upphört att gälla,

2. en utfästelse från anbudsgivaren om att få den utfästelse
som föreskrivs i 1 från andra underleverantörer som denne
kommer att anlita under genomförandet av kontraktet,

3. tillräcklig information om de underleverantörer som redan
valts ut för att den upphandlande myndigheten eller enheten
ska kunna fastställa att var och en av dem har den kapacitet
som krävs för att kunna skydda säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter som de har tillgång till eller som ska tas fram när
de genomför underleverantörskontraktet, eller

4. en utfästelse från anbudsgivaren om att denne ska
tillhandahålla den information som avses i 3 om nya
underleverantörer innan dessa tilldelas kontrakt.

En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att anbuden
även innehåller annat för att trygga säkerheten för
information.

Försörjningstrygghet

16 § En upphandlande myndighet eller enhet ska i annonsen om
upphandling, förfrågningsunderlaget, det beskrivande
dokumentet eller de kompletterande handlingarna ange sina krav
i fråga om försörjningstrygghet.

17 § En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att
anbuden innehåller

1. certifiering eller dokumentation som visar i vilken
utsträckning anbudsgivaren har förmåga att uppfylla sina
skyldigheter i fråga om export, överföring och transitering av
varor i samband med kontraktet,

2. uppgifter om eventuella begränsningar som exportkontroll
eller säkerhetsarrangemang kan komma att medföra för den
upphandlande myndigheten eller enheten i fråga om att sprida,
överföra eller använda varorna och tjänsterna eller resultat
av dessa varor och tjänster,

3. certifiering eller dokumentation som visar att
organisationen och lokaliseringen av anbudsgivarens
försörjningskedja gör det möjligt för denne att uppfylla
kraven om försörjningstrygghet som den upphandlande
myndigheten eller enheten anger i annonsen om upphandling,
förfrågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller de
kompletterade handlingarna,

4. en utfästelse från anbudsgivaren om att se till att
eventuella ändringar i försörjningskedjan under genomförandet
av kontraktet inte kommer att skadligt inverka på uppfyllandet
av kraven om försörjningstrygghet i annonsen om upphandling,
förfrågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller de
kompletterade handlingarna,

5. en utfästelse från anbudsgivaren att, i enlighet med
villkor som parterna ska komma överens om, upprätta eller
upprätthålla den kapacitet som krävs för att tillmötesgå den
upphandlande myndighetens eller enhetens eventuellt ökade
behov till följd av en kris,

6. dokumentation i fråga om att tillgodose den upphandlande
myndighetens eller enhetens ökade behov till följd av en kris,

7. en utfästelse från anbudsgivaren att utföra underhåll,
modernisering och anpassningar av den utrustning som är
föremål för upphandlingen,

8. en utfästelse från anbudsgivaren att i tid informera den
upphandlande myndigheten eller enheten om varje förändring i
anbudsgivarens organisation, försörjningskedja eller
industriella strategi som kan påverka anbudsgivarens
skyldigheter gentemot den upphandlande myndigheten eller
enheten, eller

9. en utfästelse från anbudsgivaren att, i enlighet med
villkor som parterna ska komma överens om, förse den
upphandlande myndigheten eller enheten med allt som behövs för
produktion av reservdelar, komponenter, särskilda tillbehör
och särskild testutrustning, inklusive ritningar, licenser och
instruktioner, för den händelse anbudsgivaren inte längre kan
tillhandahålla denna utrustning.

En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att anbuden
även innehåller annat för att visa att anbudsgivaren uppfyller
kraven i fråga om försörjningstrygghet.

18 § En upphandlande myndighet eller enhet får inte kräva ett
åtagande av en anbudsgivare som begränsar möjligheten för
organ i licensgivarens stat att i enlighet med internationell
rätt eller unionslagstiftning tillämpa de nationella kriterier
som gäller för beviljande av licens för export, överföring
eller transitering under de förhållanden som råder vid
tidpunkten för ett sådant beslut.

8 kap. Annonsering av upphandling

Obligatorisk och icke-obligatorisk annonsering av
upphandlingar

1 § En upphandlande myndighet eller enhet som avser att
tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal ska annonsera
upphandlingen, om inte något annat följer av 4 kap. 4-10 §§.

Information om planerade upphandlingar (förhandsannonsering)

2 § En upphandlande myndighet eller enhet som vill tillämpa
bestämmelserna om förkortning av tidsfrister i 9 kap. 3 § ska
i en annons lämna information om de kontrakt eller ramavtal
som myndigheten eller enheten avser att tilldela respektive
ingå under de närmast följande tolv månaderna
(förhandsannonsering).

Annonsering om resultatet av en upphandling (efterannonsering)

3 § En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat
ett kontrakt eller ingått ett ramavtal ska till Europeiska
kommissionen skicka en annons om upphandlingsresultatet senast
48 dagar efter det att kontraktet tilldelats eller ramavtalet
ingåtts (efterannonsering).

Första stycket gäller inte för tilldelning av kontrakt som
görs med stöd av ett ramavtal som ingåtts i enlighet med denna
lag.

Annonsering vid förhandsinsyn

4 § En upphandlande myndighet eller enhet som avser att
tilldela ett kontrakt genom förhandlat förfarande utan
föregående annonsering enligt 4 kap. 4-10 §§ får skicka en
annons om sin avsikt till Europeiska kommissionen
(förhandsinsyn).

9 kap. Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och
anbud m.m.

Förhållanden som ska beaktas när tidsfristernas längd bestäms

1 § När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och
anbud bestäms av den upphandlande myndigheten eller enheten
ska särskild hänsyn tas till hur komplicerad upphandlingen är
och hur lång tid som leverantörer kan antas behöva för att
utarbeta anbuden. Dock ska tidsfristerna i detta kapitel
iakttas.

Tidsfrister vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog
och förhandlat förfarande med föregående annonsering

2 § Vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och
förhandlat förfarande med föregående annonsering ska
tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar vara minst
37 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering.

Vid selektivt förfarande ska tidsfristen för att komma in med
anbud vara minst 40 dagar från den dag då en inbjudan enligt 8
§ skickades till utvalda anbudssökande.

Första och andra styckena gäller om inte något annat följer av
3-7 §§.

Tidsfrist efter förhandsannonsering

3 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten har
förhandsannonserat enligt 8 kap. 2 §, bör tidsfristen för att
komma in med anbud vid selektivt förfarande vara minst 36
dagar och får inte i något fall vara kortare än 22 dagar från
den dag då annonsen skickades för publicering.

Den tidsfrist som anges i första stycket får användas endast
om

1. förhandsannonsen innehöll de uppgifter som anges i bilaga
IV till direktiv 2009/81/EG, i den mån uppgifterna var
tillgängliga vid tidpunkten för förhandsannonseringen, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då
förhandsannonsen skickades för publicering.

Förkortad tidsfrist vid användning av elektroniska medel

4 § Om en annons utarbetas och skickas med elektroniska medel,
får tidsfristen enligt 2 § första stycket för att komma in med
anbudsansökningar vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad
dialog eller förhandlat förfarande med föregående annonsering,
förkortas med sju dagar.

5 § Tidsfristerna för att komma in med anbud vid selektivt
förfarande får, utöver vad som följer av 4 §, förkortas med
fem dagar, om den upphandlande myndigheten eller enheten med
elektroniska medel ger fri, direkt och fullständig tillgång
till hela förfrågningsunderlaget från den dag då annonsen om
upphandlingen skickades till Europeiska kommissionen för
publicering. Den Internetadress där förfrågningsunderlaget
finns tillgängligt ska anges i annonsen.

Förlängning av tidsfrister

6 § Tillhandahålls inte hela förfrågningsunderlaget och
kompletterande upplysningar inom de tidsfrister som anges i 10
§, trots att detta begärts i god tid, ska fristerna för att
komma in med anbud förlängas så att alla leverantörer ska
kunna få kännedom om all den information som behövs för att
utarbeta ett anbud.

Första stycket gäller även om anbud inte kan lämnas annat än
efter ett besök på plats.

Förkortade tidsfrister på grund av tidsbrist i vissa fall

7 § Om det vid selektivt förfarande eller vid förhandlat
förfarande med föregående annonsering på grund av tidsbrist
inte är möjligt att tillämpa de tidsfrister som anges i detta
kapitel, får en upphandlande myndighet eller enhet ange att
tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar, räknat
från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering, ska vara minst 15 dagar eller, om annonsen
skickades med elektroniska medel, minst 10 dagar.

Under förutsättning av tidsbrist får en upphandlande myndighet
eller enhet ange att tidsfristen för att komma in med anbud
vid selektivt förfarande ska vara minst 10 dagar från den dag
då inbjudan att lämna anbud skickades.

Inbjudan att komma in med anbud, att förhandla eller att föra
dialog

Skriftlig inbjudan att komma in med anbud, att förhandla eller
att föra dialog vid selektivt respektive förhandlat förfarande
eller konkurrenspräglad dialog

8 § Vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och
förhandlat förfarande med föregående annonsering ska en
upphandlande myndighet eller enhet vid ett och samma tillfälle
skicka en skriftlig inbjudan till samtliga utvalda
anbudssökande att komma in med anbud, att delta i dialogen
eller att förhandla.

