Förordning (2011:1126) om kollektivtrafik

SFS nr
2011:1126
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2011-11-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:438

Förordningens innehåll

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till
lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.
Tillsynsmyndighet

2 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik.

Bemyndiganden m.m.

Anmälningsskyldighet

3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om den
anmälningsskyldighet för kollektivtrafikföretag som avses i
4 kap. 1 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

Trafikantinformation

4 § Ett kollektivtrafikföretag ska lämna den information om
sitt trafikutbud som avses i 4 kap. 2 § lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik till

1. Transportstyrelsen, eller

2. det organ till vilket Transportstyrelsen med stöd av 5 § har
överlämnat uppgiften att ta emot informationen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldigheten att
lämna information enligt första stycket. Innan
Transportstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten
höra Konkurrensverket.

5 § Transportstyrelsen får överlämna uppgiften att ta emot den
information som avses i 4 § första stycket till en statlig
förvaltningsmyndighet eller en enskild juridisk person.

Uppföljning och utvärdering

6 § Ett kollektivtrafikföretag, en behörig myndighet enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av
den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och
om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG)
nr 1107/70 och den till vilken befogenhet överlämnats enligt
3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska till
Transportstyrelsen lämna de uppgifter som behövs för
utvärdering och uppföljning av utvecklingen av marknaden för
kollektivtrafik.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
uppgiftsskyldigheten enligt första stycket.
Förordning (2012:438).

Undantag och avgifter

7 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter och i
enskilda fall besluta om undantag från skyldighet som anges i
4 kap. 1, 2 eller 3 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.
Ett beslut om undantag får förenas med villkor.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för
prövning av en ansökan om undantag enligt första stycket och
för tillsyn enligt lagen om kollektivtrafik och enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Förordning (2012:438).