Förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

SFS nr
2011:1088
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-10-20

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till
lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen.

2 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 4 kap.
1 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel
och flytande biobränslen.

3 § Begrepp som används i denna förordning har samma innebörd
som i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen.

Hållbarhetskriterier

Växthusgasminskning

4 § De växthusgaser som omfattas av krav på minskade utsläpp
enligt 2 kap. 1 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen är koldioxid, lustgas
(dikväveoxid) och metan.

5 § Vid beräkning av minskning av utsläppen av växthusgaser
enligt 2 kap. 1 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen ska ökade eller minskade
utsläpp av koldioxid till följd av ändrad markanvändning
beaktas.

Med ändrad markanvändning avses ändringar i vegetationstäcke
mellan följande sex markkategorier: skogsmark, gräsmark,
åkermark, våtmark, bebyggelse och övrig mark.

6 § Statens energimyndighet får meddela ytterligare
föreskrifter om hur minskningen av utsläppen av växthusgaser
enligt 2 kap. 1 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen ska beräknas. Innan
myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska Naturvårdsverket,
Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk ges tillfälle att
lämna synpunkter.

Biologiska hållbarhetskriterier

7 § Statens energimyndighet får meddela ytterligare
föreskrifter om kriterier och geografisk räckvidd för de
områden som anges i 2 kap. 2 § första stycket a–c lagen
(2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen. Innan myndigheten meddelar sådana
föreskrifter ska Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Statens
jordbruksverk ges tillfälle att lämna synpunkter.

8 § Statens energimyndighet får meddela ytterligare
föreskrifter om kriterier och geografisk räckvidd för de
områden som anges i 2 kap. 3 § första stycket lagen (2010:598)
om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter
ska Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk
ges tillfälle att lämna synpunkter.

9 § Om skog avverkas för ett infrastrukturellt ändamål i ett
sådant område som avses i 2 kap. 4 § b och c lagen (2010:598)
om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen, ska biodrivmedel och flytande biobränslen som
produceras av råvaror från denna avverkning anses som
hållbara.

10 § Marker, på vilka det odlas fleråriga växter, såsom
energiskog (salix, hybridasp och poppel), julgranar,
fruktträd, bärbuskar, etc. ska inte anses som sådana
markområden som avses i 2 kap. 4 § b och c lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen. Detta gäller dock bara under förutsättning att
odlingen sker på mark som enligt nationella bestämmelser inte
utgör skogsmark.

11 § Statens energimyndighet får meddela ytterligare
föreskrifter om kriterier och geografisk räckvidd för de
områden som anges i 2 kap. 4 § första stycket lagen (2010:598)
om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter
ska Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk
ges tillfälle att lämna synpunkter.

12 § Statens energimyndighet får meddela ytterligare
föreskrifter om kriterier och geografisk räckvidd för de
områden som anges i 2 kap. 5 § första stycket lagen (2010:598)
om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter
ska Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk
ges tillfälle att lämna synpunkter.

Rapporteringsskyldighet

13 § En rapport enligt 3 kap. 1 e § lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
ska avse ett kalenderår och lämnas in till tillsynsmyndigheten
senast den 1 april året efter kalenderåret.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om
rapporteringsskyldigheten.

Kontrollsystem

Krav på kontrollsystem

14 § Det kontrollsystem som nämns i 3 kap. 1 a § lagen
(2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen ska innehålla rutiner för att säkerställa
att de olika leden i en produktionskedja använder ett
massbalanssystem som

1. medger att partier med råvaror eller biobränslen med olika
hållbarhetsegenskaper kan blandas,

2. kräver att information om hållbarhetsegenskaperna hos och
storleken på de partier som avses i 1 förblir kopplad till
blandningen, och

3. fastställer att summan av alla partier som tas från
blandningen ska beskrivas ha samma hållbarhetsegenskaper, i
samma mängder, som summan av alla partier som har tillförts
blandningen.

Kontrollsystemet behöver inte innefatta kontroll av att de
kriterier som nämns i 2 kap. 6 § samma lag är uppfyllda.

Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter
om kontrollsystem och granskning av sådana system.

Beskrivning av kontrollsystem

15 § Den beskrivning av kontrollsystemet som, enligt 3 kap. 1
b § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel
och flytande biobränslen ska ges in till tillsynsmyndigheten
ska innehålla

1. en beskrivning av de produktionskedjor som kan hanteras av
kontrollsystemet,

2. en beskrivning av den rapporteringsskyldiges
kontrollsystems utformning och funktion, särskilt med avseende
på dels metod för stickprov och massbalans, dels beräkning
enligt 2 kap. 1 § samma lag av minskning av utsläppen av
växthusgaser,

3. en beskrivning av den riskbedömning som ligger till grund
för kontrollsystemets utformning, och

4. ett underlag som styrker oberoendet och kompetensen hos den
oberoende granskaren som avses i 3 kap. 1 a § tredje stycket
samma lag.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om
beskrivning av kontrollsystem och om omprövning av
hållbarhetsbesked.

Väsentliga ändringar i kontrollsystem

16 § Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter
om anmälan av väsentliga ändringar i kontrollsystem enligt 3
kap. 1 c § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen.

Hållbarhetsbesked för specifika mängder

17 § Den som är rapporteringsskyldig enligt 3 kap. 1 § lagen
(2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen och som saknar ett hållbarhetsbesked men
som kan styrka att en viss angiven mängd biodrivmedel eller
flytande biobränslen är att anse som hållbar har rätt att av
tillsynsmyndigheten få ett hållbarhetsbesked avseende denna
mängd.

Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter
om styrkande av hållbarhet hos biodrivmedel och flytande
biobränslen i samband med beviljande av hållbarhetsbesked för
specifika mängder.

Frivilliga nationella eller internationella system

18 § Om Europeiska kommissionen har fattat ett beslut om
godkännande av ett frivilligt nationellt eller internationellt
system enligt artikel 18.4 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi
från förnybara energikällor och om ändring och ett senare
upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG och en
rapporteringsskyldig köper certifierade biodrivmedel och
flytande biobränslen behöver de omständigheter som omfattas av
systemet inte omfattas av den rapporteringsskyldiges
kontrollsystem.

Om Europeiska kommissionen har fattat ett beslut om
godkännande av ett frivilligt nationellt eller internationellt
system enligt artikel 18.4 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi
från förnybara energikällor och om ändring och ett senare
upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG och en
rapporteringsskyldig är certifierad enligt detta system, anses
de omständigheter som omfattas av systemet utgöra den
rapporteringsskyldiges kontrollsystem. Beskrivningar enligt
15 § utgörs i detta fall av certifieringsbevis.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om
förhållandet mellan frivilliga nationella och internationella
system samt kontrollsystem.

Oberoende granskare

19 § Den oberoende granskaren ska vara oberoende i förhållande
till de företag och personer han granskar.

Den oberoende granskaren ska ha den tekniska och ekonomiska
kompetens som krävs, med hänsyn till den granskade
verksamhetens art och omfattning, för att utföra den oberoende
granskningen.

Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter
om hur den oberoende granskarens oberoende och kompetens ska
visas av den rapporteringsskyldige.

Övriga bestämmelser

20 § Affärsverket svenska kraftnät ska underrätta
tillsynsmyndigheten om företags rapportering enligt 9 § andra
stycket förordningen (2003:120) om elcertifikat av
elcertifikatberättigad elproduktion från flytande biobränslen.

21 § Statens energimyndighet ska sända uppgift om meddelade
och återkallade hållbarhetsbesked till Skatteverket.