En inbjudan ska innehålla förfrågningsunderlaget eller, i
förekommande fall, det beskrivande dokumentet. Om
förfrågningsunderlaget eller det beskrivande dokumentet är
direkt tillgängligt med elektroniska medel, är det dock
tillräckligt att inbjudan innehåller en uppgift om var
underlaget hålls tillgängligt.

En inbjudan ska dessutom innehålla minst uppgift om

1. tidsfristen för att begära kompletterande handlingar, om
det är aktuellt, samt belopp och betalningssätt, om det ska
betalas en avgift för handlingarna,

2. sista dag för att ta emot anbud samt till vilken adress
anbudet ska skickas och på vilket eller vilka språk det ska
skrivas, eller, vid konkurrenspräglad dialog, uppgift om dag
och plats för dialogens början samt om det eller de språk som
ska användas,

3. en hänvisning till annonsen om upphandlingen,

4. vilka handlingar som ska bifogas,

5. den inbördes viktningen av kriterierna för tilldelning av
kontrakt eller kriteriernas prioritetsordning, om dessa
upplysningar inte framgår av annonsen om upphandling, det
beskrivande dokumentet eller av förfrågningsunderlaget, och

6. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Om någon annan än den upphandlande myndigheten eller enheten
ska lämna ut förfrågningsunderlaget eller det beskrivande
dokumentet

9 § Om någon annan än den upphandlande myndigheten eller
enheten på begäran ska lämna ut hela eller delar av
förfrågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller de
kompletterande handlingarna, ska adressen anges i inbjudan. Om
en tidsfrist gäller för en sådan begäran och om en avgift ska
betalas för de begärda handlingarna, ska upplysning om fristen
och avgiften samt betalningsvillkor anges i inbjudan.

De begärda handlingarna ska skickas till leverantörerna så
snart som möjligt efter det att begäran har tagits emot.

Tillhandahållande av kompletterande handlingar och
upplysningar vid selektivt och förhandlat förfarande samt
konkurrenspräglad dialog

10 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska vid
selektivt och förhandlat förfarande samt vid konkurrenspräglad
dialog lämna ut kompletterande upplysningar om
förfrågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller
kompletterande handlingar senast sex dagar före angiven sista
dag för att komma in med anbud, förutsatt att sådana
upplysningar begärts i god tid.

Vid påskyndat förfarande enligt 7 § andra stycket ska denna
tidsfrist vara fyra dagar.

10 kap. Kommunikation, information och dokumentation

Regler för kommunikation

1 § Anbudsansökningar och anbud ska lämnas skriftligen om inte
något annat följer av tredje stycket.

En upphandlande myndighet eller enhet får bestämma att
anbudsansökningar och anbud ska lämnas med ett elektroniskt
medel eller på något annat sätt.

Myndigheten eller enheten får tillåta att en anbudsansökan
görs per telefon.

Myndigheten eller enheten ska i en annons ange hur
anbudsansökningar får lämnas och i en annons eller ett
förfrågningsunderlag ange hur anbud får lämnas.

2 § Vid kommunikation med elektroniska medel ska dessa vara
icke-diskriminerande, allmänt tillgängliga och möjliga att
använda tillsammans med sådan maskin- och programvara som i
allmänhet används.

3 § Information om de specifikationer som är nödvändiga för
elektronisk inlämning av anbudsansökningar och anbud,
inbegripet kryptering, ska finnas tillgänglig för alla berörda
parter.

En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att
elektroniska anbud ska vara försedda med en avancerad
elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade
elektroniska signaturer.

En upphandlande myndighet eller enhet ska ha sådan utrustning
att den elektroniskt kan ta emot anbudsansökningar, anbud,
ritningar och planer på ett säkert sätt. Utrustningen ska vara
försedd med sådana säkerhetsanordningar att vissa uppgifter
går att få fram, att bara behöriga personer ska få tillgång
till uppgifterna och att det ska gå att spåra om någon
obehörig har tagit del av uppgifterna.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om
säkerhetsanordningarna.

Skyldighet att lämna in intyg m.m.

4 § Vid användning av elektroniska medel enligt 1 § ska
anbudssökande och anbudsgivare före utgången av tidsfristen
för att lämna anbudsansökan eller anbud i annan form lämna in
sådana handlingar som avses i 11 kap. 3 §, 12 kap. 7, 8, 10,
11, 15 och 17-19 §§, om de inte finns tillgängliga i
elektronisk form.

Bekräftelse av ansökan om att få lämna anbud

5 § En upphandlande myndighet eller enhet får begära att en
anbudsansökan som görs per telefax ska bekräftas genom ett
annat elektroniskt medel enligt 3 § andra stycket eller genom
en egenhändigt undertecknad handling som är myndigheten eller
enheten tillhanda före utgången av den tidsfrist som
myndigheten eller enheten anger.

Har en anbudsansökan gjorts per telefon, ska en bekräftelse
skickas före utgången av ansökningstiden.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i annonsen om
upphandling ange sådana villkor som avses i första och andra
styckena.

Uppgifter från leverantörer ska bevaras säkert

6 § Kommunikation, informationsutbyte och lagrade uppgifter
som rör ett upphandlingsärende ska bevaras säkert.

Öppnande av anbud

7 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får inte ta del
av innehållet i anbudsansökningarna och anbuden förrän
tidsfristen för att komma in med anbudsansökan respektive
anbud har gått ut.

Försändelser med anbud ska, samtidigt och så snart som möjligt
efter anbudstidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst
två personer som utsetts av den upphandlande myndigheten eller
enheten ska delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som
ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av
en anbudsgivare ska dessutom en av en handelskammare utsedd
person närvara. Kostnaderna för detta ska betalas av den som
framställt begäran.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

8 § En upphandlande myndighet eller enhet får tillåta att en
anbudssökande eller anbudsgivare rättar en uppenbar
felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel
i anbudsansökan eller anbudet.

Myndigheten eller enheten får begära att en anbudsansökan
eller ett anbud förtydligas eller kompletteras om det kan ske
utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.
Myndigheten eller enheten får också begära att en leverantör
förtydligar eller kompletterar handlingar som getts in och som
avses i 11 och 12 kap.

Information till leverantörer

Underrättelse om beslut

9 § En upphandlande myndighet eller enhet ska snarast möjligt
skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de
beslut som har fattats om att sluta ett ramavtal eller att
tilldela ett kontrakt och om skälen för besluten. I
underrättelsen ska myndigheten eller enheten ange den period
under vilken avtal enligt 16 kap. 1 § inte får ingås
(avtalsspärr).

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till
anbudssökandena och anbudsgivarna även när en upphandlande
myndighet eller enhet beslutar att avbryta en upphandling för
vilken det har gått ut inbjudan att lämna anbud samt vid
beslut att göra om upphandlingen. I underrättelsen ska skälen
för beslutet anges.

Upplysningar på begäran av en leverantör

10 § En upphandlande myndighet eller enhet ska till den
anbudssökande eller anbudsgivare som skriftligen begär det
lämna upplysningar om skälen för att leverantörens ansökan har
avslagits eller anbud förkastats.

En upphandlande myndighet eller enhet ska på skriftlig begäran
av en anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud som har
förkastats, lämna upplysningar om utformningen av och de
relativa fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den
anbudsgivare som tilldelats kontraktet eller parterna i
ramavtalet.

Upplysningar enligt första och andra styckena ska lämnas
snarast möjligt och senast inom 15 dagar från det att en
skriftlig begäran kom in.

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud

11 § En upphandlande myndighet eller enhet ska i
förfrågningsunderlaget ange den tid som en anbudsgivare ska
vara bunden av sitt anbud.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren
har fått underrättelse enligt 9 § första stycket eller
upplysningar enligt 10 §.

Protokoll

12 § En upphandlande myndighet eller enhet ska för varje
upphandling upprätta ett protokoll, där det bl.a. ska framgå

1. det valda upphandlingsförfarandet,

2. skälen till att ett anbud förkastats,

3. skälen till att ett kontrakt eller ramavtal inte tilldelats
en leverantör,

4. skälen till att förhandlat förfarande utan föregående
annonsering enligt 4 kap. 4-10 §§ tillämpats,

5. skälen till att tidsfristen i 4 kap. 8 § andra stycket
eller 4 kap. 9 § tredje stycket eller att det värde som följer
av 4 kap. 9 § andra stycket överskridits,

6. skälen till att konkurrenspräglad dialog tillämpats, och

7. skälen till att ett ramavtal har en löptid på mer än sju
år.

En upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att på
Europeiska kommissionens begäran sända protokollet eller
huvuddragen i det till kommissionen.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vad ett protokoll
ska innehålla.

Bevarande av handlingar

13 § När en upphandling har avslutats ska en upphandlande
myndighet eller enhet som inte omfattas av arkivlagen
(1990:782) på betryggande sätt förvara anbudsansökningar och
anbud med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar
samt anbudsförteckningar, sammanställningar, protokoll och
liknande.

Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då
kontraktet tilldelades.

