Tillkännagivande (2011:1039) av CPV- och CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandling

SFS nr
2011:1039
Departement/myndighet
Finansdepartementet UR
Utfärdad
2011-09-29

Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster samt lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
gäller följande referensnummer vid upphandling av tjänster.

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster

Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster gäller följande
CPC- och CPV-referensnummer för A-tjänster och B-tjänster
enligt

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den
31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/81/EG,

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den
31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig
upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/81/EG, och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002
av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig
upphandling (CPV).

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategori Beskrivning CPC- CPV-
referensnummer referensnummer

1 Underhålls- och 6112, 6122, Från 50100000-6
reparationstjänster 633, 886 till 50884000-5
(utom 50310000-1
till 50324200-4
och 50116510-9,
50190000-3,
50229000-6,
50243000-0) och
från 51000000-9
till 51900000-1

2 Landtransport, med 712 (utom Från 60100000-9
undantag av 71235), 7512, till 60183000-4
järnvägstransport som 87304 (utom 60160000-7,
omfattas av kategori 60161000-4,
18, även säkerhets- 60220000-6) och
och kurirtransporter, från 64120000-3
med undantag av till 64121200-2
postbefordran

3 Flygtransport av 73 (utom Från 60410000-5
passagerare och 7321) till 60424120-3
gods, med undantag (utom 60411000-2,
av postbefordran 60421000-5) och
60500000-3
4 Postbefordran på 71235, 7321 60160000–7,
land, med undantag 60161000–4,
av järnvägstransport 60411000–2,
som omfattas av 60421000–5
kategori 18, och i
luften

5 Telekommunikations- 752 Från 64200000–8
tjänster till 64228200–2,
72318000–7 och
från 72700000–7
till 72720000–3

6 Finansiella tjänster: ex. 81, 812, Från 66100000-1
a) Försäkrings- 814 till 66720000-3
tjänster
b) Bank- och
investeringstjänster,
med undantag av
finansiella tjänster
i samband med
utfärdande, förvärv,
försäljning eller
överföring av
värdepapper eller
andra finansiella
instrument samt
riksbankstjänster.
Dessutom undantas
tjänster som avser
förvärv eller hyra,
oavsett
finansieringsvillkor,
av mark, befintliga
byggnader eller
annan fast egendom
eller som avser
rättigheter till
sådan egendom.
Finansiella tjänster
som tillhandahålls
samtidigt med, före
eller efter köpe-
eller hyreskontraktet,
oberoende av form,
ska dock omfattas

7 Databehandlings- 84 Från 50310000-1
tjänster och därmed till 50324200-4
sammanhängande Från 72000000-5
tjänster till 72920000-5
(utom 72318000-7
och från
72700000-7 till
72720000-3),
79342410