Förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

SFS nr
2011:1062
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-10-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:914

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till
ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom
ett eller flera av följande områden:

– alkohol och narkotika,

– utsatta barn och deras familjer,

– att motverka våld mot kvinnor,

– att ge stöd till efterlevande personer, och

– att främja en god hälsa i befolkningen, dock genom andra
verksamheter än idrotts- och friluftsverksamheter.
Förordning (2012:461).

Statsbidragets syfte

2 § Syftet med statsbidrag enligt denna förordning är att

1. stödja utvecklingen av ett civilt samhälle som bidrar till

a) att människor, som befinner sig i eller riskerar att
befinna sig i en utsatt levnadssituation, kan förbättra sina
levnadsvillkor samt påverka och delta i samhällsutvecklingen,
eller

b) skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för
hela befolkningen,

2. inom de angivna områdena ge stöd till organisationernas

a) informations- och opinionsbildande arbete,

b) förebyggande och socialt stödjande arbete, för människor
som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt
levnadssituation,

c) hälsofrämjande verksamhet, och

3. främja nationella insatser för riksorganisationerna eller
de organisationer som bedriver verksamhet av riksintresse
genom att statsbidraget kommer organisationernas lokala eller
samordnande arbete till del samt stödja organisationer som
främjar förutsättningar för sådant socialt arbete som avses i
1 §.

Med ett riksintresse avses i denna förordning att
organisationen bedriver en verksamhet som är av allmänt
intresse för hela samhället och inte endast lokalt.
Förordning (2012:461).

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en
ideell organisation som

1. är en juridisk person,

2. bedriver frivilligt arbete i form av förebyggande eller
stödjande insatser inom ett eller flera av de områden som anges
i 1 §,

3. är en rikstäckande organisation vars verksamhet riktar sig
till utövare på regional eller lokal nivå eller är en
organisation som bedriver verksamhet av riksintresse,

4. har antagit stadgar och är demokratiskt organiserad,

5. har bedrivit verksamhet inom något eller några av de områden
som anges i 1 § under minst två år,

6. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive
jämställdhet och förbud mot diskriminering,

7. styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade
resultat och har fastställt en plan, för en period om två år
eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organisationen
planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt
hur arbetet kommer att följas upp, och

8. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda
verksamhets- och revisionsberättelser.

Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller
som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Bidrag får inte heller lämnas till en organisation som har fått
annat statsbidrag för samma verksamhet.

4 § Statsbidrag får även lämnas till organisationer som inte
uppfyller det villkor som anges i 3 § första stycket 5, om det
finns särskilda skäl för det. Vid en sådan prövning ska det
särskilt beaktas vilka behov som finns inom det område där
organisationen är verksam eller om verksamheten har
riksintresse.

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för vissa
kostnader för administration av organisationens verksamhet.

Formen för statsbidraget

5 § Statsbidraget lämnas i form av verksamhetsbidrag. Att ett
sådant bidrag även får avse vissa kostnader för administration
av organisationens verksamhet följer av 4 § andra stycket.

Handläggningen av statsbidraget

6 § Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna
förordning.

Ansökan

7 § Ansökan om statsbidrag enligt denna förordning ges in till
Socialstyrelsen.

Ansökan ska göras på en blankett som överensstämmer med ett
formulär som Socialstyrelsen fastställer.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av behörig
företrädare för den organisation som ansöker om statsbidrag. I
ansökan ska det intygas att de uppgifter som lämnas där är
riktiga.

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om när en ansökan
senast ska göras och om det formulär som avses i andra stycket.

8 § Ansökan ska innehålla

1. den sökande organisationens stadgar,

2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att
företräda organisationen,

3. verksamhets- och förvaltningsberättelse, balans- och
resultaträkning samt revisionsberättelser för närmast
föregående räkenskapsår,

4. uppgifter om vilka aktiviteter ansökan avser, vad som är
målet med aktiviteterna, hur den sökande tänker följa upp de
resultat som uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till
syftet med statsbidraget, och

5. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser, som visar
sökta och beviljade bidrag.

9 § Sökanden ska till Socialstyrelsen lämna de handlingar och
uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

10 § Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som
följer av 7 och 8 §§, ska sökanden ges möjlighet att
komplettera ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer
en uppmaning att komplettera ansökan, får denna prövas i
befintligt skick.