11 kap. Uteslutning av leverantörer

Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantörer

1 § En upphandlande myndighet eller enhet ska utesluta en
leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten
eller enheten får kännedom om att leverantören enligt en
lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut
2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad
brottslighet,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av
den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c
i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot
korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller
Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, respektive
artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli
2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen
som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om
Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas
finansiella intressen,

4. penningtvätt och finansiering av terrorism enligt
definitionen i artikel 1 Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att
förhindra att det finansiella systemet används för
penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

5. terroristbrott eller brott med anknytning till
terroristverksamhet såsom de definieras i artikel 1 respektive
3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om
bekämpande av terrorism eller anstiftan, medhjälp och försök
att begå brott i den mening som avses i artikel 4 i nämnda
rambeslut.

Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas
om en företrädare för den juridiska personen har dömts för
brottet.

Om det finns grundad anledning anta att en leverantör ska
uteslutas med stöd av första stycket, får myndigheten eller
enheten begära att leverantören visar att det inte finns någon
grund för uteslutning.

Om det finns särskilda skäl, får en upphandlande myndighet
eller enhet avstå från att utesluta en leverantör som dömts
för brottslighet enligt första stycket.

Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer

2 § En leverantör får uteslutas från att delta i en
upphandling, om leverantören

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning
eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt
sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation,
tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende
yrkesutövningen, såsom till följd av en överträdelse av
befintlig lagstiftning om export av försvars- och
säkerhetsutrustning,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i
yrkesutövningen, såsom genom att inte ha iakttagit sina
skyldigheter i fråga om informationssäkerhet eller
försörjningstrygghet vid ett tidigare kontrakt, och den
upphandlande myndigheten eller enheten kan visa detta,

5. har, på grundval av någon form av bevis som även kan bestå
av skyddade uppgiftskällor, kunnat konstaterats inte vara så
tillförlitlig som krävs för att inte riskera rikets säkerhet,

6. inte har fullgjort sina åligganden avseende
socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller
i det land där upphandlingen sker, eller

7. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna
begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som
begärts med stöd av bestämmelserna i 11 eller 12 kap.

Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas
om en företrädare för den juridiska personen har dömts för
brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig
till sådant fel som avses i första stycket 4.

Myndigheten eller enheten får, utom i de fall som avses i 4 §,
begära att en leverantör visar att det inte finns någon grund
för att utesluta leverantören med stöd av första stycket 1, 2,
3 eller 6.

Intyg och bevis angående leverantör

3 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska som bevis
för att det inte finns grund för att utesluta en leverantör
godta utdrag ur officiellt register eller annan likvärdig
handling när det gäller ett förhållande som avses i 1 § eller
2 § första stycket 1, 2 eller 3 och intyg från behörig
myndighet när det gäller ett förhållande som avses i 2 §
första stycket 6.

Om sådana handlingar eller intyg som avses i första stycket
inte utfärdas i leverantörens hemland eller ursprungsland
eller inte omfattar samtliga de fall som avses i 1 § eller 2 §
första stycket 1-3 kan de ersättas av en utsaga som har
avgetts på heder och samvete eller av en liknande försäkran.

Om en leverantör är registrerad i en officiell förteckning
över godkända leverantörer i ett land inom EES, får det antas
att leverantören uppfyller de förutsättningar som anges i 1 §
eller i 2 § första stycket 1-4 och 7.

4 § Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina
åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i
Sverige enligt 2 § första stycket 6 ska den upphandlande
myndigheten eller enheten inhämta uppgifter om detta från
behörig myndighet.

12 kap. Kontroll av leverantörers lämplighet och val av
deltagare m.m.

Inledande bestämmelser

1 § Innan kontrakt tilldelas enligt 13 kap. ska den
upphandlande myndigheten eller enheten kontrollera
lämpligheten hos de leverantörer som inte har uteslutits
enligt 11 kap. 1 och 2 §§.

2 § En upphandlande myndighet eller enhet får ställa krav på
en lägsta nivå för anbudssökandes och anbudsgivares ekonomiska
samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Dessa ska
överensstämma med bestämmelserna i 8-16 §§. Omfattningen av
den information som avses i 8-16 §§ samt de lägsta nivåerna
för den kapacitet som krävs för ett visst kontrakt ska ha
samband med kontraktsföremålet och stå i proportion till
detta.

De krav på kapacitet som ställs upp ska framgå av annonsen om
upphandling.

Begränsning av antalet anbudssökande i upphandlingsförfaranden

3 § Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med
föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog får den
upphandlande myndigheten eller enheten begränsa antalet
anbudssökande som den kommer att bjuda in att lämna anbud,
förhandla med eller inleda en dialog med.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i annonsen ange

1. vilka kriterier eller regler som den kommer att tillämpa
vid valet av anbudssökande, och

2. det lägsta antal anbudssökande som kommer att bjudas in
och, om ett högsta antal kommer att bjudas in, detta antal.

4 § Antalet anbudssökande som bjuds in att delta får inte vara
mindre än tre.

5 § En upphandlande myndighet eller enhet ska bjuda in minst
det antal anbudssökande som angetts enligt 3 § andra stycket
2.

Om antalet anbudssökande, som uppfyller de i annonsen angivna
kraven och urvalskriterierna (de kvalificerade anbudssökande),
är lägre än det i annonsen angivna lägsta antal som kommer att
bjudas in, får den upphandlande myndigheten eller enheten
fortsätta förfarandet genom att bjuda in de kvalificerade
anbudssökande som har begärt att få delta.

6 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten anser att
antalet lämpliga anbudssökande är för lågt för att effektiv
konkurrens ska kunna säkerställas, får den låta förfarandet
anstå och på nytt offentliggöra den ursprungliga annonsen och
fastställa en ny tidsfrist för att komma in med
anbudsansökningar.

Både de anbudssökande som valdes ut i samband med det första
offentliggörandet och de som väljs ut i samband med det andra
offentliggörandet ska bjudas in att delta i
upphandlingsförfarandet enligt 9 kap. 8-10 §§.

Krav på registrering

7 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får begära att
en anbudssökande visar att sökanden är registrerad i ett
aktiebolags- eller handelsregister eller ett motsvarande
register, som förs i det land där den anbudssökande har sitt
ursprung eller är etablerad, om det i detta land är en
förutsättning för att få bedriva yrkesverksamhet.

I stället för det som anges i första stycket kan en
anbudssökande avge en utsaga på heder och samvete eller vidta
någon annan liknande åtgärd eller visa upp ett intyg.

I samband med förfaranden för tilldelning av tjänstekontrakt
får den upphandlande myndigheten eller enheten begära att en
anbudssökande ska visa att han eller hon har ett särskilt
tillstånd eller liknande i sitt hemland, om detta krävs för
att tillhandahålla den aktuella tjänsten.

Bevis på ekonomisk ställning

8 § Bevis på en leverantörs ekonomiska kapacitet kan utgöras
av

1. uppgift om företagets samlade omsättning och, i
förekommande fall, omsättningen för det verksamhetsområde som
upphandlingen gäller för de tre senaste verksamhetsåren eller
den kortare tid under vilken verksamheten bedrivits,

2. balansräkningar eller utdrag ur dem, eller

3. intyg från banker eller, i förekommande fall, bevis på
relevant ansvarsförsäkring för verksamheten.

9 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i annonsen
om upphandling eller i inbjudan att lämna anbud ange vilken
eller vilka av de i 8 § nämnda handlingarna och uppgifterna
som ska visas upp samt vilka andra handlingar som ska visas
upp. En balansräkning eller utdrag ur den behöver endast visas
upp om den ska offentliggöras enligt lagstiftningen i det land
där leverantören är hemmahörande.

10 § Om en leverantör har ett godtagbart skäl för att inte
visa de handlingar och uppgifter som den upphandlande
myndigheten eller enheten begär, får leverantören visa sin
ekonomiska kapacitet med någon annan handling som den
upphandlande myndigheten eller enheten finner lämplig.

Bevis på teknisk och yrkesmässig kapacitet

11 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i annonsen
om upphandling ange vilka av de uppgifter som anges i andra
stycket som den har valt och vilka andra uppgifter som måste
tillhandahållas.

