Upphandlingsförordning (2011:1040)

SFS nr
2011:1040
Departement/myndighet
Finansdepartementet UR
Utfärdad
2011-11-01

Förordningens innehåll

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092)
om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars-
och säkerhetsområdet.

Föreskrifter om annonsering

Obligatorisk och icke-obligatorisk annonsering av upphandlingar

2 § En annons om upphandling enligt 7 kap., 13 kap. 2 och 5 §§
och 14 kap. 5 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,
7 kap. och 13 kap. 5 § lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller
8 kap. lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet ska skickas elektroniskt eller på annat sätt
till Europeiska kommissionen för publicering. En upphandlande
myndighet eller enhet får även offentliggöra upphandlingen på
något annat sätt under förutsättning att 7–9 §§ följs.

Information om planerade upphandlingar (förhandsannonsering)

3 § I en förhandsannons enligt 7 kap. 2 § lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling, 7 kap. 3 § lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster eller 8 kap. 2 § lagen (2011:1029) om upphandling
på försvars- och säkerhetsområdet ska en upphandlande myndighet
eller enhet vid upphandling av varor ange det totala beräknade
värdet per varuområde med hänvisning till den CPV-nomenklatur
som avses i 2 kap. 5 § lagen om offentlig upphandling, 2 kap.
5 § lagen om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster och 2 kap. 5 § lagen om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

I en förhandsannons som avser tjänster ska den upphandlande
myndigheten eller enheten ange det totala beräknade värdet i
varje tjänstekategori som anges i bilaga 2 (A-tjänster) till
respektive lag.

I en förhandsannons som avser byggentreprenader ska den
upphandlande myndigheten eller enheten ange väsentliga
karakteristika för varje kontrakt eller ramavtal.

4 § En förhandsannons enligt 7 kap. 2 § lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling eller 7 kap. 3 § lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster som avser varor eller tjänster ska snarast möjligt
efter varje budgetårs början skickas till Europeiska
kommissionen för publicering. Avser förhandsannonsen
byggentreprenader ska den skickas så snart det är möjligt.

En förhandsannons enligt 8 kap. 2 § lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska så snart det
är möjligt skickas till kommissionen för publicering.

Förhandsannonsering på upphandlarprofil

5 § En upphandlande myndighet eller enhet får i stället för
åtgärderna enligt 4 § offentliggöra förhandsannonsen på
myndighetens eller enhetens upphandlarprofil. I sådant fall ska
den upphandlande myndigheten eller enheten skicka ett
meddelande elektroniskt till Europeiska kommissionen om att
offentliggörandet i stället görs på upphandlarprofilen.
Förhandsannonsen får inte offentliggöras på upphandlarprofilen
innan meddelandet har skickats till kommissionen. Annonsen ska
innehålla uppgift om vilken dag meddelandet skickades.

Utformning och offentliggörande av annonser

6 § En upphandlande myndighet eller enhet får välja på vilket
av Europeiska unionens språk en annons ska publiceras. Endast
texten i den publicerade språkversionen ska gälla.

7 § En upphandlande myndighet eller enhet får inte på egen hand
publicera eller på något annat sätt offentliggöra innehållet i
en annons innan den har skickats till Europeiska kommissionen.

Första stycket gäller inte efterannonsering enligt 7 kap. 3 §
första stycket lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,
7 kap. 6 § första stycket lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller
8 kap. 3 § första stycket lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet.

En annons eller en förhandsannons som publiceras av den
upphandlande myndigheten eller enheten på egen hand får inte
innehålla någon ytterligare information än den som har skickats
till kommissionen eller har offentliggjorts på
upphandlarprofilen. Annonsen eller förhandsannonsen ska
innehålla uppgift om vilken dag den skickades till kommissionen
eller förhandsannonsen offentliggjorts på upphandlarprofilen.

8 § En upphandlande myndighet eller enhet ska kunna visa vilken
dag en annons enligt 7 § första stycket har skickats för
publicering eller ett meddelande enligt 5 § har skickats till
Europeiska kommissionen.

9 § En annons eller ett meddelande som en upphandlande
myndighet eller enhet ska skicka till Europeiska kommissionen
ska ha det format som framgår av kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 842/2011 av den 19 augusti 2011
om fastställande av standardformulär för offentliggörande av
meddelanden om offentlig upphandling, och om upphävande av
förordning (EG) nr 1564/2005. Även en förhandsannons som en
upphandlande myndighet eller enhet offentliggör på
upphandlarprofilen och ett meddelande enligt 5 § om sådant
offentliggörande ska ha detta format.

