Förordning (2011:1119) om upphävande av Kungl. Maj:ts beslut den 12 februari 1960 angående utgallring av vissa handlingar hos Försvarets radioanstalt

SFS nr
2011:1119
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2011-11-10

Regeringen föreskriver att Kungl. Maj:ts beslut den 12 februari
1960 angående utgallring av vissa handlingar hos Försvarets
radioanstalt ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.