Den tekniska kapaciteten får styrkas på ett eller flera av
följande sätt:

1. genom en förteckning över slutförda byggentreprenader under
de fem senaste åren, åtföljd av intyg om att de viktigaste
byggentreprenaderna utförts på ett tillfredsställande sätt med
uppgift om värde, tidpunkt och plats för byggentreprenaderna
samt huruvida de utfördes enligt gängse branschnormer och
slutfördes på ett korrekt sätt,

2. genom en förteckning över de viktigaste varuleveranser
eller tjänster som utförts under, som regel, de fem senaste
åren med uppgift om värde och tidpunkt samt huruvida det varit
fråga om privata eller offentliga mottagare,

3. genom uppgifter om den tekniska personal och de tekniska
organ som ansvarar för kvalitetskontrollen eller som berörs på
annat sätt, vare sig de direkt tillhör leverantörens företag
eller inte, och, i fråga om byggentreprenader, uppgifter om
den tekniska personal och de tekniska organ som entreprenören
kan förfoga över för att genomföra entreprenaden,

4. genom en beskrivning av leverantörens tekniska utrustning
och av de metoder som leverantören använder för att säkra
kvaliteten, av företagets undersöknings- och
forskningsresurser samt de företagsinterna bestämmelserna i
fråga om immaterialrätt,

5. genom en kontroll som ska utföras av den upphandlande
myndigheten eller enheten själv eller på dennas vägnar av ett
behörigt organ i leverantörens etableringsland, förutsatt att
detta organ ger sitt samtycke,

6. när det är fråga om byggentreprenadkontrakt,
tjänstekontrakt eller varukontrakt inbegripet monterings- och
installationsarbeten eller monterings- och
installationstjänster, genom uppgifter om leverantörens
utbildnings- och yrkeskvalifikationer eller motsvarande
uppgifter om ledande personer i företaget, särskilt om den
eller dem som ska ansvara för tillhandahållande av tjänsterna
eller leda byggentreprenaden,

7. när det är fråga om byggentreprenader eller tjänster, genom
uppgifter om de miljöskyddsåtgärder leverantören kommer att
tillämpa när kontraktet fullgörs, om det med hänsyn till vad
kontraktet avser behövs sådana uppgifter,

8. genom en uppgift om antalet anställda i medeltal per år hos
tjänsteleverantören eller entreprenören och antalet anställda
med ledningsfunktion under de tre senaste åren,

9. genom en uppgift om

a) vilka verktyg, maskiner och teknisk utrustning, antalet
anställda och deras yrkeskunnande eller de försörjningskällor
som leverantören förfogar över för att fullgöra kontraktet,
samt uppgift om var dessa finns i de fall de finns utanför
EES, och

b) förmågan att tillgodose den upphandlande myndighetens eller
enhetens eventuellt ökade behov till följd av en kris eller
att garantera underhåll, modernisering och anpassningar av den
utrustning som är föremål för upphandlingen,

10. när det gäller varor som ska levereras, genom prover,
beskrivningar eller fotografier, vars äkthet ska styrkas om
den upphandlande myndigheten eller enheten begär det, eller
genom intyg som upprättas av officiella institutioner för
kvalitetskontroll eller enheter för sådan kontroll av erkänd
kompetens och av vilka det ska framgå att varor som är klart
identifierade genom referenser överensstämmer med vissa
specifikationer eller standarder, eller

11. när det gäller kontrakt som inbegriper, kräver eller
innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, genom
bevis om förmågan att behandla, lagra och överföra sådana
uppgifter på den skyddsnivå som krävs av den upphandlande
myndigheten eller enheten.

Om det är nödvändigt ska den behöriga myndigheten sända intyg
enligt andra stycket 1 direkt till den upphandlande
myndigheten eller enheten.

Om en mottagare enligt andra stycket 2 är en upphandlande
myndighet eller enhet, ska intyg som utfärdats eller
attesterats av denna myndighet eller enhet lämnas. Om
mottagaren inte är en upphandlande myndighet eller enhet, ska
intyg från köparen lämnas eller, om detta inte är möjligt, en
försäkran från leverantören lämnas.

En kontroll enligt andra stycket 5 ska avse en leverantörs
tillverkningskapacitet eller en tjänsteleverantörs tekniska
kapacitet och, om det behövs, leverantörens undersöknings- och
forskningsresurser samt åtgärder för kvalitetskontroll.

12 § Bevis enligt 11 § andra stycket 11 får ges genom ett
system för granskning av säkerhetsskyddet. En upphandlande
myndighet eller enhet får ge leverantörer som ännu inte har
granskats genom ett sådant system en förlängd tidsfrist för
att säkerhetsskyddet ska kunna granskas. Den upphandlande
myndigheten eller enheten ska i så fall i annonsen om
upphandling ange att den möjligheten finns och tidsfristen för
att ordna det.

13 § En upphandlande myndighet eller enhet får begära att ett
behörigt organ i anbudssökandes stat kontrollerar att de krav
i fråga om informationssäkerhet som den upphandlande
myndigheten eller enheten ställer är uppfyllda när det gäller

1. de lokaler och installationer som planeras att användas,

2. de industriella och administrativa förfaranden som kommer
att tillämpas,

3. formerna för informationsstyrning, och

4. den personal som kommer att arbeta med att genomföra
kontraktet.

14 § Om en leverantör har ett godtagbart skäl för att inte
visa de handlingar och uppgifter som den upphandlande
myndigheten eller enheten begär, får leverantören styrka sin
tekniska eller yrkesmässiga kapacitet med någon annan handling
som den upphandlande myndigheten eller enheten finner lämplig.

Tillgång till andra företags kapacitet

15 § En leverantör får vid behov när det gäller ett visst
kontrakt åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och
yrkesmässiga kapacitet. Leverantören ska genom att
tillhandahålla ett åtagande från företagen i fråga eller på
annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga över
nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.

Leverantörers yrkeskunnande

16 § Vid bedömningen av en leverantörs förmåga att fullgöra
ett varukontrakt som innefattar monterings- eller
installationsarbeten, tjänster eller byggentreprenad, får
särskild vikt fästas vid yrkeskunnande, effektivitet,
erfarenhet och tillförlitlighet.

Kvalitetsstyrningsstandarder

17 § Om en upphandlande myndighet eller enhet kräver att
leverantören visar upp ett intyg utfärdat av ett oberoende
ackrediterat organ om att leverantören iakttar vissa
kvalitetsstyrningsstandarder, ska myndigheten eller enheten
hänvisa till sådana kvalitetsstyrningssystem som bygger på
relevanta europeiska standarder på området och som är
certifierade av oberoende ackrediterade organ vilka uppfyller
europeiska standarder för ackreditering och certifiering.

Myndigheten eller enheten ska godkänna likvärdiga intyg från
oberoende ackrediterade organ som är etablerade inom EES. Den
ska även godta andra bevis på likvärdiga
kvalitetsstyrningssystem som lämnas av leverantörer.

Standarder för miljöledning

18 § Om en upphandlande myndighet eller enhet i de fall som
avses i 11 § andra stycket 7 kräver att få tillgång till ett
av ett oberoende organ upprättat certifikat som intygar att
leverantören uppfyller vissa miljöledningsstandarder, ska
myndigheten eller enheten hänvisa till Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om
frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens
miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om
upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens
beslut 2001/681 och 2006/193/EG eller till
miljöledningsstandarder som bygger på relevanta europeiska
eller internationella standarder. Miljöledningsstandarderna
ska vara certifierade av organ som uppfyller
unionslagstiftningen eller internationella standarder för
certifiering.

Myndigheten eller enheten ska godta likvärdiga intyg från
andra organ som är etablerade inom EES. Den ska även godta
andra bevis på likvärdiga miljöledningsåtgärder som lämnas av
leverantörer.

Officiella förteckningar

19 § Om en leverantör är registrerad i en officiell
förteckning över godkända leverantörer i ett land inom EES
upprättad av behöriga myndigheter eller innehar ett certifikat
utfärdat av ett certifieringsorgan som uppfyller europeiska
standarder för certifiering, får det antas att leverantören
uppfyller de förutsättningar och krav som anges i

1. 11 kap. 1 §, 2 § första stycket 1-4 och 7, samt i detta
kapitel 7 §, 8 § första stycket 1 och 2 samt 11 § andra
stycket 1, 3, 6, 8 och 9 när det gäller byggentreprenörer,

2. 11 § andra stycket 2-5 och 10 när det gäller
varuleverantörer, eller

3. 11 § andra stycket 2 och 4-9 när det gäller
tjänsteleverantörer.

Begränsad kontroll

20 § I ett selektivt eller förhandlat förfarande eller vid en
konkurrenspräglad dialog får en upphandlande myndighet eller
enhet begränsa kontrollen av sådana handlingar som avses i
11 kap. samt 12 kap. 2 och 7-18 §§ som intygar leverantörens
lämplighet till de anbudssökande som myndigheten eller enheten
avser att bjuda in att lämna anbud respektive att förhandla.
Leverantören ska ges skälig tid att komma in med de begärda
handlingarna.

13 kap. Tilldelning av kontrakt

Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt

1 § En upphandlande myndighet eller enhet ska anta antingen

1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den
upphandlande myndigheten eller enheten, eller

2. det anbud som innehåller det lägsta priset.

Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest
fördelaktiga, ska myndigheten eller enheten ta hänsyn till
olika kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet,
såsom pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper,
driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, ekonomisk
livslängd, lönsamhet, försörjningstrygghet, samverkansförmåga,
operativa egenskaper, funktionella och tekniska egenskaper,
service och tekniskt stöd.

En upphandlande myndighet eller enhet ska i annonsen om
upphandlingen eller i förfrågningsunderlaget ange vilken grund
för tilldelning av kontraktet som kommer att tillämpas.

Viktning av kriterier

2 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska ange hur
sådana kriterier som avses i 1 § andra stycket kommer att
viktas inbördes vid bedömningen av vilket anbud som är det
ekonomiskt mest fördelaktiga. Kriterieviktningen får anges som
intervall med en lämplig största tillåtna spridning.