Beslut

11 § Innan Socialstyrelsen beviljar statsbidrag enligt denna
förordning ska myndigheten höra Folkhälsomyndigheten.

Ett beslut om bidrag får avse en tidsperiod om högst ett
år. Förordning (2013:914).

12 § Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar
och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst
förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 § och
övriga förutsättningar för statsbidrag enligt denna förordning.

13 § I ett beslut om statsbidrag ska det anges

1. för vilka mål och aktiviteter bidraget beviljas,

2. vilka villkor som ska gälla för bidraget,

3. för vilken tidsperiod bidraget beviljas, och

4. vilka skälen är för en prioritering enligt 12 §.

Beslutet ska även innehålla en upplysning om bestämmelserna i
14, 17 och 18 §§.

Redovisning

14 § En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna
förordning ska senast den 30 april året efter bidragsåret till
Socialstyrelsen lämna en årlig redovisning av hur medlen har
använts. Redovisningen ska göras på en blankett som
överensstämmer med det formulär som Socialstyrelsen
fastställer.

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om sådant formulär.

Redovisningen ska innehålla

1. en ekonomisk redovisning och redogörelse för vad medlen
använts till,

2. en redogörelse för de resultat som har uppnåtts och som
antas kunna uppnås och hur de förhåller sig till det mål som
bidraget beviljats för och det syfte som anges i 2 §,

3. uppgift om antalet medlemmar i organisationen, samt

4. övriga uppgifter och handlingar som Socialstyrelsen begär.

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har
tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.
6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av
en auktoriserad eller godkänd revisor.

15 § Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 september till
regeringen lämna en samlad redovisning av det statsbidrag som
har lämnats enligt denna förordning. Socialstyrelsen ska
redovisa fördelningen av medel uppdelat på områdena alkohol
och narkotika, utsatta barn och deras familjer, att motverka
våld mot kvinnor, stöd till efterlevande personer samt att
främja en god hälsa i befolkningen. Redovisningen ska
innehålla

1. uppgifter om vilka som har fått statsbidrag, med hur stort
belopp och för vilka mål och aktiviteter, vilka resultat som
har uppnåtts och som antas kunna uppnås och hur de förhåller
sig till de mål som bidragen beviljats för, och

2. en redogörelse för bidragets användning i förhållande till
det syfte som anges i 2 § samt hur behoven av verksamheten
har beaktats vid bedömningen av beviljande av bidrag.

Socialstyrelsen ska vart femte år genomföra en oberoende
utvärdering av bidragsgivningen. Vid utvärderingen ska det
särskilt beaktas hur bidragsgivningen uppfyller det syfte som
anges i 2 §. Förordning (2012:461).

1Utbetalning

16 § Bidragen ska betalas ut i förskott med högst hälften av
bidraget för ett år per halvår.

Återbetalning

17 § Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för de mål eller aktiviteter det har beviljats för,

4. den som har mottagit bidraget inte har lämnat sådan
redovisning som avses i 14 §, eller

5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

18 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
17 §, ska Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka bidraget.

Socialstyrelsen får besluta att efterge återkrav helt eller
delvis, om det finns särskilda skäl för det.

Överklagande

19 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övrigt

20 § För att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte i frågor som rör
statsbidraget ska Socialstyrelsen utse ett råd med
representanter för sådana organisationer som avses i 1 §.

Socialstyrelsen ska vart tredje år utlysa medel för att
organisationer, som fått statsbidrag enligt denna förordning, i
samverkan ska följa upp de aktiviteter som bidragen har
beviljats för. Uppföljningen ska särskilt avse aktiviteternas
effekter i förhållande till de mål som bidragen beviljats för
och det syfte som anges i 2 §.

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om hur uppföljningen
enligt andra stycket ska genomföras.

I fråga om fördelning av medel enligt andra stycket tillämpas
bestämmelserna om ansökan, beslut, utbetalning och
återbetalning i 7, 9–11, 13 och 16–19 §§.

Övergångsbestämmelser

2011:1062

1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2011 och
tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för år 2012.
Genom förordningen upphävs förordningen (1998:1814) om
statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området.

2. Bestämmelserna i 3 § första stycket 7 såvitt avser
fastställd plan och 7 § andra stycket om hur en ansökan ska
göras tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för år
2013.

3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för statsbidrag
som avser tid före den 15 november 2011.

2012:461

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012 och
tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för år 2013.