Förordning (2011:1099) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2012

SFS nr
2011:1099
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2011-10-27

Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen
(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till
följande belopp för år 2012.

Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen
fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3
december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från
dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22
januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.

Antal axlar Avgift per år Avgift per Avgift per Avgift per
månad vecka dag

högst 3
axlar 8 849 kronor 884 kronor 239 kronor 73 kronor

4 eller
fler axlar 14 288 kronor 1 428 kronor 377 kronor 73 kronor

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 96/1/EG.

Antal axlar Avgift per år Avgift per Avgift per Avgift per
månad vecka dag

högst 3
axlar 7 835 kronor 783 kronor 212 kronor 73 kronor

4 eller
fler axlar 12 905 kronor 1 290 kronor 341 kronor 73 kronor

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre
ställda krav i senare lydelse.

Antal axlar Avgift per år Avgift per Avgift per Avgift per
månad vecka dag

högst 3
axlar 6 913 kronor 691 kronor 184 kronor 73 kronor

4 eller
fler axlar 11 522 kronor 1 152 kronor 304 kronor 73 kronor

Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 230 kronor.