Om det enligt den upphandlande myndigheten eller enheten inte
är möjligt att ange viktningen av de olika kriterierna, ska
dessa anges i fallande prioritetsordning.

Viktningen av kriterierna eller kriteriernas prioritetsordning
ska anges i

1. annonsen om upphandlingen,

2. förfrågningsunderlaget,

3. en inbjudan att lämna anbud eller att delta i
förhandlingar,

4. det beskrivande dokumentet, eller

5. de kompletterande handlingarna.

Onormalt låga anbud

3 § En upphandlande myndighet eller enhet får förkasta ett
anbud om den finner att priset är onormalt lågt. Anbudet får
dock förkastas först sedan myndigheten eller enheten
skriftligen begärt en förklaring till det låga anbudet och
inte fått ett tillfredsställande svar.

En begäran om förklaring kan gälla

1. om anbudsgivaren kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva
metoder att fullgöra kontraktet,

2. om anbudsgivaren kan utnyttja tekniska lösningar eller
ovanligt gynnsamma förhållanden för att fullgöra kontraktet,

3. egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader
som föreslås av anbudsgivaren,

4. om anbudsgivaren iakttar de bestämmelser om arbetarskydd
och arbetsförhållanden som gäller på den ort där kontraktet
ska fullgöras, och

5. om anbudsgivaren fått möjlighet att erhålla statligt stöd.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska ge
anbudsgivaren tillfälle att yttra sig över myndighetens eller
enhetens skäl för att förkasta anbudet med beaktande av de
lämnade förklaringarna.

4 § Om en upphandlande myndighet eller enhet finner att ett
anbud är onormalt lågt på grund av att anbudsgivaren har fått
statligt stöd, får myndigheten eller enheten begära en
förklaring av anbudsgivaren. Kan anbudsgivaren inte efter en
sådan begäran och inom en skälig tidsfrist som angetts av den
upphandlande myndigheten eller enheten visa att det är fråga
om ett med EUF-fördraget förenligt stöd, får anbudet
förkastas.

En upphandlande myndighet eller enhet som förkastar ett anbud
enligt första stycket ska underrätta Europeiska kommissionen
om det.

14 kap. Underentreprenad

Anbudsgivarens val av underleverantör

Huvudregel

1 § Den utvalda anbudsgivaren ska ha möjlighet att välja sina
underleverantörer för samtliga underleverantörskontrakt som
inte omfattas av 3 eller 5 §.

Uppgifter om underentreprenad

2 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får begära att
anbudsgivaren i sitt anbud ska ange hur stor del av kontraktet
som kan komma att läggas ut på underentreprenad, förslag på
underleverantör och föremålet för underleverantörskontraktet.

Den upphandlande myndigheten eller enheten får begära att
anbudsgivaren ska ange alla ändringar som uppstår på
underleverantörsnivå under genomförandet av kontraktet.

Den upphandlande myndighetens eller enhetens krav på
underentreprenad

Förutsättningar

3 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får begära att
den utvalda anbudsgivaren lägger ut en del av kontraktet på
underentreprenad.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska vid en begäran
enligt första stycket ange den procentuella andel som måste
läggas ut på underentreprenad i form av intervallvärden med en
minimiandel och en maximiandel, med möjlighet för
anbudsgivaren att öka denna andel. Maximiandelen får dock inte
överstiga 30 procent av kontraktets värde.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska vid en sådan
begäran som avses i första stycket kräva att anbudsgivaren i
anbudet anger vilken eller vilka delar av anbudet som
anbudsgivaren avser att lägga ut på underentreprenad.

4 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får begära att
anbudsgivaren ska ange vilken eller vilka delar av anbudet som
kan komma att läggas ut på underentreprenad utöver den
minimiandel som måste läggas ut enligt 3 § och att ange vilka
underleverantörer de avser att anlita.

Villkor om tilldelning av underentreprenad

5 § Den upphandlande myndigheten eller enheten får kräva att
den utvalda anbudsgivaren, om denne inte är en upphandlande
myndighet eller enhet, ska tillämpa 9-11 §§ för samtliga eller
vissa underleverantörskontrakt. Den upphandlande myndigheten
eller enheten ska i sådant fall i kontraktet med anbudsgivaren
uppställa villkor om att anbudsgivaren, vid tilldelning av ett
underleverantörskontrakt till tredje man, ska tillämpa 9-11
§§.

Ställer den upphandlande myndigheten eller enheten krav på
underentreprenad enligt 3 §, ska den kräva att den utvalda
anbudsgivaren för dessa underleverantörskontrakt ska tillämpa
9-11 §§ enligt första stycket.

Företag som går samman och anknutna företag

6 § Vid tillämpningen av 5 § ska, om flera företag går samman
för att erhålla ett kontrakt, inte något av dem anses som
tredje man. Detsamma gäller ett anknutet företag.

Anbudsgivarens anbud ska innehålla en uttömmande förteckning
över företag som avses i första stycket. Förteckningen ska
uppdateras när ändringar inträffar i förhållandena mellan
företagen.

Avvisning av underleverantör

7 § En upphandlande myndighet eller enhet får avvisa en
underleverantör som anbudsgivaren valt i samband med
tilldelningsförfarandet för huvudkontraktet eller som den
utvalda anbudsgivaren valt ut under genomförandet av
kontraktet. Ett sådant avvisande får endast grunda sig på de
kriterier som tillämpats vid urvalet av anbudsgivare för
huvudkontraktet.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska lämna en
skriftlig motivering till anbudsgivaren eller den utvalda
anbudsgivaren om skälen för avvisningen.

Innehåll i annonsen

8 § De krav som avses i 2-5 och 7 §§ ska anges i annonsen om
upphandling.

Skyldigheter för anbudsgivare som inte är upphandlande
myndighet eller enhet

Allmänna principer

9 § Den utvalda anbudsgivaren ska behandla underleverantörer
på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt agera på
ett öppet sätt.

Annonsering av underentreprenadkontrakt

10 § När en utvald anbudsgivare, som inte är en upphandlande
myndighet eller enhet, avser att tilldela en tredje man ett
underleverantörskontrakt som har ett värde som beräknas uppgå
till minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap. 1 § första
stycket ska anbudsgivaren annonsera om det.

Värdet av underentreprenadkontraktet ska beräknas enligt
3 kap.

Annonseringen ska ske enligt 8 kap. 1 §. Vid behov ska
annonsen även innehålla den upphandlande myndighetens eller
enhetens godkännande. Annonsering krävs dock inte om
underleverantörskontraktet uppfyller de villkor som anges i
4 kap. 4-10 §§.

Den utvalda anbudsgivaren får annonsera underentreprenaden
enligt 8 kap. 1 § även om någon sådan skyldighet inte
föreligger.

Kriterier för urval

11 § I annonsen ska den utvalda anbudsgivaren ange kriterierna
för det urval som föreskrivs av den upphandlande myndigheten
eller enheten och andra kriterier som gäller för valet av
underleverantör. Dessa kriterier ska vara förenliga med de
kriterier som tillämpats av den upphandlande myndigheten eller
enheten vid urvalet av anbudsgivare för huvudkontraktet.

De kvalifikationer som krävs måste ha ett direkt samband med
föremålet för underleverantörskontraktet och den
minimikapacitet som krävs måste stå i proportion till detta
föremål.

Ramavtal

12 § Den utvalda anbudsgivaren kan uppfylla kraven i 3 eller 5
§ genom att tilldela underleverantörskontrakt på grundval av
ett ramavtal. Ramavtalet ska tilldelas med tillämpning av 9-11
§§.

Underleverantörskontrakt som grundar sig på ett ramavtal ska
tilldelas inom ramen för de villkor som fastställts i
ramavtalet. Övriga villkor i underleverantörskontraktet ska
vara förenliga med ramavtalets villkor.

Underleverantörskontrakt som avses i första och andra styckena
får endast slutas med leverantörer som är parter i ramavtalet.

13 § Ett ramavtal som avses i 12 § får löpa under längre tid
än sju år endast om det är motiverat av den levererade varans,
anläggningens eller konstruktionens förväntade livslängd och
de tekniska svårigheter som ett byte av leverantör kan orsaka.

Undantag från kravet att anlita underleverantör

14 § Den utvalda anbudsgivaren är inte skyldig att anlita
underleverantörer om anbudsgivaren kan visa att ingen av de
underleverantörer som deltog i konkurrensutsättningen eller
deras anbud uppfyller de kriterier som anges i annonsen om
underentreprenad och det innebär att den utvalda anbudsgivaren
därför inte kan uppfylla de krav som anges i huvudkontraktet.

15 kap. Upphandling som inte omfattas av direktivet

Tillämpningsområdet

1 § Detta kapitel gäller för sådan upphandling som avses i
1 kap. 2 § tredje stycket.

