Förordning (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel

SFS nr
2011:1060
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2011-09-29

1 § En behörig myndighet får efter ansökan besluta att en
anläggning som bedriver sådan verksamhet som avses i 3 §
livsmedelslagen (2006:804) för export till ett land som inte
är medlem i Europeiska unionen, ska ställas under särskild
kontroll med anledning av importbestämmelser i det landet.

Med medlemsland i Europeiska unionen jämställs

1. Island i fråga om fiskvaror, och

2. Andorra, Liechtenstein, Färöarna, Norge och Schweiz i fråga
om samtliga animaliska livsmedel.

Behörig myndighet enligt denna förordning är den myndighet som
enligt 23 § livsmedelsförordningen (2006:813) är behörig att
pröva frågor om godkännande av livsmedelsanläggningar eller
att registrera livsmedelsanläggningar.

2 § Den behöriga myndigheten utövar den kontroll som behövs
för att kunna utfärda sådana intyg som avses i 3 §.

3 § Livsmedel som exporteras från en exportkontrollerad
anläggning ska åtföljas av ett exportintyg om det krävs enligt
mottagarlandets importbestämmelser.

Exportintyget ska utfärdas av den behöriga myndigheten och
innehålla de uppgifter som mottagarlandet behöver för
importen.

Om mottagarlandet kräver det, ska exportintyget utfärdas på en
särskild blankett.

4 § Livsmedelsverket ska tillhandahålla sådana särskilda
blanketter som avses i 3 §.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om de särskilda
blanketterna.

5 § Innehavaren av en exportkontrollerad anläggning ska betala
en avgift till den behöriga myndigheten för kontroll samt för
utfärdandet av exportintyg och andra intyg enligt denna
förordning.

Den behöriga myndigheten prövar frågor om sådana avgifter.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om de avgifter som
en statlig kontrollmyndighet ska ta ut.

I andra fall beslutar kommunen om avgiftens storlek och om hur
avgiften ska betalas.

6 § I 31 och 32 §§ livsmedelslagen (2006:804) finns det
bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna
förordning.