Vid förfarande med förkortade tidsfrister enligt 8 kap. 8 §
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 9 kap. 7 §
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet ska en annons eller ett meddelande skickas
antingen per telefax eller med ett annat elektroniskt medel.
En annons eller ett meddelande enligt lagen om offentlig
upphandling eller lagen om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet som skickas utan hjälp av elektroniska medel
ska begränsas till omkring 650 ord.

Annons om förhandsinsyn

10 § En annons om förhandsinsyn enligt 15 kap. 5 a § lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling, 15 kap. 5 a § lagen
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster eller 15 kap. 7 § lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
ska innehålla

1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och
kontaktuppgifter,

2. föremålet för och värdet av kontraktet,

3. namn och kontaktuppgifter avseende den eller de som
tilldelats kontraktet,

4. skälen till att upphandlingen inte har annonserats, och

5. de upplysningar i övrigt som är relevanta.

Särskilda bestämmelser om annonsering enligt lagen om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster

Tilläggsannonsering

11 § För större projekt får förhandsannonsering enligt lagen
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster ske utan att information som har
tagits in i en tidigare förhandsannons upprepas, om det tydligt
anges att den nya annonsen är en tilläggsannons.

Uppgifter om kontrakt som avser forskning och utveckling vid
annonsering om resultatet av en upphandling (efterannonsering)

12 § Vid efterannonsering enligt 7 kap. 6 § första stycket
lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster i fråga om tilldelning av ett
tjänstekontrakt avseende forskning och utveckling och som
enligt 4 kap. 2 § 2 samma lag görs utan föregående annonsering,
får den upphandlande enheten i stället för uppgifter om
tjänsternas art och mängd ange att kontraktet avser forsknings-
och utvecklingstjänster.

Om den upphandlande enheten har tilldelat ett tjänstekontrakt
som avser forskning och utveckling efter ett förhandlat
förfarande med föregående annonsering och behöver begränsa
uppgifterna om tjänsternas art och mängd med hänsyn till
skyddet av affärshemligheter, ska uppgifterna vid
efterannonsering dock vara minst lika utförliga som uppgifterna
i annonsen om upphandlingen.

Om den upphandlande enheten använder ett kvalificeringssystem
enligt 11 kap. 2 § lagen om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster ska de uppgifter som
lämnas om tilldelning av kontrakt som avser forskning och
utveckling vara minst lika utförliga som beskrivningen av den
kategori det hänvisas till i den förteckning över leverantörer
som ska upprättas enligt 11 kap. 6 § samma lag.

Föreskrifter om säkerhetsanordningar för utrustning för
elektronisk mottagning av handlingar

13 § Säkerhetsanordningarna enligt 9 kap. 3 § lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling, 9 kap. 3 § lagen
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster och 10 kap. 3 § lagen (2011:1029)
om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska

1. göra det möjligt att få fram en exakt tidpunkt när
handlingarna togs emot,

2. inom rimliga gränser säkerställa att ingen har tillgång
till de uppgifter som överförts elektroniskt innan angivna
tidsfrister för olika åtgärder har löpt ut,

3. säkerställa att det finns system som innebär att det går
att få del av samtliga eller en del av de insända uppgifterna
i en upphandling eller projekttävling bara om de personer som
är behöriga agerar samtidigt, och

4. säkerställa att insända uppgifter inte är tillgängliga
förrän efter ett bestämt datum för att ta del av uppgifterna.

Föreskrifter om innehåll i protokoll

14 § Protokoll ska utöver det som anges i 9 kap. 12 § lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling och 10 kap. 12 § lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
innehålla uppgifter om

1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och adress
samt föremålet för och värdet av kontraktet eller ramavtalet,

2. namnen på de utvalda anbudssökandena eller anbudsgivarna och
skälen till att de valts,

3. namnen på de anbudssökande eller anbudsgivare som inte
godtagits och skälen till det,

4. namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet, skälen
till att hans eller hennes anbud valts och, om det är känt,
uppgift om hur stor del av kontraktet eller ramavtalet som den
utvalda anbudsgivaren avser att lägga ut på tredje man,

5. skälen till att den upphandlande myndigheten eller enheten
beslutat att inte tilldela något kontrakt eller ramavtal, och

6. skälen till att konkurrenspräglad dialog tillämpats.

Allmän förvaltningsdomstols underrättelseskyldighet

15 § En allmän förvaltningsdomstol ska till Konkurrensverket
skicka en dom eller ett slutligt beslut i ett mål om
överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,
lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster eller lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.