Tillämpliga bestämmelser

2 § Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas även

– 1 kap. (lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna
bestämmelser),

– 2 kap. (definitioner),

– 4 kap. 23 § (inköpscentraler),

– 5 kap. (ramavtal), utom såvitt avser 5 kap. 5 § beträffande
kravet på minst tre leverantörer för sådana ramavtal som
omfattas av 5 kap. 6 §,

– 7 kap. 4 § (uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.),

– 7 kap. 7 § (miljömärken),

– 7 kap. 12 § (särskilda villkor för fullgörande av kontrakt),

– 7 kap. 13-15 §§ (informationssäkerhet),

– 7 kap. 16-18 §§ (försörjningstrygghet),

– 9 kap. 9 § (om någon annan än den upphandlande myndigheten
eller enheten ska lämna ut förfrågningsunderlaget eller det
beskrivande dokumentet),

– 12 kap. 7 § (krav på registrering),

– 14 kap. (underentreprenad),

– 16 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),

– 17 kap. (upphandlingsskadeavgift), och

– 18 kap. (tillsyn).

Vidare tillämpas bestämmelserna om konkurrenspräglad dialog i
4 kap. 1 § tredje stycket och 11-22 §§, 9 kap. 2 § första
stycket, 4, 8 och 10 §§ samt 12 kap. 3 och 4 §§.

Vid upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 3 (B-
tjänster) tilllämpas även 7 kap. 1-3, 5, 6 och 8 §§, när
värdet av kontraktet uppgår till minst tillämpligt
tröskelvärde i 3 kap.

En upphandlande myndighet eller enhet får publicera annonser
om upphandlingar på det sätt som gäller för upphandlingar
enligt 8 kap.

Upphandlingsförfaranden

3 § En upphandling enligt detta kapitel ska göras genom
förenklat förfarande eller urvalsförfarande.

Direktupphandling får dock användas om kontraktets värde
uppgår till högst 26 procent av det tröskelvärde som avses i
3 kap. 1 § första stycket 1. Vidare får direktupphandling
användas i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna
för förhandlat förfarande utan föregående annonsering som
avses i 4 kap. 4–10 §§ är uppfyllda eller om det finns
synnerliga skäl. Den upphandlande myndigheten eller enheten
ska besluta riktlinjer för användning av direktupphandling.

Konkurrenspräglad dialog får, i enlighet med 2 §, användas om
inte förenklat förfarande eller urvalsförfarande medger
tilldelning av kontrakt. Lag (2014:476).

Beräkning av värdet av ett kontrakt

4 § Värdet av ett kontrakt ska uppskattas till det totala
belopp som ska betalas enligt kontraktet. En upphandling får
inte delas upp i syfte att kringgå bestämmelserna i denna lag.

Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas
som om de utnyttjats.

Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten eller enheten
beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten
eller enheten under räkenskapsåret.

Annonsering

5 § Vid förenklat förfarande ska den upphandlande myndigheten
eller enheten begära anbud genom annons i en elektronisk
databas som är allmänt tillgänglig, eller genom annons i annan
form som möjliggör effektiv konkurrens.

Vid urvalsförfarande ska den upphandlande myndigheten eller
enheten publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en
elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Myndigheten
eller enheten får i sin inbjudan ange det antal leverantörer
som den avser att bjuda in. Antalet ska bestämmas med hänsyn
till arten av det som ska upphandlas och vara tillräckligt
stort för att effektiv konkurrens ska uppnås.

Innehåll i annons

6 § En annons om upphandling enligt 5 § ska innehålla uppgift
om föremålet för upphandlingen och kontaktuppgifter till den
upphandlande myndigheten eller enheten.

Vid förenklat förfarande ska det dessutom framgå

1. hur anbud får lämnas,

2. den dag då anbud senast ska ha kommit in, och

3. den dag till och med vilken anbudet ska vara bindande.

Vid urvalsförfarande ska annonsen med ansökningsinbjudan
innehålla uppgift om

1. hur en anbudsansökan får lämnas, och

2. den dag ansökan senast ska ha kommit in.

Annonsering vid förhandsinsyn

7 § En upphandlande myndighet eller enhet som avser att
tilldela ett kontrakt genom direktupphandling enligt 3 § andra
stycket får annonsera sin avsikt i en elektronisk databas som
är allmänt tillgänglig (förhandsinsyn).

Regeringen meddelar föreskrifter om innehållet i en annons om
förhandsinsyn.

Kommunikationsmedel vid upphandling

8 § Bestämmelserna i 10 kap. 1-6 §§ och 7 § första stycket
gäller för anbudsansökningar och anbud vid upphandling som
avses i detta kapitel.

Tidsfrister för att lämna anbudsansökningar och anbud

9 § Anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att
komma in med ansökningar respektive anbud. Tiden för att komma
in med anbudsansökningar får dock aldrig vara kortare än tio
dagar från den dag då ansökningsinbjudan blev publicerad
enligt 5 § andra stycket.

Tillhandahållande av kompletterande upplysningar

10 § Den upphandlande myndigheten eller enheten ska vid
förenklat förfarande och urvalsförfarande lämna ut
kompletterande upplysningar om förfrågningsunderlaget senast
sex dagar före angiven sista dag för att komma in med anbud,
förutsatt att sådana upplysningar begärts i god tid.

Öppnande av anbud

11 § Försändelser med anbud ska, så snart som möjligt efter
anbudstidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två
personer som utsetts av den upphandlande myndigheten eller
enheten ska delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som
ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av
en anbudsgivare ska dessutom en person som utsetts av en
handelskammare närvara. Kostnaderna för detta ska betalas av
den som framställt begäran.

Anbuden ska öppnas samtidigt.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

12 § En upphandlande myndighet eller enhet får tillåta att en
anbudssökande eller anbudsgivare rättar en uppenbar
felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel
i anbudsansökan eller anbudet.

Myndigheten eller enheten får begära att en ansökan eller ett
anbud förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk
för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Kontroll och uteslutning av leverantörer

13 § En anbudssökande eller anbudsgivare ska uteslutas från
deltagande i en upphandling i enlighet med det som föreskrivs
i 11 kap. 1 §.

En anbudssökande eller anbudsgivare får uteslutas från
deltagande i en upphandling enligt 11 kap. 2 och 3 §§.

En upphandlande myndighet eller enhet som av leverantören
begär upplysningar om förhållanden som avses i första och
andra styckena ska i förfrågningsunderlaget, annonsen eller
skrivelsen ange på vilket sätt leverantören kan lämna
upplysningarna.

14 § Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina
åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i
Sverige enligt 11 kap. 2 § första stycket 6 ska den
upphandlande myndigheten eller enheten inhämta uppgifter som
styrker detta från behörig myndighet.

Begränsad kontroll

15 § En upphandlande myndighet eller enhet får begränsa
kontrollen av sådana handlingar som rör leverantörens
lämplighet till de anbudssökande och anbudsgivare som anges i
andra och tredje styckena. Leverantören ska ges skälig tid att
komma in med de begärda handlingarna.

I ett förenklat förfarande ska uppgifterna enligt första
stycket begäras in och kontrolleras när det gäller den eller
de anbudsgivare som myndigheten eller enheten avser att bjuda
in till förhandling, eller om ingen förhandling sker, den
anbudsgivare som myndigheten eller enheten avser att tilldela
kontraktet eller ramavtalet. Kontrollen ska göras innan
anbudsgivarna bjuds in till förhandling respektive underrättas
om tilldelningsbeslutet enligt 21 §.

I ett urvalsförfarande eller vid en konkurrenspräglad dialog
ska uppgifterna enligt första stycket begäras in och
kontrolleras när det gäller de anbudssökande som myndigheten
eller enheten avser att bjuda in att lämna anbud respektive
att förhandla.

Prövning av anbudsansökningar och anbud

16 § En upphandlande myndighet eller enhet ska pröva alla de
anbudsansökningar och anbud som har kommit in i rätt tid, om
inte något annat följer av 13 §.

Tillgång till andra företags kapacitet

17 § En leverantör får vid behov när det gäller ett visst
kontrakt åberopa andra företags kapacitet. Leverantören ska
genom att tillhandahålla ett åtagande från de andra företagen
eller på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga
över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.

Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt

18 § En upphandlande myndighet eller enhet ska anta antingen

1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den
upphandlande myndigheten eller enheten, eller

2. det anbud som har lägst pris.

Bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest
fördelaktiga ska göras enligt 13 kap. 1 § andra stycket.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska antingen ange
hur de olika kriterierna som avses i 13 kap. 1 § andra stycket
viktas vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt
mest fördelaktiga eller ange kriterierna i fallande
prioritetsordning. Kriterieviktningen får anges som intervall
med en lämplig största tillåtna spridning.

Kriterieviktningen eller prioritetsordningen ska anges i
annonsen om upphandling, i ansökningsinbjudan eller i
förfrågningsunderlaget.

Onormalt låga anbud

19 § En upphandlande myndighet eller enhet får förkasta ett
anbud om den finner att priset är onormalt lågt. Anbudet får
dock förkastas först sedan myndigheten eller enheten
skriftligen begärt en förklaring till det låga anbudet och
inte fått tillfredsställande svar.

Dokumentation, underrättelse och förvaring av handlingar m.m.

20 § En upphandlande myndighet eller enhet ska anteckna
skälen för sina beslut och annat av betydelse vid
upphandlingen om upphandlingens värde överstiger 100 000
kronor. Lag (2014:476).

