Tillkännagivande (2011:1038) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling

SFS nr
2011:1038
Departement/myndighet
Finansdepartementet UR
Utfärdad
2011-09-29

Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,
lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande
CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt enligt

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31
mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/81/EG,

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31
mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig
upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/81/EG,

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13
juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av
vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av
upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och
säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och
2004/18/EG, och

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002
av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig
upphandling (CPV).

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

/Förteckningen är inte med här/