Förordning (2011:1053) om statsbidrag för digitalisering av biografer

SFS nr
2011:1053
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2011-10-06

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag för
digitalisering av biografer.

2 § Efter ansökan prövas frågor om statsbidrag enligt denna
förordning av Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

3 § Statsbidrag lämnas som ett stöd av mindre betydelse med de
villkor som följer av kommissionens förordning (EG) nr
1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av
artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse
och av 18–20 §§ förordningen (1988:764) om
statligt stöd till näringslivet.

Ändamålet med statsbidraget

4 § Ändamålet med statsbidraget är att genom stöd till
biografer för inköp av digital biografutrustning öka
tillgången till ett brett utbud av film i hela landet.

Definitioner

5 § I denna förordning avses med

biograf: lokal bestående av en eller flera salonger för
filmföreställning,

salong: lokal i biograf för filmföreställning med filmduk,

digital biografutrustning: basutrustning för digital
filmföreställning,

filmföreställning: filmvisning för allmänheten,

liten eller medelstor kommun: kommun med upp till 250 000
invånare,

den sökande: den eller de som söker om statsbidrag enligt
denna
förordning.

Villkor för statsbidrag

6 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, ges för
investeringar i digital biografutrustning för
filmföreställning i salong som ingår i en biograf med högst
tre salonger och med i genomsnitt mindre än två miljoner
kronor i bruttobiljettintäkter per salong och år.

En förutsättning för statsbidrag är att salongen

1. är belägen inom en liten eller medelstor kommun, eller

2. huvudsakligen visar ett kompletterande utbud av
kvalitetsfilm från en mångfald språkområden.

Statsbidrag får inte ges till etablering av nya salonger.

7 § En förutsättning för statsbidrag är att mottagaren visar
att den har en långsiktig finansiell förmåga att bedriva
verksamheten.

8 § Stöd får inte lämnas till sökande som har skulder för
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller
som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Ansökan om statsbidrag

9 § Ansökan om statsbidrag ska göras till Stiftelsen Svenska
Filminstitutet. Ansökan ska innehålla

1. uppgifter om den sökande,

2. uppgifter om den salong som stöd söks för,

3. en beskrivning av det projekt som stöd söks för inklusive
budget,

4. uppgift om till vem statsbidraget ska betalas ut, om
ansökan avser
utrustning som ska användas av flera gemensamt, och

5. övrig information som behövs för prövningen av ansökan.

Till ansökan ska det fogas

1. minst två anbud från olika leverantörer eller, om
upphandling har skett enligt ett öppet förfarande som gör det
möjligt att välja den anbudsgivare som kan tillhandahålla
dessa tjänster till den lägsta kostnaden, det vinnande anbudet
från denna upphandling,

2. ett exemplar av den sökandes senaste årsredovisning,

3. underlag som visar hur inköp av den digitala
biografutrustningen ska finansieras utöver bidrag enligt denna
förordning, och

4. en utvecklingsplan enligt 10 §.

Till ansökan ska det även fogas uppgift om eventuellt andra
offentliga bidrag som den sökande fått under de senaste tre
åren.

10 § En utvecklingsplan ska innehålla sådana uppgifter om den
sökandes planerade verksamhet som krävs för att Stiftelsen
Svenska Filminstitutet ska kunna bedöma de långsiktiga
finansiella förutsättningarna för att bedriva verksamheten.

Sådana uppgifter är

1. mätbara publikmål för de kommande tre åren,

2. en marknadsplan för de kommande tre åren,

3. en verksamhetsbudget för de kommande tre åren,

4. en målgruppsanalys,

5. en strategi för programsättning och marknadsföring, och

6. en plan för samarbeten med privata, ideella och offentliga
aktörer.

Underlag enligt 9 § andra stycket 3 ska innefatta sådana
protokoll, beslut eller skriftliga intyg som behövs för att
bedöma de långsiktiga finansiella förutsättningarna för att
bedriva verksamheten.

Prövning av ansökningar om statsbidrag

11 § Inkomna ansökningar om statsbidrag ska prövas vid det
antal tillfällen per år som Stiftelsen Svenska Filminstitutet
bestämmer.

Vid varje prövningstillfälle bör statsbidraget i första hand
ges för investeringar i salonger som under de senaste tre åren
före ansökningstillfället, eller den kortare tid som
verksamheten har bedrivits, haft regelbundna
filmföreställningar i större omfattning. Vid
fördelningen av statsbidraget bör hänsyn tas till salonger som
är belägna i kommuner där det inte finns någon annan biograf
med minst en salong utrustad med digital biografutrustning.

Beräkning och utbetalning av statsbidrag

12 § Statsbidrag får lämnas med ett belopp motsvarande högst
50 procent av kostnaden för inköp och installation av den
digitala biografutrustningen exklusive mervärdesskatt, dock
högst med 300 000 kronor per salong. Som grund för beräkning
av kostnaden för inköp och installation används det lägsta
anbud som ges in vid en ansökan om statsbidrag enligt 9 §.

13 § Stiftelsen Svenska Filminstitutet beslutar om och betalar
ut statsbidrag efter ansökan från den som bedriver verksamhet
i den eller de salonger som stödet söks för.

Redovisning

14 § Mottagare av statsbidrag är skyldiga att redovisa för
Stiftelsen Svenska Filminstitutet hur medlen har använts och
lämna de övriga uppgifter som Filminstitutet behöver för
uppföljning och utvärdering. En revisor ska på mottagarens
uppdrag intyga att redovisningen är tillförlitlig och att
villkoren för bidraget har följts.

Återbetalning och återkrav

15 § Stiftelsen Svenska Filminstitutet får besluta att ett
beviljat bidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan
antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga
uppgifter.

16 § Mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter
eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
borde ha insett detta,

3. bidraget inte används för det ändamål det har beviljats
för,

4. den som mottagit bidraget inte lämnar sådan redovisning som
avses i 14 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

17 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16
§, ska Stiftelsen Svenska Filminstitutet besluta att helt
eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda
skäl för det, får Filminstitutet besluta att efterge kravet
helt eller delvis.

Överklagande

18 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 15 § får dock inte överklagas.