21 § Vid förenklat förfarande och urvalsförfarande ska den
upphandlande myndigheten eller enheten snarast möjligt
skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de
beslut som avses i 10 kap. 9 § och lämna sådana upplysningar
som avses i 10 kap. 10 §.

Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten eller
enheten, när beslut om leverantör och anbud fattats,
underrätta anbudsgivarna om beslutet snarast möjligt.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren
har fått sådan underrättelse eller sådana upplysningar som
avses i första stycket.

22 § När en upphandling har avslutats ska en upphandlande
myndighet eller enhet som inte omfattas av arkivlagen
(1990:782) på betryggande sätt förvara anbud och
anbudsansökningar med tillhörande beskrivningar, modeller och
ritningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar,
protokoll och liknande.

Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då
kontraktet tilldelades.

Meddelande till kommissionen om resultatet av en upphandling
av B-tjänster

23 § Om ett kontrakt som avser tjänster enligt bilaga 3 (B-
tjänster) uppgår till minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap.,
ska den upphandlande myndigheten eller enheten senast inom 48
dagar efter det att kontraktet tilldelats meddela detta till
Europeiska kommissionen.

16 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

Avtalsspärr

Allmänna bestämmelser om avtalsspärr

1 § Om en upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att
skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 10 kap. 9
§ första stycket eller 15 kap. 21 § och underrättelsen har
skickats med ett elektroniskt medel, får den upphandlande
myndigheten eller enheten inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän
tio dagar har gått från det att underrättelsen skickades.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett
elektroniskt medel till en eller flera anbudssökande eller
anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän 15 dagar har gått
från utskickandet.

Om en upphandlande myndighet eller enhet i underrättelsen har
angett en längre avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen,
får avtal inte ingås förrän efter utgången av den angivna
perioden.

Undantag från avtalsspärr

2 § Avtalsspärr gäller inte

1. vid tilldelning av kontrakt för vilka undantag beslutats
med stöd av 1 kap. 9 §,

2. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan
föregående annonsering med stöd av 4 kap. 4-10 §§,

3. vid tilldelning av kontrakt på grund av ramavtal enligt
5 kap. 7 §, eller

4. vid direktupphandling enligt 15 kap. 3 § andra stycket.

Avtalsspärr vid förhandsinsyn

3 § Vid förhandsinsyn enligt 8 kap. 4 § eller 15 kap. 7 § får
den upphandlande myndigheten eller enheten inte ingå avtal
förrän tio dagar har gått från det att annonsen om
förhandsinsyn publicerats.

Överprövning

Allmänna bestämmelser om överprövning

4 § Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit
eller kunna komma att lida skada får allmän
förvaltningsdomstol överpröva

1. en upphandling, och

2. giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en
upphandlande myndighet eller enhet och en leverantör.

Behörig domstol

5 § En ansökan om överprövning ska göras hos den
förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten
eller enheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Överprövning av en upphandling

6 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten har brutit
mot de grundläggande principerna i 1 kap. 11 § eller någon
annan bestämmelse i denna lag och detta har medfört att
leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ska
rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den
får avslutas först sedan rättelse har gjorts.

Överprövning av en upphandling får inte ske efter det att
avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten eller
enheten och en leverantör.

7 § Om den upphandlande myndigheten eller enheten under
pågående överprövning av en upphandling ingår ett avtal i
strid med 1, 3, 8, 9 eller 10 §, ska rätten, på yrkande av
leverantören, överpröva avtalets giltighet i enlighet med 13-
15 §§.

Förlängd avtalsspärr

8 § Om en ansökan om överprövning av en upphandling har
gjorts, fortsätter avtalsspärr enligt 1 eller 3 § att gälla
under handläggningen i förvaltningsrätten (förlängd
avtalsspärr).

Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska
gälla.

Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling

9 § I fall då avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller
får rätten besluta att den upphandlande myndigheten eller
enheten inte får ingå avtal innan något annat har bestämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket,
om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan
bedömas vara större än skadan för leverantören.

Tiodagarsfrist

10 § När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 8 §, får den
upphandlande myndigheten eller enheten inte ingå avtal förrän
tio dagar har gått från det att förvaltningsrätten har avgjort
målet.

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett
interimistiskt beslut enligt 9 §, får avtal inte ingås förrän
tio dagar har gått från det att domstolen har avgjort målet
eller upphävt beslutet.

När Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett interimistiskt
beslut enligt 9 § och beslutat att återförvisa målet till
lägre instans, får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått
från beslutet om återförvisning.

Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

Tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling

11 § En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha
kommit in till förvaltningsrätten före utgången av en sådan
avtalsspärr som avses i 1 eller 3 §.

12 § En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en
upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan tio
dagar har gått från det att den upphandlande myndigheten eller
enheten med ett elektroniskt medel har skickat en
underrättelse om beslutet och angett skälen för detta.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett
elektroniskt medel till en eller flera anbudssökande eller
anbudsgivare, ska en ansökan om överprövning ha kommit in till
förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått från utskickandet.

Överprövning av ett avtals giltighet

13 § Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan
en upphandlande myndighet eller enhet och en leverantör är
ogiltigt, om avtalet har slutits

1. utan föregående annonsering enligt 8 kap. 1 eller 2 § eller
15 kap. 5 §, eller

2. enligt ett förfarande i 5 kap. 7 § utan att de villkor har
följts som framgår av den paragrafen eller av det ramavtal som
ligger till grund för det nya anbudsförfarandet och detta har
medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida
skada.

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i
strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett
interimistiskt beslut enligt 9 § eller tiodagarsfristen i 10 §
eller om avtalet har slutits före en underrättelse om
tilldelningsbeslut enligt 10 kap. 9 § första stycket eller
15 kap. 21 §. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att
de grundläggande principerna i 1 kap. 11 § eller någon annan
bestämmelse i denna lag har överträtts och detta har medfört
att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

14 § Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse,
ska rätten besluta att avtalet får bestå trots att
förutsättningarna för ogiltighet enligt 13 § är uppfyllda.

15 § Bestämmelserna om ogiltighet i 13 § ska inte tillämpas

1. på avtal som har slutits av en upphandlande myndighet eller
enhet med stöd av ramavtal enligt 5 kap. 7 §, om den
upphandlande myndigheten eller enheten skickat en
underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 10 kap. 9 §
första stycket, samt iakttagit en avtalsspärr enligt 1 §,
eller

2. om en upphandlande myndighet eller enhet genom
förhandsinsyn enligt 8 kap. 4 § eller 15 kap. 7 § har meddelat
sin avsikt att upphandla och har iakttagit avtalsspärren vid
förhandsinsyn enligt 3 §.

Interimistiskt beslut vid överprövning av ett avtals giltighet

16 § Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras till
dess något annat har bestämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket,
om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan
bedömas vara större än skadan för leverantören.

Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals
giltighet

17 § En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska,
om inte annat följer av andra stycket, ha kommit in till
förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet
slöts.

Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30
dagar har gått från det att

1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt
8 kap. 3 § eller ett meddelande enligt 15 kap. 23 §, eller

2. den upphandlande myndigheten eller enheten skriftligen har
underrättat anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet
har slutits samt har lämnat en sammanfattning av sådana
upplysningar som avses i 10 kap. 10 §.

Beräkning av vissa tider

18 § Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr samt av
tiodagarsfrister enligt 10 § och tidsfrister för ansökan om
överprövning ska 2 § lagen (1930:173) om beräkning av
lagstadgad tid tillämpas.

Förbud mot överklagande

19 § Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte
överklagas med stöd av 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Skadestånd

20 § En upphandlande myndighet eller enhet som inte har följt
bestämmelserna i denna lag ska ersätta därigenom uppkommen
skada för en leverantör.

Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en
anbudssökande eller anbudsgivare som har deltagit i en
upphandling och som har haft kostnader för att förbereda anbud
och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av
bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans eller
hennes möjligheter att tilldelas kontraktet.

21 § Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom
ett år från den tidpunkt då avtal har slutits mellan den
upphandlande myndigheten eller enheten och en leverantör eller
har förklarats ogiltigt enligt 13 § genom ett avgörande som
har vunnit laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till
skadestånd förlorad.

17 kap. Upphandlingsskadeavgift

Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift

1 § Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande
myndighet eller enhet ska betala en särskild avgift
(upphandlingsskadeavgift) om

1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit
laga kraft fastställt att ett avtal får bestå, trots att det
har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i
16 kap. 1, 3 eller 8 §,

2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit
laga kraft fastställt att ett avtal får bestå av tvingande
hänsyn till ett allmänintresse enligt 16 kap. 14 §, eller

3. myndigheten eller enheten har slutit avtal med en
leverantör utan föregående annonsering enligt 8 kap. 1 eller 2
§ eller 15 kap. 5 §.

2 § Tillsynsmyndigheten ska hos allmän förvaltningsdomstol
ansöka om att en upphandlande myndighet eller enhet ska betala
upphandlingsskadeavgift i de fall som anges i 1 § 1 och 2.

Tillsynsmyndigheten får hos allmän förvaltningsdomstol ansöka
om att en upphandlande myndighet eller enhet ska betala
upphandlingsskadeavgift i de fall som avses i 1 § 3.

