Lag (2011:1070) om handel med sälprodukter

SFS nr
2011:1070
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2011-10-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1070

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1007/2009 av den 16 september 2009 om
handel med sälprodukter.

De ord och uttryck som används i denna lag har samma betydelse
som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1007/2009.

Tillsyn

2 § Tillsyn över efterlevnaden av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1007/2009 utövas av Statens
jordbruksverk (tillsynsmyndigheten).

3 § Tillsynsmyndigheten har i den utsträckning som behövs för
tillsynen rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och

2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen där
det kan antas att produkter som är eller kan vara av säl
förvaras i försäljningssyfte eller bjuds ut till försäljning
och där göra undersökningar och ta prover.

Rätten till tillträde gäller inte bostäder.

4 § Den som är föremål för tillsyn ska ge den hjälp som behövs
för att tillsynen ska kunna genomföras.

5 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som
behövs för att Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1007/2009 och den här lagen ska följas.

6 § Tillsynsmyndigheten får besluta om att ta hand om en
sälprodukt som saluförs eller som uppenbart är avsedd att
saluföras i strid mot Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1007/2009. Tillsynsmyndighetens beslut gäller
omedelbart, om inte myndigheten bestämmer något annat.

Tillsynsmyndigheten får besluta om att på ägarens bekostnad
förstöra en sälprodukt som tagits om hand med stöd av första
stycket. Tillsynsmyndigheten får bestämma att ett sådant
beslut ska gälla omedelbart.

Hjälp av Polismyndigheten

7 § Polismyndigheten ska lämna tillsynsmyndigheten den hjälp
som behövs vid tillsynen.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att
åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver
tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.
Lag (2014:711).

Straff

8 § Till böter döms den som med uppsåt eller av grov
oaktsamhet bryter mot Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1007/2009 genom att saluföra sälprodukter i strid mot
artikel 3 i förordningen.

Om gärningen är att anse som ringa ska inte dömas till ansvar.

Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är belagd
med straff i jaktlagen (1987:259) eller lagen (2000:1225) om
straff för smuggling.

9 § Bestämmelser om straff för import av sälprodukter i strid
mot Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009
finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Förverkande

10 § Om det inte är uppenbart oskäligt ska följande egendom
förklaras förverkad:

1. en sälprodukt som varit föremål för brott enligt denna lag
eller produktens värde, och

2. utbyte av brott enligt denna lag.

Överklagande

11 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt 5 och 6 §§ får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.