Behörig domstol

3 § En ansökan om att en upphandlande myndighet eller enhet
ska betala upphandlingsskadeavgift ska göras hos den
förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten
eller enheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Avgiftens storlek

4 § Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst
10 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. Avgiften får inte
överstiga tio procent av kontraktsvärdet.

Beräkningen av kontraktsvärdet ska ske enligt 3 kap. 2 och 3 §§
eller 15 kap. 4 §.

5 § Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek
ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.

I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får
efterges, om det finns synnerliga skäl.

Tidsfrister för ansökan om avgift

6 § En ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 eller 2
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från
den tidpunkt då det avgörande som ansökan grundas på har
vunnit laga kraft.

7 § När ansökan om att påföra upphandlingsskadeavgift grundas
på 1 § 3 och en eller flera leverantörer har ansökt om
överprövning av avtalets giltighet inom de tidsfrister som
anges i 16 kap. 17 §, får ansökan inte göras förrän fristen
har löpt ut och samtliga beslut med anledning av
överprövningen har vunnit laga kraft. Ansökan ska ha kommit in
till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då
samtliga beslut med anledning av överprövningen har vunnit
laga kraft.

När ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets
giltighet inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, ska
ansökan ha kommit in till förvaltningsrätten inom ett år från
det att avtalet slöts.

Betalning av avgift m.m.

8 § Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten.

9 § Upphandlingsskadeavgift ska betalas till
tillsynsmyndigheten inom 30 dagar från det att avgörandet
beträffande avgiften har vunnit laga kraft eller inom den
längre tid som anges i avgörandet.

Om avgiften inte betalas i tid, ska tillsynsmyndigheten lämna
den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om
indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m.

10 § En beslutad upphandlingsskadeavgift faller bort, om
avgörandet beträffande avgiften inte har kunnat verkställas
inom fem år från det att avgörandet har vunnit laga kraft.

18 kap. Tillsyn

Allmänna bestämmelser om tillsyn

1 § Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som
utövar tillsyn över upphandling enligt denna lag.

2 § Vid sin tillsyn får myndigheten inhämta alla nödvändiga
upplysningar för sin tillsynsverksamhet från upphandlande
myndigheter eller enheter eller den som kan antas vara en
upphandlande myndighet eller enhet. Upplysningarna ska i
första hand inhämtas genom skriftligt förfarande. Om det på
grund av materialets omfång, brådska eller något annat
förhållande är lämpligare, får upplysningarna inhämtas genom
besök hos den upphandlande myndigheten eller enheten.

3 § En upphandlande myndighet eller enhet och den som kan
antas vara en upphandlande myndighet eller enhet är skyldig
att tillhandahålla de upplysningar som tillsynsmyndigheten
begär för sin tillsyn.

Föreläggande

4 § Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva
sin tillsyn enligt denna lag, får myndigheten förelägga en
upphandlande myndighet eller enhet eller den som kan antas
vara en upphandlande myndighet eller enhet att lämna uppgift,
att visa upp en handling eller att lämna över en kopia av
handlingen.

Ett föreläggande enligt första stycket får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

När ett föreläggande överklagas, är tillsynsmyndigheten
motpart hos allmän förvaltningsdomstol.

Behörig domstol

5 § Tillsynsmyndighetens föreläggande enligt 4 § får
överklagas hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den som
föreläggandet riktar sig till har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2011:1029

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

2. Lagen tillämpas inte på upphandlingar som har påbörjats
före ikraftträdandet.

2014:476

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som har
påbörjats före ikraftträdandet.

Bilaga 1

/Bilagan är inte med här/

Bilaga 2

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategori Ämne
nummer

1 Underhålls- och reparationstjänster

2 Tjänster för militärt bistånd till utlandet

3 Försvarstjänster, militära försvarstjänster och
civila försvarstjänster

4 Undersöknings- och säkerhetstjänster

5 Landtransport

6 Lufttransporttjänster: transporter av
passagerare och gods, med undantag av
posttransporter

7 Postbefordran på land och i luften

8 Järnvägstransporttjänster

9 Sjötransporttjänster

10 Hjälptjänster och tjänster i anslutning till
transporter

11 Telekommunikationstjänster

12 Finansiella tjänster: försäkringstjänster

13 Databehandlingstjänster och därmed
sammanhängande tjänster

14 Forsknings- och utvecklingstjänster och
utvärderingsprov, med undantag av forsknings-
och utvecklingstjänster som inte uteslutande är
till förmån för den upphandlande myndigheten
eller enheten i dess egen verksamhet, under
förutsättning att dessa tjänster helt
finansieras av den upphandlande myndigheten
eller enheten

15 Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

16 Organisationskonsulttjänster, med undantag av
medlings- och förlikningstjänster, och därmed
sammanhängande tjänster

17 Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och
integrerade tekniska tjänster, stadsplanering
och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande
vetenskapliga och tekniska konsulttjänster,
teknisk provning och analys

18 Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

19 Avlopps- och renhållningstjänster:
saneringstjänster och liknande tjänster

20 Utbildnings- och simuleringstjänster på
försvars- och säkerhetsområdet

Bilaga 3

Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)

Kategori Ämne
nummer

21 Hotell- och restaurangtjänster

22 Hjälptjänster och tjänster i anslutning till
transporter

23 Juridiska tjänster

24 Rekrytering och urval av personal, med undantag
av anställningskontrakt

25 Hälsovård och socialtjänster

26 Övriga tjänster

Bilaga 4

Definition av vissa tekniska specifikationer

I lagen används följande beteckningar med de betydelser som
här anges:

1.a) tekniska specifikationer: i fråga om
byggentreprenadkontrakt, samtliga tekniska föreskrifter,
vilka bland annat ska upptas i de allmänna
specifikationerna, med angivande av de egenskaper som
krävs av ett material, en produkt eller en vara för att
materialet, produkten eller varan ska kunna beskrivas
på ett sådant sätt att detta lämpar sig för den
upphandlande myndighetens eller enhetens planerade
användning. Dessa egenskaper ska omfatta nivå på
miljöprestanda, projektering för alla
användningsområden (inklusive tillgänglighet för
personer med funktionshinder) och bedömning av
överensstämmelse, prestanda, säkerhet och mått, samt
förfarandena vid bedömning av kvalitetssäkring,
terminologi, symboler, provning och provningsmetoder,
förpackning och märkning samt produktionsprocesser och
-metoder. De ska även innefatta bestämmelser om
projektering och kostnad, provnings- och kontrollregler,
villkoren för att entreprenaden ska antas, tekniken
eller metoderna för byggnadsverksamheten samt samtliga
övriga tekniska villkor som den upphandlande
myndigheten eller enheten enligt lag eller annan
författning kan ange i fråga om den fullbordade
entreprenaden samt om ingående material eller delar.

b)teknisk specifikation: i fråga om tjänste- eller
varukontrakt, en specifikation i ett dokument med
angivande av kraven på en produkts eller en tjänsts
egenskaper, som kvalitetsnivåer, nivå på miljöprestanda,
projektering för alla användningsområden (inklusive
tillgänglighet för personer med funktionshinder) och
bedömning av överensstämmelse, prestanda, produktens
användningsområde, säkerhet eller mått, samt krav på
produkten angående den beteckning under vilken den
saluförs, terminologi, symboler, provning och
provningsmetoder, förpackning, märkning,
bruksanvisningar, produktionsprocesser och -metoder
samt förfaranden vid bedömning av överensstämmelse.

2. standard: en teknisk specifikation som har fastställts
av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad eller
fortlöpande tillämpning, med vilken överensstämmelse
inte är obligatorisk och som tillhör någon av följande
typer av standarder:

– Internationell standard: en standard som antagits av
ett internationellt standardiseringsorgan och gjorts
tillgänglig för allmänheten.

– Europeisk standard: en standard som antagits av ett
europeiskt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig
för allmänheten.

– Nationell standard: en standard som antagits av ett
nationellt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig
för allmänheten.

3. försvarsstandard: En teknisk specifikation som inte är
tvingande och som godkänts av ett erkänt
standardiseringsorgan på internationell, regional eller
nationell nivå, specialiserad på utarbetandet av
tekniska specifikationer för upprepad eller kontinuerlig
tillämpning på försvarsområdet.

4. europeiskt tekniskt godkännande: en positiv teknisk
bedömning av en produkts lämplighet för att användas
för ett bestämt ändamål, grundad på att de grundläggande
kraven på byggentreprenaden är uppfyllda genom
produktens konstitutiva egenskaper tillsammans med de
villkor som fastställts för användningen och
utnyttjandet. Ett europeiskt tekniskt godkännande ska
utfärdas av ett organ för godkännande som för detta
ändamål utsetts av medlemsstaten.

5. gemensam teknisk specifikation: en teknisk
specifikation som har utarbetats i enlighet med ett
förfarande som erkänts av medlemsstaterna och som har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

6. teknisk referens: en produkt, med undantag för
officiella standarder, som framställs av ett europeiskt
standardiseringsorgan i enlighet med förfaranden som
anpassats till utvecklingen av marknadens behov.